Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc (1941 - 1954)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc (1941 - 1954)

  Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc (1941 - 1954)
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc (1941 - 1954)
  Định dạng file word


  1. Lý do chọn đề tài
  Từ thập kỷ sáu mươi đến nay, khối lượng lớn công trình nghiên cứu về Chủ tịch
  Hồ Chí Minh lần lượt được công bố ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc tìm hiểu sự nghiệp
  cách mạng, đặc biệt là tình cảm của Người với đồng bào Việt Bắc chưa thể xem là đã đầy
  đủ. Bởi vì, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa
  lớn, thì việc nghiên cứu, học tập công lao, sự nghiệp, tư tưởng của Người là việc làm
  thường xuyên, liên tục của nhiều thế hệ.
  Chiến khu Việt Bắc, cái nôi của cách mạng Việt Nam với những địa danh như:
  Pác Bó, Tân Trào, Tỉn Keo, Quảng Nạp, Đèo Đe, Núi Hồng . gắn liền với những năm
  tháng sống, chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đi vào những trang sử vẻ vang của
  dân tộc. Việt Bắc, núi sông và con người, địa lợi và nhân hòa, đã tạo nên thế đứng ban
  đầu cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước mà nòng cốt là phong trào cứu quốc
  của đồng bào các dân tộc để tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi trên
  phạm vi toàn quốc. Trong cuộc kháng chiến 9 năm, chính nơi đây không chỉ là Tổng
  hành dinh của Bộ chỉ huy tối cao, mà còn trở thành chiến lũy có "Rừng che bộ đội, rừng
  vây quân thù" ngày càng vững chắc để tiến tới chiến thắng Điện Biên, chấn động địa cầu.
  Đồng bào các dân tộc Việt Bắc giàu lòng yêu nước, giàu truyền thống cách
  mạng, hăng say lao động sản xuất, có tinh thần chịu đựng gian khổ, giúp đỡ, chăm sóc
  cán bộ hoạt động cách mạng như người thân trong gia đình, tin tưởng tuyệt đối vào sự
  lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng
  Việt Nam, dành tình cảm sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối vào sự giúp đỡ che chở của các
  dân tộc Việt Bắc. Người phát huy sức mạnh tổng hợp của "nhân hòa" Việt Bắc vào cuộc
  Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp xâm lược. Tìm
  hiểu mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Việt Bắc trong cách
  mạng và trong kháng chiến chống thực dân Pháp là một nhiệm vụ cần thiết không chỉ đắp
  bồi lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn có ý nghĩa lâu dài trong
  tương lai.
  Là một giáo viên lịch sử, đang giảng dạy trên thủ phủ Việt Bắc năm xưa - tôi
  thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu và giáo dục cho thế hệ trẻ những di sản quý báu
  của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Việt Bắc, góp phần thiết thực vào sự
  thành công cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của
  Trung ương Đảng phát động.
  Xuất phát từ nhận thức đó, tôi chọn vấn đề Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc
  (1941 - 1954) làm đề tài luận văn.
  Về mặt khoa học, đề tài góp phần làm rõ một số vấn đề trong thời kỳ Hồ Chí
  Minh sống tại Việt Bắc lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (1941 - 1945) và
  lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954). Đề tài còn giúp hiểu rõ
  hơn vai trò của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ
  gắn bó giữa Đảng và dân trong cách mạng giải phóng dân tộc.
  Về ý nghĩa thực tiễn, đề tài góp phần đánh giá vai trò của lãnh tụ với quần chúng
  nhân dân, vai trò của quần chúng nhân dân với lãnh tụ trong lịch sử, thấy rõ mối quan hệ
  giữa Đảng và dân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Qua đó rút ra được
  những bài học về việc xác định đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân, sức mạnh của
  nhân dân trong cách mạng; về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và dân; về xây dựng khối
  đại đoàn kết dân tộc; về việc gần dân, quan tâm tới dân, hiểu dân để có những quyết sách
  đúng, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Trong sự nghiệp đất
  nước ta đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện
  nay, những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị.
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
  Liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới đề tài, đã có không ít tác phẩm, hồi ức,
  truyện ký, công trình nghiên cứu lịch sử đề cập với các góc độ khác nhau.
