Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng cấp tỉnh, thành phố ở Việt Nam - Thực tiễn ở thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng cấp tỉnh, thành phố ở Việt Nam - Thực tiễn ở thành phố Hà Nội

  Đề tài bao gồm những nội dung sau:
  Lời mở đầu.
  Chương I: Những vấn đề l‎ý luận chung về chỉ số và hệ thống chỉ số giá cả.
  Chương II: Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng cấp tỉnh, thành phố ở Việt Nam.
  Chương III: Vận dụng tính cho thành phố Hà Nội.
  Kết luận.
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU:
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ L‎Ý LUẬN CHUNG VỀ CHỈ SỐ VÀ HỆ THỐNG CHỈ SỐ GIÁ CẢ
  I_ NHỮNG VẤN ĐỀ L‎Ý LUẬN CHUNG VỀ CHỈ SỐ
  1_ Giới thiệu về chỉ số.
  1.1_ Khái niệm và phân loại chỉ số:
  1.1.1_Khái niệm chung:
  1.1.2_ Phân loại chỉ số:
  1.2_ Khái niệm phương pháp chỉ số:
  2_ L‎ý luận chung về phương pháp nghiên cứu chỉ số giá.
  2.1_ Chỉ số đơn:
  2.2_ Chỉ số tổng hợp:
  2.2.1_ Chỉ số giá tổng hợp của Laspeyres:
  2.2.2_ Chỉ số giá tổng hợp của Paashe:
  2.2.3_Chỉ số giá tổng hợp của Fisher:
  2.2.4_ Chỉ số giá cả không gian:
  2.2.4.1_ Chỉ số giá đơn:
  2.2.4.2_Chỉ số giá tổng hợp:
  II_HỆ THỐNG CHỈ SỐ GIÁ CẢ. 10
  1_ Chỉ số giá tiêu dùng. 10
  1.1_ Chỉ số giá tiêu dùng: 10
  1.2_ Chỉ số giá tiêu dùng được tính hàng tháng và tính cả năm. 10
  2_ Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất 11
  2.1_ Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản. 11
  2.1.1_ Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản 11
  2.1.2_ Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản được tính hàng tháng và hàng năm 11
  2.2_ Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp. 12
  2.2.1_Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp. 12
  2.2.2_ Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp được tính hàng tháng, hàng năm 12
  3_Chỉ số giá bán vật tư cho sản xuất. 12
  4_Chỉ số giá cước vận tải hàng hóa. 13
  5_Chỉ số giá xuất khẩu – chỉ số nhập khẩu hàng hóa. 13
  5.1_ Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá. 13
  5.2_Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá.
  6_Chỉ số vàng và chỉ số giá ngoại tệ.
  6.1_Chỉ số giá vàng:
  6.2_Chỉ số giá ngoại tệ:

  CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ Ở VIỆT NAM

  I_ KHÁI NIỆM CHUNG.
  1_ Giá tiêu dùng và chỉ số giá tiêu dùng.
  1.1_Giá tiêu dùng:
  1.2_Chỉ số giá tiêu dùng:
  2_ Lập bảng giá kỳ gốc cố định:
  3_Chọn danh mục mặt hàng đại diện:
  II_ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA THU THẬP GIÁ
  1_ Chọn danh mục mặt hàng tại các tỉnh, thành phố.
  2_ Mạng lưới điều tra giá.
  2.1_ Khu vực điều tra.
  2.2_Điểm điều tra.
  3_Số lượng khu vực, điểm điều tra.
  4_Phương pháp điều tra giá tiêu dùng.
  5_ Thời gian điều tra giá.

