Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank

  MỤC LỤC ^ ^
  LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ RỦI RO TRONG
  THANH TOÁN QUỐC TẾ 1
  1. 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế 1
  1.1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế 1
  1.1.2 Các điều kiện trong thanh toán quốc tế 1
  1.1.2.1 Điều kiện về tiền tệ 1
  1.1.2.2 Điều kiện về thời gian thanh toán 3
  1.1.2.3 Điều kiện về phương thức thanh toán 4
  1.1.2.4 Điều kiện về bộ chứng từ thanh toán 4
  1.1.3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng 4
  1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance): 4
  1.1.3.2 Phương thức nhờ thu (Collection) 5
  1.1.3.3 Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credit) 6
  1.1.4 Vai trò của thanh toán quốc tế 7
  1.1.4.1 Vai trò của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế 7
  1.1.4.2 Vai trò của thanh toán quốc tế đối với các NHTM: 8
  1.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế 9
  1.2.1 Khái niệm về rủi ro 9
  1.2.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế 9
  1.2.2.1 Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý 10
  1.2.2.2 Rủi ro về quản lý ngoại hối 10
  1.2.2.3 Rủi ro tác nghiệp 10
  1.2.2.4 Rủi ro tín dụng 11
  1.2.2.5 Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán quốc tế 11
  1.3 Bài học kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại trên thế giới 21
  1.3.1 Giới thiệu kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán quốc tế của các
  ngân hàng thương mại trên thế giới 21
  1.3.1.1 Phân loại khách hàng 22
  1.3.1.2 Sử dụng các thỏa thuận cho giao dịch thanh toán quốc tế trong hợp
  đồng, cam kết và mẫu biểu 22
  1.3.1.3 Chức năng thông tin về các khách hàng của phòng quan hệ quốc tế22
  1.3.1.4 Áp dụng công nghệ và đào tạo con người 23
  1.3.2 Bài học kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân
  hàng thương mại trên thế giới 23
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TTQT VÀ RỦI RO TRONG TTQT TẠI EXIMBANK 26
  2.1 Tổng quan về Eximbank 26
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Eximbank 26
  2.1.1.1 Những cột mốc đáng nhớ 26
  2.1.1.2 Thành tích và sự ghi nhận 27
  2.1.2 Kết quả họat động kinh doanh của Eximbank từ năm 2007 đến năm 2009 28
  2.1.2.1 Về huy động vốn 28
  2.1.2.2 Về sử dụng vốn 29
  2.1.2.3 Các hoạt động dịch vụ 30
  2.1.2.4 Phát triển mạng lưới hoạt động 30
  2.1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh 31
  2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Eximbank từ năm 2007 đến năm
  2009 31
  2.2.1 Sự phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Eximbank 31
  2.2.2 Kết quả thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Eximbank 32
  2.2.2.1 Doanh số thanh toán quốc tế 32
  2.2.2.2 Tỷ trọng các phương thức thanh toán trong thanh toán quốc tế tại
  Eximbank 33
  2.3 Tình hình rủi ro trong TTQT tại Eximbank 36
  2.3.1 Rủi ro trong TTQT tại Eximbank 36
  2.3.1.1 Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý 36
  2.3.1.2 Rủi ro về quản lý ngoại hối 37
  2.3.1.3 Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán 39
  2.3.2 Các nguyên nhân gây ra rủi ro trong TTQT tại Eximbank 49
  2.3.2.1 Các nguyên nhân khách quan 49
  a. Nguyên nhân từ phía khách hàng của Eximbank 49
  2.4 Đánh giá công tác phòng chống rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank 51
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG TTQT TẠI
  EXIMBANK 61
  3. 1 Định hướng phát triển hoạt động TTQT của Eximbank trong thời gian tới: 61
  3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Eximbank trong thời gian
  tới 61
  3.1.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Eximbank trong
  năm 2010 61
  3.1.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Eximbank trong
  thời gian tới 61
  3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động TTQT của Eximbank trong thời gian tới 62
  3.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong TTQT của Eximbank 64
  3.2.1 Các giải pháp cơ bản nhằm quản lý rủi ro trong các phương thức TTQT chủ yếu của Eximbank 64
