Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay
  Đề tài: Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay
  Định dạng file word


  Mở đầu
  Chương 1: Giá trị đạo đức truyền thống và sự ảnh hưởng của nó tới
  việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay
  1.1. Giá trị đạo đức truyền thống
  1.2. ảnh của giá trị đạo đức truyền thống tới việc xây dựng lối sống mới
  cho sinh viên Việt Nam hiện nay
  Chương 2: Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống mới
  cho sinh viên ở Nghệ An hiện nay- Thực trạng và giải pháp
  2.1. ảnh hưởng của giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối
  sống mới cho sinh viên Nghệ An hiện nay 44
  2.2. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy giá trị đạo
  đức truyền thống trong việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt
  Nam hiện nay
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sinh viên là một lực lượng xã hội đặc thù, có vai trò hết sức quan trọng trong quá
  trình phát triển của đất nước. Họ cũng là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ
  của nước nhà, là lớp người đang trong quá trình hoàn thiện, khẳng định nhân cách và tài
  năng của mình. Vị trí, vai trò của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay đang là
  vấn đề thu hút sự quan tâm, chú ý cả về phương diện lý luận cũng như thực tiễn, không
  chỉ của các nhà nghiên cứu mà còn đối với các nhà lãnh đạo quản lý, các tổ chức, cơ
  quan giáo dục - đào tạo.
  Cùng với chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở
  rộng quan hệ quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá, lối sống của sinh viên Việt Nam đang
  có nhiều biến đổi. Những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới đã củng cố niềm tin
  của nhân dân nói chung, của sinh viên nói riêng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
  dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng loạt các giá trị mới được hình
  thành, góp phần làm đa dạng, phong phú lối sống của các tầng lớp nhân dân, trong đó
  có đội ngũ học sinh, sinh viên nước nhà. Sự tác động của quá trình phát triển kinh tế thị
  trường và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã làm cho các cá nhân, các nhóm xã
  hội năng động, cởi mở và giàu khả năng thích nghi với những biến đổi của môi trường
  trong nước và quốc tế. Giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng đã và đang tạo điều kiện
  cho sinh viên tiếp thu các giá trị tốt đẹp từ lối sống của các dân tộc khác để bổ sung và
  không ngừng hoàn thiện nhân cách, lôi sống của mình.
  Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức với vấn đề lối
  sống và việc xây dựng lối sống mới, đặc biệt là vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị
  đạo đức truyền thống vào quá trình xây dựng lối sống mới cho sinh viên hiện nay. Hiện
  tượng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và sinh viên đã
  và đang diễn ra hết sức phức tạp. Tiêu cực xã hội có chiều hướng gia tăng, đời sống văn
  hoá tinh thần, nhất là sự xuống cấp về tư tưởng, đạo đức, lối sống, khuynh hướng muốn
  hiện đại hoá theo kiểu Tây hoá, Mỹ hoá, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, lãng
  quên truyền thống cha ông để lại . đã xuất hiện ở một bộ phận không nhỏ trong thanh
  niên, sinh viên. Tại Hội nghị BCH TW lần thứ mười, khoá IX, Đảng ta nhấn mạnh:
  “tình trạng suy thoái, xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự gia tăng các tệ nạn xã hội và
  tội phạm, đáng lo ngại nhất là trong giới trẻ”[4, tr.14].
  Đại hội Đại biểu toàn Hội sinh viên Việt Nam lần thứ VIII (tháng 2- 2009) đã
  đánh giá:
  Sinh viên Việt Nam đã phát huy được những ưu điểm và truyền thống
  tốt đẹp của các thế hệ sinh viên đi trước, thi đua học tập, rèn luyện, tiếp thu
  tiến bộ khoa học, công nghệ, chủ động tiếp thhu nét đẹp của sinh viên quốc
  tế, tạo nên lớp sinh viên những năm đầu thế kỷ XXI mang tính cách truyền
  thống và thời đại .Tuy nhiên, nhiều sinh viên còn mang nặng tính bình quân
  chủ nghĩa , một bộ phận sinh viên chưa xác định được mục tiêu, động cơ
  học tập đúng đắn, thiếu kiên trì, quyết tâm, chưa chăm chỉ học tập, thiếu
  trung thực trong thi cử, kiểm tra, chưa thể hiện rõ ước mơ, hoài bão, thụ
  động, thiếu ý chí vươn lên, ứng xử kém, tinh thần trách nhiệm xã hội còn hạn
  chế, có những biểu hiện chưa tốt về lối sống , mắc tệ nạn xã hội, vi phạm
  pháp luật, một bộ phận sinh viên còn dễ bị lợi dụng, lôi kéo vào những hoạt
  động với mục đích xấu [2, tr 2-3].