  Trong tác phẩm: "Căn cứ địa Việt Bắc (1940-1945)" của TS. Hoàng Ngọc La -Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tác giả đề cập đến vị trí chiến lược,
  truyền thống đấu tranh trong lịch sử, khẳng định vai trò căn cứ địa Việt Bắc trong lãnh
  đạo giành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945.
  Tác phẩm "Lịch sử ATK Định Hóa trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
  lược 1945-1954" của TS. Nguyễn Xuân Minh và Nguyễn Xuân Hùng - Huyện ủy Định
  Hóa, xuất bản 1997, khắc họa vị trí, vai trò chiến lược của ATK Định Hóa trong sự
  nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đồng thời cũng nhắc đến ATK Định Hóa là nơi phát tích
  chiến dịch Điện Biên Phủ .
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dành hẳn một chương: "Cuộc họp Tỉn Keo" trong cuốn
  "Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử", nhà xuất bản Chính trị quốc gia (tái bản 1998) nêu
  diễn biến Hội nghị của Bộ Chính trị do Hồ Chủ tịch chủ trì thông qua chủ trương, kế
  hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953-1954 và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tác
  giả tập trung trình bày quá trình tổ chức, chỉ huy chiến đấu và diễn biến dẫn tới thắng lợi
  tại mặt trận Điện Biên Phủ.
  Tác phẩm "Nhớ ơn Người" của Bế Minh Hà, Nxb Văn hóa dân tộc, 1990, tập hợp
  những bài hồi kí của các đồng chí lãnh đạo, các chiến sĩ cách mạng là người dân tộc thiểu
  số đã từng sống và làm việc với Bác. Ngoài ra, còn có bài viết của giáo sư tiến sĩ Nicôlai
  Niculin (Liên Xô) người đã từng gặp gỡ tiếp xúc với Bác.
  Tác phẩm "Hồ Chủ tịch với Việt Bắc", Nxb Dân tộc, 1960, gồm những bài hồi kí
  của những người được sống gần Bác Hồ ở Việt Bắc giai đoạn 1941-1945.
  Trong tác phẩm "Thơ ca cách mạng ở Việt Bắc (1936-1945)" của Triều Ân, Nxb
  Văn hóa dân tộc, 1977, tập hợp 141 bài của 20 tác giả trong đó có thơ ca của Chủ tịch Hồ
  Chí Minh.
  Tác phẩm "Theo Bác đi chiến dịch" của Ngọc Châu và Hà Hữu Khiếu, Nxb Quân
  đội nhân dân, 2000, đồng chí Ngọc Châu, người trực tiếp bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt
  Bắc và Hà Nội đã viết lại những kỉ niệm của bản thân và đồng đội mỗi lần theo Bác đi
  công tác, được Bác dạy bảo đã trở thành những kỉ niệm ghi nhớ suốt đời của các cán bộ
  chiến sĩ trong đơn vị.
  Tác phẩm "Chiến đấu trong vòng vây" của Võ Nguyên Giáp (Hữu Mai ghi), Nxb
  Quân đội nhân dân, 1995, viết về vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
  cách mạng giải phóng dân tộc (1945 - 1954).
  Tác phẩm "Bác Hồ ở Việt Bắc", Nxb Việt Bắc, 1975, giới thiệu hoạt động của Bác ba
  thời kỳ ở Việt Bắc: trước Cách mạng Tháng Tám; kháng chiến chống Pháp; thời kì hòa bình.
  Cuốn sách tập hợp các hồi kí của nhân dân, cán bộ đã vinh dự được gặp, được làm việc và
  được Người huấn luyện và đào tạo ở Việt Bắc.
  Tác phẩm "Những ngày đầu" của Lê Dục Tôn, Nxb Việt Bắc, 1971, là hồi kí của
  một chiến sĩ đã tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức và lãnh đạo cứu quốc quân,
  xây dựng khu căn cứ Việt Bắc những ngày đầu cho đến Cách mạng Tháng Tám 1945.