  3.2.1.1 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức chuyển tiền 64
  3.2.1.2 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức nhờ thu 65
  3.2.1.3 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ 66
  3.2.2 Các giải pháp đồng bộ nhằm quản lý rủi ro trong TTQT của Eximbank 70
  3.2.2.1 Giải pháp hạn chế rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý 70
  3.2.2.2 Giải pháp hạn chế rủi ro ngoại hối bằng cách đa dạng hoá nghiệp vụ
  kinh doanh ngoại tệ 71
  3.2.2.3 Giải pháp hạn chế rủi ro do các đối tác 73
  3.2.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự TTQT 77
  3.2.2.5 Giải pháp về công nghệ thông tin trong hoạt động TTQT 78
  3.3 Một số kiến nghị 79
  3.3.1 Đối với chính phủ 79
  3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách trong TTQT 79
  3.3.1.2 Tăng cường quản lý thị trường, giám sát hợp đồng kinh doanh: 80
  3.3.1.3 Tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật an toàn trong thanh toán
  xuất nhập khẩu: 82
  3.3.1.4 Nâng cao vai trò của các đại sứ quán ở nước ngoài, có chính sách
  phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu 83
  3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 83
  3.3.2.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo những biến động bất thường về tình hình tài chính - kinh tế 83
  3.3.2.2 Chính sách cho vay ngoại tệ, quản lý ngoại hối, tỷ giá cần điều chỉnh
  kịp thời 84
  3.3.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin phòng ngừa
  và xử lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước (CIC): 85
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 87
  KẾT LUẬN CHUNG
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ
  & EQ ^
  Bảng 2.1 - Tỷ trọng các phương thức thanh toán quốc tế
  Bảng 2.2 - Cơ cấu doanh số thanh toán xuất khẩu
  Bảng 2.3 - Cơ cấu doanh số thanh toán nhập khẩu
  Bảng 3.1 Chỉ tiêu doanh số thanh toán xuất khẩu năm 2010
  Bảng 3.2 Chỉ tiêu doanh số thanh toán nhậpkhẩu năm 2010
  Hình 2.1 - Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2009
  Hình 2.2 - Cơ cấu huy động vốn năm 2009
  Hình 2.3 - Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng
  Hình 2.4 - Mạng lưới hoạt động
  Hình 2.5 - Tổng tài sản qua các năm
  Hình 2.6 - Lợi nhuận trước thuế
  Hình 2.7 - Doanh số thanh toán quốc tế
  Hình 2.8 - Trị giá các phương thức thanh toán quốc tế
  Hình 2.9 - Phí thanh toán quốc tế
  Sơ đồ 1.1 - Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền
  Sơ đồ 1.2 - Quy trình nghiệp vụ nhờ thu
  Sơ đồ 1.2 - Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ
  CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN
  ã ã ã
  ^ Eũ ^
  TTQT Thanh toán quốc tế
  PTTT Phương thức thanh toán
  NHTM Ngân hàng thương mại
  L/C Tín dụng thư (Letter of credit)
  TDCT Tín dụng chứng từ
  XNK Xuất nhập khẩu
  ICC Phòng thương mại quốc tế
  UCP Uniform Customs and Practice for Documentary
  Credits (Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ)
  ISBP International Standard Banking Practice (Tập quán ngân
  tiêu chuẩn quốc tế)
  NH Ngân hàng
  NHPH Ngân hàng phát hành
  B/L Bill of lading
  AWB Airway bill
  LỜI MỞ ĐẦU
  & Q ^
  1. / Lý do chọn đề tài
  Công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam theo hướng mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế đã mang lại những thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực mới cho nước ta để tiếp tục hội nhập sâu sắc hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trước yêu cầu đó, ngành tài chính ngân hàng cũng vào cuộc, mà biểu hiện đầu tiên là sự gia tăng không ngừng về mạng lưới hoạt động. Nhất là kể từ sau 01-04-2007 ngân hàng nước ngoài có thể thành lập ngân hàng con với 100% vốn đầu tư nước ngoài theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Điều đó có nghĩa là thị phần trên thị trường Việt Nam đã phân chia xong, muốn giữ tốc độ tăng trưởng 22-25% (trung bình ngành), các ngân hàng phải liên kết cạnh tranh với nhau để phát triển, đồng thời đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của mình.
