Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay

  Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU
  Chương 1: TẦM QUAN TRỌNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH
  HƯỞNG ĐẾN THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN
  CHỨNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở PHÚ THỌ
  HIỆN NAY
  1.1. Thế giới quan duy vật biện chứng và tầm quan trọng của việc bồi
  dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ đảng viên ở Phú Thọ hiện nay
  1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến thế giới quan duy vật biện chứng của
  đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay
  Chương 2: BỒI DƯỠNG THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN
  CHỨNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở PHÚ THỌ
  HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
  2.1. Thực trạng thế giới quan và tỡnh hỡnh bồi dưỡng thế giới quan cho
  cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay
  2.2. Những vấn đề đặt ra
  2.3. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm bồi dưỡng có hiệu
  quả thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
  ở Phú Thọ hiện nay
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thế giới quan khoa học cú vai trũ quan trọng trong nhận thức và cải tạo thực
  tiễn. Vỡ thế việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học, thế giới quan duy vật biện chứng
  cho đội ngũ cán bộ của Đảng không chỉ là việc làm thường xuyên lâu dài mà cũn là vấn
  đề cấp thiết trong công cuộc đổi mới hiện nay.
  Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề không hề đơn giản mà nó cực kỳ khó khăn
  và phức tạp. Bởi lẽ, chỳng ta xõy dựng chủ nghĩa xó hội trong điều kiện xuất phát điểm
  thấp, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, phân tán, năng suất lao động thấp, tàn dư của
  nếp sống, phong tục tập quán, quan niệm, tư tưởng lạc hậu cũn ảnh hưởng khá mạnh
  trong đời sống xó hội. Mặt khỏc, sự chống phá của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh
  vực, sự tác động của tỡnh hỡnh thế giới đa dạng, phức tạp, nhiều chiều, đặc biệt là quá
  trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế đó ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tỡnh cảm, niềm
  tin, lý tưởng của cán bộ, đảng viên.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán bộ là vốn quý của Đảng, của cách
  mạng, cán bộ giữ vị trí quan trọng và cú ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách
  mạng, đảm bảo cho mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được
  thực hiện thắng lợi. Đồng thời, cán bộ tạo ra mắt xích gắn bó máu thịt giữa Đảng và
  nhân dân. Người nói: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không
  tốt, không chạy thỡ động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ, máy cũng bị tê liệt. Cán bộ là
  người đem chính sách của Chính phủ, của Đảng thi hành trong nhân dân, nếu cỏn bộ dở
  thỡ chớnh sỏch cũng khụng thể thực hiện được”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,
  “Có cán bộ tốt, việc gỡ cũng xong. Mọi việc thành cụng hay thất bại đều do cán bộ tốt
  hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định” [49, tr.240].
  Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc đổi mới đất nước ngày càng phát triển toàn
  diện và sâu sắc. Chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập đó tỏc động
  không nhỏ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, đũi hỏi cỏn bộ, đảng viên không ngừng
  nâng cao chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực tổ chức thực
  tiễn, có thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn. Cán bộ, đảng viên ở Phú
  Thọ cũng không nằm ngoài cái chung đó.
  Là một tỉnh trung du, miền núi, thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Phú Thọ có vị trí
  chiến lược an ninh quốc phũng quan trọng, giàu tiềm năng về kinh tế, du lịch, là mảnh
  đất cội nguồn của dân tộc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ đó cú vai trũ quan trọng
  trong đời sống kinh tế, chính trị, an ninh quốc phũng của tỉnh. Họ đó cú những đóng
  góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, phát huy truyền thống
  dựng nước của các vua Hùng, đưa Phú Thọ đang từng bước vươn lên. Tuy nhiên,
  trong tỡnh hỡnh cỏch mạng mới, đội ngũ này đó biểu hiện những hạn chế nhất định
  về trỡnh độ, năng lực, biểu hiện ở nhiều phương diện, đặc biệt là mặt thế giới quan.
  Vỡ sao hiện nay đi vào kinh tế thị trường, cán bộ, đảng viên đi lễ chùa nhiều như
  vậy? Vỡ sao hoạt động mê tín dị đoan chưa được khắc phục, thậm chí có nơi cũn gia
  tăng? Vỡ sao cỏn bộ, đảng viên không dám mạnh dạn đấu tranh với các hoạt động
  này? Trong công tác giáo dục bồi dưỡng cán bộ, đảng viên hiện nay đặt ra vấn đề gỡ,
  giỏo dục như thế nào để nõng cao trỡnh độ thế giới quan khoa học cho họ . Đây là
  tỡnh huống cú vấn đề mà trong quá trỡnh đi lên chỳng ta phải tập trung giải quyết.
