Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tình hình nghèo đói tại tỉnh Quảng Trị

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tình hình nghèo đói tại tỉnh Quảng Trị

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Từ khi lịch sử phát triển của xã hội loài người có sự phân chia gia cấp, vấn đề phân
  biệt giàu nghèo đã xuất hiện và cho đến nay vẫn đang tồn tại như một thách thức lớn đối
  với sự phát triển bền vững của từng Quốc gia, từng khu vực và toàn bộ nền văn minh hiện
  đại của nhân loại. Mục tiêu xoá đói giảm nghèo (XĐGN) luôn được đặt ra trong quá trình
  phát triển kinh tế-xã hội không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy,
  những năm gần đây nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế rất quan tâm tìm các giải pháp hạn
  chế nghèo đói và giảm dần khoảng cách phân hoá giàu, nghèo trên phạm vi toàn thế giới.
  Ở nước ta, xóa đói giảm nghèo được coi là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát
  triển kinh tế-xã hội của đất nước. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác
  định mục tiêu cơ bản trong hoạt động của mình là giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ
  mới để đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân, mọi gia đình Việt Nam. Chủ tịch Hồ
  Chí Minh đã chỉ rõ, Đảng và Nhà nước phải tạo điều kiện "Làm cho người nghèo đủ ăn.
  Người đủ ăn thì khá. Người khá, giàu thì giàu thêm" [13, tr 303].
  Vấn đề xóa đói giảm nghèo đã được đưa vào mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-
  xã hội 5 năm (1996-2000). Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996) đã khẳng
  định:"Thực hiện tốt chương trình XĐGN, nhất là đối với vùng căn cứ quân sự cách mạng,
  vùng đồng bào dân tộc thiểu số". Đại hội IX (năm 2001) tiếp tục khẳng định hướng đi đó
  và nhấn mạnh: "Việc tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với xóa đói giảm nghèo ngay trong
  từng bước đi và trong suốt quá trình Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu
  đến năm 2010, về cơ bản không còn hộ nghèo" [14]. Công cuộc đổi mới của đất nước đã
  đạt được những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế-xã hội, đời sống của đa số dân cư
  được cải thiện, công tác XĐGN đã thu được thành tựu đáng kể. Song, mức sống của người
  dân vẫn còn thấp, phân hóa thu nhập có xu hướng tăng lên. Một bộ phận khá lớn dân cư
  còn sống nghèo đói, trong đó có nhiều gia đình có công với Cách mạng vẫn còn chịu nhiều
  thiệt thòi trong hòa nhập cộng đồng và không đủ sức tiếp nhận những thành quả do công
  cuộc đổi mới mang lại. Cuối năm 2005, cả nước vẫn còn khoảng 22% số hộ nghèo đói.
  Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN đã triển khai mạnh mẽ ở tất cả các tỉnh, thành
  trong cả nước, nhưng hiệu quả chưa cao. Nhiều hộ thoát nghèo vẫn chưa vững chắc, rất dễ
  tái nghèo khi gặp thiên tai hay rủi ro bất thường trong đời sống và sản xuất kinh doanh,.
  Quảng Trị là một trong những tỉnh nghèo nhất khu vực Miền Trung, trong những
  năm qua, Quảng Trị đã tích cực thực hiện Chương trình XĐGN và thu được một số kết quả
  đáng kể; từ 1996-2005 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 2 %. Tuy nhiên tỷ lệ
  hộ nghèo của tỉnh còn rất cao 28,48% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 của Bộ LĐ-
  TB&XH). Đây đang là vấn đề bức xúc đặt ra cho tỉnh Quảng Trị, bởi thực hiện XĐGN
  trên địa bàn tỉnh không chỉ có ý nghĩa thực hiện mục tiêu chung của Quốc gia mà còn có
  vai trò thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển, vươn lên tránh tụt hậu; đồng thời hội
  nhập với các vùng khác trong khu vực và cả nước. Vì vậy, việc nghiên cứu, lý giải một
  cách đầy đủ và có hệ thống vấn đề nghèo đói, xác định các giải pháp thực hiện vừa đảm
  bảo đúng nguyên lý chung vừa phù hợp với thực tiễn của địa phương Quảng Trị là yêu cầu
  cấp thiết.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Xung quanh vấn đề nghèo đói, phân hóa giàu nghèo, XĐGN là chủ đề được Đảng,
  Nhà nước Việt nam, nhiều cơ quan trong nước, tổ chức quốc tế, cán bộ nghiên cứu quan
  tâm và có rất nhiều công trình nghiên cứu ở các khía cạnh khác nhau. Nhưng đáng chú ý là
  một số công trình sau:
  - UNDP “Tiến kịp”, 1996.
  - Nguyễn Thị Hằng, “Vấn đề XĐGN ở nông thôn nước ta hiện nay”, Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội, 1997.
  - Dương Phú Hiệp, Vũ Văn Hòa, “Phân hóa giàu - nghèo ở một số Quốc gia khu vực
