Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh viêng chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh viêng chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

  Kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh viêng chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh viêng chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
  Định dạng file word


  Mở đầu
  Chương 1: Hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Viêng Chăn Nước cộng
  hoà dân chủ nhân dân lào
  1.1. Một số nhận thức chung về hệ thống chính trị
  1.2. Hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Viêng Chăn
  Chương 2: Thực trạng hệ thống chính trị tỉnh Viêng Chăn
  2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Viêng Chăn
  2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Viêng Chăn
  hiện nay
  2.3. Đánh giá chung về hệ thống chính trị tỉnh Viêng Chăn
  Chương 3: Một số giải pháp kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh
  viêng chăn trong giai đoạn hiện nay
  3.1. Một số quan điểm chung về việc kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở
  3.2. Một số giải pháp kiện toàn hệ thống chính trị tỉnh Viêng Chăn
  3.3. Một số kiến nghị
  Kết luận
  danh mục các công trình đã công bố của tác giả
  Danh mục tài liệu tham khảo


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Lịch sử xã hội loài người cho thấy, từ khi xã hội phân chia thành giai cấp, có
  Đảng cầm quyền, bất cứ Đảng nào cầm quyền cũng đều phải xây dựng hệ thống chính
  trị để thực hiện quyền lực chính trị của mình.
  Hệ thống chính trị Xã hội chủ nghĩa là một hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội
  trụ cột của nền chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thông qua hệ
  thống chính trị, nhân dân lao động thực thi quyền lực của mình trong xã hội. Nền dân
  chủ xã hội chủ nghĩa là một nền dân chủ thực sự cho quần chúng lao động rộng rãi, thực
  hiện quyền bầu cử phổ thông, trực tiếp, bình đẳng. Tất cả mọi công dân không phân biệt
  giới tính, giai cấp, dân tộc, tôn giáo đều được quyền tham gia bình đẳng vào đời sống
  chính trị, vào quản lý nhà nước. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là sở
  hữu xã hội về tư liệu sản xuất.
  Hệ thống chính trị Tư bản chủ nghĩa khác so với hệ thống chính trị Xã hội chủ
  nghĩa ở chỗ, trong xã hội tư bản, quyền lực chỉ thuộc về một nhóm người, nền dân chủ
  thực chất là một hình thức thống trị giai cấp. Giai cấp tư sản quan tâm đến dân chủ như
  một thủ đoạn thống trị chính trị của mình, đề ra hiến pháp, lập ra nghị viện và những cơ
  quan đại diện khác thực hành quyền bầu cử phổ thông và những nguyên tắc tự do chính
  trị một cách hình thức dưới áp lực của quần chúng nhân dân. Thực chất, đó là một nền
  dân chủ cắt xén, làm tê liệt quyền làm chủ của nhân dân lao động và làm cho quần
  chúng nhân dân không thể tham gia vào đời sống chính trị. Cơ sở kinh tế của nền dân
  chủ tư bản chủ nghĩa là sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, bóc lột lao động làm thuê và
  chiếm đoạt giá trị thặng dư.
  Hiện nay, trên bình diện thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại
  sau chính biến và sự thay đổi thể chế chính trị ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu. Sự thất bại
  của Chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và các nước Đông Âu cho thấy những khiếm khuyết,
  yếu kém tồn tại trong lòng các nước ấy, chứ không có nghĩa là lý thuyết về chủ nghĩa xã
  hội của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin hoàn toàn phá sản. Sự tồn tại một cách đầy tự
  tin và vững mạnh của một số nước Xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam, Lào,
  Triều Tiên, Cu Ba trong bối cảnh thế giới đầy thách thức hiện nay là một minh chứng
  cho sức sống của lý thuyết vĩ đại đó.
  Tuy nhiên, các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay như Trung Quốc, Việt Nam, Lào
  đang phải nỗ lực vượt qua những hạn chế, khiếm khuyết, thậm chí cả những sai lầm đã
  từng mắc phải để chứng minh cho tính hợp lý, tính tất yếu của sự lựa chọn chủ nghĩa xã
  hội trong logic lịch sử - tự nhiên của tiến trình phát triển loài người, đúng như dự báo
  của V.Lênin, sớm muộn, trước sau thì các dân tộc đều sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.
