Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong việc thực thi chính sách tiền tệ ở Cộng hòa dân chủ n

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong việc thực thi chính sách tiền tệ ở Cộng hòa dân chủ n

  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Lạm phát là bạn đồng hành của nền kinh tế thị trường. Trong thời đại ngày nay,
  lạm phát là vấn đề trung tâm và nhạy cảm hàng đầu của đời sống kinh tế - xã hội ở các
  quốc gia. Với tư cách là tổng hòa của các chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô, lạm phát đã
  có những tác động trực tiếp hay gián tiếp, nhanh hay chậm tích cực hoặc tiêu cực, ở mức độ
  này hay mức độ khác . đến toàn bộ các lĩnh vực và khía cạnh hoạt động của Chính phủ,
  doanh nghiệp, cá nhân, đến các quan hệ kinh tế đối ngoại và đối nội của quốc gia và tác
  động đến tình hình kinh tế khu vực và thế giới với mức độ tùy theo vị thế kinh tế chính trị
  mà nước đó đã đảm nhận trong khu vực và thế giới. Thực tiễn cho thấy lạm phát trên thế
  giới luôn biến động không ngừng cùng với nhiều đặc tính mới mẻ.
  Trong những năm gần đây, một số ngân hàng trung ương các nước đã quyết
  định chuyển hướng chính sách tiền tệ sang thực hiện chính sách lượng hóa mục tiêu lạm
  phát. Kết quả nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, những quốc gia áp dụng chính sách
  mục tiêu lạm phát đã rất thành công trong việc duy trì tỷ lệ lạm phát thấp trong dài hạn,
  kinh tế tăng trưởng ổn định và tỷ lệ thất nghiệp giảm.
  Ngoài ra, các công trình nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra những lợi ích tiếp
  theo từ việc thực thi chính sách mục tiêu lạm phát, bao gồm: làm tăng rõ ràng, minh
  bạch công khai của chính sách tiền tệ; làm tăng trách nhiệm của NHTW; giúp công
  chúng hiểu được chính sách tiền tệ một cách đơn giản, dễ dàng và hiệu quả; cải thiện
  được môi trường tăng trưởng kinh tế ổn định; và nâng cấp phúc lợi xã hội.
  Để đạt được các mục tiêu ổn định giá cả lâu dài, cho đến nay các NHTW đã sử
  dụng các chính sách tiền tệ khác nhau như: Chính sách tiền tệ dựa vào tỷ giá cố định,
  chính sách tiền tệ dựa vào khối lượng tiền cung ứng; Chính sách tiền tệ dựa vào GDP
  danh nghĩa, và hiện nay, chính sách tiền tệ có xu hướng dựa vào lượng hóa mục tiêu
  lạm phát.
  Việc thiết lập chính sách tiền tệ với mục tiêu kiểm soát lạm phát (NHTW sẽ
  điều tiết nền kinh tế sao cho lạm phát chỉ ở mức độ nào đấy và từ đó sẽ lan tỏa đến mục
  tiêu khác như tăng trưởng ổn định và tỷ lệ thất nghiệp giảm) điều này có nghĩa là lạm
  phát là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc thiết lập chính sách tiền tệ.
  Từ sau khi nền kinh tế Lào chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ
  mô của Nhà nước mà hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước được coi là khâu "đột
  phá khẩu", thì hệ thống NHNN Lào đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực thi
  mục tiêu cơ bản của chính sách tiền tệ, kiềm chế, kiểm soát lạm phát (năm 1998 tỷ lệ lạm
  phát là 90%, năm 1999: 128,38%, 2000: 23%, năm 2001: 7,81%, năm 2004: 10,46% và
  đến tháng 6/2005 là 5,35%). Đi đôi với những thành công đã nói trên, hoạt động kiềm
  chế, kiểm soát lạm phát còn một số hạn chế về mặt chủ quan và mặt khách quan. Hiện
  tượng lạm phát diễn ra rất phức tạp trong năm 2002, tăng lên 10,63% và đến năm 2003
  lại tăng lên 15,49% và cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của Lào, đặc biệt
  trong lĩnh vực tài chính tiền tệ.
