Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Báo chí với vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo chí với vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài hiện nay

  Báo chí với vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài hiện nay
  Đề tài: Báo chí với vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài hiện nay
  Định dạng file word


  Mở đầu
  Ngày nay, khi nói đến sức mạnh của một quốc gia, mọi người đều thừa nhận
  rằng, nguồn nhân lực, nhân tài là yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất. Trong đó, nhân
  tài là bộ phận tinh túy, cú giỏ trị nhất của nguồn nhõn lực quốc gia. Vỡ vậy, việc nghiên
  cứu và phát triển nhân tài, đào tạo bồi dưỡng nhân tài, thu hút và sử dụng nhân tài đó trở
  thành quốc sỏch của nhiều quốc gia.
  Đảng và Nhà nước ta đang có nhiều chủ trương chính sách để thu hút người tài
  phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Trên nhiều lĩnh vực, đã xuất hiện nhiều tấm
  gương, các điển hình tiên tiến, các nhân tài. Họ đó cú những đóng góp rất đáng kể cho
  đất nước. Việc cổ vũ các cá nhân, điển hình này là việc làm rất cần thiết, khơi dậy lòng tự
  hào dân tộc, sự đam mê nghiên cứu khoa học, đam mê làm giàu chính đáng, cống hiến
  sức trẻ cho đất nước.
  Tuy nhiên hiện nay, chính sách trọng dụng người tài ở nước ta vẫn còn rất nhiều
  bất cập: có lúc, có nơi người tài bị đố kỵ, không được trọng dụng, không có môi trường
  làm việc chuyên nghiệp, các ngành, các cấp chưa có cơ chế thông thoáng, chế độ đãi ngộ
  cho họ, chính sách thu hút người tài ở các địa phương chỉ là hình thức, không có thực
  chất Chính vì vậy, người tài chưa phát huy được hết sức lực và trí tuệ của mình cho sự
  nghiệp đổi mới.
  Báo chí nước ta, bên cạnh việc nhiều nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng khác,
  những năm gần đây, đó cú tiếng núi rất mạnh mẽ trong việc tuyên truyền về chương
  trỡnh tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và phát huy nhân tài cho đất nước. Đó là một mảng đề
  tài đang được một số tờ báo coi là trọng tâm hiện nay, nhất là các tờ báo là diễn đàn của
  thanh niên, sinh viên học sinh . Báo chí đó gúp phần to lớn trong việc tạo ra một nhận
  thức mới trong xó hội về vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài, đưa ra nhiều kiến nghị và
  giải pháp cho kế sách nhân tài của Đảng, Nhà nước. Nghiên cứu về báo chí trong phạm vi
  tuyên truyền về vấn đề nhân tài và phát huy vai trũ của nhõn tài trong cụng cuộc xây
  dựng đất nước cú ý nghĩa thiết thực đối với cụng tỏc lý luận, nghiên cứu báo chí và chính
  sách đào tạo, trọng dụng nhân tài trong xó hội ta hiện nay.
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sự nghiệp cách mạng nào cũng cần đến những người tài dẫn dắt. Không có những
  cá nhân ưu tú, cách mạng sẽ rất khó thành công. Chưa có thời đại nào chúng ta lại cần có
  nhiều nhân tài và phải trọng dụng nhân tài như ở thời đại ngày nay. Bởi vỡ chớnh họ,
  những nhõn tài là những cỗ mỏy cỏi quan trọng nhất sản xuất ra tri thức và biến tri thức
  thành của cải vật chất và tinh thần cho toàn xó hội. Họ có năng lực vượt trội trong việc sử
  dụng tri thức cho phát triển.
  Trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, bên cạnh những thành tựu đáng
  mừng trên nhiều lĩnh vực thỡ chỳng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc
  biệt là nguy cơ bị tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Lúc này, việc
  cần người có tài đem tài năng và tâm huyết của mỡnh ra phục vụ đất nước, đưa đất nước
  có những bước nhảy vọt lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Sự nghiệp đổi mới càng sâu
  sắc và toàn diện càng đũi hỏi phải đổi mới tư duy triệt để; muốn vậy phải có tầm trí tuệ
  rất cao. Tầm trí tuệ cao ấy phải có sự tham dự của tầng lớp trí thức ưu tú của dân tộc.
  Tuy nhiên, như đó núi ở trờn, trong chớnh sỏch trọng dụng người tài ở nước ta
  bên cạnh những thành tựu và tiến bộ vẫn còn nhiều bất cập, khiến người tài chưa được
  trọng dụng, chưa phát huy được hết sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đổi mới.
