Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

  Chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
  Định dạng file word


  mục lục
  Mở đầu
  Chương 1: chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các
  phường thành phố hà nội giai đoạn hiện nay - những
  vấn đề lý luận và thực tiễn
  1.1. Phường và đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các phường
  thành phố Hà Nội hiện nay - vai trò và đặc điểm
  1.2. Chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các phường
  thành phố Hà Nội hiện nay - quan niệm và tiêu chí đánh giá
  Chương 2: chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách và
  công tác đảng viên đối với đội ngũ đảng viên là cán bộ
  chuyên trách ở các phường thành phố hà nội từ năm
  2000 đến nay - thực trạng, nguyên nhân và những kinh
  nghiệm
  2.1. Thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở
  các phường thành phố Hà Nội từ năm 2000 đến nay
  2.2. Công tác đảng viên đối với đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách
  ở các phường thành phố Hà Nội từ năm 2000 đến nay - thực trạng,
  nguyên nhân và những kinh nghiệm
  Chương 3: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất
  lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các
  phường thành phố hà nội hiện nay
  3.1. Dự báo tình hình liên quan và phương hướng nâng cao chất lượng
  đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố
  Hà Nội giai đoạn hiện nay
  3.2. Những giải pháp chủ yếu
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong bất kỳ thời kỳ nào, chất lượng đội ngũ đảng viên có tầm quan trọng rất lớn
  đối với toàn bộ sự nghiệp của cách mạng Việt Nam. Đây không phải là công tác riêng của
  Trung ương hay của một vài tổ chức trọng điểm nào đó, mà cần phải tiến hành thường
  xuyên ở tất cả các đảng bộ, chi bộ. Đây cũng là nhiệm vụ chung cho mỗi cấp ủy, toàn thể
  cán bộ, đảng viên; vì vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ
  đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng - nó quyết định đến
  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và toàn Đảng nói chung.
  Cách mạng nước ta đang trong thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công
  bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội với những cơ hội và thách
  thức mới. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng to lớn đó đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ,
  khó khăn và đòi hỏi Đảng nói chung, đội ngũ đảng viên của Đảng nói riêng phải không
  ngừng đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng
  lực mới đáp ứng được vai trò lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đảng là do các
  đảng viên tổ chức nên, đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam
  đã khẳng định điều đó; do đó, Đảng phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, không ngừng
  nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
  Thành phố Hà Nội là thủ đô của cả nước, là địa danh tiêu biểu cho lịch sử ngàn
  năm văn hiến của dân tộc ta. Kinh tế của Thủ đô đã phát triển nhanh và khá toàn diện; cơ
  cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp đã hình thành rõ rệt và đang chuyển dịch
  sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp theo hướng hiện đại hoá. Là một trung tâm
  kinh tế lớn của cả nước nên đã tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ về mọi lĩnh vực, không
  chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn ở tất cả các lĩnh vực khác. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân
  Thủ đô vô cùng tự hào, phấn khởi được Đảng, Nhà nước hai lần trao tặng thưởng Huân
  chương Sao vàng và là thành phố được phong tặng danh hiệu cao quý "Thủ đô anh
  hùng", cũng là thành phố đầu tiên ở khu vực Châu á - Thái Bình Dương được nhận danh
  hiệu "Thành phố vì hoà bình". Những danh hiệu vinh quang đó khẳng định thành tích to
  lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội trong lịch sử hiện đại của nước
  nhà.
  Trong nhiệm kỳ lần thứ XIII của đảng bộ thành phố Hà Nội, đã tập trung thực
  hiện các nghị quyết của Trung ương và Chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội
  về "Một số vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2001 -2005"; cũng như việc tổ
  chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) (khoá VIII) và Kết luận Hội nghị trung
  ương 4 (khoá IX) về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
  Trong thời gian qua, các đảng bộ phường thành phố Hà Nội đã quán triệt nghị
  quyết của quận uỷ, thành uỷ và các nghị quyết của trung ương thực hiện cuộc vận động
  xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó coi trọng xây dựng đội ngũ đảng viên và nâng cao
  chất lượng đội ngũ đảng viên. Do đó đã góp phần vào sự ổn định chính trị, kinh tế phát
  triển, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
  bàn phường được đảm bảo. Tuy nhiên so với yêu cầu và nhiệm vụ mới của các đảng bộ
  phường thành phố Hà Nội còn nhiều bất cập, chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng
  bộ phường còn bộc lộ nhiều yếu kém, tồn tại. Một bộ phận đảng viên, trong đó có cả
  đảng viên có chức có quyền đã phai nhạt lý tưởng, mất sức chiến đấu, hách dịch, cửa
  quyền, gia trưởng, ức hiếp dân . ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Vì sao có thực
  trạng trên đây là vấn đề đặt ra cần phải nghiên cứu. Vì vậy, việc nghiên cứu, làm rõ thêm
  về vấn đề chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là cán
  bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa
  to lớn trong giai đoạn hiện nay.
