Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp

  Phát triển kinh tế hợp tác ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Phát triển kinh tế hợp tác ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp
  Định dạng file word


  Mục lục
  Trang
  Mở đầu
  Chương 1: tính tất yếu và những nhân tố tác động đến sự ra
  đời và phát triển kinh tế hợp tác trong nông
  nghiệp
  Những đặc trưng của kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
  Sự ra đời và những đặc trưng cơ bản của kinh tế hợp tác
  kiểu mới trong nông nghiệp
  Những nhân tố cơ bản tác động đến sự hình thành và phát
  triển của kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
  Chương 2: thực trạng kinh tế hợp tác ở các huyện ngoại
  thành thành phố hồ chí minh
  Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội
  Thực trạng của kinh tế hợp tác ở ngoại thành thành phố Hồ
  Chí Minh
  Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hợp tác ở các huyện
  ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh
  Chương 3: Phương hướng và những giải pháp phát triển kinh tế
  hợp tác trong nông nghiệp ở ngoại thành thành
  phố hồ chí minh
  Phương hướng phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp ngoại
  thành thành phố Hồ chí Minh theo tư duy mới
  Các giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế hợp tác ở các
  huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh
  Tổ chức định hướng, điều chỉnh nhu cầu hiệp tác, từng bước
  tạo lập hoàn thiện những điều kiện cho quá trình hình thành,
  củng cố kinh tế hợp tác
  Tổ chức quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị kinh tế
  hợp tác trên địa bàn nhằm đạt mục tiêu chất lượng, hiệu quả
  Tiến hành tổng kết, củng cố, phát triển và nhân rộng những
  mô hình hợp tác trong nông nghiệp có hiệu quả
  Nhà nước thực hiện sự hỗ trợ - giúp đỡ về vốn cho các loại
  hình kinh tế hợp tác
  Không ngừng quan tâm phát triển hoạt động đào tạo cán bộ
  quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và mở mang dân trí ở nông
  thôn
  Tổ chức xây dựng, thực hiện chính sách đầu tư và bảo trợ
  cho nông nghiệp
  Kết luận
  danh mục Tài liệu tham khảo


  Mở Đầu
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Hợp tác lao động là xu thế tất yếu nhằm khắc phục những hạn chế của lao động
  cá thể và tăng sức sản xuất của lao động tập thể. Nhưng hợp tác lao động chỉ phát huy
  được ưu thế một khi được diễn ra theo đúng yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất và
  xã hội hóa lao động.
  Thực tế trong thời gian qua, mô hình hợp tác xã cũ trước đây đã không còn phù hợp,
  đòi hỏi phải có những công trình nghiên cứu về kinh tế hợp tác để tìm ra những hình thức
  mới, những nhân tố mới cũng như đề ra được những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy
  nhanh, mạnh và vững chắc kinh tế hợp tác, qua đó tạo điều kiện cho việc phát triển sản
  xuất hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa và góp phần xây dựng nông thôn mới.
  Các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua cũng như các
  vùng khác trong cả nước đã xuất hiện những hình thức hợp tác mới, vừa mang đặc điểm
  chung vừa có tính đặc thù của các huyện ven thành phố lớn. Do đó, cần phải tổng kết
  nhằm phát hiện ra những mô hình kinh tế hợp tác thích hợp, đề ra phương hướng và các
  giải pháp đổi mới nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ở thành phố
  Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Xuất phát từ yêu cầu đó tác giả đã chọn đề
  tài " Phát triển kinh tế hợp tác ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và
  giải pháp " làm luận văn thạc sĩ của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Vấn đề kinh tế hợp tác đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả như:
  Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn với tác phẩm "Khảo sát các hình thức tổ chức hợp tác của
  nông dân ở nước ta hiện nay", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995; Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ
  Thế Tùng "Việc thực hiện khoán 10 - những vấn đề đặt ra và giải pháp", Tạp chí Nghiên
  cứu lý luận, 3/1991; Giáo sư Lê Xuân Tùng (chủ biên) "Chế độ kinh tế hợp tác những
  vấn đề lý luận và giải pháp thực tiễn", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999; Giáo sư
  Nguyễn Đình Nam "Đổi mới các hình thức hợp tác trong nông nghiệp", Tạp chí Kinh tế
  và phát triển, 11/1996 . Nhưng nhìn chung chưa có công trình nào đi sâu vào nghiên cứu
  các hình thức kinh tế hợp tác ở các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh.
  Với luận văn này, chúng tôi muốn kế thừa những thành quả nghiên cứu của các
  tác giả trên, đồng thời thông qua thực tiễn sản xuất ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh
  để tìm ra các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác phù hợp với đặc thù kinh tế của các
  huyện ven thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  Mục đích của luận văn:
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của kinh tế hợp tác ở thành
  phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác phù hợp với
  điều kiện sản xuất ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế
  hợp tác trong nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và các huyện ngoại
  thành thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phát triển.
  Nhiệm vụ của luận văn:
  - Làm rõ kinh tế hợp tác là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển nền kinh
  tế từ trình độ lạc hậu đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
  - Khảo sát, nghiên cứu tìm ra những ưu - nhược điểm của các hình thức kinh tế
  hợp tác ở các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay.
  - Đề ra phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác phù hợp với yêu
  cầu thực tiễn sản xuất ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần thúc đẩy sản
  xuất phát triển.
  4. Giới hạn nghiên cứu của luận văn
  Luận văn này chỉ tập trung nghiên cứu khảo sát tình hình phát triển kinh tế hợp
  tác trong nông nghiệp ở các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh như: Bình
  Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ từ năm 1986 đến nay (mà chủ yếu là năm
  1997 đến nay).
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trong bản luận văn này tác giả chủ yếu kết hợp sử dụng phương pháp biện chứng
  lịch sử với phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp và khảo sát thực tế trên địa bàn
  ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm ra những hình thức kinh tế hợp tác trong
  nông nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Đóng góp mới của luận văn
  Tìm ra các giải pháp phát triển hợp tác trong nông nghiệp phù hợp đặc thù ở các
  huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung.
  VII. Kết cấu của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và, luận văn
  gồm 3 chương.