  Vỡ vậy, việc tỡm hiểu thực trạng thế giới quan và việc bồi dưỡng thế giới quan duy
  vật biện chứng cho cán bộ, đảng viên, từ đó đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm
  nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ, đảng
  viên hiện nay là yêu cầu cần thiết và cấp bách.
  Từ những căn cứ trên, nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy những thành
  quả đó đạt được, góp phần xây dựng con người mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng
  viên ở Phú Thọ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, tác giả
  chọn đề tài: “Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ, đảng
  viên ở Phú Thọ hiện nay” làm luận văn thạc sĩ triết học của mỡnh.
  2. Tỡnh hỡnh nghiờn cứu liên quan đến đề tài
  Việc nghiên cứu thế giới quan duy vật biện chứng đó cú nhiều tỏc giả nghiờn
  cứu trước đây như:
  - V.T.Li - Xốp - ski và A.V.Mitriép (1974), Nhân cách của người sinh viên",
  chương 6: sự hỡnh thành thế giới quan, Nxb Đại học tổng hợp Lêningrát.
  - V.I.Vaxilencô (1975), Thế giới quan khoa học và những vấn đề lý luận của
  việc xõy dựng thế giới quan trong xó hội xó hội chủ nghĩa, Bản tự lược thuật luận án
  Tiến sĩ Triết học, Mátxcơva.
  - Bùi Ngọc (1981), Thế giới quan khoa học - một tất yếu lịch sử, Tạp chí thụng
  tin khoa học xó hội, số 8.
  - A.PMô-i-xê-ép (1985), Thế giới quan và hệ tư tưởng, Tạp chí Nghiên cứu, số
  1.
  - Ch.L.Xmiếc nốp (1985), Những vấn đề cấp bách của việc hỡnh thành thế giới
  quan Mỏc-Lờnin, Tạp chớ Giỏo dục lý luận, số 3.
  - Lê Xuân Vũ (1986), Thế giới quan Mác- Lênin trong đời sống tinh thần của
  nhân dân ta, Tạp chí Cộng sản, số 6.
  - Nguyễn Trọng Chuẩn (1988), Một số khớa cạnh về vai trũ của sinh học hiện
  đại đối với sự hỡnh thành và củng cố thế giới quan khoa học, Tạp chí Triết học, số 3.
  - Bùi Ỉnh (1988), Vấn đề xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng đối với cán bộ
  đảng viên là người dân tộc thiểu số trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội ở nước ta,
  Luận án PTS triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  - Trần Thanh Hà (1993), Vấn đề giáo dục thế giới quan khoa học cho cán bộ
  đảng viên người dân tộc Khơ me ở Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay,
  Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  - Trần Viết Quân (2002), Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội
  ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Tây nguyên hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học
  viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  - Nguyễn Huy Hoàng (2003), ‘‘Mấy suy nghĩ về việc xác định bản chất của thế
  giới quan”, Tạp chí triết học, (6).
  - Bùi Kiến Thưởng (2004), Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng
  cho học viên trường chính trị Hà Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện
  Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  - Nguyễn Thị Luyến (2005), Vấn đề giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng
  cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết
  học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  - Hoàng Đỡnh Cỳc, (2007), “Xây dựng và củng cố thế giới quan khoa học cho
  thanh niên, sinh viên nước ta hiện nay”, Tạp chớ lý luận chớnh trị, (3)
  Tất cả các tác giả trên đó đề cập đến một số vấn đề cơ bản như:
  - Khái niệm thế giới quan nói chung và thế giới quan duy vật biện chứng núi
  riờng, cấu trỳc và vai trũ của chỳng.
  - Tầm quan trọng và tính tất yếu của việc giáo dục thế giới quan, bồi dưỡng thế
  giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ đảng viên, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số
  nói chung trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xó hội.
  - Những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan để hỡnh thành, tỏc động,
  phát triển thế giới quan duy vật biện chứng. Những nguyên tắc phương pháp luận chung
  trong việc xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng cho nhân dân trong thời kỳ quá độ
  lên chủ nghĩa xó hội.
  - Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những quan điểm và giải pháp cụ thể nhằm bồi
  dưỡng và phát triển thế giới quan duy vật biện chứng cho đối tượng nghiên cứu trên cơ
  sở đũi hỏi của thực tiễn trong mỗi giai đoạn nhất định.
  Tuy nhiên, về "Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội
  ngũ cán bộ đảng viên ở Phú Thọ hiện nay" chưa có tác giả nào nghiên cứu một cách
  có hệ thống dưới góc độ triết học. Đồng thời, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cán
  bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung, phát triển kinh
  tế, văn hoá - xó hội Phỳ Thọ núi riờng, do đó, tác giả chọn đề tài này làm luận văn thạc
  sĩ triết học, nhằm góp phần nhỏ vào mục tiêu trên.
