Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

  Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp
  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp
  Định dạng file word


  mục lục
  Trang
  Mở đầu
  Chương 1: nông nghiệp hàng hóa: nội dung, vai trò và
  những tiềm năng điều kiện phát triển nó ở
  đồng bằng sông cửu long
  Nông nghiệp hàng hóa: khái niệm và nội dung
  Khái niệm
  Nội dung phát triển nền nông nghiệp hàng hóa
  Vai trò của nông nghiệp hàng hóa đối với phát triển kinh tế -xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long
  Tiềm năng, điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng
  bằng sông Cửu Long
  Chương 2: thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở
  đồng bằng sông cửu Long và những vấn đề đặt
  ra cần giải quyết
  Thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông
  Cửu Long
  Những vấn đề đặt ra cần giải quyết
  cơ cấu sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp còn mất cân đối
  Chất lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản nhìn chung còn thấp
  không đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế
  Về thị trường nông thôn
  Cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp hàng hóa và cơ sở hạ
  tầng cho nông thôn
  Chương 3: Những phương hướng cơ bản và giải pháp chủ
  yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng
  hóa ở đồng bằng sông cửu long
  Những phương hướng chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông
  nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long
  Các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thúc đẩy nông nghiệp
  hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển
  Xây dựng các hộ nông dân thành đơn vị sản xuất hàng hóa gắn
  liền với đổi mới kinh tế hợp tác và doanh nghiệp Nhà nước trong
  nông nghiệp
  Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp và kết cấu
  hạ tầng sản xuất nông thôn
  Mở rộng và phát triển đồng bộ các loại thị trường ở nông thôn
  Tiếp tục hoàn thiện và chỉ đạo tốt một số chính sách kinh tế
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn chiếm vị trí quan trọng hàng đầu ở nhiều
  quốc gia không những ở các nước kém phát triển, mà ngay cả các nước có nền kinh tế
  phát triển cao. ở nước ta, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, 80% dân số sống ở nông
  thôn, lao động nông nghiệp chiếm 75% lực lượng lao động xã hội và sản xuất nông
  nghiệp hiện nay vẫn chủ yếu là độc canh cây lúa, thuần nông, năng suất lao động
  thấp . do đó đời sống nông dân nói chung còn thấp. Chỉ có phát triển nền nông nghiệp
  hàng hóa có hiệu quả, đạt năng suất cao, chất lượng tốt, chủng loại hàng hóa nông sản
  phong phú thì mới cải thiện được đời sống dân cư ở nông thôn.
  Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong hai vựa lúa lớn của cả
  nước. Đây là vùng có điều kiện thâm canh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo
  để xuất khẩu, chăn nuôi . Nhưng sự phát triển của nền nông nghiệp hàng hóa còn bộc
  lộ nhiều yếu kém và khiếm khuyết. Cơ cấu kinh tế mang nặng tính chất thuần nông.
  Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn, song nông dân vẫn sống trong cảnh nghèo
  nàn và lạc hậu, tỷ lệ nghèo đói vẫn còn khá cao (khoảng 20%). Vấn đề cơ bản và cấp
  bách hiện nay là để đưa nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long thoát khỏi nghèo
  nàn lạc hậu thì phải đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, một yêu cầu bức xúc
  cần được luận giải trên cả lý luận và thực tiễn. Do đó " Phát triển nông nghiệp hàng
  hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp" được chọn làm đề tài
  nghiên cứu của luận án này.
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  Phát triển kinh tế hàng hóa nói chung, nền nông nghiệp hàng hóa nói riêng, tạo
  nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh,
  xã hội công bằng văn minh" là một trong những nội dung cơ bản trong đường lối kinh
  tế của Đảng và Nhà nước ta.
  Vì thế đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu, nhiều công trình đã công bố,
  như:
  - Phát triển nông nghiệp hàng hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa đất nước - Luận án tiến sĩ kinh tế, Hà Nội 1999.
  - Phát triển kinh tế hàng hóa ở tỉnh Ninh Thuận: Thực trạng và giải pháp -Luận án thạc sĩ khoa học kinh tế, của Nguyễn Bá Ninh, Hà Nội 2000.
  - Chính sách thị trường với phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chu Hữu
  Quý và Nguyễn Kế Tuấn, Tạp chí cộng sản, (20) 10/1998.
  - Đẩy mạnh phát triển một số hàng nông sản xuất khẩu có sức cạnh tranh trên
  thị trường quốc tế của Lê Huy Ngọ, Tạp chí Kinh tế nông nghiệp, số 2/1998.
  Và nhiều tác phẩm liên quan khác.
  Nhưng những công trình này chỉ mới đề cập đến những định hướng và một số
  chủ trương lớn hoặc cụ thể để phát triển kinh tế hàng hóa nói chung, nông nghiệp hàng
  hóa nói riêng chứ chưa đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống việc phát triển nông
  nghiệp hàng hóa ở ĐBSCL. Như vậy trên thực tế chưa có công trình nào trùng với tên
  đề tài nghiên cứu luận án.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  a) Mục đích: Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và
  phương hướng, giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa góp phần phát
  triển kinh tế - xã hội ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung.
  b) Nhiệm vụ:
  - Làm rõ sự cần thiết và vai trò việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở
  ĐBSCL.
  - Phân tích tiềm năng, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở
  ĐBSCL, đồng thời xác định rõ những nguyên nhân của thực trạng.
  - Trình bày những phương hướng và giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển
  nông nghiệp hàng hóa ở ĐBSCL.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp luận của đề tài
  - Luận án dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp nghiên cứu của khoa học kinh tế
  chính trị, chú ý vận dụng tổng hợp các phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, tổng
  kết thực tiễn.
  5. Phạm vi nghiên cứu của luận văn
  - Đối tượng nghiên cứu: là nông nghiệp hàng hóa.
  - Thời gian: từ 1986 đến nay, ở ĐBSCL.
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  - Phân tích làm rõ những tiềm năng và những yếu tố chi phối sự phát triển
  nông nghiệp hàng hóa ở ĐBSCL.
  - Phân tích những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp
  hàng hóa ở ĐBSCL.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận án kết cấu gồm 3 chương 7 tiết.


