Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài q

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài q

  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thuế là một công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước đối với các doanh
  nghiệp nói chung; doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riên trong cơ chế thị trường.
  Thuế có tác động đến doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo hai khía cạnh: thúc đẩy
  hoặc kìm hãm phát triển. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành và sủa đổi nhiều luật thuế
  với mục tiêu khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển. Tuy nhiên, việc sử
  dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
  có hiện trạng sau:
  - Thuế chồng chéo làm cho giá cả sản phẩm còn cao.
  - Tình trạng thất thu thuế cho ngân sách còn lớn.
  - Tình trạng trốn thuế, gian lận thuế còn diễn ra phổ biến.
  Ngoài ra, thuế không chỉ là vấn đề vĩ mô mà còn là những vấn đề vi mô rất
  nhạy cảm. Thuế luôn là vấn đề được Nhà nước; các nhà kinh doanh, nhà đầu tư và
  người dân quan tâm. Việc sử dụng công cụ thuế là chức năng và nhiệm vụ của Nhà
  nước nhưng lại rất cần có sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong xã
  hội. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống sử dụng công cụ thuế là
  hoàn toàn cần thiết.
  Xuất phát từ những đòi hỏi đó, em lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện việc sử
  dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp
  ngoài quốc doanh ở Việt Nam" làm luận văn Thạc sỹ của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
  - Khái quát lý luận việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối
  với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
  - Phân tích thực trạng và đề xuất việc hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế
  trong quản lý nhà nước đối với DN công nghiệp ngoài quốc doanh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: là hệ thống thuế đối với DNCNNQD.
  Doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh được đề cập ở đây là những
  doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất kinh doanh công nghiệp mà vốn sở
  hữu của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chiếm lớn nhất.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn cũng tập trung vào hệ thống thuế với tư cách
  là một công cụ quản lý. Luận văn không đi sâu nghiên cứu vào các công cụ quản lý
  khác để tập trung vào mục đích chính của luận văn là công cụ thuế.
  4. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Luận văn phân tích về quản lý nhà nước thông qua công cụ thuế. Việc sử
  dụng công cụ này diễn ra trên cả ba phương diện về chính sách thuế, cơ chế quản
  lý thuế và bộ máy quản lý thuế. Những phương pháp phân tích tác động thuế theo
  lý thuyết kinh tế học tiên tiến như phân tích về độ trễ của thuế; sự mất trắng của
  thuế.
  - Phân tích thực trạng sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với
  doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh. Từ đó, luận văn tổng kết những đánh
  giá về ưu nhược điểm của hệ thống thuế gồm cả nhược điểm của từng sắc thuế lẫn
  nhược điểm của hệ thống thuế.
  - Đề xuất những giải pháp hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản
  lý của Nhà nước đối với các DNCNNQDD ở Việt Nam.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1: Luận cứ khoa học về sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà
  nước đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh
  Chương 2: Thực trạng sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối
  với doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý
  của Nhà nước đối với các DN công nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam.
  Chương 1
  Luận cứ khoa học về sử dụng công cụ thuế
  trong quản lý nhà nước đối với
  doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh
  1.1. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh
  1.1.1. Doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh.
  "Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao
  dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích
  thực hiện các hoạt động kinh doanh" [31].
  Doanh nghiệp công nghiệp là những doanh nghiệp thực hiện các hoạt động
  sản xuất-kinh doanh theo phương pháp công nghiệp để sản xuất ra hàng hóa dịch vụ
  nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người và xã hội. Như vậy, nhiều sản phẩm công
  nghiệp sẽ không phải chỉ do các doanh nghiệp sản xuất ra.
  Tuy nhiên, tùy theo từng lĩnh vực và khía cạnh quản lý còn có những khái
  niệm về doanh nghiệp sau đây:
  - Dưới giác độ quản lý, DN là một đơn vị kinh tế do Nhà nước hoặc các
  đoàn thể hoặc tư nhân đầu tư vốn nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt
  động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động công ích góp phần thực hiện các mục tiêu
  kinh tế-xã hội của đất nước. Hiểu theo cách này thì các DN bao hàm cả DNNN và
  DNNQD nhưng không nhấn mạnh đến các DN có yếu tố nước ngoài.