  Đứng trước thực trạng đó, việc xây dựng lối sống mới- lối sống xã hội chủ nghĩacho sinh viên cũng như tìm hiểu những nhân tố tác động đến lối sống của sinh viên Việt
  Nam hiện nay có tính cấp thiết cả về lý luận lẫn thực tiễn. Với ý nghĩa đó, tác giả chọn:
  “Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam
  hiện nay làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Vấn đề truyền thống và giáo dục giá trị truyền thống đã từng thu hút sự chú ý,
  quan tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục, của giới lý luận trong và ngoài nước
  Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng luôn chú trọng và phát huy
  các giá trị truyền thống của dân tộc và đã tạo ra được sức mạnh to lớn trong sự nghiệp
  đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng CNXH . Nhiều chủ trương,
  đường lối nhằm phát huy giá trị truyền thống dân tộc của Đảng đã được thể hiện trong
  các văn kiện của nhiều kỳ đại hội, đặc biệt là đại hội VII, VIII, IX, X và các Nghị quyết
  khác của Trung ương.
  Đã có những công trình chuyên khảo nghiên cứu về truyền thống và giá trị truyền
  thống Việt Nam trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp CNH, HĐH, đã đi sâu vào
  phân tích những thách thức và cơ hội của toàn cầu hoá đối với việc giữ gìn và phát huy
  các giá trị truyền thống trước thách thức toàn cầu hoá. Trong đó tiêu biểu có các công
  trình: “ Giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam” do Trần Văn Giàu chủ biên, Nxb Khoa
  học xã hội, Hà Nội, 1980. Trong cuốn sách này, các tác giả đã phân tích các giá trị tinh
  thần truyền thống Việt Nam, đặc biệt là “chủ nghĩa yêu nước” Việt Nam- cái làm nên
  bản sắc, tinh thần, cốt cách Việt Nam; “ Biện chứng của truyền thống” của Hà Văn Tấn,
  Tạp chí Cộng sản, số 3- 1981; “ Về truyền thống dân tộc” của Trần Quốc Vượng, Tạp
  chí Cộng sản, số 3- 1981; “Cái truyền thống và cái hiện đại trong sự nghiệp xây dựng
  con người mới ở nước ta” của Đỗ Huy, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 5- 1986;
  “ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, một nhu cầu phát triển của xã hội hiện
  đại” của Lương Quỳnh Khuê, Tạp chí Triết học, số 4- 1992; “ Tìm hiểu định hướng giá
  trị của thanh niên Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường”, do Thái Duy Tuyên chủ
  biên, Hà Nội, 1994; “ Giá trị - định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị” do
  Nguyễn Quang Uẩn chủ biên, tháng 4- 1995; “ Sự biến đổi định hướng giá trị của thanh
  niên Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường” của Thái Duy Tuyên, Tạp chí Triết
  học, số 5- 1995; “ Quan hệ kinh tế và đạo đức trong việc định hướng các giá trị đạo
  đức hiện nay” của Nguyễn Thế Kiệt, Tạp chí Triết học, Số 6- 1996; “ Sự tác động hai
  mặt của cơ chế thị trường đối với đạo đức người cán bộ quản lý” của Nguyễn Tĩnh Gia,
  Tạp chí Nghiên cứu lý luận, 2- 1997; “ Định hướng xã hội chủ nghĩa về các quan hệ
  đạo đức trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay” của Đỗ Huy, Tạp chí Triết học, số
  5- 1998; “ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục, rèn luyện đạo đức trong
  nền kinh tế thị trường” của Hoàng Trung, Tạp chí Triết học, số 5 – 1998; “Vấn đề khai
  thác các giá trị truyền thống vì mục tiêu phát triển” của Nguyễn Trọng Chuẩn, Tạp chí
  Triết học, số 2- 1998. “ Vì sao Hồ Chí Minh lại đặc biệt chú trọng đến vấn đề đạo
  đức?” của Hoàng Trung, Tạp chí triết học, số 4- 2000; “ Kế thừa và đổi mới các giá trị
  đạo đức truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
  hiện nay”, Luận án tiến sỹ triết học của Nguyễn Văn Lý, 2000; “ Giá trị đạo đức và sự
  biểu hiện của nó trong đời sống xã hội” của Mai Xuân Lợi, Tạp chí Triết học, số 3-2001; ; “ Giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam và cái phổ biến toàn nhân loại của đạo
  đức trong nền kinh tế thị trường” của Trần Nguyên Việt, Tạp chí Triết học, số 5- 2000;
  “ Kế thừa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện
  nay” của Lê Sỹ Thắng, Tạp chí Triết học, số 5- 2002; “ Một số biểu hiện của sự biến
  đổi giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc
  phục” của Nguyễn Đình Tường, Tạp chí Triết học, số 6- 2002; “ Khoa học công nghệ
  và đạo đức trong nền kinh tế thị trường” của Nguyễn Đình Hoà, Tạp chí Triết học, số 6
  – 2002; “ Từ cái thiện truyền thống đến “ cái thiện” trong cơ chế thị trường ở Việt Nam
  hiện nay” của Nguyễn Hùng Hậu, Tạp chí triết học, số 8 – 2002; “ Quan hệ biện chứng
  giữa truyền thống với hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên hiện nay”, Luận
  án tiến sỹ triết học của Lê Thị Hoài Thanh, 2002; “ Tiêu chuẩn đạo đức của người cán
  bộ lãnh đạo chính trị hiện nay” của Trần Văn Phòng, Tạp chí Lý luận chính trị, số 5 –
  2003 .
