Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những vấn đề sau cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước trong ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những vấn đề sau cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước trong ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng phát triển
  kinh tế nhiều thành phần với sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu, nhằm phát huy mọi
  tiềm lực vật chất và lao động sáng tạo của toàn dân tộc để phát triển đất nước. Trong đó
  kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để
  Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
  Trong những năm qua, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói chung - bộ
  phận nòng cốt của kinh tế nhà nước đã đóng góp rất lớn trong quá trình xây dựng và
  phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội
  nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động các DNNN vẫn còn bộc lộ
  nhiều mặt hạn chế, qui mô nhỏ, hiệu quả kém, năng lực cạnh tranh thấp, công nghệ lạc
  hậu, thậm chí một số DNNN còn làm ăn thua lỗ kéo dài Vì vậy, vấn đề cải cách
  DNNN được đặt ra cấp bách. Một trong những giải pháp cải cách mang tính chiến lược
  là chuyển một bộ phận DNNN không cần nắm giữ 100% vốn sang công ty cổ phần.
  Tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nói chung và các DNNN trong
  ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng nói riêng đã trải qua một thời gian và đã thu
  được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề sau cổ phần hóa cần được rút
  kinh nghiệm, cần được giải quyết, để các công ty cổ phần của thành phố Đà Nẵng sau cổ
  phần hoá doanh nghiệp nhà nước có thể phát triển. Đây là những vấn đề không hề đơn giản
  chút nào, thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và không thể
  giải quyết một sớm một chiều mà cần phải đầu tư nghiên cứu.
  Thực tế, đối với thành phố Đà Nẵng năm 1997 sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam
  – Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị trực thuộc
  Trung ương, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước mới được Thành ủy, Ủy
  ban nhân dân (UBND) thành phố đặc biệt quan tâm, trong đó trọng tâm là công tác CPH
  các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý, trong đó 10 doanh nghiệp thương
  mại sau khi sắp xếp, sáp nhập còn lại 05 doanh nghiệp (DN), đến nay có 04 DN thực hiện
  xong CPH đã đi vào hoạt động, 01 DN đang chuẩn bị CPH. Trong 04 DN sau khi CPH có
  01 DN đang gặp rất nhiều khó khăn có nguy cơ phá sản, lý do phá sản có nhiều nhưng
  chính là do đánh giá tài sản DN không chính xác, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng
  đến sự phát triển của doanh nghiệp sau CPH và quyền lợi của cổ đông, còn lại 03 DN CPH
  hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) có hiệu quả nhưng cũng gặp khó khăn về nhiều
  mặt cần được quan tâm đề ra các giải pháp để khắc phục.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi xin chọn vấn đề: “Những vấn đề sau cổ phần
  hóa các DNNN trong ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng” để làm đề tài nghiên
  cứu. Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc tìm ra các giải pháp nhằm khắc
  phục những tồn tại, vướng mắc của các doanh nghiệp nhà nước sau CPH trong ngành
  thương mại (TM) tại thành phố Đà Nẵng.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Cổ phần hóa DNNN đã có nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu. Đối
  với nước ngoài, vấn đề này chủ yếu tập trung vào việc phân tích sự cần thiết, mục tiêu và
  các biện pháp chuyển đổi sở hữu DNNN nhằm phục vụ chủ trương tổ chức lại nền kinh tế
  quốc gia.
  Đối với Việt Nam chủ trương CPH DNNN đến nay không còn là điều mới mẻ, có
  nhiều công trình nghiên cứu về CPH nói chung và về các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến
  trình CPH trên toàn quốc và ở một số địa phương. Ở Viện kinh tế - chính trị, Học viện
  chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có luận văn Thạc sỹ của Đỗ Thị Oanh với đề tài: “Cổ phần
  hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp” Theo đó, tác
  giả xác định được cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình CPH và nêu ra các giải pháp
  chung nhất cho cổ phần hoá. Trên Tạp chí Cộng sản số 22/2004 có bài viết của đồng chí
  Lê Hữu Nghĩa Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung
  ương về: CPH DNNN ở Việt Nam hiện nay mấy vấn đề lý luận và thực tiễn, Tạp chí Cộng
  sản số 18/2004 có bài viết của đồng chí Hồ Xuân Hùng Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và
  phát triển doanh nghiệp về: CPH DNNN kết quả, vướng mắc và giải pháp . Các bài viết
  nêu lên những vấn đề lý luận và thực tiễn, về mục tiêu của CPH; về kết quả, thuận lợi, khó
  khăn và các giải pháp để tháo gỡ, nhằm rút kinh nghiệm để làm tốt công tác CPH trong
  thời gian đến. Tuy nhiên, còn ít công trình nghiên cứu vấn đề: “Những vấn đề sau CPH
  các DNNN trong ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng” dưới góc độ khoa học
  kinh tế - chính trị. Do đó, đề tài luận văn này vẫn là cần thiết và không trùng lặp với các
  luận văn thạc sỹ kinh tế đã bảo vệ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  - Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở khảo sát các DNNN trong ngành thương mại
  ở Đà Nẵng đã cổ phần hoá, tìm ra những vấn đề vướng mắc, tồn tại cần giải quyết. Từ đó
  đề xuất các phương hướng và giải pháp khắc phục.
  - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn tập
  trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau:
  + Phân tích thực trạng CPH và hoạt động của các công ty cổ phần từ CPH DNNN
  trong ngành TM của thành phố Đà Nẵng để rút ra những mặt được, tồn tại và vướng mắc
  cần giải quyết.
  + Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại sau cổ phần hóa các DNNN
  trong ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Luận văn tập trung nghiên cứu các công ty cổ phần từ cổ phần hóa DNNN trong
  ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng dưới góc cạnh những tồn tại, vướng mắc, thành
  công.
  Thời gian: từ năm 1997 đến nay.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra luận văn sử dụng phương
  pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Chú trọng đến phương pháp phân tích,
  tổng hợp.
  Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp thống kê, điều tra, tổng kết thực tiễn.
  6. Những đóng góp mới của luận văn
  - Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại, vướng mắc sau cổ
  phần hóa của các DNNN trong ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan liên
  quan.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn
  gồm có 2 chương, 4 tiết.

  Xem Thêm: Những vấn đề sau cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước trong ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những vấn đề sau cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước trong ngành thương mại của thành phố Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status