  danh mục Tài Liệu THAM Khảo
  [1].
  [2].
  [3].
  [4].
  [5].
  [6].
  [7].
  [8].
  [9].
  Báo Người lao động, ngày 7-8-2000, Con số về các xã phường nghèo nhất ở thành
  phố.
  Báo Nhân Dân, ngày 25-5-1996, Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển kinh tế hợp
  tác.
  Báo Nhân Dân, ngày 2-10-1996, Đổi mới hợp tác xã nông nghiệp.
  Báo Nhân Dân, ngày 8-8-1997, Về các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng
  ở nông thôn.
  Báo Sài Gòn giải phóng, ngày 15-9-1998, Vốn cho nông nghiệp là vấn đề bức xúc.
  Báo Sài Gòn giải phóng, ngày 27-9-1999, Giải pháp phát triển toàn diện nông
  nghiệp - nông thôn đồng bằng sông Cửu Long.
  Nguyễn Văn Bính, Bàn về kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Tạp chí Kinh tế và dự
  báo, tháng 1/1996.
  Nguyễn Văn Bính, Các hình thức kinh tế hợp tác nông nghiệp, nông thôn và vai
  trò quản lý của chính quyền cấp xã. Tạp chí Cộng sản, tháng 11/1995.
  Trần Ngọc Bút, Xu hướng đổi mới hợp tác xã nông nghiệp. Tạp chí Kinh tế và dự
  báo, tháng 6/1996.
  [10]. Trần Đức, Các loại hình kinh tế hợp tác trong nông thôn. Tạp chí Lịch sử, tháng
  2/1996.
  [11]. Lâm Quang Huyên, Kinh tế hộ và kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Nxb Khoa
  học xã hội, Hà Nội, 1995.
  [12]. Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long - lý luận
  và thực tiễn. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1998.
  [13]. Kinh tế hộ trong nông thôn Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà
  Nội, 1995.
  [14]. Chử Văn Lâm, Hợp tác hóa nông nghiệp Việt Nam. Lịch sử - vấn đề - triển vọng.
  Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1992.
  [15]. V.I. Lênin, Toàn tập, tập 38. Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1977.
  [16]. V.I. Lênin, Toàn tập, tập 42. Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1978.
  [17]. V.I. Lênin, Toàn tập, tập 43. Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1978.
  [18]. V.I. Lênin, Toàn tập, tập 45. Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1978.
  [19]. Luật Hợp tác xã. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
  [20]. C.Mác - Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 22. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
  [21]. C.Mác - Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 23. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993.
  [22]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
  [23]. Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 1990.
  [24]. Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 1995.
  [25]. Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 1996.
  [26]. Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 1997.
  [27]. Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 1998.
  [28]. Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 1999.
  [29]. Sài Gòn - Chợ Lớn Gia Định kháng chiến 1945 - 1975. Nxb thành phố Hồ Chí
  Minh, 1994.
  [30]. Đào Thế Tuấn, Khảo sát các hình thức tổ chức hợp tác của nông dân nước ta hiện
  nay. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
  [31]. Lê Xuân Tùng - Lưu Văn Sùng, Chế độ kinh tế hợp tác xã - những vấn đề lý luận và
  giải pháp thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999.
  [32]. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI. Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1987.
  [33]. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII. Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1991.


  Xem Thêm: Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status