Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu về công tác tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu về công tác tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998

  Luận văn tốt nghiệp
  Đề tài: Tìm hiểu về công tác tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998
  Định dạng file word


  Mục lục
  Trang
  Lời mở đầu
  Chương 1: Tổ chức quản lý và ý nghĩa của nó đối với Công ty
  Sách và Thiết Bị trường học Hà nội
  Những yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức quản lý kinh
  doanh xuất bản phẩm
  Đặc điểm của việc tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm
  Đặc điểm của quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm
  Mục tiêu kinh tế và phục vụ nhiệm vụ chính trị
  ý nghĩa và nội dung của tổ chức quản lý kinh doanh xuất bản
  phẩm đối với Công ty Sáchvà Thiết Bị trường học Hà Nội
  ý nghĩa của tổ chức quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công
  ty Sách và Thiết Bị trường học Hà nội
  Những nội dung cơ bản khi tiến hành tổ chức quản lý kinh
  doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết Bị trường học Hà
  Nội
  Chương 2: Thực trạng tổ chức quản lý kinh doanh xuất bản
  phẩm ở Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà
  Nội trong hai năm 1997-1998
  Giới thiệu chung về Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
  Quá trình tổ chức và quản lý của Công ty Sách và Thiết bị trường
  học Hà Nội trong điều kiện chuyển đổi cơ chế quản lý
  Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
  Thực trạng công tác tổ chức quản lý kinh doanh xuất bản phẩm
  của Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội trong hai năm
  1997-1998
  Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Sách và Thiết bị trường học
  Hà Nội
  Những phương thức hoạt động chủ yếu của Công ty
  Tình hình tổ chức và quản lý lao động trong Công ty
  Hoạt động kinh doanh của Công ty Sách và Thiết bị trường học
  Hà nội trong hai năm 1997-1998
  Chương 3: Nhận xét chung và một số ý kiến đề xuất qua
  nghiên cứu công tác tổ chức quản lý kinh doanh
  xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết bị trường
  học Hà Nội trong hai năm 1997-1998
  Nhận xét chung
  Những ưu điểm và thuận lợi
  Khó khăn và những tồn tại
  Những đề xuất cho công tác tổ chức quản lý kinh doanh xuất
  bản phẩm mà Công ty đã và đang áp dụng
  Quy hoạch lại hệ thống các đại lý của Công ty trên toàn bộ địa
  bàn Thủ đô Hà Nội
  Đổi mới quản lý Nhà nước đối với Công ty
  Đổi mới công tác kế hoạch hóa trong quản lý hoạt động kinh
  doanh xuất bản phẩm của Công ty
  Đổi mới công tác cán bộ
  Đổi mới về chế độ, chính sách xuất bản - In - Phát hành Sách
  giáo khoa và thiết bị trường học
  Kết luận chung
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Mục lục