  III_PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ Ở VIỆT NAM

  1_ Lập bảng giá kỳ gốc cố định.
  2_ Lập bảng quyền số cố định.
  3_Tính Chỉ số giá tiêu dùng cấp tỉnh, thành phố ở Việt Nam.
  3.1_Tính giá bình quân từng kỳ điều tra của các mặt hàng và dịch vụ theo hai khu vực thành thị và nông thôn:
  3.2_Tính giá bình quân tháng của các mặt hàng và dịch vụ đại diện theo hai khu vực thành thị và nông thôn.
  3.3_Tính giá bình quân tháng cho cả tỉnh/ thành phố của các mặt hàng và dịch vụ đại diện.
  3.4_Tính chỉ số giá tiêu dùng/tháng (riêng cho từng khu vực thành thị và nông thôn).
  3.4.1_ Tháng báo cáo so với kỳ gốc.
  3.4.2_Tính chỉ số giá tiêu dùng so với gốc bất kỳ.
  3.4.3_Tính chỉ số giá tiêu dùng cả năm so với năm trước.
  IV_PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT.
  1_Mặt hàng hoặc dịch vụ theo bảng giá kỳ gốc không còn xuất hiện ở kỳ báo cáo, cần thay thế bằng mặt hàng khác.
  2_Mặt hàng đại diện mang tính thời vụ.

  CHƯƠNG III: VẬN DỤNG TÍNH CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  I_VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ TIÊU DÙNG TÍNH CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  1_Tổ chức mạng luới, thu thập thông tin về giá cả hàng hoá và dịch vụ
  1.1_Điểm điều tra và danh mục mặt hàng đại diện
  1.2_Thời gian điều tra, phương pháp điều tra, biểu mẫu
  1.2.1_Thời gian điều tra
  1.2.2_Phương pháp điều tra giá tại cục thống kê Hà Nội
  1.2.3_Biểu mẫu
  2_ Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố Hà Nội
  2.1_ Phương pháp tính giá bình quân kỳ điều tra của các mặt hàng, dịch vụ đại diện.
  2.2_Tính giá bình quân tháng của các mặt hàng, dịch vụ đại diện.
  2.3_Tính chỉ số giá tiêu dùng/ tháng (riêng cho từng khu vực TT- NT)
  2.3.1_ Tính chỉ số giá tiêu dùng
  2.3.1.1_Tính chỉ số giá cá thể
  2.3.1.2_Tính chỉ số nhóm cấp 4 (riêng cho từng khu vực TT- NT).
  2.3.1.3_Tính chỉ số giá nhóm cấp 3.
  2.3.1.4_Tính chỉ số giá nhóm cấp 2.
  2.3.1.5_Tính chỉ số giá nhóm cấp 1.
  2.3.1.6_Tính chỉ số giá tiêu dùng chung cho khu vực nông thôn tại thành phố Hà Nội.
  2.3.1.7_Tính chỉ số giá tiêu dùng chung cho toàn tỉnh Thành Phố.
  2.3.2_Tính chỉ số giá tiêu dùng
  2.3.2.1_ Tính chỉ số giá tiêu dùn
  2.3.2.2_ Tính chỉ số giá tiêu dùng
  2.4_Tính chỉ số giá tiêu dùng so với năm trước.

  II_MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP

  1_Một số kiến nghị
  1.1_Danh mục mặt hàng và các dịch vụ đại diện.
  1.2_Phương pháp xác lập hệ thống quyền số.
  1.3_Phạm vi tính chỉ số giá tiêu dùng.
  2_Giải pháp.
  2.1_Điều chỉnh danh mục mặt hàng đại diện.
  2.2_Mở rộng, xác định quyền số của các mặt hàng đại diện.
  2.3_Mở rộng phạm vi tính chỉ số giá tiêu dùng.
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO.
  Phụ lục 1:
  Phụ lục 2:
  Phụ lục 3:
  Phụ lục 4.
  Phụ lục 5.

  Xem Thêm: Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng cấp tỉnh, thành phố ở Việt Nam - Thực tiễn ở thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng cấp tỉnh, thành phố ở Việt Nam - Thực tiễn ở thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status