Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế hàng hóa vùng đầm phá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế hàng hóa vùng đầm phá

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Vùng đầm phá ở tỉnh Thừa Thiên - Huế có diện tích là 22.000 ha với chiều dài 68
  km được cấu thành bởi các phần lãnh thổ của 5 huyện với 31 xã. Bờ Đông phá là cồn cát
  ngăn cách đầm phá với biển Đông và bị gián đoạn qua 5 cửa biển: Hải Dương, Thuận An,
  Hòa Duân (đã được nhà nước lấp cửa lại vào tháng 8/2000), Tư Hiền và Vinh Phong
  (trong đó có ba cửa mới được mở trong đợt lụt 1999). Bờ Tây tiếp xúc với các cánh đồng
  lúa và ba cửa sông lớn là: sông Ô Lâu, sông Bồ và sông Hương nên được gọi là vùng
  đầm phá Tam Giang. Đây là vùng đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam á. Vùng đầm
  phá Tam Giang có nguồn lợi thủy sản phong phú với 12 loài tôm, 18 loài cua, 233 loài cá
  (trong đó có 20 - 23 loài được coi là có giá trị kinh tế cao). Sản lượng khai thác bình quân
  hàng năm là 2.500 tấn, cùng với sản lượng nuôi trồng và khai thác trên biển đã đóng góp
  gần 50% toàn bộ kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Vùng đầm phá còn có vai trò to lớn đối
  với nghề nuôi trồng thủy sản, là vị trí chiến lược giao thông, du lịch quan trọng, là nơi
  sinh sống của trên 30% dân số Thừa Thiên - Huế. Nhưng theo điều tra của nhiều nhà
  nghiên cứu thì đa số dân cư vùng đầm phá này đều thuộc diện nghèo đói. Đời sống của
  dân cư nói chung còn gặp nhiều khó khăn thu nhập thấp và bấp bênh, các mặt khác của
  đời sống kinh tế xã hội như: văn hóa, giáo dục, y tế . còn rất lạc hậu thậm chí còn xuống
  cấp. Cũng chính những điều đó lại tác động tiêu cực đến việc bảo vệ, khai thác, quản lý
  các nguồn lực kinh tế vốn còn rất nhiều tiềm năng ở vùng đầm phá. Gần mười lăm năm
  qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, biện pháp nhằm chuyển đổi nền kinh tế
  từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo
  định hướng XHCN. Nền kinh tế của tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có nhiều khởi sắc,
  tạo sự sống động đa dạng trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy luật sản xuất
  hàng hóa, tạo tiền đề cho các quan hệ kinh tế xã hội phát triển. Phát triển sản xuất hàng
  hóa đối với tỉnh vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay để nâng cao đời sống
  cho nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đối với vùng đầm phá Thừa Thiên -
  Huế sản xuất ở đây còn mang tính tự cung tự cấp, manh mún, phát triển kinh tế hàng hóa
  vẫn còn là vấn đề mới. Do đó nghiên cứu thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế
  hàng hóa vùng đầm phá đang là yêu cầu khách quan cần thiết cho vùng kinh tế được coi
  là một trong những trọng điểm kinh tế của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ
  XI của Tỉnh Đảng bộ.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Trong nhiều năm qua đã có nhiều nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu trong và
  ngoài nước đã tiến hành nghiên cứu vùng đầm phá Thừa
  Thiên - Huế.
  - Luận chứng "Bảo vệ tự nhiên đất ngập nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
  tỉnh Thừa Thiên - Huế" của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tháng 10/ 1998. Do
  Sở Khoa học, công nghệ và môi trường thực hiện.
  - Dự án "Nghiên cứu quản lý nguồn lợi sinh học hệ đầm phá Tam Giang" của tổ
  chức IDRC Canađa tài trợ do Đại học Huế thực hiện.
  - Chuyên đề "Điều tra phương tiện, công cụ khai thác biển và đầm phá" của ủy
  ban nhân dân tỉnh do Sở Thủy sản thực hiện.
  - Hội thảo khoa học về "Đầm phá Thừa Thiên - Huế" do Bộ Khoa học công nghệ
  - môi trường, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Bộ Thủy lợi phối hợp tổ chức.
  - Chuyên đề "Điều tra đánh giá hiện trạng khai thác đầm phá" của ủy ban nhân
  dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.
  - Đề án "Định canh định cư dân đầm phá tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 1996 -
  2000" của Sở Thủy sản Thừa Thiên - Huế.
  - "Quản lý nguồn lợi thủy sản hệ đầm phá Tam Giang" của Nguyễn Quang Vinh
  Bình, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế 1996.
