Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Ví dụ ở tỉnh Viêng Chăn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Ví dụ ở tỉnh Viêng Chăn

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào), Luật Ngân sách Nhà
  nước Lào ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/1995 đã quy định thu ngân sách Nhà
  nước (NSNN) là một hệ thống thống nhất bao gồm thu ngân sách Trung ương (NSTW) và thu
  ngân sách các cấp chính quyền địa phương.
  Ngân sách tỉnh là một cấp trong ngân sách các cấp chính quyền địa phương được Nhà
  nước phân cấp nguồn thu theo chức năng quyền hạn cụ thể. Tuy nhiên trong thực tế quản lý
  thu ngân sách cấp tỉnh ở Lào còn nhiều bất cập.
  Để thu ngân sách cấp tỉnh trở thành một cấp thu ngân sách theo đúng nghĩa, cần
  phải tìm những giải pháp hữu hiệu trong công tác tăng cường quản lý nhằm hoàn thiện việc
  thu ngân sách cấp tỉnh, đó là một vấn đề cấp thiết hiện nay. Vì vậy, tôi đã lựa chọn nghiên
  cứu đề tài: "Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân
  dân Lào (Ví dụ ở tỉnh Viêng Chăn)" cho bản luận văn thạc sĩ của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu đề tài
  Thông qua việc nghiên cứu hoạt động của thu ngân sách cấp tỉnh trong mối quan hệ
  với hệ thống thu NSNN nhằm tìm ra những giải pháp thích hợp hướng cho ngân sách tỉnh phát
  huy được vai trò tích cực của mình, góp phần tăng cường công tác quản lý thu ngân sách ở
  Lào ngày một tốt hơn.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu chung về quản lý thu ngân sách cấp tỉnh trong toàn quốc và quản lý
  thu Ngân sách cấp tỉnh của tỉnh Viêng Chăn trong thời gian 5 năm từ năm 2000 đến kế
  hoạch dự đoán năm 2005.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu việc quản lý thu ngân sách cấp tỉnh.
  - Nghiên cứu mối quan hệ thu ngân sách cấp tỉnh với thu ngân sách các cấp trong
  hệ thống.
  - Nghiên cứu quy trình lập, chấp hành và quyết toán trong việc tăng cường quản lý
  thu ngân sách cấp tỉnh.
  4. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể khái quát trên các khía cạnh:
  - Về mặt lý thuyết: Luận văn đã hệ thống hóa và khái quát về mặt lý luận một số
  vấn đề cơ bản quản lý thu NSNN.
  - Về mặt thực tiễn: Luận văn đã đưa ra những nhận xét khách quan về thực trạng
  quản lý thu NSNN ở CHDCND Lào trong những năm qua.
  - Về các đề xuất kiến nghị: Luận văn đã đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng
  cường quản lý thu NSNN ở CHDCND Lào trong những năm tới.
  Trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước và cải cách tài chính công ở
  CHDCND Lào hiện nay, những kết quả nghiên cứu trên đây của luận văn là có ý nghĩa
  thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận
  văn được chia thành 3 chương.
  Chương 1: Vai trò của thu NSNN và tổ chức hệ thống quản lý thu ngân sách cấp
  tỉnh.
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước ở cộng hòa dân
  chủ nhân dân lào (Ví dụ ở Tỉnh Viêng Chăn).
  Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước ở CHDCND
  Lào (ví dụ ở tỉnh Viêng Chăn).
  Chương 1
  Vai trò của thu ngân sách nhà nước và tổ chức
  hệ thống quản lý thu ngân sách cấp tỉnh
  1.1. Những vấn đề chung về thu ngân sách nhà nước
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm thu ngân sách nhà nước
  Khi Nhà nước ra đời, để đảm bảo sự tồn tại và hoạt động của mình, Nhà nước đã
  đặt ra chế độ thuế khóa nhằm huy động sự đóng góp của dân cư để hình thành nên quỹ tiền
  tệ tập trung của Nhà nước. Lúc đầu, Nhà nước sử dụng nó để nuôi bộ máy nhà nước; sau
  đó phạm vi sử dụng được mở rộng dần theo sự phát triển của các chức năng, nhiệm vụ của
  Nhà nước. Ngày nay, Nhà nước còn sử dụng NSNN để chi tiêu cho các khoản phúc lợi xã
  hội và phát triển kinh tế. Do vậy, hệ thống thu NSNN ngày càng được hoàn thiện.
  Thu NSNN là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần
  nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ NSNN nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà
  nước.
  Nguồn tài chính được tập trung vào NSNN là những khoản thu nhập của Nhà nước
  được hình thành trong quá trình Nhà nước tham gia phân phối của cải xã hội dưới hình
  thức giá trị. Thu NSNN phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối
  các nguồn tài chính quốc gia giữa Nhà nước với các chủ thể trong xã hội. Sự phân phối đó
  là một tất yếu khách quan, xuất phát từ yêu cầu tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước
  cũng như yêu cầu thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội của Nhà nước. Về mặt nội
  dung, thu NSNN chứa đựng các quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị nảy sinh trong
  quá trình Nhà nước dùng quyền lực tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình
  thành quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước.
  Về mặt nội dung, thu NSNN chứa đựng các quan hệ phân phối dưới hình thức giá
  trị nảy sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực trừng trị để tập trung một phần
  nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước.
  Một đặc điểm nữa của thu NSNN là gắn chặt với thực trạng kinh tế và sự vận động
  của các phạm trù giá trị như giá cả, lãi suất, thu nhập Sự vận động của các phạm trù đó
  vừa tác động đến sự tăng giảm mức thu, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao tác dụng điều tiết của
  các công cụ thu NSNN.
  1.1.2 Nội dung thu ngân sách nhà nước và phân loại thu ngân sách nhà nước
  Thu ngân sách nhà nước bao gồm:
  - Thuế, lệ phí, phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
  - Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước như:
  + Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước vào các cơ sở kinh tế.
  + Tiền thu hồi vốn của Nhà nước tại các cơ sở kinh tế.
  + Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (cả gốc và lãi).
  - Thu từ các hoạt động sự nghiệp.
  - Thu từ bán hoặc cho thuê tài nguyên, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Thu từ vay nợ và viện trợ không hoàn trả lại của Chính phủ các nước, các tổ
  chức, cá nhân nước ngoài, từ đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
  nước.
  - Thu khác: như thu từ phạt, tịch thu, tịch biên lai tài sản
  Trong hệ thống thu NSNN, thu từ thuế, lệ phí, phí chiếm tỷ trọng chủ yếu. Vì vậy
  để tăng thu NSNN cần có biện pháp ngăn ngừa hạn chế thất thu thuế giữ vai trò quan
  trọng.
  Để quản lý tốt nguồn thu việc phân loại các khoản thu có ý nghĩa quan trọng qua
  đó có thể phân tích, đánh giá và quản lý các nguồn thu NSNN. Có hai cá

  Xem Thêm: Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Ví dụ ở tỉnh Viêng Chăn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Ví dụ ở tỉnh Viêng Chăn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status