Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vấn đề phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vấn đề phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay

  Vấn đề phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Vấn đề phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay
  Định dạng file word


  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong tiến trình CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Đảng ta
  chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo điều kiện để các thành
  phần kinh tế cùng phát triển nhất là các DNNQD. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định
  kinh tế ngoài quốc doanh là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là
  chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN.
  Tình hình phát triển kinh tế nhiều thành phần trong những năm qua cho thấy, khu vực
  kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, chiếm tỷ
  trọng ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển
  kinh tế - xã hội của đất nước. Sự phát triển nhanh của các DNNQD trong thời gian qua đã
  mang lại hiệu quả to lớn. Đặc biệt là huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển đất
  nước, tiếp thu khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại tiên tiến, xây dựng kết cấu hạ tầng,
  tăng tích luỹ cho ngân sách nhà nước, có ý nghĩa then chốt trong giải quyết các vấn đề xã
  hội, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, đào tạo phát triển đồng đều giữa các vùng trong cả
  nước.
  Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tác động sâu sắc làm chuyển dịch cơ cấu
  giai cấp công nhân nước ta bởi tính sở hữu hợp pháp của các thành phần kinh tế. Cơ cấu,
  chất lượng đội ngũ công nhân lao động ở nước ta ngày càng phát triển phong phú, đa dạng
  và thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh sự thay đổi mang tính tích cực đã có nhiều những bất
  cập xảy ra: về việc làm, đời sống, công bằng xã hội, quan hệ chủ thợ v.v Nhiều chủ
  doanh nghiệp trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã không chấp hành, không làm
  đúng các quy định của pháp luật lao động, vi phạm quyền lợi của người lao động như việc
  làm, tiền lương, giao kết hợp đồng lao động, BHLĐ, ký kết TƯLĐTT, điều kiện làm việc
  cho người lao động. Vì vậy đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quan hệ lao động, tình
  trạng tranh chấp lao động và đình công của công nhân lao động trong các doanh nghiệp
  ngày càng ra tăng và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực
  ngoài quốc doanh.
  Đi đôi với chính sách mở cửa hội nhập với nền kinh tế quốc tế là công cuộc cải cách
  hành chính của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đan
  xen cùng phát triển; chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tạo thế chủ động
  cho các doanh nghiệp phát triển. Trong quá trình sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà
  nước một bộ phận công nhân lao động nghỉ chế độ chính sách hoặc chuyển sang các
  thành phần kinh tế khác trong các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty trách nhiệm
  hữu hạn, công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do đó số công
  nhân lao động trong doanh nghiệp Nhà nước giảm.
  Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và
  người lao động, với chức năng bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
  Trước sự phát triển mạnh mẽ của các DNNQD, việc thành lập công đoàn cơ sở ở các
  doanh nghiệp này để bảo vệ lợi ích cho người lao động là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ
  chức Công đoàn, nhằm tập hợp đông đảo giai cấp công nhân nâng cao nhận thức cho
  công nhân lao động về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ
  lợi ích người lao động, đồng thời xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định nhằm
  phát triển sản xuất kinh doanh tiến tới công bằng, dân chủ văn minh.
  Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới của tổ chức Công đoàn
  là phải đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, nhanh chóng mở rộng phạm vi, đối
  tượng tập hợp đông đảo công nhân lao động trong các thành phần kinh tế vào tổ chức
  Công đoàn. Đây là yêu cầu khách quan của tổ chức công đoàn và hoàn toàn phù hợp với
  chủ trương đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.
  Xuất phát từ những điều nói trên, tác giả chọn đề tài: “Vấn đề phát huy vai trũ của
  Cụng đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các doanh nghiệp
  ngoài quốc doanh hiện nay” làm đề tài nghiên cứu và hy vọng góp phần vào việc nghiên
  cứu và đề ra những giải pháp để xây dựng và nâng cao vai trò của Công đoàn trong các
  DNNQD.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Từ những năm 80 của thế kỷ XX cho đến nay, trước sự chuyển biến của nền kinh tế thế
  giới, trước tác động của hội nhập kinh tế quốc tế, cơ sở xã hội - chính trị của tổ chức công
  đoàn đã có những biến đổi quan trọng. Nhiều nhà lý luận công đoàn trong nước và nước
  ngoài đã viết những tác phẩm về chủ đề công đoàn và các giải pháp của nó nhằm tập hợp
  ngày càng đông đảo quần chúng để bảo vệ lợi ích của bản thân người lao động trước những
  thách thức của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Tôn Trung Phạm một nhà nghiên
  cứu về giai cấp công nhân, công đoàn ở Trung Quốc đã có tác phẩm “Kinh tế thị trường xã
  hội chủ nghĩa và công đoàn” (người dịch sang tiếng Việt: Nguyễn Tiến Chiên, do Ban đối
  ngoại Tổng Liên Đoàn Việt Nam, Trường Đại học Công đoàn và nhà xuất bản lao động xuất
  bản năm 1997. Hai tác giả người Nga: V.N.Kiselev và V.G Smolkov đã có tác phẩm “Quan
  hệ đối tác xã hội ở Nga”, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của công đoàn trong quan hệ đối tác
  ba bên: Công đoàn (đại diện cho người lao động), giới chủ và nhà nước. Các tác giả này đã
  có nhiều ý kiến giá trị cho cán bộ công đoàn Việt Nam tham khảo.