  Trong bối cảnh chính trị - xã hội phức tạp trên thế giới hiện nay, các nước xã hội
  chủ nghĩa cũng cần tiến hành đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị. Thực chất của
  việc đổi mới hệ thống chính trị là thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa để cho nhân dân
  thấy mình thực sự làm chủ. Việc cải cách hệ thống chính trị luôn là một đòi hỏi cấp thiết
  để đảm bảo cho những cải cách kinh tế thành công. Tuy nhiên, cải cách chính trị là một
  lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm nên cần phải có những bước đi thận trọng và phù hợp với
  cải cách kinh tế, nếu để xảy ra sai lầm thì hậu quả sẽ khôn lường.
  Riêng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, hệ thống chính trị nói chung và hệ
  thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Viêng Chăn nói riêng đang ngày một được củng cố, hoàn
  thiện từng bước để thực thi nền dân chủ nhân dân, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân
  dân, nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ
  nghĩa.
  Sau hơn 34 năm xây dựng Chủ nghĩa xã hội, hệ thống chính trị nước Cộng hoà
  dân chủ nhân dân Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng và Nhà nước
  Lào đã có khả năng dẫn dắt dân tộc Lào vượt qua những thách thức, khó khăn dành
  được nhiều thành tựu to lớn.
  Đi đôi với những thành quả thu được, hệ thống chính trị của nước Cộng hoà dân
  chủ nhân dân Lào vẫn còn nhiều khiếm khuyết. So với yêu cầu thực tiễn, năng lực và
  hiệu quả lãnh đạo của đảng, hiệu quả quản lý và điều hành của nhà nước, hiệu quả hoạt
  động của các đoàn thể chính trị-xã hội như Mặt trận xây dựng Tổ quốc, Đoàn thanh
  niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở chưa
  tiến kịp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Đội ngũ cán bộ thiếu tri thức vẫn chưa khắc
  phục được tình trạng "công chức hoá". Nghiêm trọng hơn, một bộ phận cán bộ trong hệ
  thống chính trị cấp cơ sở thoái hoá về phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, mất
  niềm tin vào chế độ, vào con đường xã hội chủ nghĩa. Thêm nữa, nhận thức của người
  dân về dân chủ, về quyền dân chủ còn hạn chế do thói quen, tập quán phép, do tâm lý
  tiểu nông và sự ràng buộc bởi lệ làng-bản
  Những yếu kém trên đây đã dẫn đến tình trạng vi phạm quyền làm chủ thực sự
  của nhân dân, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, vào đảng, nhà nước
  Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Viêng
  Chăn, chỉ ra những khiếm khuyết, đề xuất những giải pháp khắc phục để từng bước đổi
  mới, kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở (tỉnh) là một vấn đề hết sức quan trọng, thiết
  thực, đáp ứng yêu cầu cấp bách cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng
  chủ nghĩa xã hội ở Lào hiện nay.
  Với những lý do trên, tôi chọn đề tài " Kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh
  Viêng Chăn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay " làm đề tài luận văn thạc sĩ
  triết học - chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học - của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng
  chủ nghĩa xã hội được trình bày tập trung trong các tác phẩm: Những nguyên lý của chủ
  nghĩa Cộng sản, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (C.Mác và Ph.Ăngghen), Tư bản, Phê
  phán cương lĩnh Gôta (C.Mác), Chống Đuy-Rinh (Ph, Ăngghen), Sự phát triển của chủ
  nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học, Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức, Nguồn gốc
  của gia đình của chế độ tư hữu và của Nhà nước (Ph. Ăngghen), Nhà nước và Cách
  mạng, Nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết, Làm gì? Chủ nghĩa xã hội và tôn
  giáo, Hai sách lược của Đảng xã hội - dân chủ trong cuộc cách mạng dân chủ, Những
  nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết, Kinh tế và chính trị trong thời kỳ chuyên
  chính vô sản (V.I.Lênin) . Trong các tập chuyên khảo này, các ông đã trình bày khái
  niệm về cái gọi là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, những đặc trưng của các xã hội ấy
  và chứng minh tính tất yếu của xu thế phát triển xã hội loài người là sự thay thế xã hội
  tư bản chủ nghĩa bằng xã hội xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cũng có thể tìm thấy những
  cương lĩnh cải tạo đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, bài học về sự lãnh đạo của
  Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bài học
  về đại đoàn kết dân tộc, quốc tế, bài học về thái độ đối với nông dân, bài học về dân chủ
  hoá đời sống xã hội trong các tác phẩm ấy.
