Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân vào việc xây dựng đội ngũ công nhân Nghệ An trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân vào việc xây dựng đội ngũ công nhân Nghệ An trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân vào việc xây dựng đội ngũ công nhân Nghệ An trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  Định dạng file word, thuận tiện cho việc chỉnh sửa.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và, nội dung
  của luận văn gồm 2 chương, 5 tiết.
  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới -
  đó để lại cho Đảng ta, dân tộc ta những di sản tư tưởng to lớn. Tư tưởng của Người là
  ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong hai cuộc
  kháng chiến trường kỳ và thành công trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
  Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về giai cấp công nhân (GCCN)
  Việt Nam được Người nhận thức đúng đắn, khoa học, là giai cấp có sứ mệnh lịch sử đưa
  cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Để GCCN hoàn thành được sứ mệnh
  lịch sử đó, Người chỉ rõ: Trước hết và hơn ai hết giai cấp công nhân phải giác ngộ quyền
  lợi giai cấp, giác ngộ xã hội chủ nghĩa ra sức học tập, trau dồi văn hoá, chính trị và kỹ
  thuật, nâng cao trình độ về mọi mặt, gương mẫu trong sản xuất và trong cuộc sống, đặc
  biệt, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, mạnh dạn đấu tranh.
  Vì vậy, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã
  hội, GCCN Việt Nam mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nêu cao bản
  chất cách mạng, lãnh đạo toàn dân tộc làm nên những thắng lợi lịch sử vô cùng to lớn.
  Ngày nay, trong xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
  (XHCN), nhất là trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, GCCN Việt Nam nói
  chung và đội ngũ công nhân Nghệ An nói riêng đã tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ
  cấu, chất lượng được nâng lên, đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách
  mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm nên những kỳ tích
  mới. Tuy nhiên, sự phát triển của GCCN chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH,
  HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế cả về số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn,
  chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công
  nhân lành nghề; phần lớn công nhân xuất thân từ nông dân, chưa được đào tạo cơ bản và có
  hệ thống. Một bộ phận công nhân chậm thích nghi với cơ chế thị trường. Giác ngộ giai cấp
  và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều; việc làm, đời sống vật chất và tinh
  thần của công nhân đang có nhiều khó khăn, bức xúc. Mặt khác, Đảng ta có chú trọng xây
  dựng GCCN nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của GCCN
  trong thời kỳ mới. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và luật pháp xây dựng GCCN,
  nhưng còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội có
  nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng GCCN, nhưng hiệu quả chưa cao, còn nhiều
  yếu kém. Các doanh nghiệp và người sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đóng
  góp tích cực vào tạo việc làm và thu nhập cho công nhân nhưng không ít trường hợp còn vi
  phạm chính sách, pháp luật đối với người lao động.
  Nghệ An là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá
  đối với khu vực Bắc Trung Bộ. Vị thế ấy được xác lập, phát triển nhờ vào vai trò quan
  trọng và đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân - lực lượng sản xuất chủ yếu trong các
  lĩnh vực và các thành phần kinh tế; là những chủ nhân đang cùng cả tỉnh đẩy mạnh sự
  nghiệp CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, đô thị hoá và hội nhập quốc tế .
  Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh, những ưu điểm, đội ngũ công nhân Nghệ An còn
  bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm đòi hỏi phải từng bước khắc phục để hoàn thành
  nhiệm vụ và sứ mệnh lịch sử của mình.
  Sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay nói chung và Nghệ An nói riêng đòi hỏi
  phải xây dựng đội ngũ công nhân không ngừng lớn mạnh; coi sự lớn mạnh của đội ngũ
  công nhân là một điều kiện bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất
  nước. Do vậy, việc tìm hiểu, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về GCCN là một yêu cầu
  khách quan, qua đó tìm ra phương hướng và giải pháp đúng đắn xây dựng đội ngũ công
  nhân trong quá trình CNH, HĐH hiện nay là rất cần thiết và cấp bách. Vấn đề này không
  chỉ trực tiếp cho Nghệ An mà còn là cơ sở khoa học cho những quan điểm, chủ trương,
  chính sách xây dựng và phát triển GCCN cả nước trong bối cảnh mới. Với ý nghĩa quan
  trọng đó, tôi chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân vào
  việc xây dựng đội ngũ công nhân Nghệ An trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
  hoá hiện nay” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Hồ Chí Minh học.
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  - ở Việt Nam, vấn đề giai cấp công nhân đã được nhiều công trình khoa học
  nghiên cứu với nhiều góc độ và phạm vi khác nhau. Đáng chú ý là một số công trình
  nghiên cứu về khái niệm giai cấp công nhân; thực trạng và sứ mệnh lịch sử của giai cấp
  công nhân Việt Nam; những giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
  như: Cuốn “Một số vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay” (của Bùi Đình

