Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam

  Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Điện lực Quảng Nam là đơn vị kinh doanh điện năng (doanh nghiệp nhà nước
  thuộc Trung ương) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, là một đơn vị hạch toán phụ thuộc vào
  Công ty Điện lực 3 - PC3 (quản lý khu vực miền Trung - Tây Nguyên) của Tổng Công ty
  Điện lực Việt Nam - EVN.
  Tính chất kinh doanh điện năng của Điện lực, mang tính độc quyền tự nhiên, do
  Nhà nước qui định. Hơn nữa, yếu tố kinh doanh điện năng còn gắn liền với việc phục vụ
  cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; lại hạch toán phụ thuộc vào Công ty
  Điện lực 3, nên thực trạng tổ chức sản xuất, quản lý và hoạt động kinh doanh ở Điện lực
  Quảng Nam, còn "trông chờ, ỷ lại, mang nặng tính bao cấp", ảnh hưởng nhất định và làm
  cho hiệu quả kinh doanh của Điện lực Quảng Nam chưa tốt.
  Việc "đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam", là góp phần
  tìm các giải pháp làm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam, là phù hợp
  với xu thế đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa
  VIII).
  Do đó, nghiên cứu đề tài là cần thiết cho Điện lực Quảng Nam trong điều kiện
  thực tế hiện nay.
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  Việc nghiên cứu nội dung đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị
  quyết 3 Trung ương (khóa VIII) tương đối nhiều, ở các góc độ và chuyên ngành khác
  nhau.
  Tuy nhiên, về loại hình doanh nghiệp điện năng - kinh doanh mang đặc thù - thì
  phạm vi nghiên cứu này tương đối ít hơn. Có thể tham khảo cho việc nghiên cứu đề tài này
  ở một số tài liệu sau:
  - Luận văn thạc sĩ: Cải tiến kinh doanh của Công ty Điện lực thành phố Hà Nội,
  của Trần Đức Hùng, 1996.
  - Luận văn thạc sĩ: Đổi mới tổ chức quản lý kinh doanh bán điện trên địa bàn quận
  (ở Điện lực Đống Đa), của Quách Thị Hằng, 1996.
  - Một số đề tài nghiên cứu của cán bộ nghiệp vụ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam,
  Trường Cao đẳng Điện lực.
  Mặt khác, xu thế sắp xếp lại tổ chức ngành điện và lộ trình cổ phần hóa các Điện
  lực, làm cho tình hình nghiên cứu cần thực tế và sâu sát hơn.
  Ngoài ra, với sự động viên khuyến khích, cũng như áp lực xã hội "đòi xóa độc
  quyền" là thúc đẩy cho việc chọn lựa đề tài này của một người đang làm công tác quản lý
  ở cơ sở.
  3. Mục đích, nhiệm vụ
  Mục đích
  Trên cơ sở kiến thức đã tiếp thu được ở khóa Cao học Tại chức miền Trung - Tây
  Nguyên (2004 - 2006) tại Đà Nẵng, cũng như cơ sở lý luận những vấn đề cơ bản về tổ
  chức, quản lý, học viên sẽ đưa ra phương hướng và biện pháp để đổi mới tổ chức, quản lý
  kinh doanh tại Điện lực Quảng Nam.
  Nhiệm vụ
  Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ của luận văn là:
  - Nghiên cứu, phân tích thực trạng kinh doanh của Điện lực Quảng Nam từ 1997
  đến 2005, tìm cách đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh Điện lực Quảng Nam theo xu thế
  cải thiện Pareto.
  - Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, hệ thống cho được các vấn đề lý luận cho luận
  văn.
  - Khảo sát, thống kê, phân tích thực trạng việc tổ chức, quản lý kinh doanh của
  Điện lực Quảng Nam trong giai đoạn (1997 - 2005) dựa theo các yếu tố tác động và kết
  quả kinh doanh, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong giai
  đoạn 9 năm đó.
  - Cuối cùng, là xác định rõ phương hướng phát triển giai đoạn (2006 - 2010), có
  hướng đến 2015, để có giải pháp phù hợp cho việc đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở
  Điện lực Quảng Nam.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu là công tác tổ chức, quản lý kinh doanh của Điện lực Quảng
  Nam, thuộc Công ty Điện lực 3, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
  - Để có thể đi sâu và làm rõ - theo qui mô luận văn này, học viên cố gắng tập trung
  ở phạm vi tổ chức, quản lý kinh doanh của Điện lực Quảng Nam trong bối cảnh kinh
  doanh điện năng cả nước và tại tỉnh Quảng Nam.
  - Số liệu phân tích thực trạng trong giai đoạn (1997 - 2005) là thời gian từ khi
  Điện lực Quảng Nam thành lập đến nay.
  - Số liệu dự kiến cho tương lai trong giai đoạn (2006 - 2010), có xét đến 2015,
  cũng là khung thời gian sử dụng phổ biến của công nghiệp điện năng.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Cơ sở lý luận:
  + Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới ở Việt Nam.
  + Chiến lược phát triển kinh doanh điện năng của Điện lực Việt Nam.
  + Những kiến thức thu được qua khóa học và thực tiễn công tác của bản thân học
  viên.
  - Phương pháp nghiên cứu:
  Trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng, để phục vụ đề tài nghiên cứu, học
  viên sử dụng phương pháp khảo sát phân tích thực trạng của tổ chức, quản lý kinh doanh
  Điện lực Quảng Nam.
  Để chọn được giải pháp phù hợp cho việc đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh của
  đơn vị, học viên dùng phương pháp tổng hợp và dự báo cho tương lai trên cơ sở thực
  chứng ở Điện lực Quảng Nam trong bối cảnh chung của ngành điện cả nước.
  6. Đóng góp về khoa học của luận văn
  Phạm vi nghiên cứu và áp dụng đối với đề tài là tổ chức, quản lý kinh doanh điện
  năng của Điện lực Quảng Nam.
  Tuy nhiên, do tính thống nhất của ngành điện về chức năng, nhiệm vụ kinh doanh,
  thì nội dung công tác tổ chức, quản lý kinh doanh của một Điện lực gần như nhau ở 61 tỉnh
  thành trong toàn quốc.
  Hơn nữa, Quảng Nam là một tỉnh Duyên hải miền Trung, kinh tế - xã hội còn chưa
  phát triển, yêu cầu về điện năng phục vụ kinh tế - xã hội luôn là bức xúc với áp lực "Điện
  phải đi trước một bước". Ngược lại, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam
  trong thời gian qua là rất tích cực, sẽ tác động lại đáng kể hoạt động kinh doanh điện năng
  đối với Điện lực Quảng Nam.
  Do đó, cơ sở và lý luận lý giải cho tổ chức, quản lý kinh doanh điện năng và yêu
  cầu đổi mới là cần thiết đặt ra cho công tác nghiên cứu khoa học, thực tiễn của giai đoạn
  này, không những ở Điện lực Quảng Nam mà cả cho các Điện lực ở tỉnh bạn.
  7. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3
  chương:
  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về tổ chức, quản lý kinh doanh điện ở Việt Nam
  Chương 2: Thực trạng tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam.
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở
  Điện lực Quảng Nam.


  Xem Thêm: Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status