  Tác phẩm "Bác Hồ chăm sóc cán bộ" của Lâm Ngọc Thụ, Nxb Văn học, 1995,
  nói về sự quan tâm săn sóc của Bác Hồ đối với cán bộ ngay từ những năm ở chiến khu
  Việt Bắc.
  Trong tác phẩm "Bác Hồ của chúng ta", tác giả Xuân Diệu đã viết về những kỉ
  niệm của nhà thơ về những năm tháng bên Bác ở chiến khu Việt Bắc.
  Trong bài "Mệnh lệnh gửi liên khu Việt Bắc chuyển các tỉnh trong liên khu" trong
  cuốn "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn", Nxb Văn hóa thông tin 1995 tr 38:
  Bác viết mệnh lệnh gửi liên khu Việt Bắc ngày 6 tháng 8 năm 1950 yêu cầu các tỉnh
  chỉnh đốn phát triển chiến tranh du kích ở các xã.
  v.v .
  Ngoài các sách, còn có nhiều báo và tạp chí có bài viết về Bác Hồ trong thời gian
  ở Việt Bắc:
  Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh chủ nhật, 7/10/2001 có bài: "Một đám cưới
  ở ATK", tác giả Trường Phước kể lại kỉ niệm về đám cưới của ông Nguyễn Anh Tuấn,
  hiệu phó, bí thư trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tại ATK Việt Bắc năm 1947. Ông cũng
  là người từng được gặp và làm việc với Bác Hồ tại ATK Việt Bắc.
  Báo Lâm Đồng, 1998, có bài "Gặp lại người hai lần đưa đường cho Bác Hồ ở
  Việt Bắc "Nhớ ông cụ mắt sáng ngời", tác giả Phan Bùi Minh Đạt kể lại kỉ niệm sâu sắc
  của bác Đàm Riêu Toàn, người đã từng đóng vai con của "Già Thu", đưa đường cho Bác
  Hồ đi công tác thời kỳ ở Việt Bắc.
  Báo Bắc Ninh, 1998, có bài "Năm mươi năm trước: Tết chiến khu của chính phủ
  kháng chiến" tác giả Lê Xuân Kỳ kể lại tết Mậu Tý 1948, Bác và Chính phủ kháng chiến
  đã đón xuân ở An toàn khu Việt Bắc.
  Báo Quân đội nhân dân cuối tuần, 21/12/1997 có bài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với
  việc xây dựng An toàn khu trung ương (ATK) và căn cứ địa Việt Bắc". Với tầm nhìn xa
  trông rộng Bác đã chọn căn cứ địa Việt Bắc để xây dựng ATK được nhân dân địa phương
  bảo vệ. Cán bộ ATK cũng hết lòng giúp đỡ địa phương xây dựng phong trào, chăm lo đời
  sống nhân dân. Đó là chủ trương đúng đắn và sáng tạo của Bác.
  Báo Hải Hưng, 8/8/1996, có bài "Bác Hồ với việc dự trữ muối trong kháng chiến
  chống Pháp", tác giả Nguyễn Lương Bằng đã viết về việc trong kháng chiến chống Pháp,
  Bác Hồ đã cho vận chuyển 2 vạn tấn muối lên Việt Bắc để chuẩn bị cho cuộc kháng
  chiến lâu dài của dân tộc.
  Báo Giáo dục thời đại, 14/5/2000 có bài "Kể chuyện Bác Hồ ở chiến khu Việt
  Bắc", tác giả Lê Anh đã kể lại những mẩu chuyện về Bác những năm 1947-1950 ở Việt
  Bắc.
  Báo Thái Nguyên 17/5/2002 tác giả Đồng Khắc Thọ viết về những kỉ niệm đời
  thường của Bác Hồ thời kỳ Người ở ATK Việt Bắc - nơi thủ đô của cuộc kháng chiến
  chống Pháp qua lời kể của họa sĩ Phan Kế An người đã từng được gặp, vẽ Bác Hồ thời kỳ
  người ở ATK v.v .
  Tạp chí:
  Tạp chí Xưa và Nay, 6/1999 có bài "Tôi vẽ chân dung Bác Hồ ở Việt Bắc", qua
  hồi kí họa sĩ Phan Kế An mô tả hình ảnh Hồ Chí Minh bình dị nhưng vĩ đại.