  Tuy nhiên, các tác giả kinh điển không hề đề ra một con đường cụ thể, bất di bất
  dịch để xây dựng chủ nghĩa xã hội mà mọi người, mọi dân tộc phải nhất nhất tuân theo
  ở mọi nơi, mọi lúc. Do vậy, lý thuyết xây dựng chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác -Lênin đã được các nhà lãnh đạo cách mạng như Hồ Chí Minh (Việt Nam), Đặng Tiểu
  Bình, Mao Trạch Đông (Trung Quốc), Kay Son Phom Vi Han (Lào) vận dụng một cách
  linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của dân tộc mình. Trong các tác phẩm của
  mình, các ông đã bổ sung những cơ sở lịch sử cho lý thuyết của Mác - Lênin bằng kinh
  nghiệm học Đông phương.
  Một số các luận văn, luận án cũng đã đi vào tìm hiểu về vai trò và vị trí của hệ
  thống chính trị cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền dân chủ như: Nghiên cứu về vai trò
  của giai cấp công nhân trong chế độ dân chủ nhân dân tiến tới mục tiêu xây dựng
  XHCN ở Lào (Vẻn Thong Luông Vi Lay – luận án tiến sĩ, Hà Nội 2005); Đảng nhân
  dân cách mạng Lào lãnh đạo hệ thống chính trị trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ( Vi
  Súc Phôn Phi Thắc - luận án Tiến sĩ triết học, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh);
  Đổi mới giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị các xã
  các tỉnh khu vực Nam bộ (Lê Hanh Thông – luận án tiến sĩ, Hà Nội 2003); Vai trò của
  Nhà nước đối với việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân ở Việt Nam hiện nay
  (Trần Thị Băng Thanh – luận án tiến sĩ, Hà Nội 2002); Hệ thống chính trị vùng dân tộc
  thiểu số người Chăm (Nguyễn Đức Ngọc – Luận văn thạc sĩ, Hà nội năm 2003); Kiện
  toàn hệ thống chính trị ở xã nhằm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân vùng đồng
  bằng sông Hồng hiện nay (Nguyễn Dương Hùng – luận án tiến sĩ, Hà Nội 2008) . Tuy
  nhiên, trong các luận án, luận văn này, các tác giả chưa đi sâu nghiên cứu về vai trò của
  hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, về
  những yếu kém của hệ thống chính trị cấp cơ sở, từ đó đề ra một số những kiến nghị,
  giải pháp cho việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở Lào hiện nay.
  Để tham khảo những kinh nghiệm của Việt Nam trong cách giải quyết các vấn đề
  về cải cách hệ thống chính trị, luận văn đã từng tham khảo và tìm đọc các công trình
  khoa học nghiên cứu liên quan đến đề tài trên của các nhà khoa học Việt Nam như: Hệ
  thống chính trị cơ sở nông thôn ở nước ta hiện nay (Hoàng Chí Bảo, nhà xuất bản chính
  trị quốc gia Hà Nội 2004); Hệ thống chính trị cơ sở. Thực trạng và một số giải pháp đổi
  mới (Bộ Nội vụ nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 2004); Góp bàn về hệ thống
  chính trị cơ sở vùng dân tộc Khơ-me đồng bằng sông Cửu Long (Trịnh Quốc Tuấn -Tạp chí lịch sử Đảng số 8/2003); Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền
  tảng tư tưởng của chúng ta; Đổi mới hệ thống chính trị vùng miền núi phái Bắc
  (Nguyễn Quốc Phẩm, nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội 2004), Chủ nghĩa MácLênin về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng (Nguyễn Văn Oánh - tạp
  chí lịch sử Đảng 2007); Về dân chủ Tư sản và dân chủ XHCN; Tư tưởng của Lênin về
  phát triển từ dân chủ tư sản đến dân chủ xã hội chủ nghĩa (Đỗ Thị Thạch – Thông tin
  Chủ nghĩa xã hội lý luận và thực tiễn số 6/2005, tạp chí lý luận chính trị số 4/2007); Một
  số vấn đề chính trị, xã hội từ quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực
  (Nguyễn An Ninh - thông tin Chủ nghĩa xã hội lý luận và thực tiễn Hà Nội 2006) .