  Ngày nay các ngân hàng hiện đại hoạt động đa năng nhằm tăng thu nhập không những từ các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, mà ngày càng mở rộng các nghiệp vụ ngoại bảng như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, bảo lãnh . Các hoạt động ngoại bảng mang lại thu nhập cho ngân hàng dưới dạng phí ngày một tăng không những về mặt số lượng mà cả tỷ trọng. Trong số các nghiệp vụ ngoại bảng, thì thanh toán quốc tế đối với các NHTM Việt Nam là nghiệp vụ quan trọng nhất, có tốc độ tăng trưởng mạnh, mang lại cho ngân hàng khoản thu phí ngày một tăng; thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế để chấp nối phát triển các nghiệp vụ khác như mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, mở rộng quan hệ tài khoản, tín dụng .Do đó, nghiệp vụ thanh toán quốc tế có thể được xem là nghiệp vụ ngoại bảng đặc trưng cho các NHTM Việt Nam ngày nay.
  Tuy nhiên, thanh toán quốc tế cũng như các hoạt động ngoại bảng khác, tiềm ẩn khá nhiều rủi ro vì sự phức tạp và đa dạng của yếu tố quốc tế đem đến; đặc biệt, khi một số người cho rằng hoạt động thanh toán quốc tế mang lại thu nhập hấp dẫn nhưng ngân hàng không hề phải bỏ vốn, càng làm cho họ chủ quan lơ là, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
  Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các nội dung và biện pháp nhằm quản lý các rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại là một nhu cầu khách quan và hợp với quy luật. Đề tài với tiêu đề “Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank Việt Nam” hy vọng sẽ giải quyết các yêu cầu của vấn đề đặt ra
  2. / Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Thứ nhất, đề tài trình bày những cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế. Từ những cơ sở lý luận này, sẽ đưa ra những rủi ro có thể xảy ra đối với từng phương thức thanh toán cụ thể .
  Thứ hai, dựa vào thực tế vận dụng phương thức thanh toán quốc tế tại Eximbank Việt Nam, những trường hợp rủi ro đã xảy ra trong thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả cho Eximbank.
  Cuối cùng, đề tài đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank . Đây cũng là phần quan trọng nhất thể hiện tính hiệu quả của luận văn này. Nó cũng chính là mục đích cuối cùng mà tác giả mong muốn gửi đến quý bạn đọc.
  3. / Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  > Đối tượng nghiên cứu: hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
  > Phạm vi nghiên cứu:
  s Không gian: việc nghiên cứu luận văn được thực hiện trong phạm vi hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
  s Thời gian: các báo cáo hoạt động thanh toán quốc tế trong giai đoạn từ 2007-2010.
  4. / Phương pháp nghiên cứu:
  Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, luận văn này đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để luận giải các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, các phương pháp nghiên cứu sau đã được sử dụng: phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh dựa trên cơ sở số liệu thống kê của Eximbank Việt Nam.
  5. / Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  Luận văn làm sáng tỏ vị trí và vai trò của thanh toán quốc tế trong nền kinh tế; các rủi ro thường gặp trong thanh toán quốc tế; đặc biệt đi sâu vào phân tích rủi ro các phương thức thanh toán quốc tế dưới góc độ các bên tham gia trong quá trình thanh toán xuất nhập khẩu. Căn cứ vào những tổng hợp rủi ro, cơ sở lý luận đã xây dựng và thực tiễn nghiên cứu, đề ra thêm những giải pháp nhằm quản lý những rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Eximbank Việt Nam một cách hiệu quả hơn.
  6. / Kết cấu của luận văn:
  Ngoài phần mục lục, mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3
  chương như sau:
  Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc
  tế
  Chương 2 : Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank Việt Nam
  Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank Việt Nam.


  Xem Thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status