  Và nhiều đề tài khác của Đại học Huế, Viện Hải dương học Hải Phòng, Nha
  Trang, Đại học Thủy lợi Hà Nội đã nghiên cứu. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu đó
  chủ yếu mới chỉ đề cập đến một khía cạnh cụ thể của đầm phá hoặc nặng về nghiên cứu
  ứng dụng, hoặc về nghiên cứu triển khai, hoặc về quản lý. Cho đến nay chưa có một công
  trình nào nghiên cứu một cách tổng thể về thực trạng và hệ thống các giải pháp nhằm
  phát triển kinh tế vùng đầm phá Thừa Thiên - Huế theo hướng sản xuất hàng hóa. Chính vì
  vậy trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của những kết quả đã nghiên cứu và
  bằng những nghiên cứu mới của mình tác giả chọn đề tài "Phát triển kinh tế hàng hóa
  vùng đầm phá ở tỉnh Thừa Thiên - Huế" làm đề tài nghiên cứu, nhằm đóng góp những
  ý kiến nhỏ bé vào phát triển kinh tế xã hội của vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên - Huế.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  Mục đích của luận văn là luận giải những cơ sở khoa học về mặt kinh tế - xã hội,
  môi trường và sinh thái cho giải pháp tổng thể khi xây dựng vùng đầm phá Tam Giang
  thành vùng kinh tế hàng hóa phát triển.
  Để thực hiện mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn xác định các nhiệm vụ sau
  đây:
  + Xác định cơ sở lý luận, quá trình hình thành và phát triển kinh tế vùng theo
  hướng sản xuất hàng hóa.
  + Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế của vùng đầm phá Thừa Thiên - Huế
  những năm trước và sau trận lụt lịch sử, đồng thời xác định rõ nguyên nhân của những
  tồn tại và những vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay.
  + Trình bày những định hướng và giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển kinh tế
  hàng hóa vùng đầm phá Thừa Thiên - Huế trong thời gian tới.
  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đề tài được giới hạn trong phạm vi nghiên cứu những nhân tố, yếu tố kinh tế xã
  hội tác động đến việc phát triển sản xuất thủy sản hàng hóa vùng đầm phá Thừa Thiên -
  Huế. Thời gian nghiên cứu chủ yếu từ năm 1995 đến nay. Không gian nghiên cứu là vùng
  đầm phá Thừa Thiên - Huế.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Cơ sở lý luận chủ yếu của luận văn là hệ thống những quan điểm cơ bản của kinh
  tế chính trị học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về kinh tế
  và các vấn đề liên quan đến kinh tế.
  Luận văn được nghiên cứu từ góc độ kinh tế chính trị học, sử dụng hệ thống các
  phương pháp: phân tích và tổng hợp, lôgíc, lịch sử và phương pháp so sánh . Ngoài ra,
  luận văn còn sử dụng một số phương pháp đặc thù như thống kê, mô hình hóa, điều tra
  khảo sát thực tế nhằm làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra.
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  Nghiên cứu một cách tổng thể thực trạng kinh tế - xã hội, đề xuất những giải
  pháp có tính khả thi phù hợp với hoàn cảnh đặc thù của vùng đầm phá Thừa Thiên - Huế.
  7. Kết cấu của luận văn
  Luận văn bao gồm phần mở đầu, 3 chương 6 tiết, danh mục tài liệu tham khảo và
  phụ lục.
  Mục lục
  Trang
  Mở đầu 1
  Chương 1: lý luận về kinh tế hàng hóa vùng và sự cần
  thiết phát triển kinh tế hàng hóa vùng đầm
  phá ở tỉnh thừa thiên - huế
  5
  1.1. Lý luận về kinh tế hàng hóa vùng 5
  1.2. Sự cần thiết phải phát triển kinh tế hàng hóa vùng đầm phá
  Thừa Thiên - Huế
  28
  Chương 2: thực trạng phát triển kinh tế hàng hóa vùng
  đầm phá thừa thiên - huế và những vấn đề
  đặt ra
  33
  2.1. Thực trạng phát triển kinh tế hàng hóa vùng đầm phá Thừa
  Thiên - Huế
  33
  2.2. Những vấn đề bức xúc đặt ra cần khắc phục để phát triển
  kinh tế hàng hóa ở vùng đầm phá Thừa Thiên - Huế
  61
  Chương 3: Quan điểm định hướng và những giải pháp
  nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế
  hàng hóa vùng đầm phá thừa thiên - huế
  71
  3.1. Những quan điểm định hướng về phát triển kinh tế hàng hóa
  vùng đầm phá Thừa Thiên - Huế
  71
  3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế
  hàng hóa vùng đầm phá Thừa Thiên - Huế
  79
  Kết luận 92
  danh mục Tài liệu tham khảo 94

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế hàng hóa vùng đầm phá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế hàng hóa vùng đầm phá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status