Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

  Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế
  Định dạng file word


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền
  kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta đã khẳng
  định: nguồn lực trong nước là chính, nguồn lực bên ngoài giữ vai trò quan trọng. Thực
  tiễn các quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng thời gian qua cho thấy,
  đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế.
  Kể từ khi ban hành và có hiệu lực Luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam năm 1987
  đến nay, FDI đã góp phần đáng kể vào bổ sung nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, tăng
  xuất khẩu và giải quyết việc làm, trở thành nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội đất nước. Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở khu vực Đông Nam Á
  1997 đã khiến cho lượng vốn FDI vào nước ta bị suy giảm mạnh, song thời gian gần đây,
  lượng vốn này đang có xu hướng gia tăng, theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước
  ngoài năm 2008, sau 2 năm gia nhập WTO Việt Nam đã đạt kỷ lục trong thu hút vốn đầu
  tư nước ngoài kể từ trước tới nay với 64 tỷ USD vốn đăng ký, gấp 3 lần so với năm 2007.
  Điều này chứng tỏ có một sự chuyển biến đáng kể trong tâm lý các nhà đầu tư nước
  ngoài về tiềm năng và môi trường đầu tư ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  Tuy nhiên, Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố với những đặc thù khác nhau, do đó
  lượng vốn FDI phân bổ vào các địa phương không đều. Đồng thời mức độ phát huy tác
  động cũng không giống nhau, bên cạnh những tác động tích cực thì FDI cũng đã và đang
  thể hiện những ảnh hưởng không mong muốn, do đó vẫn đề bức xúc đặt ra không những
  chỉ là tăng cường thu hút FDI, mà còn là làm sao để FDI phát huy được những tác động
  tích cực, giảm thiểu những tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế - xã hội của cả nước
  nói chung và từng địa phương nói riêng.
  Thừa Thiên - Huế được xác định là cực phát triển kinh tế quan trọng của vùng kinh
  tế trọng điểm miền trung, là cửa ngõ của tuyến hành lang thương mại Đông - Tây nối
  Myanma, Thái Lan, Lào với biển Đông. Những lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã
  hội đang là điều kiện thuận lợi cho Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh thu hút FDI, mở rộng
  giao lưu kinh tế với các địa phương trong nước và thế giới phục vụ phát triển kinh tế - xã
  hội của tỉnh. Trong thời gian qua, cùng với các hoạt động đầu tư khác, FDI đã góp phần
  đáng kể trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, cho đến
  nay so với nhiều địa phương khác trong cả nước, Thừa Thiên - Huế vẫn chưa thu hút
  được nhiều FDI, đồng thời vẫn chưa phát huy tốt những tác động tích cực của FDI đối
  với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
  Mặc dù thu hút FDI vào Thừa Thiên - Huế vẫn là cần thiết và đang gặp không ít khó
  khăn, song không vì thế mà thu hút bằng mọi giá. Để phát huy vai trò của FDI trong phát
  triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vấn đề cấp thiết đặt ra là phải nghiên cứu làm rõ những tác
  động của FDI tới phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được tác động hai mặt của FDI là
  cơ sở khoa học để xây dựng và thực các giải pháp phù hợp nhằm phát huy tác động tích
  cực và hạn chế tác động tiêu cực của FDI trên địa bàn cả nước nói chung và tại Thừa
  Thiên – Huế nói riêng. Đó là lý do học viên cao học lựa chọn đề tài ''tác động của đầu tư
  trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên -Huế'' làm đề tài luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị.
  2. Tình hình nghiên cứu luận văn
  Về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên phạm vi cả nước đã có nhiều công trình nghiên
  cứu và được công bố, chẳng hạn như:
  - Hoàng Thị Kim Thanh: những giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp
  nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, luận án tiến sĩ kinh
  tế, Hà Nội, 2003.
  - Nguyễn Văn Tuấn: đầu tư nước ngoài với phát triển kinh tế Việt Nam, nxb. Tư
  pháp, Hà Nội 2005.
  - Hà Thanh Việt: Thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn duyên hải
  miền trung, luận án tiến sĩ kinh tế, Hà Nội, 2006.
  - Ts. Nguyễn Thị Tuệ Anh: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng
  trưởng kinh tế ở Việt Nam, nghiên cứu của dự án SIDA, Hà Nội, 2006.
  - Hà Quang Tiến: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển công
  nghiệp ở Vĩnh Phúc, luận văn thạc sĩ kinh tế, Hà Nội 2007.
  - Ts. Hà Xuân Vấn: Hoàn thiện môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn ở
  tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện nay, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ,
  Huế 2008.
  Trong các công trình đó, các tác giả đã có nhiều đóng góp quan trọng trong làm rõ
  những lý luận chung về FDI, phân tích vai trò của FDI, đưa ra những giải pháp chung để
  đẩy mạnh thu hút FDI vào nước ta, cũng như một số địa bàn giai đoạn tới. Tuy nhiên, cho
  đến nay vẫn chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu cụ thể tác động của FDI đến
  phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  3.1. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở phân tích thực trạng và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa
  bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm phát huy tác
  động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát
  triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ đặt ra của luận văn là:
  - Làm rõ một số lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và mối quan hệ
  giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế - xã hội.
  - Phân tích thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa
  Thiên - Huế trong thời gian qua.
  - Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế - xã hội ở
  Thừa Thiên - Huế và những vấn đề đang đặt ra.
  - Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước
  ngoài trong thời gian tới, phát huy tốt những tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu
  cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của
  nó tới phát triển kinh tế - xã hội.
  - Phạm vi nghiên cứu: về không gian: tập trung nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thừa
  Thiên - Huế; về thời gian: chủ yếu phân tích đánh giá thực trạng tác động của FDI tới phát
  triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế từ năm 2000 đến nay và đề xuất giải
  pháp phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của FDI từ nay đến năm 2015
  tầm nhìn đến năm 2020.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  5.1. Cơ sở lý luận
  Luận văn dựa vào lý luận của Lênin về xuất khẩu tư bản, quan điểm của Đảng,
  chính sách của Nhà nước về thu hút FDI, kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu
  trong các công trình khoa học đã công bố để làm rõ tác động của FDI tới phát triển kinh
  tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế và đề xuất các giải pháp phù hợp.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  - Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy
  vật lịch sử làm nền tảng cơ sở phương pháp luận.
  - Kết hợp lý luận, quan điểm đường lối của Đảng với thực tiễn địa phương để lý giải
  những vấn đề mà luận văn nghiên cứu.
  - Luận văn sử dụng trừu tượng hóa khoa học, phương pháp lôgic - lịch sử, kết hợp với
  phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh .
  6. Đóng góp về khoa học của luận văn
  - Luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI và tác động của
  FDI đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ đó đề xuất
  những định hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực
  và hạn chế những tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài, góp phần thúc đẩy
  quá trình phát triển kinh tế của tỉnh theo hướng bền vững.
  - Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo đối với việc giảng dạy nghiên cứu về
  FDI cũng như đối với cơ quan hoạch định chính sách đối ngoại của tỉnh.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia
  làm 3 chương, 8 tiết.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, ThS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng, ThS. Trần Toàn
  Thắng, TS. Nguyễn Mạnh Hải (2006), Tác động của đầu tư trực tiếp
  nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Dự án CIEM-SIDA
  Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách để thực hiện chiến lược phát
  triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời kỳ 2001-2010, Hà Nội.
  TS. Đinh Văn Ân - TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh (2008), Thực hiện đầu tư trực
  tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO - kết quả điều tra 140
  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Nxb Lao động, Hà Nội.
  GS.TS Vũ Đình Bách (2008), Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
  nghĩa ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương (2006), Chuyên đề nghiên cứu Nghị
  quyết Đại hội X của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2009), Điều chỉnh số liệu đầu tư nước ngoài năm
  2008, Cổng thông tin điện tử Bộ KH-ĐT: http://www.mpi.gov.vn/
  portal/page/portal/bkhdt/dtttnn(fdi)/csdt.
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổng cục Thống kê (2008), Đầu tư nước ngoài tại
  Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI, Nxb Thống kê, Hà Nội.
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài (2008), Dự báo đầu tư
  nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài năm 2008 và
  2009, Hà Nội.
  Triệu Hồng Cẩm (2004), Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp đẩy mạnh thu hút
  FDI tại Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, tp. Hồ Chí Minh.
  Hải Châu (2008), Đà Nẵng học được gì qua 20 năm thu hút vốn FDI?
  Website http://vietbao.vn/Kinh-te/Da-Nang-hoc-duoc-gi-qua-20-namthu-hut-von-FDI/20770009/87/.
  Chính phủ (2007), Nghị định của Chính phủ số 78/2007/NĐ-CP ngày 11
  tháng 5 năm 2007 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh
  doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh,
  hợp đồng xây dựng - chuyển giao.
  Công ty Cổ phần Thông tin kinh tế đối ngoại (2004), Thừa Thiên - Huế thế và
  lực mới trong thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Cục Thống kê Thừa Thiên - Huế (2005), Niên giám thống kê 2004, Huế.
  Cục Thống kê Thừa Thiên - Huế (2008), Niên giám thống kê 2008, Huế.
  Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế (2005), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh
  Thừa Thiên - Huế khóa XIII nhiệm kỳ 2005 - 2010, Huế.
  Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ mười ba
  Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa XIII (kiểm điểm
  giữa nhiệm kỳ 2005 - 2010), Huế.
  Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Hoàng Xuân Hải (2005), Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
  ngoài của các nước đang phát triển Châu Á và khả năng vận dụng vào
  Việt Nam, Luận án tiến sĩ khoa học kinh tế, Học viện Chính trị quốc
  gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  Đào Văn Hiệp (2001), Đầu tư trực tiếp nước ngoài và ảnh hưởng của nó
  đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa ở Hải Phòng, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị
  quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  Phạm Thị An Hoà (2000), Đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Hải Dương,
  Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà
  Nội.
  PGS.TS Trần Quang Lâm - TS. An Như Hải (2006), Kinh tế có vốn đầu tư
  nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 27, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va.
  V.I.Lênin (1992), Toàn tập, tập 32, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  PGS.TS Lê Bộ Lĩnh (2002), Chủ nghĩa tư bản hiện đại - Khủng hoảng kinh
  tế và điều chỉnh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  PGS.TS Hoàng Thị Bích Loan (2008), Thu hút đầu tư trực tiếp của các
  công ty xuyên quốc gia vào Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Nguyễn Thị Kim Mã (2005), Giải pháp tăng cường thu hút FDI tại Việt
  Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
  Minh, Hà Nội.
  TS. Phan Minh Ngọc (2009), Nhìn nhận đúng vai trò của FDI tại Việt Nam,
  Website Đầu tư nước ngoài http://dautunuocngoai.vn/index.php
  27. Hưng Nguyên (2004), 'Thương hiệu' Bình Dương, Website
  http://www.vietnamnet.vn/kinhte/2004/08/224476/
  PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt - TS. Từ Quang Phương (2007), Giáo trình
  kinh tế đầu tư, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.
  Phùng Xuân Nhạ (2001), Đầu tư quốc tế, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.


  Xem Thêm: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status