Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn Xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn Xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

  Xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
  Định dạng file word


  Mục lục
  Trang
  Mở đầu
  Chương 1: Nhân cách đạo đức, tầm quan trọng của việc
  xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên hiện
  nay
  Nhân cách đạo đức và những nhân tố cơ bản qui định sự phát
  triển của nhân cách đạo đức của sinh viên
  Tầm quan trọng và yêu cầu của việc xây dựng nhân cách đạo
  đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay
  Chương 2: Nhân cách đạo đức của sinh viên trong điều
  kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay -Thực trạng và giải pháp
  Thực trạng và những xu hướng biến đổi nhân cách đạo đức của
  sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay (qua thực
  tế các trường đại học khối xã hội nhân văn ở miền Bắc Việt
  Nam)
  Những giải pháp cơ bản để xây dựng nhân cách đạo đức cho
  sinh viên trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam
  Kết luận
  danh mục tài liệu tham khảo


  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Đảng ta khẳng định: "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực
  quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy
  nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và
  bền vững" [14, tr. 108-109]. ở đây những nhiệm vụ trọng yếu, nền tảng của chương trình
  giáo dục đại học là xây dựng một đội ngũ trí thức có nhân cách đạo đức trong sáng, làm
  chủ về chuyên môn nghiệp vụ, khỏe mạnh về thể chất đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều đó sẽ tạo ra hệ điều chỉnh bên trong, tự
  giác, tự nguyện; làm cho sự quan tâm của con người đối với người khác cũng như đối
  với lợi ích của xã hội trở thành nhu cầu và sự thôi thúc từ nội tâm. Đây là yếu tố kích
  thích tính tích cực trong mỗi con người, hướng họ biết giải quyết hài hoà mối quan hệ
  giữa cá nhân và xã hội, góp phần khắc phục sự mất cân đối trong quá trình phát triển
  con người - xã hội dưới những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công
  nghệ và cơ chế thị trường hiện nay.
  Việt Nam, sau hơn 15 năm đổi mới, chuyển sang phát triển kinh tế thị trường
  định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Bên cạnh đó,
  kinh tế thị trường lại là mảnh đất màu mỡ nảy sinh nhiều yếu tố tiêu cực. Các tác động
  của kinh tế thị trường đã can thiệp, phá vỡ nhiều nét đẹp của văn hóa truyền thống, chà
  đạp lên những khuôn mẫu đạo đức, những giá trị đạo đức đích thực. Mặt khác, các thế
  lực thù địch đang tiến công chúng ta trên lĩnh vực văn hóa, đạo đức, lối sống, nhất là đối
  với thanh niên, sinh viên. Và thực tế ngày nay, đáng lo ngại là một bộ phận học sinh,
  sinh viên suy thoái đạo đức, mờ nhạt lý tưởng, thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập
  nghiệp vì tương lai bản thân và tiền đồ đất nước.
  Như vậy, đổi mới, mở cửa, thuận lợi, khó khăn, thời cơ, nguy cơ đan xen nhau.
  Trong đó, nhân tố đạo đức, giá trị của đời sống tinh thần của sinh viên đang trở thành
  điểm nóng trong sự phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Vì thế, việc nghiên cứu vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều
  kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay là một yêu cầu cơ bản và cấp thiết.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Về vấn đề xây dựng nhân cách, giáo dục đạo đức trong điều kiện kinh tế thị
  trường hiện nay nói chung đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu ở những khía cạnh
  khác nhau, theo những cách tiếp cận khác nhau:
  - Nhóm các tác giả đề cập đến mối quan hệ giữa kinh tế với đạo đức đã làm rõ
  tính chất hai mặt của kinh tế thị trường và tác động của nó đối với đời sống đạo đức:
  GS.TS Nguyễn Ngọc Long: "Quán triệt mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và đạo đức
  trong việc đổi mới tư duy", Tạp chí Nghiên cứu lý luận, tháng 1-2, 1987; TS Nguyễn Thế
  Kiệt: "Quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc định hướng các giá trị đạo đức hiện
  nay", Tạp chí Triết học 6/1996; PGS.TS Nguyễn Tĩnh Gia: "Sự tác động hai mặt của cơ
  chế thị trường đối với đạo đức người cán bộ quản lý", Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số
  2/1997;
  - Một số tác giả quan tâm nghiên cứu sự biến đổi của đạo đức và thang giá trị đạo
  đức trong nền kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta: PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ: "Sự biến
  đổi của thang giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức
  mới cho cán bộ quản lý ở nước ta hiện nay", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999;
  Nguyễn Văn Lý: "Kế thừa và đổi mới những giá trị đạo đức truyền thống trong quá
  trình chuyển sang nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay", Luận án Tiến sĩ, Học viện
  Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1998.
  - Nhân cách sinh viên và giáo dục nhân cách sinh viên là vấn đề được nhiều tác
  giả đặc biệt quan tâm: "Chủ nghĩa xã hội và nhân cách" của tập thể các nhà khoa học
  Liên Xô (cũ), nhà xuất bản sách giáo khoa Mác - Lênin phát hành năm 1983; "Nhân
  cách của người sinh viên" của tập thể các nhà khoa học trường đại học Lêningrát, Tủ
  sách Đại học Kinh tế kế hoạch năm 1981; Lê Diệp Đĩnh: "Thực trạng tâm lý xã hội của
  sinh viên và vấn đề giáo dục nhân cách cho sinh viên ở nước ta hiện nay", Luận văn
  thạc sĩ Triết học bảo vệ năm 1995; Trần Sỹ Phán: "Giáo dục đạo đức với việc hình
  thành và phát triển nhân cách sinh viên trong giai đoạn hiện nay", Luận án tiến sĩ triết
  học bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 1999 .
  Về xây dựng nhân cách đạo đức có tác giả quan tâm nghiên cứu ở phương diện
  chung: Trần Thị Tuyết Sương: "Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức con người Việt
  Nam trong điều kiện hiện nay", Luận văn thạc sĩ Triết học, bảo vệ tại Viện Triết học
  1998 .
  Nhìn chung, các công trình kể trên đã có nhiều đóng góp trong việc làm rõ mối
  quan hệ giữa kinh tế và đạo đức với việc xây dựng và giáo dục nhân cách cho sinh viên,
  nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về vấn đề xây dựng
  nhân cách đạo đức cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện
  nay.
  Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: " Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên
  trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay " làm luận văn tốt nghiệp của
  mình.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  3.1. Mục đích:
  Qua khảo sát nhân cách đạo đức sinh viên hiện nay tại một số trường đại học
  khối xã hội nhân văn ở miền Bắc Việt Nam, luận văn đưa ra các giải pháp chủ yếu
  nhằm xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường hiện
  nay ở Việt Nam.
  3.2. Nhiệm vụ của luận văn
  Để đạt được mục đích nói trên, luận văn đã thực hiện những nhiệm vụ cơ bản
  như sau:
  - Góp phần làm rõ khái niệm nhân cách đạo đức và những nhân tố cơ bản quy
  định sự phát triển nhân cách đạo đức của sinh viên.
  - Phân tích tầm quan trọng của việc xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên
  trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
  - Tìm hiểu thực trạng của nhân cách đạo đức sinh viên các trường đại học khối
  xã hội nhân văn ở miền Bắc Việt Nam.
  - Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên
  trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu nhân cách đạo đức sinh viên trong một số trường đại học tiêu biểu
  được chọn làm khảo sát, làm rõ sự biến đổi nhân cách đạo đức trong sinh viên từ sau đổi
  mới đất nước đến nay.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng các phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ
  nghĩa duy vật lịch sử, đặc biệt là mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội; các
  phương pháp lịch sử và lôgic, phân tích và tổng hợp, điều tra xã hội học, thống kê . cũng
  được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài.
  6. Cái mới của luận văn
  - Luận văn góp phần làm rõ thực trạng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều
  kiện kinh tế thị trường hiện nay ở Việt Nam.
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu xây dựng nhân cách đạo đức mới cho sinh
  viên hiện nay.
  7. ý nghĩa của luận văn
  Luận văn góp phần tìm hiểu, nghiên cứu một vấn đề bức thiết của môn Đạo đức
  học và đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn xã hội: nghiên cứu nhân cách đạo đức sinh
  viên trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
  Trên bình diện nghiên cứu và những kết quả đã đạt được, chúng tôi hy vọng luận
  văn sẽ góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên
  dạy và học môn Đạo đức học.
  Luận văn có ý nghĩa nhất định đối với công tác giáo dục và xây dựng nhân cách
  đạo đức cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  hiện nay ở nước ta.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 2
  chương, 4 tiết.