  danh mục tài liệu tham khảo
  [1].
  [2].
  [3].
  [4].
  [5].
  [6].
  [7].
  [8].
  [9].
  Nguyễn Thanh Bạch, Chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn
  hiện nay. Tạp chí Phát triển kinh tế, số 101, 3/1999.
  Nguyễn Thanh Bạch, Một số vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện
  nay. Tạp chí Phát triển kinh tế, số 99, 1/1999.
  Mai Văn Bảo, Phát triển nông nghiệp hàng hóa trong quá trình công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa đất nước, Luận án tiến sĩ.
  Nguyễn Văn Chiển, Về việc giải quyết vấn đề ruộng đất cho kinh tế hộ nông
  dân ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Tạp chí Cộng sản, số 13 (7-1999).
  Nguyễn Sinh Cúc, Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 25 năm sau giải
  phóng (1995 - 2000). Tạp chí Nông thôn mới, số 45 (4-2000).
  Nguyễn Sinh Cúc, Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn Việt Nam là một đòi
  hỏi bức bách hiện nay. Tạp chí Cộng sản, số 14 (7-1998).
  Trần Kim Cúc, Một số luận điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số
  10-1999.
  Cục Thống kê tỉnh Cần Thơ, Số liệu kinh tế xã hội các tỉnh đồng bằng sông
  Cửu Long, biên soạn tháng 4/1998.
  Cục Thống kê tỉnh Cần Thơ, Số liệu kinh tế xã hội các tỉnh đồng bằng sông
  Cửu Long, biên soạn tháng 4/1999.
  [10]. Phan Xuân Dũng, Khoa học - công nghệ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  nông nghiệp và nông thôn. Tạp chí Cộng sản, số (6-1999).
  [11]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến
  năm 2000. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1999.
  [12]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa IV),
  tháng 3/1979.
  [13]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (khóa VI) về đổi mới
  quản lý kinh tế nông nghiệp, tháng 4/1988.
  [14]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 2 và lần thứ 5
  (khóa VII), năm 1992 và 1993.
  [15]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ
  (khóa VII), ngày 25/1/1994.
  [16]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Nxb
  Sự thật, Hà Nội, 1976.
  [17]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Nxb
  Sự thật Hà Nội, 1987.
  [18]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII.
  Nxb Sự thật Hà Nội, 1991.
  [19]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Một số Văn kiện của Đảng về phát triển nông thôn.
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993.
  [20]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII.
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
  [21]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về một số
  vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,
  1998.
  [22]. Lê Khả Đấu, Quản lý, sử dụng đất nông trường quốc doanh - vấn đề và giải
  pháp. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 250. Tạp chí Cộng sản, số 10 (5-1999).
  [23]. Trần Đức, Sau mấy chuyến đi tìm hiểu những nông trường quốc doanh nông -lâm nghiệp. Tạp chí Cộng sản, số 10 (5-1999).
  [24]. Võ Văn Đức, Nghị quyết 10/BCT khởi nguồn của sự đổi mới kinh tế nông
  nghiệp. Tạp chí Kinh tế nông nghiệp, số 12/1999.


  Xem Thêm: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status