Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân công lao động xã hội theo hướng hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp - dị

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân công lao động xã hội theo hướng hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp - dị

  Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài
  Với đà phát triển đi lên của đất nước, đặc biệt là từ sau khi Đảng ta tiến hành
  công cuộc đổi mới, chuyển hướng quản lý nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung
  bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết quả là hơn mười
  năm qua tình hình kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của Bến Tre nói riêng đã có
  bước phát triển mới. Đời sống của nhân dân trong tỉnh đã có nhiều khởi sắc, thu nhập
  bình quân đầu người từ 101,8 USD năm 1991 tăng lên 187,8 USD năm 1994 và chỉ tiêu
  cuối năm 2000 là 280 USD. Tuy nhiên, sự chuyển biến đó đến nay vẫn còn chậm chạp,
  đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân vẫn ở vào hạng "nghèo" trong khực
  vực mặc dù tiềm năng kinh tế - xã hội có thể cho là không thua kém các tỉnh bạn bao
  nhiêu; có lẽ đây là tình trạng khá phổ biến ở các tỉnh đa phần là nông nghiệp. Thực tế trên
  đã được Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ tỉnh Bến Tre đánh giá: "nền kinh tế tỉnh
  ta phát triển chưa vững chắc một số mặt yếu kém chậm được khắc phục như công nghiệp
  chế biến yếu, thiết bị lạc hậu. Cơ sở hạ tầng dù các năm qua ta có nhiều cố gắng để xây
  dựng nhưng nhìn chung vẫn còn kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Thiếu vốn
  đầu tư cho sản xuất và xây dựng. Thiếu đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, sản xuất kinh
  doanh và cán bộ kỹ thuật giỏi" [3, 36]. Sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp so với
  khu vực đồng bằng sông Cửu Long, theo số liệu thống kê cuối năm 1999, tỉnh Bến Tre có
  gần 5,2% lực lượng lao động thất nghiệp, trong khi số lao động tăng bình quân mỗi năm
  là 16.500 người và dân số phi nông nghiệp lại giảm từ 8,9% năm 1990 xuống còn 3,2%
  năm 1998.
  Vậy nguyên nhân từ đâu? Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều nguyên nhân, nhưng
  quan trọng nhất là lao động, đào tạo nguồn lao động, tổ chức sử dụng nguồn lao động. Do
  đó nếu có chủ trương chính sách đúng, thật sự hợp lý về việc phân công lao động vào các
  ngành sẽ tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở Bến tre phát triển nhanh và vững
  chắc.
  Đảng và Nhà nước ta xuất phát từ mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công
  bằng, dân chủ, văn minh" đã quan tâm đến vấn đề sắp xếp, tổ chức lao động để giải quyết
  việc làm cho người lao động; khẳng định đây là vấn đề bức bách hiện nay đặt ra cho toàn
  Đảng, toàn dân trong cả nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp, nông thôn, trong đó có
  tỉnh Bến Tre phải thực hiện.
  Căn cứ vào vị trí địa lý, vào đặc điểm kinh tế - xã hội, vào thực trạng phân công
  lao động thể hiện qua thành quả lao động của từng ngành, dựa vào quy hoạch phát triển
  kinh tế - xã hội đến năm 2010 của tỉnh Bến Tre, là phấn đấu để thu nhập bình quân đầu
  người 440 USD/năm; muốn thực hiện được các mục tiêu chiến lược đó thì vấn đề "Phân
  công lao động xã hội theo hướng hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông - công
  nghiệp - dịch vụ ở tỉnh Bến Tre (2000 - 2010)" là vấn đề đòi hỏi phải được thực hiện có
  hiệu quả. Do đó chúng tôi đã chọn đề tài này.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Phân công lao động xã hội là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn kinh tế -
  xã hội rất lớn. Từ trước đến nay đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu vấn đề này ở
  những góc độ khác nhau, trong đó bàn nhiều về phân công lao động ở phạm vi từng địa
  phương, từng ngành, tiêu biểu như: "Bàn về phân công lại lao động xã hội ở Việt Nam"
  của Chế Viết Tấn, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1982; "Phân công lại lao động xã hội trong thời
  kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và vấn đề lao động quân sự'" của Nguyễn
  Đăng Khoa, chuyên ngành kinh tế chính trị, Trường đại học Biên Phòng; "Phân công lại
  lao động ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình (1996 -
  2000)" của Nguyễn Văn Vọng, chuyên ngành kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc
  gia Hồ Chí Minh; "Về phân công lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp" của
  PTS Hồ Vũ, Lao động và xã hội, tháng 2/1996, tr. 18; "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong
  sự gắn bó với phân công lại lao động xã hội" của PGS.PTS Phan Thanh Phố và Trần Huy
  Năng, Lao động và xã hội, 1/1994; ""Thay đổi phân công lao động theo giới" một số vấn
  đề đặt ra" của Lê Ngọc Văn, Khoa học về phụ nữ, 2/1999; "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở
  Việt Nam nhìn từ phân công lao động xã hội" của Nguyễn Hữu Thảo, Phát triển kinh tế, số
  92, 6/1998 . Các công trình nghiên cứu nêu trên đã khai thác, nêu bật những tiềm năng thúc
  đẩy phân công lao động xã hội của từng ngành ở từng địa phương trong nền kinh tế thị
  trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã phân tích khá sâu sắc thực trạng và
  bước đầu nêu ra những giải pháp thúc đẩy phân công lao động xã hội, phát triển ngành
  nghề ở nước ta nói chung.
  ở Bến Tre, trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre thời
  kỳ 1999 - 2010 đã đề ra "từ nay đến năm 2010 nền kinh tế - xã hội của Bến Tre sẽ tiến tới
  hoàn chỉnh dần cơ cấu nông - công nghiệp - dịch vụ góp phần quan trọng trong sự nghiệp
  phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long" [26, 19]. Hiện nay,
  chúng tôi chưa tìm thấy đề tài nào bàn về phân công lao động theo hướng này; vì vậy,
  chúng tôi vận dụng một số hiểu biết của mình để góp phần tìm hiểu thêm về thực trạng
  phân công lao động và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phân công lao động xã hội
  nhằm hoàn thiện cơ cấu kinh tế ở Bến Tre hiện nay.
  3. Mục đích và nhiệm vụ
  3.1. Mục đích nghiên cứu
  Xuất phát từ tính cấp bách của đề tài và lịch sử nghiên cứu vấn đề, chúng tôi xác
  định mục đích của đề tài là trên cơ sở những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
  về phân công lao động xã hội và khảo sát thực trạng lực lượng lao động, phân công lao
  động hiện nay của Bến Tre mà đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phân công lao
  động theo hướng hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp - dịch vụ
  hiện đại trong vòng mười năm tới của Tỉnh.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  3.2.1. Khái quát lại những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và
  quan điểm của Đảng ta về lao động, về phân công lao động về cơ cấu kinh tế làm cơ sở
  khoa học cho đề tài.
  3.2.2. Phân tích một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên, kinh tế - xã hội có quan hệ
  trực tiếp đến tiến trình phân công lao động và hoàn thiện cơ cấu kinh tế của Bến Tre.
  Những đặc điểm này làm tiền đề cho việc phân công lao động mới. Khảo sát thực trạng
  lực lượng lao động và thực chất của việc sử dụng lực lượng lao động hiện nay, trên cơ sở
  đó rút ra những kết luận có căn cứ xác thực đề xuất một số giải pháp trước mắt cho việc
  phân công lao động theo hướng hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế mới nói trên của
  địa phương.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Trong luận văn này chúng tôi không có tham vọng và cũng không có khả năng
  nghiên cứu hết những nội dung của phân công lao động xã hội mà chỉ tập trung nghiên
  cứu dự kiến phân công lao động đã được đề ra qua các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, nghiên
  cứu phân công lao động theo hướng từng bước hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế
  của Bến Tre từ nay đến năm 2010.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài
  5.1. Cơ sở lý luận
  Đề tài thực hiện trên cơ sở những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
  tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về lao động, phân công lao động và cơ
  cấu kinh tế.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  - Về phương pháp chung: Chúng tôi dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa
  duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
  - Về phương pháp cụ thể: Chúng tôi sử dụng các phương pháp kết hợp chặt chẽ
  lý luận và thực tiễn, phương pháp logic và lịch sử, phân tích và tổng hợp, so sánh và các
  phương pháp nghiên cứu khác.
  6. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn
  - Lần đầu tiên thực trạng của việc phân công lao động ở tỉnh Bến Tre được trình
  bày một cách có hệ thống.
  - Nêu được hệ thống giải pháp có ý nghĩa thực thi thúc đẩy quá trình phân công
  lao động trên địa bàn tỉnh theo hướng hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp - dịch
  vụ vào năm 2010.
  7. ý nghĩa của luận văn
  - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề xây
  dựng lực lượng lao động, tổ chức phân công lao động xã hội nhằm hoàn thiện cơ cấu kinh
  tế mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
  - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ lãnh đạo tỉnh Bến Tre trong
  việc tổ chức phân công lao động theo hướng hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông
  - công nghiệp - dịch vụ của tỉnh đến năm 2010.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn
  gồm 3 chương, 7 tiết.

  Xem Thêm: Phân công lao động xã hội theo hướng hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp - dị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân công lao động xã hội theo hướng hình thành và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp - dị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status