  lời nói đầu
  Từ sau Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI, các doanh nghiệp kinh doanh
  xuất bản phẩm ở nước ta đã chuyển từ hoạt động kinh doanh theo cơ chế bao cấp, bù lỗ sang
  hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường. Trên thực tế, cơ chế thị trường đã tác động
  ngày càng sâu, rộng vào hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Nhiều hiện tượng và khuynh
  hướng mới đã nảy sinh, trong đó nhiều vấn đề phải được xem xét và nhận thức lại. Hoạt
  động kinh doanh xuất bản phẩm đang diễn ra hết sức sôi động. Bên cạnh những thành tựu
  bước đầu rất quan trọng, còn bộc lộ không ít những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động kinh
  doanh xuất bản phẩm những năm qua. Những hạn chế thiếu sót trong hoạt động kinh doanh
  xuất bản phẩm do nhiều nguyên nhân, trong đó sự yếu kém trong công tác tổ chức quản lý
  kinh doanh là một nguyên nhân chủ yếu. Điều kiện và môi trường của hoạt động kinh doanh
  xuất bản phẩm đã thay đổi, trong khi đó phương thức tổ chức - quản lý kinh doanh chưa
  thay đổi kịp, nhiều vấn đề trong tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm đang được đặt
  ra, có những vấn đề rất gay gắt. Vì vậy nghiên cứu, tìm hiểu công tác tổ chức - quản lý kinh
  doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội là một đòi hỏi bức
  thiết cả về lý luận và thực tiễn trong tình hình hiện nay.
  Tổ chức - Quản lý kinh doanh xuất bản phẩm là một quá trình đòi hỏi phải sử dụng
  các phương pháp tổng hợp, các biện pháp tổ chức kinh doanh, các cách thức tác động và
  giải quyết của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để nhằm vào mục tiêu đã định của
  doanh nghiệp đã đề ra. Tổ chức - quản lý tốt lao động, vật tư tiền vốn, giảm tối đa các chi
  phí kinh doanh, sắp xếp bộ máy tổ chức của doanh nghiệp để không ngừng nâng cao lợi
  nhuận cho doanh nghiệp và cho xã hội.
  Do đó tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị trường đã
  gắn liền với hoạt động kinh doanh, giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến sự
  thành công của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt với công tác phát hành Sách giáo khoa và các
  thiết bị giảng dạy và học tập ở Hà Nội trong điều kiện hiện nay. Thực hiện tổ chức - quản lý
  kinh doanh xuất bản phẩm lại càng có ý nghĩa quan trọng. Thông qua các kết quả mà tổ chức -quản lý và kinh doanh các xuất bản phẩm có được giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ thực trạng hoạt
  động của mình, những điểm mạnh cũng như hạn chế để căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch nhập
  và tiêu thụ các xuất bản phẩm hợp lý phù hợp với nhu cầu, phát huy được tối đa hiệu quả từ
  những cách thức tổ chức, quản lý, đảm bảo được sự kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục
  vụ đồng thời giữ vững được vai trò chủ đạo của mình trên thị trường.
  Với tinh thần đó, qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty Sách và Thiết bị trường
  học Hà Nội bản thân tôi đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này với đề
  tài: "Tìm hiểu về công tác tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và
  Thiết bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998".
  Tổ chức - Quản lý kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty Sách và Thiết Bị trường
  học Hà Nội được xem xét dưới góc độ là đối tượng quản lý Nhà nước về kinh tế. Luận văn
  này nhằm vào các mục đích chính sau đây:
  a- Phân tích để làm rõ tổ chức quản lý và ý nghĩa của nó đối với Công ty Sách và
  Thiết Bị trường học Hà nội.
  b- Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty Sách
  và Thiết Bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998 từ đó rút ra những vấn đề đang đặt
  ra trong công tác tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết Bị
  trường học Hà Nội.
  c- Bước đầu đề xuất một số phương hướng đổi mới hoạt động tổ chức - quản lý kinh
  doanh xuất bản phẩm của Công ty Sách và Thiết Bị trường học Hà Nội những năm tới.
  Để thực hiện mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn tập trung vào giải quyết một
  số nhiệm vụ cụ thể dưới đây:
  Một là: Khái quát những vấn đề chung về tổ chức - Quản lý kinh doanh xuất bản
  phẩm nhằm làm nổi bật quá trình hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm.
  Hai là: Phân tích thực trạng tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm của Công
  ty Sách và Thiết Bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998.
  Ba là: Đề xuất một số phương hướng cơ bản và những biện pháp cụ thể trước mắt
  nhằm đổi mới công tác tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết
  Bị trường học Hà Nội trong những năm tới.
  Đây là đề tài nghiên cứu về kinh tế, nội dung đề cập đến nhiều vấn đề rất khó và hết
  sức phức tạp trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Vì vậy, có thể có nhiều cách tiếp cận
  nghiên cứu khác nhau. Trong luận văn này, hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm được coi là
  một đối tượng của quản lý Nhà nước về kinh tế. Do vậy, những vấn đề về tổ chức - quản lý
  hoạt động nghiệp vụ, quản lý công tác tư tưởng văn hóa, không phải là trọng tâm nghiên cứu
  của luận văn mà chỉ được đề cập đến ở những mức độ nhất định.
  Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm được hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp,
  sản phẩm mà nó kinh doanh rất đa dạng và phong phú. Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu
  những vấn đề tổ chức - quản lý kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm
  (ở đây là Công ty Sách và Thiết Bị trường học Hà Nội) là chủ yếu, còn các doanh nghiệp In
  và xuất bản chỉ đề cập ở một mức độ nhất định. Sản phẩm của hoạt động kinh doanh xuất
  bản phẩm được phân tích, đánh giá trong luận văn là Sách giáo khoa và các Thiết bị, ấn
  phẩm giảng dạy và học tập trong Trường học.
  Vấn đề quản lý được nghiên cứu, giải quyết trong luận văn là trên góc độ quản lý vi
  mô ở Công ty Sách và Thiết Bị trường học Hà Nội, tuy nhiên góc độ quản lý vĩ mô sẽ là các
  dẫn chứng minh họa trong luận văn để việc luận giải có tính thuyết phục hơn.
  Trong quá trình nghiên cứu của luận văn, hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm luôn
  được đặt vừa trong tổng thể của các phương tiện thông tin đại chúng, vừa trong tổng thể
  kinh tế quốc dân và đặc biệt luôn xem xét nó trong mối quan hệ khăng khít với ngành In và
  xuất bản.
  Ngoài phần mở đầu, và kết luận, luận văn được trình bày theo ba chương:
  Chương 1: Tổ chức quản lý và ý nghĩa của nó đối với Công ty Sách và Thiết Bị
  trường học Hà nội.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty
  Sách và Thiết Bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998.
  Chương 3: Nhận xét chung và một số ý kiến đề xuất qua nghiên cứu công tác tổ
  chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty Sách và Thiết Bị trường học Hà Nội
  trong hai năm 1997-1998.
  Ngoài việc vận dụng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cơ bản, truyền thống
  của chủ nghĩa Mác - Lênin, tác giả của đề tài này còn sử dụng các phương pháp so sánh,
  phân tích tổng hợp, thống kê . Trong đó đã cố gắng nhất quán thực hiện sự gắn bó giữa
  quan điểm đường lối chính sách, kinh nghiệm thực tiễn với một số kiến thức khoa học hiện
  đại.


