Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An

  Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài:
  Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An
  Định dạng file word

  Mở đầu

  Chương 1: Cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật trong thực hành
  quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy
  của Viện kiểm sát nhân dân
  Khái niệm, đặc điểm và vai trò của áp dụng pháp luật trong thực
  hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của

  viện kiểm sát nhân dân
  Các giai đoạn và nội dung áp dụng pháp luật trong thực hành quyền
  công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của Viện kiểm sát

  nhân dân
  Các yếu tố bảo đảm việc áp dụng pháp luật trong thực hành quyền
  công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của Viện kiểm sát

  nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An
  Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật trong thực hành quyền
  công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của
  Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Nghệ an từ năm
  2004 - 2008

  Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy Viện

  kiểm sát nhân dân ở tỉnh Nghệ An

  Thực trạng áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai
  đoạn điều tra các tội phạm ma túy của Viện kiểm sát nhân dân các

  cấp tỉnh Nghệ An từ năm 2004-2008
  Chương 3: quan điểm và giải pháp đảm bảo áp dụng pháp luật
  trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các
  tội phạm ma túy của viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh
  nghệ an

  Dự báo về tội phạm ma túy và quan điểm bảo đảm áp dụng pháp

  Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nhân loại bước vào thế kỷ XXI với những thành công trong nghiên cứu và
  ứng dụng khoa học công nghệ đã được khẳng định, con người đã từng bước chinh
  phục thế giới tự nhiên, phục vụ cho cuộc sống. Song có thể nói, hiện nay con người
  đang phải đứng trước một thảm hoạ mang tính toàn cầu, một thách thức chưa có lời
  giải mà cả cộng đồng quốc tế đang quan tâm, đó là ma tuý đi đôi với đại dịch
  HIV/AIDS đang hoành hành hàng ngày, hàng giờ huỷ hoại sức khoẻ, trí tuệ của con
  người.
  Thực tế ở Việt Nam cho thấy tội phạm ma tuý trong những năm qua không
  giảm mà còn diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số vụ, về tính chất
  nguy hiểm và hậu quả gây ra ngày càng nghiêm trọng. Trước sự gia tăng tới mức
  đáng lo ngại của tội phạm ma tuý, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chỉ đạo kiên
  quyết đấu tranh nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi và tiến tới loại trừ loại tội
  phạm nguy hiểm này ra khởi đời sống xã hội. Các cơ quan tư pháp trong đó có cơ
  quan Điều tra (CQĐT), Viện Kiểm sát (VKS) đã kiên quyết xử lý nghiêm minh,
  đúng pháp lụât các tội phạm ma tuý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đấu tranh với loại
  tội phạm này rất khó khăn, vì ma tuý đem lại lợi nhuận rất cao, khi bị phát hiện bọn
  chúng chống đối quyết liệt, từ đó gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố và
  không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Do vậy, nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ
  những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật (ADPL) trong thực hành quyền
  công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý là hết sức cần thiết, góp phần nâng
  cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý ở Việt Nam hiện nay.
  Đáp ứng mục tiêu tổng quát của chiến lược cải cách tư pháp mà Nghị quyết
  số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề
  ra là “xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ
  công lý, từng bước hiện đại, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Để thực hiện
  mục tiêu này, nhiệm vụ trước tiên thuộc về các cơ quan tư pháp, trong đó có cơ
  quan Viện Kiểm sát. Cải cách tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân là
  một trong những nội dung quan trọng của cải cách bộ máy Nhà nước nói chung và
  cải cách tư pháp nói riêng. Theo tinh thần Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp,
  hệ thống cơ quan Viện kiểm sát sẽ được tổ chức lại cho phù hợp với hệ thống tổ
  chức Tòa án. Trước mắt, Viện kiểm sát tiếp tục thực hiện hai chức năng thực hành
  quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhưng theo hướng tăng cường
  trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra và xem xét chuyển Viện kiểm sát
  thành Viện công tố Vì vậy, việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến mô hình
  tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân,
  trong đó có thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra là rất cần thiết, nhằm thực
  hiện một cách đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, góp
  phần hòan thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.
  Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý của
  toàn quốc. Bởi hội đủ các yếu tố về thẩm lậu ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu.
  Trong những năm qua các cơ quan tư pháp ở Nghệ An đã đấu tranh kiên quyết với
  loại tội phạm này, trong đó VKSND các cấp tỉnh Nghệ An đã có nhiều cố gắng thực
  hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là ADPL trong thực hành quyền công
  tố và kiểm sát điều tra các tội phạm về ma túy, từ đó đã hạn chế việc bỏ lọt tội phạm
  và người phạm tội, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma túy đ-
  ược chuẩn xác hơn, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm
  nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
  toàn xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả nguyên
  nhân chủ quan và khách quan, đã làm cho việc ADPL trong THQCT của Viện kiểm
  sát ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy cũn bộc lộ những yêú kém như: việc
  khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam vẫn còn oan, sai; nhiều trường hợp phải đình chỉ
  điều tra, nhiều vụ án đã không được khởi tố kịp thời, hoặc có vụ án đã đình chỉ
  nhưng phải hủy quyết định đình chỉ để phục hồi điều tra . từ đó đã làm ảnh hưởng
  không nhỏ đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói chung và tội
  phạm ma tuý nói riêng trên địa bàn tỉnh nhà.
  Xuất phát từ thực tế nêu trên và từ nhận thức việc ADPL trong THQC ở
  giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý là một trong những vấn đề quan trọng, cần có
  sự quan tâm hơn nữa kễ cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn nhất là việc ADPL
  trong THQCT của VKSND các cấp tỉnh Nghệ An. Từ đó tác gió đó chọn đề tài " Áp
  dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm
  ma tuý của viện kiểm sỏt nhõn dõn cỏc cấp tỉnh Nghệ An " để nghiên cứu viết
  luận văn thạc sĩ luật học.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  ở Việt Nam, trong những năm qua, các nhà khoa học và các cơ quan chức
  năng như ủy ban quốc gia phòng chống ma túy, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân
  dân Tối cao (viết tắt là VKSNDTC), Tòa án nhân dân Tối cao (viết tắt là TANDTC)
  đã có nhiều công trình nghiên cứu, trong đó có nhiều công trình liên quan đến các
  vấn đề: Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự và tội
  phạm ma tuý. Có thể phân loại thành hai nhóm sau:
  Một là, nhóm công trình nghiên cứu về vấn đề thực hành quyền công tố
  trong đó đáng chú ý là các công trình khoa học sau:
  - Những vấn đề lý luận về quyền công tố và thực hành quyền công tố ở
  Việt Nam từ năm 1945 đến nay của VKSNDTC (năm1999)
  - “Thực hành quyền công tố và kiểm sát các họat động tư pháp trong giai
  đoạn điều tra”, năm 2005 của TS. Lê Hữu Thể.
  - Luận án tiến sĩ luật học: “Quyền công tố ở Việt Nam” của Lê Thị Tuyết
  Hoa, Viện Nhà nước và pháp luật, năm 2002.
  - Luận văn thạc sỹ luật: “Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát
  điều tra các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp của Viện kiểm sát nhân
  dân cấp huyện trên địa bàn TP. Hà Nội” của Hà Thị Minh Hạnh, Học viện Chính trị
  – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2007.
  Hai là, những công trình nghiên cứu liên quan đến các tội phạm về ma tuý,
  đáng chú ý là:
  - Hiểm họa ma túy và cuộc chiến mới của GS, TS Nguyễn Xuân Yêm, TS