  - Dưới giác độ luật pháp, doanh nghiệp được hiểu là một tổ chức kinh tế có
  tên, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đã đăng ký kinh doanh theo quy định
  của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh. Hiểu theo cách này thì DN
  sẽ bao gồm toàn bộ các loại hình DN kể cả DN có vốn đầu tư nước ngoài. Các hoạt
  động kinh doanh ở đây được hiểu là việc thực hiện một hoặc một số công đoạn từ sản
  xuất đến tiêu thụ hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích kiếm lời.
  Tuy nhiên, cách khái quát này lại không nhấn mạnh đến các doanh nghiệp công ích
  hoặc các DNQD chuyên hoạt động công ích.
  Như vậy, DN phải là một tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh để
  kiếm lời. Doanh nghiệp có thể có những hoạt động không sinh lời trong những
  trường hợp cụ thể nào đó nhưng bản chất được thành lập ra là để kiếm lời. Việc
  phân định giữa doanh nghiệp quốc doanh (DNNN) và DNNQD còn có nhiều quan
  điểm khác nhau, những khái niệm trên đây hầu như nhấn mạnh hơn về mặt kinh
  doanh của các doanh nghiệp. Đây chính là một trong những đặc điểm quan trọng
  nhất của doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
  Doanh nghiệp nhà nước sẽ bao gồm cả các doanh nghiệp công ích và các
  doanh nghiệp kinh doanh. Doanh nghiệp nhà nước không hẳn sẽ chỉ là các doanh
  nghiệp nhà nước sở hữu và kiểm soát 100%, mà sẽ gồm cả những doanh nghiệp hỗn
  hợp nếu Nhà nước có tỷ trọng vốn lớn nhất và có quyền kiểm soát thực hiện mục
  tiêu kinh doanh và nghĩa vụ công ích. Chính vì vậy, nếu gọi là DNNN sẽ không
  phân biệt được chính xác ranh giới giữa sở hữu Nhà nước và sở hữu hỗn hợp.
  Ngược lại, DNNQD chủ yếu là các DN kinh doanh nhưng cũng có lúc sẽ làm những
  công việc công ích. Các DNNQD cũng có rất nhiều hình thức sở hữu, cách kiểm
  soát và loại hình kinh doanh. Nói đến DNQD và DNNQD là chủ yếu nói đế sự phân
  định về sở hữu doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế phát triển đa
  dạng thì hiểu theo khái niệm đó sẽ khó phân định được các loại hình doanh nghiệp
  đa sở hữu. Chính vì vậy, để phân biệt DNQD và DNNQD phải xem xét trên nhiều
  khía cạnh khác của DN, đặc biệt là vấn đề sở hữu và quyền kiểm soát.
  Tóm lại, DNCNNQD là một tổ chức kinh tế không thuộc sở hữu hoàn toàn
  hoặc sở hữu khống chế của Nhà nước, có tên, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định
  và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện những mục tiêu
  nhất định trong sản xuất kinh doanh công nghiệp.
  DNCNNQD là những DNCN không thuộc sở hữu của Nhà nước hoặc sở
  hữu khống chế của Nhà nước (Nhà nước sở hữu trên 50%). Ngoài ra, luật còn quy
  định các doanh nghiệp là DNNN khi Nhà nước sở hữu số vốn lớn gấp đôi sở hữu tư
  nhân lớn nhất. Tuy nhiên, dưới giác độ nghiên cứu về thuế thì sở hữu khống chế ở
  đây được hiểu là quyền sở hữu của Nhà nước gắn liền với quyền kiểm soát và sử
  dụng doanh nghiệp đó như là công cụ điều tiết của Nhà nước. Như vậy, ranh giới
  DNNQD và quốc doanh sẽ rõ ràng hơn khi Nhà nước có nắm quyền kiểm soát và sử
  dụng doanh nghiệp đó khi cần thiết hay không. Mục đích chính của sở hữu của Nhà
  nước cũng là nhằm khống chế và sử dụng doanh nghiệp để điều tiết. Cách hiểu này
  sẽ nảy sinh vấn đề khi phân định loại hình doanh nghiệp trong hai trường hợp sau:
  Một là: Các doanh nghiệp trong đó Nhà nước chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất
  với tư cách là phân chia lợi nhuận đơn thuần và Nhà nước không có mục đích sử
  dụng doanh nghiệp đó như là công cụ điều tiết.