  Thực tế ấy đang là một vấn đề "nóng", thu hút sự quan tâm của toàn xó hội. Độ
  "nóng" của nó không thua kém bất cứ đề tài nào như chống tiêu cực hay các tin tức nóng
  hổi liên quan trực tiếp đến đời sống người dân . Bởi độ "nóng" ấy mà trên báo chí nước
  ta, vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài được nhiều tờ báo rất chỳ ý và bạn đọc rất quan
  tâm. Sự quan tâm đặc biệt của báo chí đối với mảng đề tài này phản ỏnh sự quan tõm
  chung của toàn xó hội. Thực tế tuyên truyền trên báo chí nước ta những năm gần đây về
  vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài đó đặt ra một số yêu cầu cấp thiết. Đó là việc định
  hướng tuyên truyền, khẳng định vị trí và tầm quan trọng của việc tuyên truyền và nhất là
  khắc phục nhiều điểm hạn chế của báo chí trong tuyên truyền về vấn đề này để tiếp tục
  đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu ngày
  càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước.
  Điều đó khẳng định ý nghĩa thiết thực cũng như tính cấp thiết của việc nghiên
  cứu về báo chí những năm gần đây trong tuyên truyền về vấn đề nhân tài và phát huy
  nhân tài đất nước.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  - Nghiên cứu thực trạng vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài ở nước ta hiện nay.
  Qua đó đề xuất những ý kiến đóng góp vào chủ trương, chính sách đào tạo, đãi ngộ, trọng
  dụng nhân tài.
  - Nghiên cứu các tác động xã hội của việc tuyên truyền trên báo chí đối với vấn
  đề phát huy nhân tài đất nước hiện nay.
  - Trên cơ sở khảo sát về tần số xuất hiện, nội dung và quan điểm tuyên truyền của
  báo chí để từ đó rút ra một số kinh nghiệm, một số biện pháp chung nhằm nâng cao hiệu
  quả hoạt động tuyên truyền về nội dung phát huy nhân tài đất nước phục vụ công cuộc
  đổi mới. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ mang lại lợi ích về mặt lý luận báo chí cũng
  như có tính ứng dụng thực tiễn vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên báo chí về
  vấn đề nhân tài.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  - Nhân tài với tư cách là tài sản quan trọng quốc gia.
  - Thực tế vấn đề đào tạo và sử dụng người tài ở nước ta hiện nay.
  - Những vấn đề đạt được và chưa được trong tuyên truyền về vấn đề nhân tài và
  phát huy nhân tài đất nước trên báo chí hiện nay
  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Luận văn đi sâu nghiên cứu về công tác tuyên truyền về vấn đề nhân tài và sử
  dụng nhân tài đất nước trên 3 tờ báo Tuổi trẻ, Thanh niên và báo điện tử Vietnamnet.
  Chọn 3 tờ báo này vì:
  - Là 3 tờ báo có lượng độc giả lớn nhất hiện nay, đặc biệt là các độc giả trẻ.
  - Chọn 2 tờ báo viết và 1 tờ báo điện tử để khảo sát nhằm cân đối giữa các loại
  hình báo chí.
  Trên cơ sở phân tích thực trạng vấn đề tuyên truyền này trên 3 tờ báo trên, rút ra một
  số kinh nghiệm trong vấn đề tuyên truyền về nội dung này trên báo chí.
  Về thời gian: nghiên cứu các số báo ra trong năm 2005 tới nay.
  Đây là 2 tờ báo ra hàng ngày và 1 tờ báo điện tử nên số lượng khảo sát khá lớn,
  số lấy mẫu của báo in là gần 2000 số và gần 1000 số báo của báo Vietnamnet.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Thống kê, tổng hợp, khảo sát, phân tích, đánh giá là những phương pháp
  nghiên cứu được áp dụng để thực hiện luận văn này. Để hoàn thành luận văn, tác giả phải
  tiến hành các bước:
  - Tập hợp các tài liệu, các văn bản về chủ trương, đường lối, chính sách của
  Đảng và Nhà nước ta về vấn đề nhân tài, đào tạo và trọng dụng nhân tài hiện nay.
  - Khảo sát tất cả các số báo đã ra trong năm 2005 tới nay của 3 tờ Tuổi trẻ Thành
  phố Hồ Chí Minh, Thanh niên và Vietnamnet. Trên cơ sở đó để phân tích, khảo sát, đánh
  giá, rút ra kết luận.