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  Đã có nhiều những chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, báo cáo tổng kết, đánh giá của
  Đảng về công tác xây dựng Đảng và đảng viên; về vấn đề xây dựng đội ngũ đảng viên và
  nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được thể hiện trong các văn kiện của Đảng.
  - Các công trình khoa học:
  + PGS,TS Tô Huy Rứa và PGS,TS Trần Khắc Việt (đồng chủ biên) (Nxb CTQG
  - 2003): "Làm người cộng sản trong giai đoạn hiện nay".
  + TS Đỗ Ngọc Ninh (chủ biên) ( Nxb Văn hoá dân tộc - 2003): "Phát huy vai trò
  đội ngũ đảng viên là người nghỉ hưu khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong giai
  đoạn hiện nay".
  + PGS,TS Đỗ Ngọc Ninh (chủ biên) (NXb CTQG - 2004): "Nâng cao năng lực
  lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ phường ở Thủ đô Hà Nội hiện nay".
  - Nhiều đề tài nghiên cứu sinh nghiên cứu về vấn đề này như:
  + Đặng Đình Phú (1996): "Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các tổ chức
  cơ sở đảng phường, xã ven đô trong công cuộc đổi mới hiện nay" - Luận án phó tiến sĩ.
  + Cao Thị Thanh Vân (2002): "Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở nông
  thôn đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
  nước" - Luận án tiến sĩ.
  + Nguyễn Văn Giang (2002): "Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vùng có
  đồng bào công giáo ở các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ trong giai đoạn hiện nay" -Luận án tiến sĩ.
  - Nhiều đề tài của các học viên cao học cũng đã nghiên cứu như:
  + Trần Văn Chương (1995): "Suy nghĩ bước đầu về kinh nghiệm xây dựng Đảng
  bộ phường từ yếu kém vươn lên vững mạnh trong sạch" - Luận văn thạc sĩ.
  + Nguyễn Hữu ái (1995): "Suy nghĩ về thực trạng và biện pháp nâng cao chất
  lượng đảng viên của thành phố Đà Nẵng (từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương 3 đến
  nay (1993 - 1995))" - Luận văn thạc sĩ.
  + Đặng Thị Minh Hảo (2003): "Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các
  trường trung học phổ thông ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay" - Luận văn thạc sĩ.
  Các công trình nghiên cứu trên đã nghiên cứu vấn đề chất lượng đội ngũ đảng
  viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở nhiều góc độ, phạm vi khác nhau. Tuy
  nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về "Chất lượng đội ngũ đảng viên là
  cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay".
  3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài
  - Mục đích: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề chất lượng đội
  ngũ đảng viên của các đảng bộ phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay; từ đó, đề
  xuất những giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là
  cán bộ chuyên trách của các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay.
  - Nhiệm vụ:
  + Làm rõ vai trò, đặc điểm các phường và đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên
  trách ở các phường thành phố Hà Nội hiện nay.
  + Làm rõ thêm quan niệm và tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ đảng viên là
  cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay.
  + Đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách
  và công tác đảng viên đối với ĐNĐV là CBCT của các đảng bộ phường thành phố Hà
  Nội từ năm 2000 đến nay; từ đó, rút ra được những nguyên nhân, nêu ra những kinh
  nghiệm trong công tác đảng viên góp phần tạo nên chất lượng đội ngũ đảng viên là cán
  bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội trong thời gian qua.
  + Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội
  ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ
  chuyên trách đang sinh hoạt trong các phường thành phố Hà Nội, nhất là việc đi sâu vào
  một số phường trọng điểm.
  - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng đội ngũ đảng viên
  là cán bộ chuyên trách và công tác đảng viên đối với ĐNĐV là CBCT của các đảng bộ
  phường của 9 quận thành phố Hà Nội thời gian từ năm 2000 đến nay và đề xuất phương
  hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các
  phường từ nay đến năm 2010.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Cơ sở lý luận: Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng Đảng nói chung, về
  vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nói riêng, nhất là đối với đội ngũ đảng viên
  là cán bộ chuyên trách; đồng thời kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học
  có liên quan đã được công bố.
  - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài được sử dụng chủ yếu dựa trên cơ sở phương
  pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực
  tiễn, logic và lịch sử, phân tích và tổng hợp, điều tra xã hội học, đặc biệt coi trọng
  phương pháp tổng kết thực tiễn.
  6. Những đóng góp của đề tài
  - Góp phần làm rõ thêm quan niệm và tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ đảng
  viên là cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội hiện nay.
  - Đánh giá đúng thực trạng và nêu ra những phương hướng và đề xuất được
  những giải pháp chủ yếu có tính khả thi nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ
  chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay.
  - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể giúp các cấp uỷ đảng ở các đảng bộ
  phường thành phố Hà Nội nghiên cứu, vận dụng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng
  viên.
  - Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy trong
  trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận
  thành phố Hà Nội.
  7. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung
  của luận văn gồm 3 chương, 6 tiết


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Chủ nhiệm chương trỡnh Xõy dựng Đảng Thành ủy Hà Nội (2003), Báo cáo Báo
  cáo số 48-BC/TC ngày 22/10 về kết quả thực hiện chương trỡnh số 06-CTr/TU
  của Thành ủy trong hai năm 2002 và 2003, Hà Nội.
  2. Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng (2006), Báo cáo sơ kết số 19-BC/DV-QU ngày
  20/6 về công tác dân vận và phong trào quần chúng 6 tháng đầu năm; phương
  hướng 6 tháng cuối năm 2006, Hà Nội.
  3. Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng (2006), Báo cáo số 13-BC/TCQU ngày 20/6 về
  công tác tổ chức, cán bộ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối
  năm 2006, Hà Nội.
  4. Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm (2004), Báo cáo Báo cáo tổng kết số 07-BC/TCQU
  ngày 22/11 về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2004, Hà Nội.
  5. Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm (2005), Báo cáo tổng kết số 05-BC/TCQU ngày 20/11
  về công tác tổ chức, cán bộ năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006, Hà
  Nội.
  6. Ban Tổ chức Quận ủy Tây Hồ (2001), Chương trỡnh số 07-CTr/QUTH ngày 28/8 về
  chương trỡnh công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II: "Một số vấn
  đề về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2001 - 2005", Hà Nội.
  7. Ban Tổ chức Quận ủy Tây Hồ (2002), Kế hoạch số 15-KH/QUTH ngày 29/11 về thực hiện
  Kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) tiếp tục thực hiện
  ba nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, Hà Nội.
  8. Ban Tổ chức Quận ủy Tây Hồ (2006), Báo cáo số 07-BC/TCQU ngày 02/4 về kết quả
  công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2001 - 2005, phương hưóng, nhiệm vụ
  nhiệm kỳ 2005 - 2010, Hà Nội.
  9. Ban Tổ chức Quận ủy Thanh Xuân (2004), Báo cáo tổng kết số 78-BC/TC ngày 15/12
  về công tác tổ chức, cán bộ năm 2004; phương hướng, nhiệm vụ năm 2005, Hà
  Nội.
  10. Ban Tổ chức Quận ủy Thanh Xuân (2005), Báo cáo tổng kết số 77-BC/TC ngày 05/12
  về công tác tổ chức, cán bộ năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006, Hà
  Nội.
  11. Ban Tổ chức Quận ủy Thanh Xuân (2006), Báo cáo số 12-BC/BTC ngày 02/4 về kết
  quả công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2001 -2005; phương hướng,
  nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005 - 2010, Hà Nội.
  12. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội (2004), Một số văn bản về công tác cán bộ, Nxb Hà
  Nội, Hà Nội.
  13. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội (2004), Nghiệp vụ công tác đảng, Nxb Hà Nội, Hà
  Nội.
  14. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội (2005), Báo cáo tổng kết số 09-BC/TC ngày 14/2 về
  công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2004 và định hướng một số nhiệm vụ
  trọng tâm năm 2005, Hà Nội.
  15. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội (2005), Hướng dẫn số 209-HD/TC ngày 22/12 về nội
  dung và quy trỡnh sinh hoạt chi bộ dõn cư ở đảng bộ xó, phường,thị trấn thuộc
  đảng bộ thành phố Hà Nội, Hà Nội.
  16. Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng (2006), Báo cáo số 17-BC/TGQU ngày 26/6
  về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2006; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng
  cuối năm 2006, Hà Nội.
  17. Bộ Nội vụ (2004), Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01 hướng dẫn thực hiện
  Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chớnh phủ về cỏn bộ,
  cụng chức xó, phường, thị trấn, Hà Nội.


  Xem Thêm: Chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status