  Hai là: Các doanh nghiệp, trong đó các thành phần kinh tế khác có chiếm
  phần sở hữu lớn hơn Nhà nước nhưng họ chỉ có mục đích thu lợi nhuận đơn thuần
  nên Nhà nước vẫn duy trì quyền kiểm soát và điều tiết.
  Những tình huống đặc biệt làm nảy sinh ranh giới phân chia DNQD và
  DNNQD không đơn thuần là tên gọi mà phải phân tích sâu xa hơn về bản chất của
  những loại hình này. Hai trường hợp trên thực chất là những tình huống cụ thể.
  Trường hợp thứ nhất, vẫn nên coi là DNQD vì xét theo giác độ luật pháp thì Nhà
  nước có quyền điều tiết DN này nhưng có thể chưa tiến hành sử dụng làm công cụ
  điều tiết trong một giai đoạn nào đó. Trong trường hợp thứ hai thì ngược lại, Nhà
  nước chỉ tận dụng sở hữu vốn của mình tại DN đó để tham gia điều tiết trong từng
  giai đoạn cụ thể. Về bản chất, thì sở hữu tư nhân lớn nhất vẫn có quyền phủ quyết
  mặc dù họ có thể chưa sử dụng quyền hợp pháp này. Vì vậy, tiêu chí phân định
  loại hình DNQD và DNNQD chính là hình thức sở hữu vốn. Quyền kiểm soát sẽ
  là đặc trưng cơ bản của DNQD nên có thời điểm Nhà nước sử dụng cũng có thời
  điểm Nhà nước không sử dụng.
  1.1.2. Đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh
  Trong công nghiệp, doanh nghiệp có nhiều loại hình khác nhau. Nếu căn cứ
  vào hình thức sở hữu vốn, có doanh nghiệp công nghiệp quốc doanh (Nay gọi là
  doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước - DNCNNN) và DNCNNQD. DNCNNQD
  như phân tích ở trên chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH,
  công ty cổ phần, liên doanh v.v .
  Nếu chia theo quy mô của DN, có ba loại DN là DN quy mô lớn, DN quy
  mô vừa và DN quy mô nhỏ.
  Nếu chia theo ngành hoạt động, có các doanh nghiệp công nghiệp, doanh
  nghiệp nông nghiệp và doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, v.v
  Nếu chia theo chức năng hoạt động, có doanh nghiệp sản xuất, doanh
  nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ tư vấn v.v .
  Tuy nhiên, nội dung của luận văn chỉ đề cập chủ yếu đến các loại hình
  doanh nghiệp chia theo hình thức sở hữu vốn và ngành hoạt động. Kết hợp hai tiêu
  chí này sẽ có các loại hình doanh nghiệp sau: DNCNQD, DNCNNQD ( bao gồm
  DN tư nhân và các loại hình DN hợp tác: DN cổ phần, TNHH nhiều thành viên, hợp
  tác xã).
  Xét theo cách tiếp cận vi mô: Các DNCNNQD có những nét đặc trưng
  riêng do tính chất hình thức sở hữu của nó quyết định. Hình thức sở hữu Nhà nước
  cũng có nhiều hình thức từ thấp đến cao và hình thức hợp tác giữa Nhà nước với tư
  nhân cũng ở nhiều mức độ. Căn cứ vào các đặc trưng về vốn, sở hữu và quyền kiểm

  Xem Thêm: Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài q
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài q sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status