  Nhiều bài báo, bài viết trong các tập chuyên khảo về vấn đề con đường đi lên chủ
  nghĩa xã hội ở Việt Nam, tính tất yếu và cần thiết của sự cải cách hệ thống chính trị
  cũng được tác giả luận văn tham khảo như Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đến thực tiễn,
  những bài học kinh nghiệm (Lê Hữu Tầng, nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội
  2003), Chủ nghĩa Mác-Lênin và công cuộc đổi mới ở Việt Nam (Đặng Hữu Toàn, nhà
  xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội 2002), Văn kiện Đại hội X của Đảng cộng sản Việt
  Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn (Phạm Văn Đức và Đặng Hữu Toàn đồng chủ
  biên, nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 2008), Những vấn đề lý luận đặt ra từ các
  văn kiện Đại hội IX của Đảng (Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên, nhà xuất bản chính trị
  quốc gia Hà Nội 2002), Toàn cầu hoá trong bối cảnh châu A - Thái bình dương, một số
  vấn đề triết học (Phạm văn Đức chủ biên, nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 2007) .


  Danh mục tài liệu tham khảo
  1.
  2.
  Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ( ), Tư tưởng của
  Chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản, Xây dựng và phát triển chế độ dân chủ nhân
  dân theo con đường chủ nghĩa xã hội.
  PGS.PGS Nguyễn Đức Bách, PTS Lê Văn Yên, Nhị Lê (1998), Một số vấn đề về
  định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội.
  3. Hoàng Chí Bảo ( ), Hệ thống chính trị cơ sở nông thôn ở nước ta hiện nay Hệ
  thống chính trị cơ sở. Thực trạng và một số giải pháp đổi mới, Bộ Nội vụ.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  GS.TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên) (2005), Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn
  nước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  Bộ Nội vụ - Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước (2004), Hệ thống chính
  trị cơ sở thực trạng và một số giải pháp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà
  Nội.
  Nguyễn Trọng Chuẩn, Đặng Hữu Toàn (chủ biên) (2000), Sức sống của một tác
  phẩm triết học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Nguyễn Trọng Chuẩn (chủ biên) (2002), Những vấn đề lý luận đặt ra từ các văn kiện
  Đại hội IX của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Tổ chức Trung ương Đảng (2006), Nghị quyết Đại
  hội tổ chức Trung ương toàn quốc lần thứ VIII.
  Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1996), Đại hội lần thứ VI năm 1996.
  10. Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1997), Tiểu lịch sử Đảng Nhân dân cách mạng
  Lào 1997.
  11. Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2001), Đại hội lần thứ VII năm 2001.
  12. Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2006), Đại hội lần thứ VIII năm 2006.
  13. Phạm Văn Đức (chủ biên) (2007), Toàn cầu hoá trong bối cảnh châu A-Thái bình
  dương, một số vấn đề triết học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  14. Phạm Văn Đức và Đặng Hữu Toàn (đồng chủ biên) (2008), Văn kiện Đại hội X
  của Đảng cộng sản Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Khoa
  học Xã hội, Hà Nội.
  15. Vũ Minh Giang (chủ nhiệm đề tài) (1995), Hệ thống chính trị Việt Nam quá trình
  xây dựng và đánh giá thực trạng, Báo cáo tómtắt kết quả nghiên cứu.
  16. Nguyễn Đức Hạt (chủ biên) (2007), Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ trong
  hệ thống chính trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  17. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Triết học phần 3 các chuyên đề
  triết học Mác - Lênin, (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không
  thuộc chuyên ngành triết học), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  18. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008), Giáo trình chủ
  nghĩa xã hội khoa học (Hệ cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị,
  Hà Nội.
  19. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các
  lãnh tụ của Đảng (2008), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ cao cấp lý luận
  chính trị), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  20. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Khoa học Xã hội
  Việt Nam (2008), 160 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848-2008),
  Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  21. Nguyễn Dương Hùng (2008), Kiện toàn hệ thống chính trị ở xã nhằm thực hiện
  quyền làm chủ của nhân dân vùng đồng bằng sông hồng hiện nay, Luận án
  Tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà
  Nội.
  22. GS.TS Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (2007), Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ,
  Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  23. V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 33, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  24. V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 36, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  25. V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 37, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  26. V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 39, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội


  Xem Thêm: Kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh viêng chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh viêng chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status