Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải quyết việc làm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Kiên Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải quyết việc làm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Kiên Giang

  PHầN Mở ĐầU
  1. Tính cấp bách của đề tài
  Nguồn nhân lực là một trong hai nhân tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật
  chất của mọi xã hội, nếu nguồn nhân lực được quan tâm phát triển đúng mức sẽ là nguồn
  tài nguyên vô giá, song nếu nguồn nhân lực đó không được sử dụng tốt, việc làm không
  được giải quyết, nạn thất nghiệp gia tăng, trở thành một gánh nặng, một sức ép về kinh tế,
  nảy sinh tiêu cực xã hội, thậm chí gây chấn động đất nước.
  Chính vì vậy mà các nhà kinh tế tư sản điển hình như John Maynard Keynes, đưa
  ra "lý thuyết về việc làm" và coi việc làm là một vấn đề trung tâm của xã hội tư sản hiện
  đại.
  Ngày nay, việc làm là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội có tính chất toàn
  cầu, là mối quan tâm của mọi quốc gia, liên quan đến đời sống hàng tỷ người trên hành
  tinh chúng ta. Theo sự đánh giá của tổ chức lao động quốc tế (ILO), thế giới đang diễn ra
  cuộc khủng hoảng toàn cầu về việc làm (Global Employment Crisis) [13,22], kể cả ở các
  nước phát triển cũng như các nước đang phát triển, ở nông thôn cũng như thành thị, trong
  khu vực Nhà nước cũng như khu vực tư nhân. Tình hình việc làm ở nước ta cũng gay gắt,
  trở thành vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng, đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần có những chủ
  trương đúng đắn, biện pháp hiệu quả để giải quyết việc làm cho người lao động trong tình
  hình mới.
  Hơn 10 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các chính sách kinh tế phù
  hợp, nhờ đó đất nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và đã đạt những thành
  tựu bước đầu rất quan trọng, trở thành một nước có nền kinh tế năng động và phát triển
  tương đối nhanh trong khu vực.
  Song, bên cạnh những thành tựu về kinh tế, những vấn đề xã hội cũng nổi lên gay
  gắt do hậu quả của chiến tranh và chế độ thực dân mới, do mặt trái của kinh tế thị trường
  gây ra như nạn thất nghiệp, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội . Trong các vấn đề ấy thì
  vấn đề lao động, việc làm, giải quyết nạn thất nghiệp là một trong những vấn đề vừa có
  tính cấp bách trước mắt, vừa có tính cơ bản lâu dài ở nước ta.
  Giải quyết việc làm cần được hiểu theo nội dung mới là không chỉ đơn thuần trong
  phạm vi chính sách xã hội và cũng không chỉ đơn thuần là thanh toán nạn thất nghiệp. Giải
  quyết việc làm bao gồm cả một hệ thống vấn đề: tạo điều kiện cho công dân được giáo dục
  đào tạo và chuẩn bị tốt hơn để bước vào lập thân, lập nghiệp, được hưởng quyền lợi làm
  việc, tự do lao động, sáng tạo và hưởng thụ thành quả chính đáng, được bảo vệ về quyền
  sở hữu trí tuệ và vật chất do mình làm ra theo đúng pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng
  cuộc sống, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và cống hiến cho cộng đồng.
  Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay, hơn lúc nào
  hết, nguồn nhân lực được đặt vào vị trí xứng đáng - là nguồn lực cơ bản nhất, quyết định
  nhất đối với các nguồn lực khác (vốn, khoa học - công nghệ, tài nguyên .) Có thể nói, vấn
  đề khó khăn nhất hiện nay là muốn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải áp dụng
  khoa học công nghệ vào nền sản xuất xã hội, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Song,
  điều đó đang đứng trước thách thức lớn về việc làm. Vì vậy, vấn đề việc làm cho người lao
  động được đặt ra không chỉ là một yêu cầu cấp bách, mà còn là chiến lược an toàn việc
  làm cho thập niên đầu thế kỷ 21, không chỉ về kinh tế mà còn là vấn đề chính trị - xã hội,
  là một vấn đề trong tổng thể các vấn đề chiến lược con người của Đảng và Nhà nước ta,
  như Bác Hồ đã dạy: "Con người là nguồn lực quan trọng nhất, là mục tiêu, là động lực của
  mọi cuộc cách mạng" [32,11]. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
  Đảng ta đã nhấn mạnh "Bảo đảm công ăn, việc làm cho dân là mục tiêu xã hội hàng đầu,
  không để thất nghiệp trở thành bệnh kinh niên. Nhà nước chú trọng đầu tư tạo việc làm,
  đồng thời tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và người lao động tạo thêm chỗ làm
  việc và tự tạo việc làm; khuyến khích các tổ chức và cá nhân cùng Nhà nước tổ chức tốt
  dịch vụ giới thiệu việc làm, đào tạo nghề nghiệp" [41,99].
