Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến năm 2015

  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Thủ đô Hà Nội đang diễn ra với tốc độ
  nhanh. Trong quá trình đó, công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói
  chung và của từng quận, huyện nói riêng phải đi trước một bước, định hướng đúng cho các
  kế hoạch và chương trình phát triển trung hạn và ngắn hạn. Quy hoạch phát triển kinh tế -
  xã hội vẫn được coi là một khâu quan trọng trong công tác kế hoạch hóa, làm căn cứ cho việc
  xây dựng định hướng phát triển và là cơ sở cho quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch xây
  dựng đô thị, hoạch định các kế hoạch 5 năm và hàng năm. Điều này càng đặc biệt quan
  trọng đối với Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn, là Thủ đô của cả nước.
  Long Biên là một quận mới được tách ra từ huyện Gia Lâm với 14 đơn vị hành chính
  cấp phường [13]. Quy hoạch của huyện Gia Lâm trước đây đã được xây dựng trên cơ sở coi
  Gia Lâm (cũ) là một huyện ngoại thành, chứa đựng nhiều nội dung cho mục tiêu phát triển
  nông nghiệp và nông thôn. Trong định hướng phát triển các khu công nghiệp tập trung lớn
  trên địa bàn quận Long Biên hiện nay như Sài Đồng A, Sài Đồng B, Đài Tư ., công nghệ sản
  xuất được quy hoạch chưa phải là công nghệ hiện đại, còn nhiều khả năng gây ô nhiễm môi
  trường. Các khu đô thị cũ hầu hết là nhà thấp tầng, chia lô với cơ sở hạ tầng còn thiếu và
  chưa đồng bộ. Quy hoạch cũ chưa thực sự gắn kết với hướng quy hoạch nguồn nhân lực,
  chưa giải quyết được vấn đề việc làm cho dân cư trên địa bàn, chưa thực sự phát huy có
  hiệu quả những tiềm năng cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
  Hiện nay, Long Biên là một quận nội thành với định hướng trước mắt cũng như
  lâu dài phải phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô. Chính vì vậy, việc hoàn thiện quy
  hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận đến năm 2015 là rất cần thiết nhằm phát huy tốt
  những yếu tố tiềm năng, định rõ phương hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội của
  quận trong những năm tới, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các đề án quy hoạch chi
  tiết và kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, để Long Biên từng
  bước phát triển tương xứng với vị trí của một quận nội thành Thủ đô với tiêu chuẩn của
  một đô thị đồng bộ và hiện đại.
  Việc nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên đến năm
  2015 là một trong những việc làm rất cần thiết hiện nay. Vì thế, tôi chọn vấn đề "Hoàn
  thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến năm
  2015" làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Trong những năm qua, Chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có
  nhiều quyết định, chỉ thị, công văn về điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội và
  điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của một số quận, huyện của Hà Nội. Cụ
  thể là:
  - Quyết định 108/CP của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung của
  Thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
  - Chỉ thị 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về công tác
  quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010.
  - Công văn số 792/UB-KHĐT ngày 9/4/1999 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành
  phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
  - Công văn số 516/UB-KHĐT ngày 25/2/2004 của ủy ban nhân dân thành phố Hà
  Nội về việc xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các quận, huyện Hai
  Bà Trưng, Gia Lâm, Thanh Trì, Long Biên và Hoàng Mai, v.v .
  Ngoài ra, có một số đề tài luận văn thạc sĩ nghiên cứu về quản lý quy hoạch đô thị,
  như: Hoàn thiện quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
  Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế của Huỳnh Khương Ninh, Hà Nội, 2005;
  Cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về kinh tế cấp quận/ huyện tại Thành phố Hồ
  Chí Minh, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế của Trần Công Lý, Hà Nội,
  2005; Phát triển các dịch vụ xã hội cho người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận
  văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế của Phạm Thị Thanh Mai, Hà Nội, 2005 .
  Tuy vậy, đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách hoàn
  chỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên.
  3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
  - Mục đích: Trên cơ sở nhận thức lý luận và đánh giá thực trạng quy hoạch phát
  triển kinh tế - xã hội quận Long Biên từ khi thành lập đến nay, đề ra những giải pháp nhằm
  hoàn thiện việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên đến năm 2015.
  - Nhiệm vụ
  + Làm rõ một số vấn đề lý luận về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quận.
  + Phân tích, đánh giá các yếu tố tiềm năng, nguồn lực, những nét đặc thù và thực
  trạng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên từ khi thành lập đến nay, chỉ ra
  những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, yếu kém.
  + Đề ra những định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh
  tế - xã hội quận Long Biên đến năm 2015.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu
  Công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên trên các lĩnh vực
  chủ yếu.
  - Phạm vi nghiên cứu
  + Phạm vi về không gian: Trong phạm vi ranh giới hành chính của quận Long
  Biên.
  + Phạm vi thời gian: Khảo sát đánh giá và xây dựng chương trình quy hoạch phát
  triển kinh tế - xã hội quận Long Biên từ khi thành lập (2003) đến năm 2015.
  + Phạm vi các ngành, lĩnh vực: Tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu của kinh tế - xã
  hội trên địa bàn quận Long Biên, không phân biệt cấp quản lý.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Cơ sở lý luận
  Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và các quan điểm của
  Đảng, Chính phủ và Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy hoạch phát
  triển kinh tế - xã hội cấp quận ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
  - Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình thực hiện, luận văn sử dụng các phương pháp điều tra, thống kê,
  phân tích, tổng hợp, logic - lịch sử, nghiên cứu tài liệu qua khai thác các dự án, các báo
  cáo chuyên đề đã được thực hiện trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và Hà Nội nói
  chung.
  6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  Đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cấp ủy đảng, chính quyền quận Long
  Biên nắm được tình hình chung về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên
  trong thời gian qua, vận dụng vào việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long
  Biên đến năm 2015.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung
  luận văn gồm 3 chương, 7 tiết.

  Xem Thêm: Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status