  Danh mục tài liệu tham khảo
  1. Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương (2001), Tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội IX
  của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  2. Hoàng Chí Bảo (2001), "Nhân cách và giáo dục văn hóa nhân cách", Triết học, (1),
  tr. 29.
  3. Báo Nhân Dân, ngày 6.3.1997.
  4. Nguyễn Ngọc Bích (1995), Hồ Chí Minh những vấn đề về tâm lý học, Viện Tâm lý
  học, Hà Nội.
  5. Phạm Xuân Cảnh (1996), Tìm hiểu lối sống của sinh viên Hà nội trong thời kỳ đổi
  mới, Luận văn tốt nghiệp đại học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  6. A. G. Côvaliôp (1971), Tâm lý học cá nhân, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  7. Chủ nghĩa xã hội và nhân cách (1993), Nxb Giáo khoa Mác - Lênin,
  Hà Nội.
  8. Thành Duy (chủ biên) (1996), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành
  trung ương khóa VII.
  10. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai, Ban chấp hành
  trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành
  trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  12. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành
  trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động thanh niên trong thời kỳ công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  15. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (1999), Tổng quan tình hình thanh niên,
  công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
  16. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Số
  liệu thống kê sinh viên kết nạp Đảng năm 2000.
  17. Trần Minh Đoàn (2001), Giáo dục đạo đức cho thanh niên, học sinh theo tư tưởng
  Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị
  Quốc gia Hồ Chí Minh.
  18. Nguyễn Tĩnh Gia (1997), "Sự tác động hai mặt của cơ chế thị trường đối với đạo
  đức người cán bộ quản lý", Nghiên cứu lý luận, (2).
  19. Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI, Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  20. Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2001), Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  21. Nguyễn Khắc Hùng, Phạm Hồng Quang (2001), "Thực trạng lối sống sinh viên đại
  học Thái Nguyên", Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp.
  22. Hoàng Ngọc Hiếu (1976), Luận cương đạo đức học, Trường Lý luận nghiệp vụ, Bộ
  Văn hóa, Hà Nội.
  23. Phan Văn Khải (17.10.2001), "Tạo bước phát triển rõ rệt giáo dục đại học những
  năm đầu thế kỷ XXI", Báo Giáo dục thời đại.
  24. Lương Quỳnh Khuê (1995), Văn hóa thẩm mỹ và nhân cách, Nxb Chính trị quốc gia,
  Hà Nội.


  Xem Thêm: Luận văn Xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn Xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status