  - Điều tra xã hội học bạn đọc về vấn đề tuyên truyền về nhân tài và tác động xã
  hội của việc tuyên truyền trên báo chí.
  - Trên cơ sở những dữ kiện, thông tin thu thập được để phân tích, đánh giá, rút ra
  kết luận, đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề.
  6. Kết cấu của luận văn

  Chương 1: Báo chí với nhiệm vụ tuyên truyền về vấn đề nhân tài và phát huy vai
  trò của nhân tài trong xây dựng đất nước.
  Chương 2: Thực trạng của việc tuyên truyền về vấn đề nhân tài và sử dụng nhân
  tài trên báo chí hiện nay.
  Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về vấn đề nhân tài
  và sử dụng nhân tài trên báo chí hiện nay.


  Kết luận
  Nói đến tài năng con người là nói đến một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đến
  sự phát triển của cộng đồng, đến tính chất của chính thể xó hội, đến tương lai của đất
  nước. Nói đến tài năng con người là nói đến một vấn đề có nội hàm rộng lớn, có lý lẽ và
  thực tiễn nhiều mặt, khỏ phức tạp mà sự nhỡn nhận nú chưa hẳn dễ dàng thống nhất.
  Quan niệm đó vậy nhưng để sử dụng được nhân tài cũn khú khăn gấp bội. Thời đại ngày
  nay, công cuộc xây dựng đất nước hiện nay cần người tài hơn bao giờ hết. Đảng, Nhà
  nước và nhân dân ta khát khao người tài song lại đang để lóng phớ một lực lượng chất
  xám to lớn do không biết kế sách để giữ chân họ. Không có một lực lượng những con
  người tài năng làm rường cột cho quốc gia, nguy cơ tụt hậu xa hơn với thế giới sẽ ngày
  càng gần lại. Chúng ta phải làm gỡ để tạo ra nhân tài và níu kéo họ ở lại. Đây sẽ cũn là
  một vấn đề vô cùng khó khăn, phức tạp và đụng chạm đến hàng loạt những nếp nghĩ,
  những cơ chế, những chính sách. Nhưng chúng ta không thể không làm. Và sự thật là
  chúng ta đang làm điều đó với những kết quả bước đầu không khỏi làm chúng ta ngạc
  nhiên với những kết quả nó mang lại. Đó là cơ sở để đất nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế,
  chính sách đói ngộ người tài trong những năm tới.
  Khi vấn đề này đó trở thành một trong những tõm điểm của dũng thời sự, chắc
  chắn báo chí không thể đứng ngoài cuộc. Báo chí ngày càng cần thiết hơn, khẳng định vai
  trũ và vị trớ tiờn phong trong tuyờn truyền về vấn đề nhân tài và phát huy nhân tài đất
  nước trong giai đoạn hiện nay và về sau này.
  Sự vào cuộc của toàn binh chủng báo chí với nhiệm vụ tuyên truyền này là cơ sở
  thực tiễn vô cùng phong phú để rút ra những vấn đề lý luận hết sức cú ý nghĩa trong việc
  nghiên cứu về báo chí với nhiệm vụ tuyên truyền về vấn đề nhân tài và phát huy nhân tài đất
  nước. í nghĩa cú việc nghiên cứu này sẽ không dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả tuyờn
  truyền mà nú cũn đóng góp được một phần nhỏ bé vào chính sách, chế độ đói ngộ, trọng
  dụng nhõn tài của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với
  người tài trong thời đại mới.
  Hơn 100 trang luận văn đó trỡnh bày đầy đủ các khái niệm về người tài, đặc
  trưng của nhân tài, nêu lên được vai trũ của họ trong cụng cuộc xõy dựng đất nước hiện
  nay. Luận văn cũng tỡm hiểu về cỏc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà
  nước về vấn đề nhân tài và nhất là khẳng định vai trũ rất quan trọng - là kênh truyền
  thông số 1 - trong việc tuyên truyền để phát huy và khơi dậy nguồn chất xám cho sự
  nghiệp chấn hưng đất nước. Trên cơ sở khảo sát trên 1000 số báo của 3 tờ báo là: Thanh
  niên, Tuổi trẻ và Vietnamnet luận văn đó cho thấy một số vấn đề nổi lên trong thực trạng
  của báo chí tuyên truyền về vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài hiện nay. Có thể khái
  quát một số vấn đề cơ bản như sau:
  - Đó là việc đổi mới tư duy của báo chí trong việc nhỡn nhận, đánh giá một cách
  khách quan hơn về nhân tài, về vai trũ và vị trớ của nhõn tài trong sự nghiệp xây dựng đất
  nước. Cách nhỡn đó rộng mở hơn, thoáng đóng hơn, công bằng hơn giữa vấn đề bằng cấp và
  thực tài, giữa tài và tật, giữa thực danh và hư danh .