  Một số công trình khác đã đi sâu vào nghiên cứu giáo dục truyền thống, kết hợp
  giữa truyền thống và hiện đại trong giáo dục đào tạo, bước đầu đã đưa ra một số giải
  pháp giáo dục truyền thống cho thanh niên, học sinh, sinh viên, như: “ Giáo dục đạo
  đức đối với sự hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam trong giai đoạn
  hiện nay”, Luận án tiến sỹ Triết học của Trần Sỹ Phán, 1999; “ Tình cảm đạo đức và
  giáo dục tình cảm đạo đức trong điều kiện hiện nay”, Nguyễn Văn Phúc, Tạp chí Triết
  học, số 6-2000; “Lý tưởng đạo đức và việc giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên
  trong điều kiện hiện nay” của Đoàn Văn Khiêm, Tạp chí Triết học, số 2- 2001; “ Kết
  hợp chặt chẽ giáo dục lý luận với xây dựng đạo đức mới của người cán bộ lãnh đạo
  quản lý” của Nguyễn Ngọc Long, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 4- 2001; “ Giáo dục
  truyền thống cho thanh niên”, Lương Ngọc, Nxb Thanh niên, HN, 1992; “ Kết hợp
  truyền thống và hiện đại trong quá trình đổi mới giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện
  nay”, Luận án tiến sỹ của Nguyễn Lương Bằng, 2001.
  Vấn đề lối sống, đã có một số công trình đề cập đến, như: “ Lối sống xã hội chủ
  nghĩa” của các tác giả Liên Xô cũ và cộng hoà dân chủ Đức ( sách dịch), Nxb Sự thật,
  1982; “ Chủ nghĩa xã hội và nhân cách”, 2 tập, của các giả Liên Xô cũ (sách dịch), Nxb
  Sách giáo khoa Mác- Lênin, HN, 1993; “ Con người- những ý kiến mới về một đề tài
  cũ” của liên Xô cũ (sách dịch), Nxb Sự thật, 1987; “ Một số vấn đề về lối sống, đạo
  đức, chuẩn mực giá trị xã hội”, Nxb CTQG, 2001 do Huỳnh Khái Vinh chủ biên. Trong
  cuốn sách này, các tác giả đã bàn một cách sâu sắc phạm trù “lối sống”. Tìm hiểu sự tác
  động của các nhân tố chính trị, kinh tế, xã hội và xu hướng chuyển đổi lối sống ở nước
  ta trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; “ Bàn về lối sống
  và nếp sống xã hội chủ nghĩa”, Nxb Văn hoá, 1985, do Trần Độ chủ biên. Trong đó,
  phần thứ nhất của cuốn sách bàn về lối sống và nếp sống xã hội chủ nghĩa. Phần hai, các
  tác giả tập trung bàn về các giải pháp xây dựng lối sống, nếp sống xã hội chủ nghĩa.
  Nhìn chung các công trình nghiên cứu, các bài viết trên đều ít nhiều đề cập đến
  vấn đề lối sống và xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa cũng như kế thừa và phát huy các
  giá trị đạo đức truyền thống vào xây dựng lối sống mới ở nước ta. Tuy nhiên, chưa có
  một công trình nào trình bày một cách trực tiếp đến vai trò của các giá trị đạo đức
  truyền thống dân tộc đối với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam trong
  giai đoạn hiện nay.
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  3.1 Mục đích của luận văn
  Từ việc phân tích sự ảnh hưởng của các giá trị đạo đức truyền thống đối với việc
  xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay, tác giả đưa ra phương hướng
  và một số giải pháp nhằm xây dựng lối sống mới cho sinh viên ở Việt Nam nói chung
  và ở Nghệ An nói riêng.
  3.2. Nhiệm vụ của luận văn
  Để đạt được mục đích trên luận văn thực hiện những nhiệm vụ sau:
  - Phân tích ảnh hưởng của các giá trị đạo đức truyền thống tới việc xây dựng lối
  sống mới cho sinh viên ở một số trường cao đẳng, đại học ở Nghệ An hiện nay.
  - Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu qủa
  tác động của các giá trị đạo đức truyền thống tới việc xây dựng lối sống mới cho sinh
  viên Việt Nam hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1 Đối tượng nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng, sự tác động của giá trị đạo đức truyền thống tới
  việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Đạo đức, giáo dục giá trị đạo đức truyền thống, vấn đề lối sống của thanh niên,
  sinh viên là vấn đề phong phú nhưng phức tạp, đòi hỏi phải được nghiên cứu từ nhiều
  góc độ, nhiều nhân tố tác động và nhiều khía cạnh khác nhau, trong phạm vi luận văn
  này chúng tôi chỉ đề cập đến một số nhân tố cơ bản của các giá trị đạo đức truyền thống
  tác động đến việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cơ sở lý luận
  Luận văn chủ yếu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ
  Chí Minh, các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức, giá trị đạo đức
  truyền thống, về lối sống và xây dựng lối sống mới. Đồng thời luận văn kế thừa có chọn
  lọc những thành tựu của một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp luận chung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và
  chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp lịch sử và lôgic, phân tích và tổng
  hợp. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp cụ thể khác như: so sánh, thống
  kê, điều tra xã hội học
  6. Đóng góp khoa học và ý nghĩa của luận văn
  - Góp phần làm sáng rõ thêm bản chất và tầm quan trọng của các giá trị đạo đức
  truyền thống đối với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt nam hiện nay.
  - Chỉ ra sự tác động của các giá trị đạo đức truyền thống tới việc xây dựng lối
  sống mới cho sinh viên ở một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  Từ đó, đưa ra những luận cứ khoa học cho việc đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
  hiệu quả tác động của các giá trị đạo đức truyền thống tới việc xây dựng lối sống mới
  cho sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên ở Nghệ An nói riêng.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, luận văn
  được bố cục thành 2 chương, 4 tiết.


  Danh mục tài liệu tham khảo
  Lê Thị Tuyết Ba (1999), "Vấn đề bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống trong nền
  kinh tế thị trường ở Việt Nam", Tạp chí Triết học, (1).
  Bandzelaze (1985), Đạo đức học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam (2009), Báo cáo tổng kết tại Đại hội Đại biểu
  toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ VIII, Hà Nội.
  Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (2004), Tài liệu nghiên cứu văn kiện Hội nghị
  lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nxb Chính trị quốc
  gia Hà Nội.
  Doãn Thị Chín (2004), Vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt
  Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí
  Minh, Hà Nội.
  Nguyễn Trọng Chuẩn (1998), “Vấn đề khai thác các giá trị truyền thống vì mục
  tiêu phát triển”, Tạp chí Triết học, (2).
  Nguyễn Trọng Chuẩn – Nguyễn Văn Phúc (2003), “Mấy vấn đề đạo đức trong
  điều kiện kinh tế thị trường”, Tạp chí triết học, (1).
  Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên (2002), Giá trị truyền thống trước
  những thách thức của toàn cầu hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Chủ nghĩa xã hội và nhân cách (1993), (sách dịch), Nxb Sách giáo khoa Mác –
  Lênin, Hà Nội.
  10. Nguyễn Viết Chức (chủ biên) (2001), Xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và đời
  sống văn hoá ở thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
  đại hoá đất nước, Viện Văn hoá và Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội.
  11. Con người – những ý kiến mới về một đề tài cũ (1987), Sách dịch, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  12. Đoàn Minh Duệ (chủ biên) (2004), Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo
  dục truyền thống cho thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An, Nxb Nghệ An.
  13. Vũ Đảm (2003), “Từ tư tưởng Hồ Chí Minh xác định lý tưởng của thanh niên hiện
  nay”, Tạp chí Thanh niên, (13).
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
  năm, Tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
  Trung ương khoá VII, Hà Nội.
  16. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
  VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  17. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai, Ban chấp hành
  Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  18. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành
  Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  19. Đảng Cộng sản Việt Nam ( ), Nghị quyết Trung ương năm khoá VIII, Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  20. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  21. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Báo cáo Hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành
  Trung ương Đảng khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  22. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị quyết của Bộ chính trị về một số định
  hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay, Nxb CTQG, HN
  23. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X,
  Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  24. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 53, Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  25. Phạm Ngọc Định (1999), “Giáo dục đạo đức rèn luyện nếp sống văn hoá cho sinh
  viên”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, (11).
  26. Phạm Văn Đồng (1998), Chủ tịch Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc, trí tuệ thời đại,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  27. Giá trị thẩm mỹ và xây dựng con người mới Việt Nam (1982), Nxb Sự thật, Hà Nội.
  28. Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb
  Khoa học xã hội, Hà Nội.


  Xem Thêm: Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status