Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ: Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ: Thực trạng và giải pháp

  Mở Đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cùng với chiến lược hội nhập và phát triển, thương mại quốc tế là một hoạt động
  quan trọng, gắn liền với tiến trình hội nhập và có vai trò quyết định đến lợi thế của một
  quốc gia trên thị trường khu vực và thế giới. Vì vậy, việc đẩy mạnh giao lưu thương mại
  quốc tế nói chung và thúc đẩy xuất khẩu nói riêng là mục tiêu phát triển kinh tế hàng đầu của
  mỗi quốc gia, nhất là với những nước đang phát triển như Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn
  quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: "Nhà nước khuyến khích xuất khẩu, nhất là các
  mặt hàng chủ lực có lợi thế so sánh ." và "Nhà nước có chính sách khuyến khích mọi
  thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ."
  [17, tr. 199].
  Thủy sản là mặt hàng chủ lực có lợi thế của Việt Nam, trong hơn thập kỷ qua đã
  thu được nhiều thành công rực rỡ. Từ mức 550,5 triệu USD xuất khẩu vào năm 1995 thì
  đến năm 2004 đã đạt 2,4 tỷ USD. Mỗi năm bình quân tăng trên 130 triệu USD, với tỷ lệ
  bình quân là 14,5% mỗi năm. Hiện nay thị trường xuất khẩu thủy sản (XKTS) đã được mở
  rộng trên 80 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng thủy sản Việt Nam đã có chỗ đứng
  khá vững chắc trên những thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản . và chiếm 10% tổng
  kim ngạch xuất khẩu (KNXK) của cả nước. Thủy sản đang thực sự trở thành ngành kinh tế
  mũi nhọn của đất nước.
  Quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ bắt đầu phát triển từ sau khi Mỹ bỏ chính
  sách cấm vận đối với nước ta (1994). Đặc biệt từ khi Hiệp định Thương mại Việt Nam -
  Mỹ (BTA) được ký kết và có hiệu lực vào ngày 10/12/2001, là một bước đột phá và cơ hội
  lớn cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, cũng như những điều kiện thuận lợi để đẩy
  mạnh và mở rộng quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu
  vào thị trường Mỹ không chỉ là vấn đề cấp thiết về lâu dài mà còn là vấn đề cấp bách trước
  mắt có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và thực hiện công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Các doanh nghiệp XKTS Việt Nam đã xác định
  thị trường Mỹ là một thị trường rất quan trọng, có khả năng tiêu thụ chủ yếu các sản phẩm
  thủy sản có chất lượng và giá trị cao. Đây là một thị trường lớn và đầy tiềm năng triển
  vọng, nhưng còn rất mới đối với các doanh nghiệp của Việt Nam.
  Do vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam tiếp tục phát triển vững
  mạnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tác giả chọn đề tài: "Xuất khẩu hàng thủy
  sản Việt Nam vào thị trường Mỹ: Thực trạng và giải pháp" làm luận văn thạc sĩ của
  mình.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài viết xung quanh vấn đề
  này. Cụ thể như:
  - GS.TS Chu Văn Cấp: Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong
  quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
  - GS.TS Võ Thanh Thu: Chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ, Nxb Thống kê, Hà
  Nội, 2001.
  - TS. Bùi Ngọc Sơn: Một số biện pháp để thâm nhập thành công vào thị trường
  Mỹ, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 4, 2003.
  - GS.TS Hoàng Đức Thân: Chính sách thương mại trong điều kiện hội nhập, Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
  - Đề tài: Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Mã số: 97-78-060 của
  Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kinh tế thương mại.
  - Nguyễn Văn Hoàn: Tiếp cận thị trường Hoa Kỳ những điều cần biết, Tạp chí
  Thương nghiệp thị trường Việt Nam, số 2/2003.
  - Dự án STAR Việt Nam và Viện Quản lý Kinh tế Trung ương: Đánh giá tác động
  kinh tế của hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, Nxb Chính trị quốc
  gia, Hà Nội, 2003.
  Các công trình trên tiếp cận dưới những góc độ khác nhau cả về mặt lý luận và
  thực tiễn liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có công
  trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị
  trường Mỹ dưới góc độ kinh tế chính trị.
  3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  3.1. Mục đích của đề tài
  Phân tích thực trạng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ. Từ đó
  thấy được những thành công và hạn chế, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh
  xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ thời gian tới có hiệu quả.
  3.2. Nhiệm vụ của đề tài
  - Làm rõ đặc điểm thị trường Mỹ và những nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng
  thủy sản vào thị trường Mỹ.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường
  Mỹ.
  - Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu
  hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động xuất khẩu hàng thủy
  sản Việt Nam vào thị trường Mỹ. Là đề tài thuộc chuyên ngành Kinh tế chính trị, do đó
  luận văn chú ý tới các vấn đề chung có tính chất định hướng ở tầm vĩ mô.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu hoạt động xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ
  thời điểm từ 1994 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch
  sử của chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện thực tế, cùng với phương pháp hệ thống,
  điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh để làm sáng tỏ vấn đề. Đồng thời, đề tài
  cũng kế thừa và sử dụng có chọn lọc những thông tin trong một số công trình nghiên cứu
  của các tác giả trước.
  6. Những đóng góp của luận văn
  Trình bày có hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu hàng thủy
  sản, các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng thủy sản.
  Đề xuất được những giải pháp cơ bản có tính khả thi nhằm đẩy mạnh xuất khẩu
  hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn
  gồm 3 chương, 7 tiết.

  Xem Thêm: Xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ: Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ: Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status