Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÀ
  PHÊ VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC
  DÂN 3
  I. Vị trí của ngành cà phê và vai trò của xuất khẩu cà phê trong nền kinh tế
  quốc dân . 3
  1. Vài nét về mặt hàng cà phê và những lợi thế so sánh trong sản xuất
  và xuất khẩu cà phê: 3
  1.1. Nguồn gốc cây cà phê ở Việt Nam .3
  1.2. Chủng loại cà phê ở Việt Nam 3
  1.3. Lợi thế so sánh trong sản xuất, xuất khẩu cà phê ở Việt Nam . 4
  1.3.1. Lợi thế so sánh trong sản xuất cà phê. 4
  1.3.2. Lợi thế so sánh trong xuất khẩu cà phê . 6
  2. Vị trí của ngành cà phê trong nền kinh tế quốc dân .8
  2.1. Vị trí của cà phê đối với ngành nông nghiệp nước ta 8
  2.2. Vị trí ngành cà phê trong nền kinh tế quốc dân .9
  3. Vai trò xuất khẩu cà phê trong nền kinh tế quốc dân .9
  3.1. Vai trò tích cực của xuất khẩu cà phê .10
  3.1.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ công
  nghiệp hoá đất nước 10
  3.1.2. Xuất khẩu cà phê góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh
  tế thúc đẩy sản xuất phát triển 11
  3.1.3. Xuất khẩu có tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn
  việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. 13
  3.1.4. Xuất khẩu cà phê là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ
  kinh tế đối ngoại của nước ta 13
  3.2. Những vấn đề tiêu cực của xuất khẩu cà phê .14
  II. Vài nét khái quát về thị trường EU . 15
  1. Vài nét về quá trình phát triển Liên minh EU 15
  2. Đặc điểm của thị trường EU 16
  2.1. Tập quán tiêu dùng và kênh phân phối: .16
  Luận văn tốt nghiệp
  103
  2.1.1. Tập quán tiêu dùng 16
  2.1.2. Kênh phân phối: . 17
  2.2. Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng của EU: .17
  2.3. Chính sách thương mại chung của EU .18
  2.3.1. Chính sách thương mại nội khối . 18
  2.3.2. Chính sách ngoại thương: 19
  2.4. Tình hình nhập khẩu của EU trong những năm gần đây 19
  3. Các phương thức xuất khẩu cà phê vào thị trường EU 21
  4. Những thuận lợi và khó khăn của việc xuất khẩu cà phê vào thị
  trường EU 23
  4.1. Những thuận lợi .23
  4.2. Những khó khăn .24
  III. Những nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê Việt Nam 25
  1. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. 25
  1.1. Nhân tố pháp luật .25
  1.2. Yếu tố văn hoá, xã hội: 26
  1.3. Yếu tố kinh tế .27
  1.4. Yếu tố khoa học công nghệ: 28
  1.5. Nhân tố chính trị 29
  1.6. Yếu tố cạnh tranh quốc tế 29
  2. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô .29
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VINACAFE
  SANG THỊ TRƯỜNG EU 33
  I. Thực trạng sản xuất xuất khẩu cà phê tại của Việt Nam 33
  1. Thưc trạng sản xuất cà phê của Việt Nam. 33
  1.1. Diện tích, sản lượng cà phê của Việt Nam .34
  1.2. Chế biến cà phê ở Việt Nam. 36
  1.3. Năng suất cà phê của Việt Nam 39
  1.4. Đánh giá tình hình sản xuất cà phê của nước ta mấy năm trở lại đây 39
  1.4.1.Những mặt làm được trong sản xuất cà phê ở Việt Nam . 39
  1.4.2 Những hạn chế trong sản xuất cà phê 40
  2. Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam .41
  2.1. Sản lượng, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam 41
  Luận văn tốt nghiệp
  104
  2.2 Cơ cấu sản phẩm cà phê xuất khẩu của Việt Nam 43
  2.3. Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam .44
  2.4. Thị phần xuất khẩu cà phê của Việt Nam 46
  2.5 Giá cả cà phê xuất khẩu cà phê của Việt Nam 46
  2.6. Về chất lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam .47
  2.7. Các đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam 48
  II. Thực trạng xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của Tổng công ty
  cà phê Việt Nam 49
  1 Một số nét khái quát về Tổng công ty cà phê Việt Nam .49
  1.1.Sự hình thành và quá trình phát triên của tổng công ty 49
  1.2 Chức năng và nhiệm vụ của tổng công ty .49
  1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của tổng công ty cà phê Việt Nam 50
