Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang

  Vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang
  Đề tài: Vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang
  Định dạng file word


  mục lục
  Trang
  mở đầu 1
  chương 1: Thông tin chính trị- xã hội và vai trò của nó trong hoạt động lãnh đạo,
  quản lý của CBCC cấp cơ sở . 8
  1.1.Thông tin chính trị- xã hội- Bản chất và đặc trưng .8
  1.2. Vai trò của thông tin chính trị- xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của CBCC
  cấp cơ sở .25
  chương 2: Phát huy vai trò của thông tin chính trị- xã hội đối với hoạt động lãnh
  đạo, quản lý của CBCC cấp cơ sở ở Bắc Giang- Thực trạng và giải
  pháp 48
  2.1. Thực trạng môi trường thông tin chính trị- xã hội và vấn đề phát huy vai trò thông tin
  chính trị- xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của CBCC cấp cơ sở ở Bắc
  Giang 48
  2.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của thông tin chính trị- xã hội đối với
  hoạt động lãnh đạo, quản lý của CBCC cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang
  kết luận .
  tài liệu tham khảo
  phụ lục


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Lịch sử của thông tin đã có từ xưa, song mãi đến tận những năm 40 của thế kỷ
  XX thông tin mới vươn lên để trở thành một mũi nhọn của thời đại. Đặc biệt sau khi
  nhà bác học Mỹ C.Sannon vào năm 1948 tìm ra lý thuyết thông tin, khái niệm "thông
  tin" và các phương pháp nghiên cứu có liên quan tới thông tin mới được sử dụng rộng
  rãi trong hầu khắp các lĩnh vực của tự nhiên và xã hội.
  Ngày nay, trong các nguồn lực phát triển xã hội, ngoài vật liệu và năng lượng,
  thông tin được coi là nguồn lực thứ ba và còn được coi là nguồn tài nguyên quan trọng
  nhất. Bởi vì thông tin là tri thức, là sức mạnh và là bí quyết góp phần định hướng đúng,
  giúp lãnh đạo quản lý ra các quyết định chính xác hơn. Mọi hoạt động kinh tế - xã hội
  đều liên quan tới thông tin. Bất cứ một quyết định nào, thuộc lĩnh vực nào cũng đều
  chứa đựng một quá trình xử lý thông tin. Thông tin đầy đủ, chính xác, tin cậy về một sự
  việc và đến đúng thời điểm sẽ giúp cho người lãnh đạo có được tầm bao quát, quyết
  định thêm chính xác, tạo điều kiện quản lý tốt. Như vậy, có thể nói, thông tin thực sự
  cần thiết cho mọi hoạt động quản lý trên các phương diện và phạm vi khác nhau.
  ở nước ta hiện nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng
  với việc đẩy mạnh phát triển nền kinh tế tri thức, thì thông tin ngày càng trở thành nhu
  cầu hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với chiến lược "đi tắt, đón đầu" của
  Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là giải pháp cấp bách của một quốc gia ở trình độ phát
  triển tương đối thấp như nước ta nếu muốn nhanh chóng bắt kịp với trình độ phát triển
  chung của khu vực và thế giới.
  Thông tin nói chung và thông tin chính trị - xã hội nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan
  trọng đối với hoạt động lãnh đạo quản lý trong xã hội. Thực tế cho thấy, năng lực và hiệu
  quả lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ ở mọi cấp phụ thuộc nhiều vào khả năng tiếp nhận,
  xử lý nhằm biến thông tin thu nhận được thành trí thức để áp dụng vào công việc của mình.
  Bởi vì, khi người cán bộ tiếp nhận nguồn thông tin càng phong phú và đa dạng, trình độ xử
  lý thông tin càng cao thì hiệu quả công việc của họ càng tốt. Do vậy, việc tiếp cận các nguồn
  thông tin chính trị - xã hội kịp thời và chính xác đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là
  yêu cầu mang tính tất yếu và cấp thiết.
  Qua thực tế cho thấy, thông tin chính trị - xã hội không chỉ cần thiết đối với đội ngũ
  cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp vĩ mô, mà nó còn có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ cán
  bộ ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Là cấp hành chính thấp nhất trong bộ máy quản lý
  hành chính nhà nước, là chủ thể tổ chức hoạt động nhằm đưa các chủ trương, chính sách của
  Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Do vậy, việc tiếp nhận các nguồn thông tin
  chính trị - xã hội chính xác và kịp thời sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở triển khai và thực
  hiện các chủ trương, chính sách một cách kịp thời, hiệu quả. Song, trên thực tế, đây đang là
  một thách thức không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Do những
  nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, việc tiếp cận và xử lý các nguồn thông tin
  chính trị - xã hội của đội ngũ cán bộ cơ sở ở nước ta hiện nay nhìn chung còn rất hạn chế,
  chưa đáp ứng được yêu cầu thực thi lãnh đạo, quản lý hiện đại. Vấn đề đặt ra là làm thế nào
  để phát huy được vai trò của thông tin chính trị xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của
  đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay đang là vấn đề bức xúc. Từ nhận thức này, tác giả lựa chọn
  vấn đề "Vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của
  cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang" làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Thông tin là một hiện tượng khách quan đã và đang có ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực
  của đời sống xã hội. Mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi người đều có cách tiếp cận nghiên
  cứu, khai thác, xử lý thông tin dưới nhiều góc độ .
  Nghiên cứu vấn đề này, tác giả luận văn đã có điều kiện tiếp cận với một số công
  trình nghiên cứu sau:
  - Tác phẩm Thông tin xã hội và quản lý của tác giả V.G.Afanaxep trong tác phẩm
  này đã đa ra những cách hiểu khác nhau về thông tin, nguồn gốc, đặc điểm và vai trò của
  thông tin trong quản lý xã hội.
  - Công trình nghiên cứu khoa học của tác giả Lê Thị Duy Hoa, Thông tin và vấn đề
  tiếp nhận xử lý thông tin của tư duy người Việt Nam, Luận án tiến sĩ triết học, Hà Nội,