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  3.1. Mục đích
  Trên cơ sở phân tích tầm quan trọng và tỡnh hỡnh bồi dưỡng thế giới quan duy
  vật biện chứng cho cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay, luận văn đưa ra phương
  hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm bồi dưỡng có hiệu quả thế giới quan duy vật
  biện chứng cho đội ngũ này.
  3.2. Nhiệm vụ
  - Phân tích tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng đối
  với đội ngũ cán bộ đảng viên, xác định những nhân tố tác động đến thế giới quan duy vật biện
  chứng của cán bộ đảng viên ở Phú Thọ hiện nay.
  - Làm rừ thực trạng thế giới quan, tỡnh hỡnh bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện
  chứng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Phú Thọ và những vấn đề đặt ra hiện nay.
  - Đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm bồi dưỡng có hiệu
  quả thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Phú thọ hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Luận văn chỉ đề cập đến vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho
  cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn.
  5.1. Cơ sở lý luận
  Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở các quan điểm của triết học
  Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, tài
  liệu của Tỉnh uỷ Phú Thọ.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ
  nghĩa duy vật lịch sử cùng với một số một số phương pháp nghiên cứu khoa học như:
  phân tích - tổng hợp, lịch sử - lôgíc, điều tra xó hội học, thống kờ.
  6. Những đóng góp về khoa học của luận văn
  Phân tích tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng,
  những yêu cầu và thực trạng về thế giới quan của đội ngũ cán bộ đảng viên ở Phú Thọ, từ
  đó đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm bồi dưỡng có hiệu quả thế giới
  quan duy vật biện chứng cho đội ngũ này.
  7. í nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chiến lược, kế
  hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ở tỉnh Phú Thọ.
  - Luận văn cũng có thể làm tài liệu tham khảo nghiên cứu giảng dạy và học tập ở
  các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị, các trường đại học.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 2
  chương, 5 tiết.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Lê Thị Nam An (2007), Giảng dạy triết học Mác - Lênin với việc giáo dục thế giới
  quan duy vật biện chứng cho sinh viên ở Nghệ An hiện nay, Luận văn thạc sĩ
  Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  Akitốp (1985), Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Nxb Khoa học, Mátxcơva.
  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ (2008), Báo cáo chất lượng đội ngũ đảng viên, Phú
  Thọ.
  Hoàng Chí Bảo (2000), “Giáo dục đạo đức, nhân cách cho sinh viên đại học ở nước
  ta hiện nay - quan niệm, vấn đề và giải pháp”, Lý luận sinh hoạt chớnh trị,
  (39).
  PTS Nguyễn Khánh Bật (chủ biên) (2000), Những bài giảng về môn tư tưởng Hồ Chí
  Minh, tái bản có bổ sung, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  Vũ Thanh Bỡnh (2003), “Nõng cao chất lượng dạy - học các môn khoa học Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị trong các trường Đại học, Cao Đẳng,
  Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”, Giáo dục, (62).
  Nguyễn Trọng Chuẩn (1988), “Một số khớa cạnh về vai trũ của sinh học hiện đại
  đối với sự hỡnh thành và củng cố thế giới quan khoa học”, Triết học, (3).
  Nguyễn Trọng Chuẩn (2008), Một số vấn đề về Triết học - con người - xó hội, Nxb
  khoa học xó hội, Hà Nội.
  Phạm Văn Chúc (1992), Sự hỡnh thành thế giới quan khoa học của sinh viờn Việt
  Nam, Luận án Tiến sĩ Triết học, trường Đại học Tổng hợp Ta-sken.
  10. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2005), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.
  11. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ
  2005-2010.
  12. Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
  VI,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (1995), Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số định
  hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay, (lưu hành nội bộ).
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành
  Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
  lần thứ 5 khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành trung ương
  lần thứ IX (khóa IX) ,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  19. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
  X,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  20. Trần Văn Giàu (1993), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb
  Thành phố Hồ Chí Minh.
  21. G.Gertx (1982), Triết học mác - xít và tri thức khoa học tự nhiên, Nxb Tiến bộ,
  Mátxcơva.
  22. Trần Thanh Hà (1993), Vấn đề giáo dục thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng
  viên người dân tộc Khơme ở đồng bằng Sông Cửu Long trong giai đoạn hiện
  nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  23. Nguyễn Hùng Hậu (2004), Triết lý trong văn hoá phương Đông, Nxb Đại học Sư
  phạm, Hà Nội.
  24. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Giỏo trỡnh đạo đức học, Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  25. Nguyễn Thế Kiệt (1996), "Quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường trong việc
  định hướng các giá tri đạo đức hiện nay", Triết học, (6).
  26. Nguyễn Thế Kiệt (2009), Triết học Mác - Lênin với việc xác định con đường và
  động lực đi lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị Quốc
  gia, Hà Nội.


  Xem Thêm: Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status