  Tạp chí Xây dựng Đảng, 6/1998 có bài "Xây dựng ATK theo chủ trương của
  trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh (1946-1954)".
  Tạp chí Thế giới mới, 2/2002 có bài "Những người giúp Bác ung dung yên
  ngựa", đồng chí Vũ Kỳ kể lại việc Bác Hồ đặt tên cho những người trực tiếp giúp việc
  mình như: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi, Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
  Tạp chí Xưa và Nay, 5/2004 có bài của Triệu Hồng Thắng, nguyên khu ủy viên
  khu Việt Bắc kể chuyện những lần được gặp Bác Hồ.
  Tạp chí Lịch sử quân sự, 12/ 2006 số 180 tr 34-38 có bài "Căn cứ địa ATK Việt
  Bắc "Một sáng tạo trong kháng chiến chống thực dân Pháp", tác giả Nguyễn Xuân Minh
  hệ thống lại quá trình xây dựng căn cứ địa Việt Bắc - ATK, trong kháng chiến chống thực
  dân Pháp.
  v.v .
  Chuyên đề khoa học: "Tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc miền
  núi trong thời gian Người ở Việt Bắc (1941 - 1945 và 1946 - 1954)" của Nguyễn Đình
  Lễ; Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc ở Việt Nam, Hội thảo
  khoa học của ủy ban Dân tộc và miền núi, Nxb Chính trị quốc gia, 1996 - 2006 tr270 -274. Tóm tắt: Gần một nửa thời gian sau 30 năm bôn ba hải ngoại đến khi qua đời, Bác
  Hồ đã sống gắn bó với Việt Bắc. Bác yêu và gắn bó với Việt Bắc .
  Chiến dịch Điện Biên Phủ, trận quyết chiến chiến lược đem đến thắng lợi to lớn
  của nhân dân Việt Nam, chấm dứt gần một thế kỷ đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam.
  Hơn 60 năm qua, Điện Biên Phủ thu hút không ít người trong cuộc chiến và những học
  giả, nhà nghiên cứu, các tướng lĩnh của Nga, Trung Quốc, Cu Ba, Lào, Anh, Đức, Mỹ .
  tốn không ít giấy mực để lý giải: Tại sao quân đội viễn chinh Pháp thất bại trên chiến
  trường Điện Biên Phủ?
  Jules Roy, đại tá không quân cựu chiến binh người Pháp lên tận di tích chiến
  trường Điện Biên Phủ, khảo sát thực địa, gặp gỡ phỏng vấn các nhân chứng và các cựu
  chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh người Pháp, đã cho ra mắt cuốn "Điện Biên Phủ
  dưới con mắt người Pháp", Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, dịch và phát hành
  năm 2004, đề cập đến quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ từ chiến khu Việt Bắc
  mà không đi sâu tìm hiểu mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc
  và đồng bào Việt Bắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1941 đến 1954.
  Với cách viết cô đọng, công phu, tác phẩm: "Hồ Chí Minh một chân dung" của
  Lady Borton và Thomas (Nhà xuất bản Thanh niên dịch, ấn hành 2003), nêu: Từ chiến
  khu Việt Bắc, Hồ Chí Minh cùng Bộ Tham mưu đã quyết định số phận của tập đoàn cứ
  điểm Điện Biên Phủ.
  Mặc dù có khá nhiều bài viết như đã nêu, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một
  công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, hệ thống về vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh
  với Đồng bào Việt Bắc giai đoạn từ 1941 đến 1954. Luận văn này tiếp thu có chọn lọc
  thành quả của các tác giả đi trước, coi đó là nguồn tài liệu tham khảo quý giá giúp chúng
  tôi nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục đích
  - Đề tài nhằm nghiên cứu tương đối có hệ thống và đầy đủ vấn đề Hồ Chí Minh
  với đồng bào Việt Bắc trong giai đoạn 1941-1954.
