Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

  Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
  Đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
  Định dạng file word
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 236
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 8
  1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8
  1.1.1. Ở nước ngoài 8
  1.1.2. Ở trong nước 11
  1.2. KHÁI NIỆM CÔNG CỤ 19
  1.2.1. Chất lượng nghiên cứu khoa học cuả sinh viên 19
  1.2.2. Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên .27
  1.3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KH0A HỌC CỦA SINH VIÊN 30
  1.3.1. Đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên .30
  1.3.2. Ý nghiã của nghiên cứu khoa học giáo dục đối với SV ĐHSP 35
  1.3.3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của SV .36
  1.4. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN
  CỨU KHOA HỌC CỦA SV 37
  1.4.1. Cơ sở tâm lí học sáng tạo .37
  1.4.2. Cơ sở tâm lí học hoạt động .41
  1.4.3. Cơ sở lí luận dạy học 43
  1.5. TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 49
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NGHIÊN CƯÚ KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH
  VIÊN TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM 50
  2.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .50
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .50
  2.2.1. Mẫu nghiên cứu .50
  2.2.2. Công cụ nghiên cứu .51
  2.2.3. Phương pháp nghiên cứu 52
  2.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53
  2.3.1. Nhận thức và thái độ nghiên cứu KHGD của SV .53
  2.3.2. Thực trạng hoạt động nghiên cứu KHGD của SV .59
  2.3.3. Các loại đề tài nghiên cứu KHGD của SV 82
  2.3.4. Khó khăn, thuận lợi của SV trong nghiên cứu KHGD 90
  2.3.5. Các biện pháp tổ chức hoạt động NCKHGD của SV 95
  2.3.6. Kết quả NCKH của sinh viên .99
  2.3.7. Đánh giá thực trạng 113
  CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NCKHGD
  CỦA SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM .119
  3.1. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP . 119
  3.1.1. Tính hệ thống . 119
  3.1.2. Tính thực tiễn . 119
  3.1.3. Tính hiệu quả . 120
  3.1.4. Tính tích hợp . 120
  3.2. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NCKHGD CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 121
  3.2.1. Quy chế hoá các hoạt động NCKH của SV 121
  3.2.2. Trang bị cơ sở lý luận và PPLNCKH cho SV . 122
  3.2.3. Cung cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu cho SV . 123
  3.2.4. Kích thích hứng thú NCKH và tư duy sáng tạo cho sinh viên . 124
  3.2.5. Đa dạng hoá các hình thức tổ chức rèn kĩ năng NCKH cho sinh viên . 129
  3.3. TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 145
  CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM PHẠM 146
  4.1. SỬ DỤNG HÌNH THỨC SEMINAR CÓ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ RÈN KNNCKHGD CHO
  SINH VIÊN . 146
  4.1.1. Mục đích thực nghiệm 146
  4.1.2. Đối tượng thực nghiệm 146
  4.1.3. Nội dung thực nghiệm 147
  4.1.4. Tổ chức thực nghiệm 147
  4.1.5. Các tiêu chí đánh giá 150
  4.1.6. Kết quả thực nghiệm 152
  4.2. SỬ DỤNG BTMH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KNNCKHGD CHO SV 166
  4.2.1. Mục đích thực nghiệm 166
  4.2.2. Đối tượng thực nghiệm 167
  4.2.3. Nội dung thực nghiệm 168
  4.2.4 Cách thức tổ chức thực nghiệm . 168
  4.2.5. Các tiêu chí đánh giá 169
  4.2.6. Kết quả thực nghiệm 173
  4.3. SỬ DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN
  KNNCKHGD CHO SV . 191
  4.3.1. Mục đích thực nghiệm 191
  4.3.2. Đối tượng thực nghiệm 191
  4.3.3. Nội dung thực nghiệm 192
  4.3.4. Cách thức tổ chức thực nghiệm 192
  4.3.5. Các tiêu chí đánh giá 193
  4.3.6. Kết quả thực nghiệm 202
  4.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 215
  KẾT LUẬN 216
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .220


  MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Trước những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ
  cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành
  Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Xác
  định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục, đào
  tạo và đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học “
  Với trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng quan trọng đó, các trường đại học đã khẳng
  định lại mục tiêu của mình là đào tạo các nhà chuyên môn giỏi, có trình độ tri thức khoa học
  vững vàng, có khả năng tư duy năng động, sáng tạo để giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đòi
  hỏi. Nhằm thực hiện mục tiêu đó, các trường đại học không ngừng tìm tòi các biện pháp nâng
  cao chất lượng đào tạo, một trong những biện pháp quan trọng là đưa SV vào hoạt động
  NCKH.
  NCKH là một hình thức tổ chức dạy học đặc thù ở đại học có tác dụng giúp SV chủ
  động học tập, tìm tòi sáng tạo, vừa nắm vững tri thức mới, vừa luyện tập vận dụng các
  phương pháp nhận thức mới, đồng thời rèn luyện thói quen và hình thành các KNNCKH, nó
  có tác dụng rất lớn đến quá trình và kết quả học tập của SV. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức
  đưa SV vào hoạt động NCKH còn nhiều khó khăn, vướng mắc, các biện pháp tổ chức chưa
  đạt được hiệu quả cần phải có.
  Ngày 30 tháng 3 năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 08/2000/QĐ-
  BGD&ĐT ban hành Quy chế NCKH của SV các trường đại học và cao đẳng. Để góp phần
  đưa quyết định này thành hiện thực trong các trường sư phạm, chúng tôi chọn vấn đề: “Một số
  biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên
  trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Qua phân tích lý luận và tìm hiểu thực trạng hoạt động NCKHGD của SV trường Đại
  học Sư phạm TP.HCM, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động này trong công
  tác đào tạo giáo viên.
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Khách thể nghiên cứu: Hoạt động NCKHGD của SV trường Đại học Sư phạm
  TP.HCM.
  Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động NCKHGD của SV
  trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  Việc tổ chức cho SV tham gia vào hoạt động NCKHGD đang được coi trọng ở trường
  Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên các họat động này vẫn chưa đạt tới chất lượng
  và hiệu quả mong muốn. Nếu phát hiện đúng thực trạng thì sẽ có thể đề xuất được một hệ
  thống các biện pháp đồng bộ và hợp lý để nâng cao chất lượng nghiên cưú KHGD của SV.
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc tổ chức hoạt động NCKHGD của SV các trường
  đại học sư phạm.
  2. Nghiên cứu thực trạng hoạt động NCKHGD của SV ở trường Đại học Sư phạm
  TP.HCM.
  3. Đề xuất một số biện pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động NCKHGD của SV.
  6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động NCKHGD của SV trường Đại học Sư

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TIẾNG VIỆT
  1. Ackhanghenxki S.I (1979), Những bài giảng lý luận dạy học ở trường Đại học, Cục đào
  tạo bồi dưỡng, Hà nội.

  2. Nguyễn Như An (1990), Phương pháp dạy học giáo dục, Hà Nội.

  3. Nguyễn Như An (1993), Hệ thống kỹ năng giảng dạy trên lớp về môn Giáo dục học và
  quy trình rèn luyện hệ thống đó cho sinh viên khoa Tâm lý Giáo dục, Luận án Phó tiến sĩ
  Khoa học Sư phạm- Tâm lý, Hà Nội.

  4. Nguyễn Thị Vân Anh (2001), “Những khó khăn khi sinh viên nghiên cứu khoa học”, Báo
  Giáo dục và thời đại số 76, ngày 26/6/2001.

  5. Nguyễn Ngọc Bảo (1995), Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong quá trình dạy
  học, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, Vụ giáo viên, Hà Nội.

  6. Lê Khánh Bằng (1993), Tổ chức quá trình dạy học ở đại học, Tài liệu dùng cho lớp cao
  học và bồi dưỡng sau đại học, Viện nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp.

  7. Lê Khánh Bằng (1995), Tài liệu hướng dẫn và tham khảo về phương pháp dạy ở đại học
  và công nghệ dạy học, Hà nội.

  8. Bộ Giáo dục (1984), Quy chế về việc làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp ở các trường đại
  học sư phạm - quyết định số 3047/ĐTBĐ ngày 15/12/1984.

  9. Bộ Giáo dục (1984), Thông tư số 30 ngày 17/12/1984 hướng dẫn thực hiện quy chế về
  việc làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp ở các trường Đại học Sư phạm.

  10. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình phần giáo dục cốt lõi chuyên nghiêp - quyết định
  2677/GD-ĐT ngày 3/12/1993

  TIẾNG ANH


  125. Brian Allison (1996), Research skills for students, Singapore.

  Gary Anderson (1990), Fundamentals of educational Research, New York.

  Rob Barner (1995), Successful study for degrees, London.

  Loui Cohen and Lawrence Manion (1992), Research Methods in Education, USA.

  Pat Cryer (1996), The research student,s guide to success, USA.

  Faculty of Education University of Melbourne (1998), Research Methods in
  Education, Part A, Australasia.

  Keith Howard, John A. Sharp (1983), The Management of a student research project,
  Singapore.

  Robert Jmarzano (1992), Dimension of learning, ASCD.

  John P. Keeves (1996), Educational Research, Methodology and Measurement: An
  International Handbook, Australia.

  Allen H. Miller (1987), Research and Development in Higher Education, Sydney,
  Australasia.

  Robert Mills, Gagne (1985), The Conditions of Learning and Theory of Instruction,
  USA.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status