Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngân sách nhà nước (NSNN) là bộ phận cơ bản, là khâu chủ đạo, có vị trí, vai trò
  đặc biệt quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời là công cụ tài chính để
  Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với hoạt động kinh tế - xã hội của đất
  nước trong từng giai đoạn phát triển.
  Những năm qua, cùng với quá trình đổi mới kinh tế nói chung, việc quản lý, điều
  hành NSNN đã có những đổi mới căn bản và từng bước được hoàn thiện góp phần thúc
  đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết được những vấn đề bức thiết về kinh tế -
  xã hội kể từ khi Luật NSNN ra đời và bắt đầu có hiệu lực từ năm 1997, đánh dấu bước
  đổi mới quan trọng trong lĩnh vực quản lý NSNN. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho đến
  nay cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp
  với thực tiễn.
  Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc Nam Trung Bộ có nguồn thu còn hạn hẹp, trong
  khi nhu cầu chi cho đầu tư phát triển ngày càng lớn, đòi hỏi quản lý ngân sách cần phải
  được hoàn thiện. Trong thực tế các biện pháp quản lý NSNN còn những vấn đề như: Quy
  trình NSNN chưa được tiêu chuẩn hóa và chưa thống nhất hóa, các chỉ tiêu tài chính,
  ngân sách còn rất phức tạp, chưa đồng bộ, chưa tính đến sự biến đổi trong quá trình vận
  động .; phân cấp quản lý chưa rõ nét gây nên tình trạng chồng chéo trách nhiệm, quyền
  hạn giữa các cơ quan quản lý NSNN . Do vậy, việc quản lý NSNN đôi khi xử lý chậm
  chạp, bị động, không phù hợp, hiệu quả chưa cao. Đây là những vấn đề bức xúc trong
  quản lý ngân sách hiện nay. Chính vì vậy, cần thiết phải đánh giá lại việc thực hiện quy
  trình và phân cấp quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và những vấn đề đặt ra
  từ thực tiễn do quản lý chưa đồng bộ, phân cấp chưa hợp lý, để tìm giải pháp phù hợp
  góp phần hoàn thiện quản lý NSNN, nhằm thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội
  do Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đề ra.
  Với lý do đó, tôi chọn đề tài: "Hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý ngân
  sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" làm luận văn thạc sĩ kinh tế.
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu về quản lý NSNN đã có nhiều công trình của các nhà khoa học đề
  cập đến những khía cạnh riêng, với qui mô rộng, hẹp khác nhau, trong điều kiện thời gian
  khác nhau, chẳng hạn các công trình:
  - Đổi mới ngân sách Nhà nước của Tào Hữu Phùng, Nguyễn Công Nghiệp, Nxb
  Thống kê, Hà Nội, 1992.
  - Ngân sách Nhà nước của Lê Văn ái, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1992.
  - Đổi mới chính sách tài khóa đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
  2000 - 2010 của Bùi Đường Nghiêu, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2001.
  - Đổi mới phân cấp NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, luận văn thạc sĩ kinh tế
  của Nguyễn Lương Thăng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000.
  Song chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu một cách có hệ thống về hoàn
  thiện quy trình và phân cấp quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
  Để thực hiện đề tài tôi có kế thừa một số ý tưởng của các công trình đã công bố,
  kết hợp với thực trạng tại địa phương để đề xuất giải pháp thiết thực góp phần vào thực
  tiễn quản lý ngân sách hiện nay.
  3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu
  - Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực
  tiễn về quy trình và phân cấp quản lý NSNN, đề xuất giải pháp hoàn thiện hai nội dung
  trên ở địa phương.
  - Để thực hiện mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:
  + Phân tích luận giải những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN và sự cần thiết
  khách quan phải hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý NSNN.
  + Phân tích thực trạng việc thực hiện quy trình và phân cấp quản lý ngân sách
  hiện nay ở tỉnh Quảng Ngãi, rút ra những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân.
  + Đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình và phân cấp
  quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh.
  - Phạm vi nghiên cứu: Trong luận văn này chỉ tập trung nghiên cứu trong phạm
  vi quy trình quản lý NSNN và phân cấp quản lý NSNN, các nội dung khác của quản lý
  NSNN được đề cập chỉ nhằm làm rõ thêm hai nội dung trên. Phạm vi giới hạn trong thời
  gian 4 năm 1998, 1999, 2000 và 2001 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Cơ sở lý luận:
  Luận văn nghiên cứu dựa trên cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật
  lịch sử và các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan
  điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước.
  - Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn sử dụng phương pháp luận khoa học, phương pháp diễn dịch qui nạp,
  phương pháp phân tích - khái quát, phương pháp hạch toán thống kê, kết hợp với khảo
  cứu thực tiễn và các tài liệu khác có liên quan.
  5. Đóng góp mới về khoa học của đề tài
  - Góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý quy trình và phân cấp quản
  lý NSNN trên địa bàn cấp tỉnh.
  - Phân tích làm rõ thực trạng quản lý NSNN, tìm ra những vấn đề chưa hoàn
  thiện trong các văn bản quy định và thực hiện chưa đúng hoặc chưa hợp lý trong tổ chức
  quản lý cụ thể tại địa bàn khảo sát.
  - Đề xuất những vấn đề có tính khả thi để hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, trách
  nhiệm, quyền hạn quản lý ngân sách, phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay và nhiệm vụ
  phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
  6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
  - Tài liệu dùng tham khảo cho công việc nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định các
  chính sách quản lý nhà nước và quản lý NSNN.
  - Tài liệu giúp cho các nhà quản lý ở địa phương tham khảo để vận dụng vào
  công tác quản lý NSNN.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn
  gồm 3 chương, 8 tiết.
  Mục lục
  Trang
  Mở đầu 1
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về ngân sách nhà nước và sự
  cần thiết hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý
  ngân sách nhà nước
  5
  1.1. Những vấn đề cơ bản về ngân sách nhà nước 5
  1.2. Quy trình và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 12
  1.3. Yêu cầu hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý ngân sách nhà
  nước
  25
  Chương 2: Thực trạng tổ chức quy trình và phân cấp quản lý
  ngân sách nhà nước ở tỉnh Quảng Ngãi (1998 -
  2001)
  32
  2.1. Đặc điểm chủ yếu của tỉnh Quảng Ngãi chi phối hoạt động quản lý
  ngân sách nhà nước địa phương
  32
  2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện quy trình và phân cấp quản lý ngân
  sách nhà nước ở tỉnh Quảng Ngãi (1998 - 2002)
  42
  2.3. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện quy
  trình và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quảng Ngãi
  58
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy
  trình và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở
  tỉnh Quảng Ngãi
  66
  3.1. Phương hướng chung 66
  3.2. Giải pháp chủ yếu hoàn thiện nội dung quy trình và phân cấp quản 79
  lý ngân sách ở tỉnh Quảng Ngãi
  Kết luận 94
  danh mục tài liệu tham khảo 96
  phụ lục 99

  Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status