  Nội dung
  Chương 1
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân việt nam
  1.1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của giai cấp công nhân
  1.1.1. Khái niệm giai cấp công nhân
  Bàn đến khái niệm GCCN cho đến nay, do lập trường giai cấp, thái độ chính trị,
  trình độ nhận thức và phương pháp tiếp cận khác nhau nên vẫn còn những ý kiến không
  giống nhau. Có thể phân ra ba loại ý kiến như sau:
  Loại ý kiến thứ nhất: Trong thời đại ngày nay, thời đại công nghệ thông tin, do sự
  phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, do sự điều chỉnh “có

  Danh mục Tài liệu tham khảo


  1.

  2.


  3.


  4.


  5.

  6.

  7.
  8.
  9.

  Trương Công Anh (2000): Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Nghệ An,
  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh.
  Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (2008):
  Đảng cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, Nxb
  Lao động, Hà Nội.
  PGS. Phan Văn Ban và các cộng tác viên (1998): Bản sắc con người Nghệ An trong
  tiến trình lịch sử và qua những năm của sự nghiệp đổi mới, Đề tài NCKH cấp
  tỉnh.
  Báo cáo Tổng quan (8 - 2000) Về giai cấp công nhân hiện đại; phong trào cộng sản và
  công nhân; trào lưu xã hội dân chủ trong chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đề tài
  KHXH 06 - 07, chủ nhiệm TS. Đào Duy Quát, Hà Nội.
  Bùi Đình Bôn (1997): Một số vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Bùi Đình Bôn (1999): Giai cấp công nhân Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn,
  Nxb Lao động, Hà Nội.
  Cục thống kê Nghệ An, Niên giám thống kê năm 2004, Tháng 8, 2005.
  Cục thống kê Nghệ An, Niên giám thống kê năm 2007, Tháng 8, 200 8
  PGS. TS Đoàn Minh Duệ (2005): Trí thức Nghệ An trong quá trình công nghiệp

  hoá, hiện đại hoá, Nxb Nghệ An.
  10. PGS. TS Đoàn Minh Duệ, TS Đinh Thế Định (2002): Nông dân Nghệ An trong sự
  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Nghệ An,
  11. PGS, TS Đoàn Minh Duệ, TS Đinh Thế Định (2003): Kết hợp giữa phát triển kinh tế
  và giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn Bắc Trung Bộ trong quá trình
  công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Nghệ An.
  12. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991) Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên
  chủ nghĩa xã hội , Nxb Sự thật, Hà Nội.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành
  Trung ương Đảng, khoá VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,
  NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội,
  16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung
  ương Đảng khoá X. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  17. Đảng bộ, chính quyền và Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An (1986 - 2008): Các văn
  bản liên quan đến giai cấp công nhân.
  18. Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
  (1 – 2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  trong tiến trình đổi mới Hà Nội.
  19. GS. Trần Văn Giàu (1958): Giai cấp công nhân Việt Nam – Sự hình thành và phát
  triển từ giai cấp tự mình đến giai cấp cho mình, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  20. V.I Lênin, Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, M1977.
  21. Lê Thanh Hà (2007) : Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân
  trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2006), Nxb Lao động, Hà Nội.
  22. GS Lê Bá Hán, PGS Đoàn Minh Duệ (2001): Con người Nghệ An trong sự nghiệp
  công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Nghệ An.
  23. PGS Phạm Minh Hùng và các cộng tác viên (1998): Vai trò của gia đình trong giáo
  dục con người ở Nghệ An, Đề tài NCKH cấp tỉnh.
  24. GS.TS Đỗ Quang Hưng (2008): Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và
  Công đoàn Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội - Xã hội.
  25. Phan Thanh Khôi (2003): ý thức chính trị của giai cấp công nhân trong một số doanh
  nghiệp ở Hà Nội hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  26. Liên Đoàn lao động Tỉnh Nghệ An, Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Nghệ An năm
  2006, nhiệm vụ trọng tâm 2007.
  27. Liên Đoàn lao động Tỉnh Nghệ An, Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Nghệ An năm
  2007, nhiệm vụ trọng tâm 2008.
  28. Liên Đoàn lao động Tỉnh Nghệ An, Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Nghệ An năm
  2008, nhiệm vụ trọng tâm 2009.


  Xem Thêm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân vào việc xây dựng đội ngũ công nhân Nghệ An trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân vào việc xây dựng đội ngũ công nhân Nghệ An trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status