  2001. Tác giả đã tập trung phân tích làm rõ bản chất của thông tin dưới góc độ triết học,
  vấn đề tiếp nhận và xử lý thông tin trong tư duy người Việt.
  - Công trình nghiên cứu của tác giả Phan Thị Thanh Hải, Thông tin với hoạt động
  giảng dạy lý luận Mác-Lênin ở các trường đại học, Luận văn thạc sĩ triết học, Hà Nội,
  2003. Tác giả đã phân tích rõ bản chất thông tin, phân loại thông tin và phát huy vai trò
  của thông tin trong hoạt động giảng dạy lý luận Mác-Lênin.
  - Công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Huệ, Thông tin với hoạt động lãnh
  đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ triết học, Hà
  Nội, 2007. Tác giả đã nêu lên vai trò của thông tin đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của
  cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và đề ra giải pháp phát huy vai trò của thông tin đối với hoạt động
  lãnh đạo, quản lý.
  - Công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hồng Vệ, Phát huy vai trò thông tin
  chính trị - xã hội trong hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở
  tỉnh Cà Mau hiện nay, Luận văn thạc sĩ triết học, Hà Nội, 2008. Tác giả đã phân tích sâu
  vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ
  báo cáo viên cấp cơ sở ở Cà Mau, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy có hiệu
  quả vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động tuyên truyền của đội ngũ báo
  cáo viên cơ sở Cà Mau hiện nay.
  - Tác giả Mai Đức Ngọc, Nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh
  đạo chủ chốt cấp xã, Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng, lý luận, 2006 đã nêu những vấn
  đề đặt ra đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã hiện nay và một số giải pháp chủ yếu
  nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã hiện nay.
  - Tác phẩm Thông tin từ lý luận đến thực tiễn của tác giả Nguyễn Hữu Hùng đã
  trình bày bản chất của thông tin và sự vận động của quá trình thông tin trong các hệ thống
  xã hội, qua đó tác giả trình bày một số giải pháp để phát triển và quản lý hệ thống khoa
  học công nghệ.
  Do tầm quan trọng của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo quản
  lý nên đã có nhiều bài viết và công trình nghiên cứu của nhiều tác giả ở những góc độ khác
  nhau. Nhưng tuy nhiên cho đến nay, vấn đề vai trò của thông tin chính trị xã hội đối với
  hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Giang thì chưa ai bàn
  đến. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  - Mục đích: Trên cơ sở làm rõ vai trò và thực trạng của việc phát huy vai trò của
  thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ
  sở ở tỉnh Bắc Giang từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy có hiệu quả vai
  trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ này.
  - Nhiệm vụ:
  + Tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của thông tin chính trị - xã hội, vai trò của nó đối
  với hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.
  + Phân tích thực trạng môi trường thông tin chính trị - xã hội và vấn đề phát huy vai
  trò của nó trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh
  Bắc Giang.
  + Trình bày một số giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả vai trò của thông tin chính
  trị - xã hội trong hoạt động lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh
  Bắc Giang giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Dựa vào lý luận phản ánh, thông tin chính trị - xã hội được xem xét với tư cách là
  thuộc tính khách quan của vật chất, là cái đa dạng được phản ánh, được thể hiện rõ hơn,
  sinh động hơn theo tiến trình phát triển của thông tin trong thế giới khách quan sẽ tác động
  đến hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Do vậy, phạm vi
  nghiên cứu của luận văn giới hạn chỉ tìm hiểu thực trạng môi trường thông tin chính trị -xã hội và vai trò của nó đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở
  ở tỉnh Bắc Giang.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  - Cơ sở lý luận:
  + Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ
  nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đặc biệt là lý luận nhận thức duy
  vật biện chứng.
  + Luận văn sử dụng những tài liệu, nghị quyết, chỉ thị, quyết định . của Trung ư-ơng, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang.
  + Luận văn vận dụng và kế thừa có sáng tạo các công trình của các tác giả đi trước
  về vấn đề có liên quan.
  - Phương pháp nghiên cứu:
  Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật
  lịch sử cùng với những phương pháp khoa học cụ thể như: phân tích, tổng hợp, thống kê điều tra
  xã hội học . nhằm đạt tới mục đích mà luận văn đề ra.
  6. Những đóng góp về khoa học của luận văn
  Luận văn góp phần hệ thống hóa khái niệm thông tin chính trị - xã hội và chỉ rõ vai
  trò của nó đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.
  Luận văn chỉ rõ đặc trưng của hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp
  cơ sở, sự tác động của thông tin chính trị- xã hội đối với lĩnh vực hoạt động này, từ đó đề
  xuất một số giải pháp phát huy vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động
  lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang hiện nay.
  7. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  - Luận văn có thể góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho các cấp lãnh đạo tham
  khảo và vận dụng trong việc xây dựng môi trường thông tin chính trị - xã hội và cung cấp
  thông tin chính trị - xã hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.
  - Luận văn góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan thông tin, các
  cán bộ cấp cơ sở trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý của mình.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn đ-ược kết cấu thành 2 chương, 4 tiết.