  Là một chính sách mới, nên chính sách mục tiêu kiểm soát lạm phát đang được các
  nhà quản lý ngân hàng, các nhà kinh tế nghiên cứu, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm
  thông qua thực tế của các nước đang áp dụng chính sách này.
  ở CHDCND Lào hiện nay vấn đề này còn khá mới mẻ và phức tạp, chính vì vậy
  tôi đã lựa chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong việc thực thi
  chính sách tiền tệ ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" làm luận văn thạc sĩ kinh tế,
  chuyên ngành: Quản lý kinh tế.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, nền kinh tế không chỉ chịu ảnh
  hưởng của các yếu tố bên trong mà còn chịu tác động mạnh mẽ bởi những yếu tố bên
  ngoài. Đến nay, trên thế giới đã rất nhiều lý thuyết, nhiều cuốn sách, nhiều bài báo và
  rất nhiều cuộc hội thảo quốc gia và quốc tế đã nghiên cứu vấn đề này.
  Một số công trình đã nghiên cứu về chính sách mục tiêu lạm phát đối với các
  quốc gia: Kinh tế học, sách tham khảo tập II của Paul a Samuelson Wiliamd. Nordhalls;
  Lý thuyết lạm phát giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam (sách tham khảo) của PTS.
  Nguyễn Minh Phong, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Lạm phát hành trình và giải
  pháp chống lạm phát ở Việt Nam của Lê Quốc Lý, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2005; Lạm
  phát mục tiêu: Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam của Phi Trọng Hiển, Tạp
  chí Nghiên cứu kinh tế, số 323/2005; Chính sách mục tiêu kiểm soát lạm phát một cách
  tiếp cận trong việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam của Đỗ Thị Đức Minh,
  Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội, 2005 .
  Với nội dung của các công trình nghiên cứu nói trên thì lĩnh vực nghiên cứu và đối
  tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề bức xúc đối với CHDCND Lào hiện nay.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  3.1. Mục đích
  Dựa trên lý thuyết chung của các nhà kinh tế học, đặc biệt trong lĩnh vực tài
  chính ngân hàng và những bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về vấn đề
  kiểm soát lạm phát trong việc thực thi chính sách tiền tệ. Trên cơ sở đó, đối với
  CHDCND Lào để làm rõ một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong việc thực thi
  chính sách tiền tệ trong thời gian qua, rút ra được những nguyên nhân cơ bản của lạm
  phát, có được những bài học kinh nghiệm để từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất
  trong việc thực thi chính sách tiền tệ tại CHDCND Lào góp phần ổn định chính sách
  tiền tệ và phát triển nền kinh tế của đất nước một cách bền vững.
  3.2. Nhiệm vụ
  - Làm rõ các lý thuyết về lạm phát và chính sách tiền tệ.
  - Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách này ở một số nước để rút ra bài học
  cho CHDCND Lào.
  - Phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của CHDCND Lào, từng giai
  đoạn, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện chính sách kiểm soát lạm phát.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Những vấn đề chung về CSTT với mục tiêu kiểm soát lạm phát, tình hình thực
  hiện của mục tiêu này ở một số nước và thực trạng điều hành CSTT của CHDCND Lào
  từ 1994 đến nay.
  5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Luận văn vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và dựa
  trên đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước làm cơ sở phương pháp luận. Các phương
  pháp được sử dụng trong việc nghiên cứu đề tài bao gồm: phương pháp thống kê và miêu
  tả, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh .
  6. Đóng góp của luận văn
  - Phân tích thực trạng thực thi CSTT nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát trong
  năm qua, rút ra được thành công và hạn chế.
  - Đưa ra các giải pháp chủ yếu, kiến nghị cụ thể có tính xây dựng nhằm năng cao
  hiệu quả cao trong việc điều hành CSTT nói chung, mục tiêu kiểm soát lạm phát nói
  riêng ở CHDCND Lào.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung
  của luận văn gồm 3 chương, 9 tiết.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong việc thực thi chính sách tiền tệ ở Cộng hòa dân chủ n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong việc thực thi chính sách tiền tệ ở Cộng hòa dân chủ n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status