  Tỉnh Kiên Giang là miền đất có dân số trẻ, tỷ lệ người trong tuổi lao động cao -
  đây là một nguồn nhân lực hết sức quý giá của tỉnh. Song Kiên Giang đang đứng trước
  thách thức là: Tốc độ tăng dân số còn cao (2,4%) nên bình quân mỗi năm cần giải quyết
  việc làm trên 30.000 lao động, số người thất nghiệp còn lớn: 198.965 người, trong đó
  88,34% ở nông thôn, 11,65% ở thành thị, đặc biệt số người thất nghiệp trong độ tuổi từ 15
  - 34 chiếm gần 70 %, trong đó lao động ở độ tuổi từ 15 - 24 chiếm 35,35% [42]. Những
  năm qua, Đảng, chính quyền và các tổ chức xã hội của tỉnh bằng nhiều biện pháp tích cực
  nhằm khai thác, phát huy và tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải quyết nguồn lao động quan
  trọng này, từ đó đã góp phần thực hiện có kết quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
  của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động, giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo
  trong nhân dân. Tuy nhiên, vấn đề lao động việc làm của tỉnh vẫn là một trong những vấn
  đề kinh tế - xã hội phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách công phu,
  đầu tư thích đáng để tìm ra phương hướng giải quyết cơ bản, lâu dài, có hiệu quả mới
  mong khắc phục một phần khó khăn này.
  Đó là lý do tôi chọn đề tài "Giải quyết việc làm trong quá trình phát triển kinh tế
  - xã hội ở Kiên Giang" làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Vấn đề giải quyết việc làm luôn là vấn đề mang tính cấp bách, thời sự, do vậy, đã
  có nhiều công trình của nhiều tác giả trong nước và ngoài nước nghiên cứu và công bố,
  đồng thời cũng có rất nhiều cuộc hội thảo về vấn đề này. Chẳng hạn như các công trình
  của Viện khoa học lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; các cuộc hội
  thảo về lao động việc làm do Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức. ở Kiên
  Giang cũng có một số công trình như: "Dự án dân số, lao động - việc làm tỉnh Kiên Giang
  thời kỳ 1996 - 2010" và đề tài "Đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên giai đoạn 1997 -
  2005 của Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh thực hiện. Tuy nhiên dưới góc độ kinh
  tế chính trị thì chưa có đề tài nào trùng tên với đề tài luận án này.
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  - Mục đích: Trên cơ sở phân tích đặc điểm và thực trạng về việc làm ở Kiên
  Giang, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả về việc làm nhằm ổn
  định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  - Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ
  Hệ thống lại những vấn đề lý luận cơ bản xung quanh lao động, việc làm, thất
  nghiệp.
  Phân tích thực trạng và những vấn đề bức xúc đặt ra đối với vấn đề giải quyết
  việc làm ở Kiên Giang.
  Trên cơ sở phân tích, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết có hiệu
  quả vấn đề việc làm của tỉnh.
  4. Đối tượng, giới hạn
  Luận án nghiên cứu vấn đề việc làm trong một số ngành kinh tế - dịch vụ cơ bản,
  trong độ tuổi lao động của tỉnh Kiên Giang, chủ yếu trong thời kỳ đổi mới kinh tế đất
  nước.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Việc sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp kinh
  tế chính trị, phương pháp thống kê, sơ đồ, so sánh, khái quát để phân tích làm rõ nội dung
  chủ đề định ra; Đồng thời khảo sát thực tế, sưu tập tư liệu, số liệu, tình hình về lao động
  việc làm từ các cơ quan nghiên cứu, quản lý như: UBND, Sở Lao động - thương binh và
  xã hội, Cục thống kê, tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an tỉnh . kết hợp tranh thủ ý
  kiến của các "chuyên gia" trong lĩnh vực này.
  6. Kết cấu luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3
  chương

  Xem Thêm: Giải quyết việc làm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Kiên Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải quyết việc làm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Kiên Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status