  - Làm rõ ý nghĩa của mối quan hệ "nhân hòa" giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với đồng
  bào các dân tộc Việt Bắc trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
  3.2. Nhiệm vụ
  - Sưu tầm tư liệu, nghiên cứu vấn đề Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc, từ đó lý
  giải mối quan hệ đó có tác dụng như thế nào, đưa tới thành công của Cách mạng Tháng Tám
  và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
  - Rút ra bài học đoàn kết, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng hậu phương
  trong cách mạng.
  - Đề tài góp phần cung cấp những tư liệu cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học
  tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử địa phương cùng với
  những chuyên đề liên quan đến thời kỳ lịch sử này.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là vấn đề Hồ Chí Minh với đồng bào Việt
  Bắc trong thời kỳ cách mạng 1941 - 1954, rút ra một số đánh giá, nhận xét chung về mối
  quan hệ giữa Đảng, Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Bắc trong thời kỳ từ 1941 -
  1954.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu trong phạm vi không gian Việt
  Bắc. Tìm hiểu về các mối quan hệ giữa Bác Hồ với đồng bào Việt Bắc trên nhiều lĩnh
  vực trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954)
  - Phạm vi thời gian: giới hạn từ 1941 (khi Bác Hồ về nước) đến 1954 (khi Bác
  Hồ rời Việt Bắc về Thủ đô Hà Nội).
  5. Nguồn tư liệu, phương pháp nghiên cứu
  5.1. Nguồn tư liệu
  - Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, 3, 4, 6, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử tập 2, 3,
  4, 5, các Văn kiện của Đảng, hồi kí của những cán bộ hoạt động cách mạng bên Bác Hồ .
  - Những bài viết, bài phát biểu của Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
  và các đồng chí lão thành cách mạng trong những dịp về thăm và làm việc tại các địa
  phương ở Việt Bắc.
  - Lịch sử Đảng bộ các tỉnh, huyện trong chiến khu Việt Bắc và nhiều tài liệu
  khác.
  Những nguồn tư liệu trên được lưu trữ tại Thư viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thư
  viện Quốc gia, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên, Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang, Văn
  phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn, Trung tâm Lưu trữ ủy ban nhân
  dân tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm lưu trữ ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm
  lưu trữ ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa Thông tin Thái Nguyên, Phòng Lịch sử,
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban quản lý di tích Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng.
  Trong quá trình thực hiện đề tài này, để đảm bảo tính chính xác và làm cho nội dung phong
  phú hơn, chúng tôi còn khai thác tư liệu từ các nhân chứng, từ điều tra thực địa.
  Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu, cùng với việc di rời của các cơ quan và công tác
  lưu trữ, bảo quản chưa tốt, nên nhiều tư liệu của địa phương (nhất là những tư liệu viết
  tay của những năm 80 trở về trước) đã bị thất lạc, rách nát. Đó là những khó khăn trong
  quá trình sưu tầm và sử dụng tư liệu phục vụ đề tài này. Mặc dù vậy chúng tôi đã cố gắng
  hết sức khai thác từ nhiều nguồn, tiến hành đối chiếu, so sánh, phân tích để có được
  những sự kiện đáng tin cậy sử dụng trong luận văn.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  Xuất phát từ mục đích của đề tài nghiên cứu là Hồ Chí Minh với đồng bào Việt
  Bắc (1941 - 1954), trên cơ sở nguồn tài liệu đã thu thập được, chúng tôi dựa trên quan
  điểm phương pháp luận mácxít trong nghiên cứu lịch sử và sử dụng phương pháp lịch sử
  kết hợp phương pháp lôgíc.
  Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng
  hợp và khảo sát điền dã, để chọn lọc, bổ sung tư liệu nhằm tăng sức thuyết phục cho
  những vấn đề nghiên cứu.
  7. Đóng góp của luận văn
  - Luận văn là công trình đầu tiên trình bày một cách tương đối có hệ thống quan hệ
  giữa Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc giai đoạn từ 1941 đến 1954.
  - Luận văn góp phần làm rõ việc hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
  giai đoạn Người ở Việt Bắc là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới thắng lợi
  của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
  8. Kết cấu của luận văn

  của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Mảnh đất và con người Việt Bắc.
  Chương 2: Bác Hồ với đồng bào Việt Bắc (1941 - 1954)
  Chương 3: Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm.