  - Báo chí đó cú thành cụng nhất định trong việc đấu tranh với các hiện tượng tiêu
  cực trong cách đào tạo, sử dụng người tài trong xó hội ta hiện nay.
  - Báo chí đó khẳng định là kênh truyền thông quan trọng nhất trong việc cổ vũ,
  động viên, khơi dậy phong trào học tập trong xó hội, dần tạo lập một nột văn hóa trọng
  người tài trong xó hội ta.
  - Tuy nhiên, báo chí cũng bộc lộ một số hạn chế trong tuyên truyền về vấn đề
  này. Đó cũng nằm ở quan điểm chưa coi trọng vấn đề này, chưa có nhiều tác phẩm chống
  tiêu cực mạnh mẽ, chưa có sự đổi mới về nội dung, hỡnh thức thể hiện. Hạn chế nhất là sự
  thiếu cõn nhắc, cú khi tuyờn truyền thỏi quỏ, chưa đúng sự thật về nhân tài, khiến cho
  nhân vật gặp rất nhiều những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và công tác. Hiện tượng
  a dua, chưa cân nhắc, điều tra kỹ càng về nhân vật khiến nhiều báo mắc sai sót, nhầm lẫn
  trong việc tuyên truyền thái quá về các nhân vật chưa thể hiện được tài năng thật sự.
  Trước những hạn chế trên, luận văn đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục
  tỡnh trạng trờn, đề xuất một số biện pháp mới nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền,
  nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả tuyên truyền về vấn đề nhân tài và phát huy nhân
  tài đất nước giai đoạn hiện nay.
  Tuyển chọn những mầm tài năng tiềm ẩn trong dân là cả một công việc đũi hỏi một
  tỡnh thần trỏch nhiệm rất cao, hết sức cụng tõm vỡ dõn vỡ nước, của tất cả đội ngũ nhà
  bỏo. Với vinh dự và trỏch nhiệm nặng nề này, bỏo chớ sẽ cũn tiếp tục cú những đóng góp
  hiệu quả hơn nữa trong nhiệm vụ này.
  Sử dụng nhân tài là yêu cầu hệ trọng của cả hệ thống chính trị quốc gia. Vỡ cuối
  cựng cỏc vấn đề của hội nhập, của quản trị quốc gia . đều là những vấn đề của tri thức,
  của hiểu biết. Chính vỡ vậy, đũi hỏi về người tài hết sức cấp bách hiện nay.
  Chiến lược sử dụng người tài là tạo ra môi trường làm phát sinh cung cầu về
  người tài. Đó là việc xây dựng một mô hỡnh phỏt triển dựa trờn cơ sở là một nền văn hóa
  tôn trọng người tài trong xó hội. Bỏo chớ cú vai trũ quan trọng trong việc xỏc lập, hỡnh
  thành và duy trỡ nột văn hóa ấy. Trong nhiệm vụ này, báo chí góp phần tạo ra môi trường
  quan trọng, đảm bảo cơ chế bảo vệ người tài trong xó hội.
  Đề tài: "Báo chí với vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài hiện nay" cung cấp một
  gúc nhỡn lý luận và thực tiễn để từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng
  tuyên truyền trên báo chí và đó cũng là góp phần tạo ra một tiếng nói trong xó hội tác
  động vào việc đào tạo, phát hiện và sử dụng nhân tài phục vụ công cuộc công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa đất nước hiện nay.
  Hoàn thành luận văn này, mong muốn của tác giả là báo chí nói riêng và cả xó hội
  núi chung sẽ ngày càng quan tâm hơn đến đội ngũ trí thức của xó hội, tạo điều kiện hết sức
  để tạo ra một nét văn hóa trọng dụng người tài trong xó hội ta, xõy dựng một xó hội thực sự
  nhân văn, tạo điều kiện để mỗi người đều có thể cống hiến hết sức lực, tài năng của mỡnh
  cho cộng đồng, cho dân tộc và Tổ quốc.


  Xem Thêm: Báo chí với vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo chí với vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status