  Trước yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, xuất phát từ tầm quan
  trọng của việc nâng cao vị trí, vai trò và chức năng của Công đoàn Việt Nam để đáp ứng
  đòi hỏi của thời kỳ hội nhập, nhiều nhà nghiên cứu lý luận Việt Nam đã tập trung nghiên cứu
  về Công đoàn. Có thể liệt kê một số tác giả, tác phẩm mới được công bố những năm gần
  đây như:
  “Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
  định hướng xã hội chủ nghĩa” của PGS.TS Nguyễn Viết Vượng, Nxb Lao động, năm
  2003.
  “Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư
  nước ngoài” của TS. Dương Văn Sao, chủ biên, Nxb Lao động, năm 2003.
  “Lý luận Mác - Lênin về công đoàn và vận dụng vào hoạt động công đoàn Việt Nam
  trong kinh tế thị trường” của PGS.TS Nguyễn Viết Vượng, năm 2005.
  Ngoài ra, còn có một số bài nghiên cứu về vai trò của công đoàn trên các tạp chí,
  "Mấy suy nghĩ về công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ Công đoàn hiện nay" của Lê Phan
  Ngọc Rỉ, Tạp chí Lao động và Công đoàn, ngày 2 tháng 8 năm 1999,"Công đoàn Việt
  Nam với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng" của Cù Thị Hậu, Tạp chí Cộng sản,
  tháng 4 năm 2000,“Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế” của
  PGS.TS Nguyễn Viết Vượng Tạp chí Cộng sản, tháng 7 năm 2007 .
  Các công trình và bài viết nêu trên phần lớn tập trung phân tích và khẳng định
  những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin công đoàn, đồng thời đặt những luận điểm
  này trong những điều kiện lịch sử cụ thể để phân tích, nghiên cứu. Về Công đoàn, các
  công trình, bài viết đó chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa Đảng và Công đoàn, những giải
  pháp để nâng cao vai trò của Công đoàn nói chung. Trong khi đó “Vấn đề phát huy vai
  trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động hiện nay" đặc
  biệt là trong các DNNQD chưa trình bày một cách cơ bản và có hệ thống trong bất kỳ
  một công trình khoa học nào, nếu có thì cũng chỉ được trình bày lướt qua, đề cập đến một
  biểu hiện nào đó của vấn đề mà thôi. Vì vậy, đề tài “Vấn đề phát huy vai trò của Công
  đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các doanh nghiệp ngoài
  quốc doanh hiện nay" không trùng lặp với các công trình, bài viết đã được công bố.
  Trong đề tài này, tác giả đã kế thừa có chọn lọc các kết quả của những công trình có
  trước, tiếp tục bổ sung, phát triển hơn nữa, góp phần làm sáng tỏ vấn đề. Tác giả cũng hy
  vọng rằng có thể vận dụng được những kết quả nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn để tổ
  chức Công đoàn đạt được hiệu quả tốt hơn trong bảo vệ lợi ích của người lao động ở các
  DNNQD, để công đoàn xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động hiện
  nay.
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  3.1. Mục đích: Trên cơ sở làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò
  của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động ở các
  DNNQD, luận văn góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xác định những giải pháp
  thực hiện tốt vai trò của Công đoàn trong tình hình hiện nay.
  3.2. Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích trên, luận văn đề cập đến các nội dung cơ
  bản sau:
  + Công đoàn Việt Nam và vai trò của nó.
  + Thực trạng vai trò của Công đoàn Việt Nam đặc biệt là vai trò bảo vệ lợi ích của
  người lao động ở DNNQD hiện nay.
  + Quan điểm và giải pháp nhằm phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong
  việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở DNNQD hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  4.1. Đối tượng nghiên cứu: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, luận văn đi sâu phân tích
  đánh giá Vai trò của công đoàn và phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam ở DNNQD
  hiện nay.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu và tìm hiểu vai trò của
  Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các DNNQD hiện
  nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Để giải quyết nhiệm vụ của luận văn, chúng tôi dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa
  Mác - Lênin và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về vai trò của Công đoàn.
  Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin,
  phương pháp kết hợp lôgic và lịch sử, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp
  so sánh và điều tra xã hội học trong việc nghiên cứu để thực hiện được nhiệm vụ và đạt
  được mục đích mà luận văn đề ra.
  6. Những đóng góp về khoa học của luận văn
  Từ việc phân tích vị trí của Công đoàn Việt Nam, luận văn đã làm rõ vai trò của
  Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các DNNQD và đề
  xuất một số giải pháp để phát huy vai trò của Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.
  Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho các cán bộ công đoàn hoạt
  động, phục vụ công tác giảng dạy tại các trường đào tạo cán bộ công đoàn các cấp.
  7. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  - ý nghĩa lý luận:
  + Luận văn làm rõ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về công đoàn, vai trò của
  Công đoàn và vận dụng những quan điểm lý luận trên vào nghiên cứu vai trò của công
  đoàn trong các DNNQD.
  + Làm rõ những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của công đoàn
  và vận dụng những quan điểm trên vào giải quyết vấn đề vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ
  lợi ích người lao động.
  + Những quan điểm của các nhà khoa học về sự chuyển biến của hoạt động công
  đoàn trước tác động của hội nhập kinh tế quốc tế.
  - ý nghĩa thực tiễn:
  + Làm rõ sự chuyển biến của hoạt động Công đoàn thế giới và Việt Nam trước tác
  động của hội nhập hiện nay.
  + Phân tích thực trạng hoạt động Công đoàn Việt Nam trong những DNNQD hiện
  nay.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3
  chương, 8 tiết.


  Danh mục tài liệu tham khảo
  1. Hoàng Chí Bảo (2000), "Xây dựng giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp
  hoá, hiện đại hoá đất nước - từ lý luận đến thực tiễn", Lao động và Công đoàn, (2).
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1997), Đề cương bài giảng môn triết học Mác - Lênin,
  Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  3. Đặng Ngọc Chiến (2000), "Công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn Việt Nam
  với phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới", Tạp chí Cộng sản,
  (20).
  4. Chính phủ (1995), Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995.
  5. Hoàng Minh Chúc (1998), "Phong trào Công đoàn Việt Nam trong hơn mười năm
  đổi mới", Tạp chí Cộng sản, (14).
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb
  Sự thật, Hà Nội.
  7. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb
  Sự thật Hà Nội.
  8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  10. Đinh Đăng Định (2002), Giá trị bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng
  giai cấp công nhân Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội.
  11. Cù Thị Hậu (2001), "Giai cấp công nhân Việt Nam đi đầu thực hiện đường lối đổi
  mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo", Lao động và Công đoàn, (243).
  12. Hội đồng Bộ trưởng (1992), Nghị định số 302/HĐBT ngày 19/8/1992 về quyền và
  trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan.
  13. Nguyễn Văn Khởi (2000), "Về vai trò của cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh
  nghiệp", Lao động và Công đoàn, (243).
  14. V.I.Lênin (1971), Công đoàn trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nxb Lao
  động, Hà Nội
  15. V.I. Lênin (1974), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  16. V.I. Lênin (1977), Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  17. V.I. Lênin (1981), Toàn tập, tập 31, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  18. Luật Công đoàn (1990), Nxb Lao động, Hà Nội.
  19. C.Mác và Ph. Ăngghen (1983), Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  20. C.Mác và Ph.Ăngghen (1980), Bàn về công đoàn, tập 1, Nxb Lao động, Hà Nội.
  21. C.Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  22. C.Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  23. Hồ Chí Minh (1981), Đường Cách mệnh, tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  24. Đỗ Đức Ngọ (2000), "Công cụ và phương pháp công tác tư tưởng của Công đoàn
  Việt Nam", Lao động và Công đoàn, (215).
  25. Văn Nhân (1999), "Bàn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn", Lao
  động và Công đoàn, (8).
  26. Tôn Trung Phạm (1995), Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và công đoàn, Nxb
  Lao động, Hà Nội.
  27. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp 1992), Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  28. Dương Văn Sao (2005), Thực trạng và những giải pháp đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà
  nước với Công đoàn Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội.
  29. Dương Văn Sao (2007), Tác động tới việc làm, đời sống của người lao động khi
  Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới và các giải pháp hoạt động
  công đoàn, Nxb Lao động, Hà Nội.
  30. Văn Tạo (1997), Một số vấn đề về giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  31. Đan Tâm (2002), Công đoàn Việt Nam thế kỷ 21 phát triển trong thách thức, Nxb
  Lao động, Hà Nội.


  Xem Thêm: Vấn đề phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status