  danh mục Tài liệu tham khảo
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  Phan Kế An (1999), "Tôi đi vẽ chân dung Bác Hồ ở Việt Bắc", Xưa và nay, (6).
  Lê Xuân An, Trần Trọng Thơ (1998), "Xây dựng căn cứ địa Việt Bắc theo chủ
  trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh (1946 -1954)", Xây
  dựng Đảng, (6).
  Triều Ân (1977), Thơ cách mạng Việt Bắc, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
  Bác Hồ ở Việt Bắc, Tập II (1975), Nxb Việt Bắc.
  "Bác Hồ với chiến khu" (2006), Báo điện tử Thái Nguyên.
  Bác Hồ với đồng bào các dân tộc (2007), Nxb Thông tấn, Hà Nội.
  Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.
  Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Bắc Thái (1979) Bác Hồ với Bắc Thái, Tập II.
  Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng khu tự trị Việt Bắc (1972) Khu Thiện Thuật trong
  cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám ở Việt Bắc, Nxb Việt Bắc.
  10. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng (1978), Bác Hồ với Bắc Thái, Ty Văn hóa Thông tin
  Bắc Thái xuất bản.
  11. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương (1977). Văn kiện Đảng 1930 - 1945, Tập
  III.
  12. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (2002), Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và
  sự nghiệp (Tái bản lần thứ 7), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  13. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Bắc Thái (1980), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc
  Thái, Tập I, Bắc Thái.
  14. Ban Tuyên giáo (1991), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Thái, Tập II, Ban Tuyên giáo
  Tỉnh ủy Bắc Thái xuất bản.
  15. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên (1997), Hồ Chí Minh với việc xây dựng ATK
  huyện Định Hóa trong căn cứ địa Việt Bắc 1945 - 1954, Thái Nguyên.
  16. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên (1997), Hồ Chí Minh với việc xây dựng ATK
  Định Hóa trong căn cứ địa Việt Bắc (1947 - 1954), Kỷ yếu Hội thảo khoa học.
  17. Nguyễn Lương Bằng (1996), "Bác Hồ với việc dự trữ muối trong kháng chiến
  chống Pháp", Báo Hải Hưng, (8).
  18. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (2004), Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng lịch
  sử Điện Biên Phủ, Công ty in Thái Nguyên.
  19. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam - Bảo tàng Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thông tin
  Thái Nguyên (2004), Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng lịch sử Điện Biên
  Phủ, kỷ yếu Hội thảo, Sở Văn hóa - Thông tin Thái Nguyên, (tái bản lần I),
  Thái Nguyên.
  20. Bảo tàng Hồ Chí Minh (2003) Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ,
  (Nhóm biên soạn: Thành Dũng, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo, Hoàng
  Chí Bảo, Phan Hữu Tích, Nguyễn Hòa), Nxb Thông tấn, Hà Nội.
  21. BENOITLEtréLODE (3/2000), "Những cuộc tiếp xúc giữa Việt Nam và Liên Xô
  (1947 - 1948)", Xưa và Nay, (73).
  22. Nguyễn Thái Bình (1996), "Gặp lại người liên lạc cho Bác Hồ năm xưa", Báo Đắc
  Nông, (27).
  23. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Thái (1994), 50 năm xây dựng và chiến đấu. Xí nghiệp
  in Bắc Thái.
  24. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên (1998), Thái Nguyên trong chiến thắng Việt
  Bắc - Thu Đông 1947, Kỷ yếu hội thảo khoa học.
  25. Cách mạng Tháng Tám (1990), Tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội
  26. Văn Chấn (2004), "Những người lính cận vệ", báo Nhân dân, ngày 28/8.
  27. Vũ Châu (1996), "Được gần Bác ở "Thủ đô gió ngàn"", Báo Giáo dục thời đại, (4).
  28. Ngọc Châu (chủ biên) (2000), Theo Bác đi chiến dịch, Nxb Quân đội nhân dân, Hà


  Xem Thêm: Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc (1941 - 1954)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc (1941 - 1954) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Huỳnh Tâm hồ thật hồ giả pdf

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status