  Châu Á-Thái Bình Dương”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999.
  - Ngô Quang Minh, “Tác động kinh tế của nhà nước góp phần XĐGN trong quá trình
  Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa ở Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999.
  - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo "XĐGN vùng
  dân tộc thiểu số: Phương pháp tiếp cận", năm 2001.
  - Trần Thị Hằng, "Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện
  nay", Nxb Thống kê, năm 2001.
  - Lê Xuân Bá, Chu Tiến Quang, “Nghèo đói và XĐGN ở Việt Nam”, Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội, 2001.
  - Hội thảo nghiên cứu giảm nghèo ở nông thôn từ cách tiếp cận vi mô. Chương trình
  nghiên cứu Việt Nam, Hà Lan (VNRP), Đà Nẵng năm 2002.
  - Ngân hàng Thế giới “Đói nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam” năm 2004 .
  Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều khía cạnh của vấn đề
  XĐGN. Đây là những tư liệu khoa học quý sẽ được tiếp thu có chọn lọc trong quá trình
  viết Luận văn này.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục đích: Nghiên cứu, khảo sát để đánh giá đúng thực trạng và nguyên nhân nghèo
  đói, đề xuất những giải pháp chủ yếu XĐGN trên địa bàn Quảng Trị, làm cơ sở cho việc
  xây dựng, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh có hiệu quả.
  Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích trên, Luận văn có nhiệm vụ:
  + Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nghèo đói và XĐGN.
  + Phân tích thực trạng nghèo đói và hoạt động XĐGN ở tỉnh hiện nay, chỉ rõ
  nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo đói và những vấn đề đặt ra cho công tác XĐGN trên
  địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  + Xác định mục tiêu và một số giải pháp chủ yếu thực hiện XĐGN ở Quảng Trị
  trong thời gian tới.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu các đối tượng là người nghèo, xã nghèo,
  vùng nghèo trong tỉnh.
  Phạm vi nghiên cứu: Quảng Trị có đặc điểm tương đối phức tạp về điều kiện sống,
  khí hậu, và địa hình, . có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến nghèo đói cho từng vùng,
  từng hộ. Ở Quảng Trị, dân số nông thôn chiếm tỷ lệ cao, vì thế luận văn đi sâu nghiên cứu
  vấn đề nghèo đói và XĐGN ở vùng nông thôn. Mặt khác, để phục vụ cho yêu cầu chỉ đạo
  chương trình XĐGN phù hợp với đặc điểm của địa phương, luận văn phân tích 3 vùng
  kinh tế sinh thái của tỉnh là: Vùng ven biển, vùng đồng bằng trung du và vùng núi. Về thời
  gian luận văn phân tích chủ yếu từ năm 1996 đến nay, khi các hoạt động XĐGN trên địa
  bàn tỉnh được đưa vào Nghị quyết. Về mục tiêu chiến lược và giải pháp XĐGN, dự báo
  đến năm 2015; một số mục tiêu được định lượng cụ thể đến năm 2010 để phù hợp với định
  hướng phát triển KT-XH của tỉnh.
  5. Cở sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Để xem xét vấn đề nghèo đói và XĐGN một cách khách quan, khoa học và sát thực
  tiễn, luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa
  Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng và
  Nhà nước ta về nghèo đói và XĐGN, vấn đề dân tộc. Luận văn sử dụng phương pháp duy
  vật biện chứng, duy vật lịch sử và các phương pháp nghiên cứu cụ thể của kinh tế học và
  xã hội học như: Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh, phương pháp đồ thị,
  mô hình, phân tổ, điều tra, tổng kết thực tiễn . để đánh giá và làm sáng tỏ các vấn đề
  nghiên cứu của đề tài.
  6. Những điểm mới của luận văn
  Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sẽ tiếp tục kế thừa kết quả của nhiều công
  trình khoa học liên quan đến vấn đề nghèo đói và XĐGN; luận văn có những điểm mới sau
  đây:
  - Chỉ ra diễn biến nghèo đói và hoạt động XĐGN ở tỉnh Quảng Trị và những vấn đề
  đặt ra cần phải giải quyết.
  - Đưa ra một số giải pháp cơ bản có tính khả thi nhằm từng bước XĐGN ở Quảng Trị
  trong thời gian tới.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn có 3
  chương, 8 tiết.
  Chương 1
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHÈO ĐÓI
  1.1. QUAN NIỆM VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHUẨN NGHÈO

  Xem Thêm: Tình hình nghèo đói tại tỉnh Quảng Trị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình nghèo đói tại tỉnh Quảng Trị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status