  danh mục tài liệu tham khảo
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  V.G. Afanaxep (1979), Thông tin xã hội và quản lý xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà
  Nội.
  Nguyễn Đức Bình (1983), Mấy vấn đề về tổ chức thực tiễn, tập 4, Nxb Sự thật, Hà
  Nội.
  Phạm Tất Dong (1997), Khoa học xã hội và Nhân văn mười năm đổi mới và phát
  triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII), Nxb
  Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
  Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung
  ương khoá IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X,
  Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  Hoàng Quốc Hải (2000), "Bản lĩnh văn hoá Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá",
  Báo Phụ nữ, (12), tr.14.
  Tiến Hải (1998), "Năng lực người lãnh đạo", Tạp chí Cộng sản, (10).
  10. Lê Thị Duy Hoa (2001), Thông tin và vấn đề tiếp nhận, xử lý thông tin trong tư duy
  người Việt Nam, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
  Minh, Hà Nội.
  11. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1995), Công tác thông tin ở Học viện
  Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tài liệu phục vụ nghiên cứu và hướng dẫn
  nghiệp vụ, Hà Nội.
  12. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ môn tin học (1996), Tập bài giảng tin
  học.
  13. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Tập bài giảng tin học trong hoạt
  động lãnh đạo, quản lý, Hà Nội.
  14. Hội đồng Lý luận Trung ương (2002), Vững bước trên con đường đã chọn, Nxb
  Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  15. V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  16. V.I.Lênin ( ), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  17. V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  18. Hồ Chí Minh (1984), Toàn tập, tập 4, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  19. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  20. Mai Đức Ngọc (2006), "Nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ
  chốt cấp xã", Thông tin công tác tư tưởng lý luận, (10).
  21. Trần Văn Phòng (2008), Nâng cao nâng lực tổng kết thực tiễn của đội ngũ cán bộ
  lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Nxb Lý luận chính trị,
  Hà Nội.
  22. Mai Trọng Phụng ( ), Cơ chế quản lý thông tin chính trị- xã hội với nhiệm vụ mới
  của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Kỷ yếu đề tài cấp bộ.
  23. G.Kh.PôPôp (1980), Lao động của người lãnh đạo quản lý, Nxb Lao động, Hà Nội.
  24. Trần Xuân Sầm (1998), Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong
  hệ thống chính trị mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  25. Tỉnh uỷ Bắc Giang (2008), Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 02 ĐA/ TƯ ngày
  5/12/2006 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về “ Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh
  đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo”.
  26. Tỉnh uỷ Bắc Giang (2006), Đề án xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều
  hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006- 2010 và
  những năm tiếp theo.
  27. Tỉnh uỷ Bắc Giang (2008), Báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình kết quả sau hơn 2
  năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và thực hiện Nghị
  quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.


  Xem Thêm: Vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status