Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam

  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung
  quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp
  nhà nước luôn được coi là bộ phận trọng yếu của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất
  quan trọng để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
  ở nước ta trong 20 năm đổi mới, nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX,
  hệ thống doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh
  tranh, đã có những đóng góp đáng kể vào GDP, tổng thu ngân sách nhà nước và thực hiện
  các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác. Tuy vậy, hệ thống doanh nghiệp nhà nước ở nước ta
  vẫn còn nhiều yếu kém, sức cạnh tranh thấp, . Vì thế, trong Văn kiện Đại hội lần thứ X
  của Đảng đã đưa ra chủ trương: "Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả
  và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước" [18, tr.232].
  Đối với tỉnh Quảng Nam, một tỉnh vừa mới được chia tách từ đơn vị hành chính
  Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ năm 1997 đến nay doanh nghiệp nhà nước của tỉnh đã có
  những bước phát triển và đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  Song, các doanh nghiệp nhà nước ở Quảng Nam hầu hết là quy mô vừa và nhỏ, trừ một số
  ít doanh nghiệp đang có nhiều nỗ lực để duy trì khả năng hoạt động trong điều kiện chưa
  hội đủ các yếu tố của nền kinh tế thị trường, thì phần lớn các doanh nghiệp nhà nước đang
  trong tình trạng sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, cần phải có giải pháp sắp xếp, đổi mới
  và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  Vì thế, đề tài nghiên cứu “Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà
  nước tỉnh Quảng Nam” là cần thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Đã có nhiều tác giả, nhiều nhà lý luận nghiên cứu về hiệu quả sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng, nghiên cứu về các giải
  pháp đổi mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước dưới các góc độ khác nhau, tiêu biểu
  như:
  - Những giải pháp nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước - tác giả PGS.TSKH
  Đỗ Nguyên Khoát đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 5/2004.
  - Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhà
  nước ở nước ta hiện nay của Đoàn Ngọc Phúc, đăng trên tạp chí Khoa học Chính trị, số 6
  năm 2002.
  - Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam của TS Lê Khoa,
  đăng trên tạp chí Phát triển kinh tế, tháng 4/2002.
  - Thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà
  nước của tác giả Hồ Xuân Hùng đăng trên tạp chí Cộng sản, số 8 tháng 4/2004.
  - Một số giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước của Phạm
  Đức Trung đăng trên tạp chí Quản lý nhà nước, số 11 năm 2003.
  - Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội
  nhập của TS Nguyễn Đăng Nam đăng trên tạp chí Tài chính, số 1+2 năm 2003.
  - Để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã
  hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay của PGS.TS Nguyễn Đình Kháng.
  - Các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả của hệ thống doanh nghiệp nhà nước ở
  nước ta của GS.TS Chu Văn Cấp.
  - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nhà nước trong quá trình hội nhập của TS
  Nguyễn Văn Quảng đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 2/2005.
  - Nâng cao khả năng cạnh tranh - vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam
  tham gia AFTA của Đoàn Nhật Dũng đăng trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 281 tháng
  10/2001.
  - Tác động của rào cản trong cạnh tranh đối với khả năng cạnh tranh của các
  doanh nghiệp Việt Nam của Đặng Thành Lê đăng trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 304
  tháng 9/2003.
  - Một số quan điểm chỉ đạo bảo đảm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  nhà nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Đỗ Huy Hà đăng trên tạp chí Kinh
  tế và Dự báo, số 9/2004.
  Và rất nhiều công trình khác.
  Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn ít đề tài nghiên cứu một cách cụ thể và có hệ thống
  về hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước ở Quảng Nam dưới góc độ khoa
  học kinh tế chính trị. Do đó, đề tài luận văn này không trùng lặp với các công trình, bài
  viết đã công bố.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục đích
  - Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam
  hiện nay, qua đó đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn
  tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao
  hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2010.
  3.2. Nhiệm vụ
  - Khái quát những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả kinh
  doanh của doanh nghiệp nhà nước và sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh
  nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta nói chung và ở
  Quảng Nam nói riêng.
  - Đánh giá thực trạng hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam, những
  kết quả và tồn tại, nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế.
  - Đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả
  kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2010.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng
  Tất cả các doanh nghiệp nhà nước ở Quảng Nam thuộc sự quản lý nhà nước của
  tỉnh, có quan hệ trực tiếp và tác động ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội
  của địa phương.
  4.2. Giới hạn phạm vi và thời gian nghiên cứu
  - Đi sâu nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế, các định hướng chung, tổng quát, cũng
  như các quan điểm . liên quan đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà
  nước, đề tài không đi vào mặt kỹ thuật, nghiệp vụ cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh doanh của
  doanh nghiệp nhà nước.
  - Phạm vi nghiên cứu là các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Quảng Nam có 100% vốn
  nhà nước và hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  - Không nghiên cứu các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích cũng như các
  doanh nghiệp nhà nước của Trung ương và của các tỉnh, thành phố đóng chân và hoạt động
  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  - Thời gian nghiên cứu từ 2001 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cơ sở lý luận
  Dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan
  điểm, đường lối, chính sách, pháp luật . của Đảng và Nhà nước.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  Sử dụng phương pháp tổng hợp và các phương pháp phân tích thống kê để xử lý số
  liệu và kết quả điều tra khảo sát thực tiễn, đặc biệt là phương pháp tổng kết thực tiễn để rút
  ra các bài học kinh nghiệm.
  6. Đóng góp khoa học của luận văn
  Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ
  quan hữu quan của tỉnh hoạch định chính sách, giải pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước
  của tỉnh nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đồng thời ứng dụng hợp lý các giải
  pháp đối với các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Quảng Nam đang tồn tại và hoạt động.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn
  gồm 3 chương, 6 tiết
  Chương 1: Doanh nghiệp nhà nước và hiệu quả kinh doanh.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà
  nước tỉnh Quảng Nam.
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu qủa kinh doanh của doanh
  nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam.
  Chương 1

  Xem Thêm: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status