  2. Thực trạng xuất khẩu cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam vào
  thị trường EU .53
  2.1. Kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam .53
  2.2. Cơ cấu sản phẩm cà phê 55
  2.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê của Vinacafe trên thị truờng EU 57
  Mỹ .57
  2.4. Thị phần xuất khẩu cà phê của Vinacafe 60
  2.5. Giá cà phê xuất khẩu của Vinacafe 61
  2.6. Chất lượng cà phê xuất khẩu của Vinacafe 63
  2.7. Thương hiệu cà phê của Vinacafe 65
  3. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu của Vinacafe trên thị trường
  EU 67
  3.1. Những ưu điểm, thành quả cần phát huy .67
  3.2. Những tồn tại cần khắc phục .69
  4. Các biện pháp mà Vinacafe đã sử dụng để thúc đẩy hoạt động xuất
  khẩu cà phê vaò thị trường EU .70
  4.1. Những giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu đối với các yếu tố trong
  nước của Vinacà phê .70
  4.2 Những biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu bằng các hoạt động xúc
  tiến mở rộng thị trường bên ngoài. 72
  Luận văn tốt nghiệp
  105
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ
  SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM 75
  I. Dự báo thị trường cà phê thế giới . 75
  1.Dự báo cung, cầu cà phê thế giới .75
  1.1. Dự báo cung thế giới .75
  1.2. Dự báo nhu cầu cà phê thế giới .77
  2. Dự báo cung, cầu cà phê thị trường EU .79
  2.1. Dự báo cung cà phê thị trường EU .79
  2.2. Dự báo cầu thị trường EU. 80
  II. Phương hướng xuất khẩu cà phê năm 2005 của Việt Nam 81
  1. Phương hướng xuất khẩu cà phê của nước ta 81
  1.1.Định hướng về dài hạn. 81
  1.2. Định hướng về hiệu quả kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường .81
  1.3.Định hướng về hiệu quả xã hội 81
  1.4. Định hướng kết hợp nguồn lực trong nước tranh thủ tối đa nguồn lực từ
  bên ngoài 82
  1.5. Cơ chế quản lý các doanh nghiệp sản xuất cà phê .82
  2. Phương hướng phát triển cà phê của VINACAFE trên thị trường EU 84
  2. Những kế hoạch của Tổng công ty 85
  2.1. Những kế hoạch và chiến lược dài hạn 85
  2.2. Những kế hoạch ngắn hạn của Tổng công ty .86
  III. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của
  Tổng công ty cà phê Việt Nam 89
  1. Các quan điểm xây dựng các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê
  có hiệu quả của Việt Nam 89
  1.1. Coi trọng hàng đầu các điều kiện và nhu cầu cụ thể của thị trường
  ngoài nước. 89
  1.2. Vai trò của Chính phủ và chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất
  khẩu 89
  1.3. Nhà nước tạo hành lang pháp lý, thương nhân tự chủ trước hoạt động
  sản xuất kinh doanh theo pháp luật của mình. 89
  1.4. Đảm bảo đồng thời tính khoa học và tính thực tiễn .91
  Luận văn tốt nghiệp
  106
  1.5. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các thương
  nhân 91
  1.6. Khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và hợp tác trong kinh doanh 91
  1.7. Xây dựng và phát triển Hiệp hội cà phê-ca cao Việt Nam ngày càng
  lớn mạnh 91
  2. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang thị trưòng EU của
  Tổng công ty cà phê Việt Nam 91
  2.1. Giải pháp vi mô 91
  2.1.1. Các giải pháp về thị trường. 91
  2.1.2. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho mặt hàng cà phê 95
  2.2. Một số kiến nghị với nhà nước. 97
  2.2.1. Cần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp
  xuất khẩu cà phê của Việt Nam từng bước nâng cao khả năng cạnh
  tranh trên thị trường EU 97
  2.2.2. Xây dựng chính sách để phát triển mặt hàng xuất khẩu chủ lực
  Cà phê sang thị trường EU 98
  2.1.3. Gắn nhập khẩu công nghệ thiết bị máy móc chất lượng cao với
  xuất khẩu cà phê . 98
  2.2.4. Hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang
  thị trường EU . 99
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Downloadm

  Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status