  Danh mục tài liệu tham khảo

  1. TS. Dương Thanh Biểu (2001), Công tác kiểm sát điều tra án ma túy, Đề tài
  khoa học cấp bộ.
  2. Vũ Ngọc Bường (1997), Phòng chống ma túy trong nhà trường, Nxb Công an
  nhân dân và Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 21/3/2000 của Bộ
  Chính trị (khoá XI) về một số công tác cấp bách các cơ quan tư pháp cần
  thực hiện trong năm 2000.
  4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01 của Bộ
  Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới,
  Hà Nội.
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành
  Trung ơng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6 của Bộ
  Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.
  7. Đại học luật Hà Nội (2006), Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb Tư
  pháp, Hà Nội.
  8. Đại từ điển tiếng Việt (1999), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  9. Hoàng Văn Hảo (1999), "Xã hội hóa một số hoạt động của cơ quan tư pháp
  nhìn từ góc độ dân chủ", Dân chủ và pháp luật.
  10. Lê Thị Tuyết Hoa (2002), Quyền công tố ở Việt Nam, Luận văn tiến sỹ luật học,
  Viện Nhà nước và pháp luật, Hà Nội.
  11. Nguyễn Đức Mai (1999), Một số ý kiến về quyền cụng tố, Kỷ yếu đề tài khoa
  học cấp Bộ: "Những vấn đề lý luận về quyền công tố và việc tổ chức thực
  hiện quyền công tố ở Việt Nam từ 1945 đến nay", Viện kiểm sát nhân dân
  Tối cao.
  12. Khuất Văn Nga (2004), "Những tư tưởng mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm
  2003", Thông tin khoa học pháp lý.
  13. Phòng THQCT-KSĐTXX án An ninh, ma tuý VKSND tỉnh Nghệ An (2004),
  Báo cáo công tác kiểm sát năm 2004.
  14. Phòng THQCT-KSĐTXX án An ninh, ma tuý VKSND tỉnh Nghệ An (2005),
  Báo cáo công tác kiểm sát năm 2005.
  15. Phòng THQCT-KSĐTXX án An ninh, ma tuý VKSND tỉnh Nghệ An (2006),
  Báo cáo công tác kiểm sát năm 2006.
  16. Phòng THQCT-KSĐTXX án An ninh, ma tuý VKSND tỉnh Nghệ An (2007),
  Báo cáo công tác kiểm sát năm 2007.
  17. Phòng THQCT-KSĐTXX án An ninh, ma tuý VKSND tỉnh Nghệ An (2008),
  Báo cáo công tác kiểm sát năm 2008.
  18. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Bộ luật hình sự,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  19. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Hiến pháp năm
  1992 (sửa đổi năm 2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  20. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật tổ chức Viện
  kiểm sát nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  21. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng
  hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  22. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (), Hiến pháp Việt Nam
  (1946, 1959, 1980 và 1992), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  23. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị quyết số
  33/2009/NQ-QH12 năm 2009 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số
  điều của BLTTHS.
  24. Lê Minh Tâm (2002), "Về tư tưởng Nhà nước pháp quyền và khái niệm nhà
  nước pháp quyền", Tạp chí Luật học.
  25. Lê Hữu Thể (2008), Quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Nxb Tư
  pháp, Hà Nội.


  Xem Thêm: Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status