  Danh mục tài liệu tham khảo
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty Sách và Thiết Bị trường học Hà Nội trong
  hai năm 1997-1998.
  Luật lệ về công tác xuất bản - In - Phát hành. H-ĐHVH, Trang 56-57.
  Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Nhà xuất bản Sự Thật 1991 - Trang 26,
  36.
  “Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh xuất bản phẩm”. Phó tiến sĩ Phạm Thị Thanh
  Tâm - Đại học văn hóa Hà Nội, 1995 (từ trang 24-29).
  Đường Vĩnh Sường - “Đổi mới quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản trong
  bước chuyển sang cơ chế thị trường”. Luận án Phó tiến sĩ khoa học kinh tế.
  Hồ sơ thành lập và thành lập lại Công ty Sách và Thiết Bị trường học Hà Nội - (Trang
  35-36-37).
  Phạm Thị Thanh Tâm - Phát hành sách Việt Nam trong điều kiện chuyển đổi cơ chế
  quản lý kinh tế. 1990-1992 (trang 12-19).
  Giáo trình tổ chức kỹ thuật phát hành sách - Khoa phát hành sách trường ĐHVH.
  GS.TS. Vũ Thích. “Kinh doanh theo cơ chế thị trường” H. ĐHKTQD, năm 1992
  (trang 26-35-36).
  10. Luật xuất bản nước CHXHCNVN. Nhà xuất bản chính trị quốc gia.
  11. Các văn bản của Nhà nước về công tác xuất bản.
  12. Một số Công báo.
  13. Một số bài trong báo Hà Nội mới, Hà Nội ngày nay.

  Xem Thêm: Tìm hiểu về công tác tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu về công tác tổ chức - quản lý kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội trong hai năm 1997-1998 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status