Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Những thành tựu phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua,
  có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI thực
  sự trở thành một nguồn vốn quan trọng cho phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
  hướng CNH, HĐH, mở ra nhiều ngành nghề, sản phẩm mới, nâng cao năng lực quản lý
  và trình độ công nghệ, tạo thêm việc làm, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, phát
  triển quan hệ kinh tế đối ngoại của thành phố ven biển miền Trung. Khu vực có vốn đầu
  tư nước ngoài đã và đang trở thành một bộ phận kinh tế quan trọng của thành phố, đóng
  góp ngày càng tăng trong tổng sản phẩm của thành phố Đà Nẵng.
  Tuy nhiên, hoạt động FDI những năm qua còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. Đồng
  thời, trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang đặt ra triển vọng và thách thức lớn trên nhiều
  lĩnh vực trong đó có đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố
  Đà Nẵng lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2006-2010) đã đặt ra yêu cầu: Thực hiện đầy đủ và vận
  dụng linh hoạt các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ sản xuất kinh doanh đi đôi
  với tiếp tục nghiên cứu ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi nhằm tạo môi trường
  thông thoáng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) [2, tr.60].
  Nâng cao sự tác động tích cực của FDI đối với phát triển KT-XH thành phố sẽ
  góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị về
  xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, hoàn
  thành mục tiêu: đưa thành phố Đà Nẵng trở thành “một trong những đô thị lớn của cả
  nước, là trung tâm kinh tế- xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm công
  nghiệp, thương mại du lịch và dịch vụ; . phấn đấu để trở thành một trong những địa
  phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và cơ bản trở thành
  thành phố công nghiệp trước năm 2020”.
  Nghiên cứu sự tác động FDI đối với phát triển KT-XH trong thời gian qua ở thành


  phố Đà Nẵng, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao sự tác động tích cực
  và hạn chế mặt tiêu cực của FDI đối với KT-XH của Đà Nẵng là rất cần thiết. Do vậy,
  vấn đề “Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà
  Nẵng” được chọn làm đề tài nghiên cứu của luận văn.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài nói chung là vấn đề được nhiều học giả quan tâm
  nghiên cứu. Ở Việt Nam đã xuất bản nhiều sách, báo, công trình nghiên cứu về đầu tư
  trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam như:
  - Những vấn đề giải pháp chính trị, kinh tế nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực
  tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Nguyễn Khắc Thân, Chu Văn Cấp chủ biên - NXB Pháp
  lý H.1992);
  - Luận văn tiến sỹ kinh tế của Nguyễn Huy Thám “Kinh nghiệm thu hút vốn đầu
  tư nước ngoài ở các nước ASEAN và vận dụng vào Việt Nam” (H.1999);
  - Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cơ sở pháp lý - hiện trạng - cơ hội - triển vọng
  (NXB Thế giới H.1994);
  - Luận án PTS của Mai Đức Lộc “Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc phát
  triển kinh tế Việt Nam" (H.1994);
  - Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và giải pháp (Trần Xuân
  Tùng, Nxb Chính trị quốc gia H.2005).
  - Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế ở Việt Nam (Nguyễn Anh
  Tuấn, Nxb Tư pháp, H.2005).
  - Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
  (CIEM SIDA, Nxb Khoa học kỹ thuật, H.2006).
  Các đề tài trên đã nghiên cứu bản chất và xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp
  nước ngoài, đề ra một số giải pháp trong thu hút, quản lý FDI ở Việt Nam.
  Đặc biệt, đã có một số công trình nghiên cứu vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước
  ngoài trên địa bàn Đà Nẵng được công bố giúp chung ta có cái nhìn tương đối rõ hơn
  tình hình, triển vọng của hoạt động đầu tư nước ngoài của thành phố ven biển miền
  Trung này như:


  Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thành phố Đà Nẵng (Luận án Thạc sỹ kinh
  tế của Nguyễn Hữu Chiến H.1999);
  Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên
  địa bàn thành phố Đà Nẵng (đề tài khoa học cấp thành phố- Trung tâm xúc tiến đầu tư
  Đà Nẵng- ĐN. 2003).
  Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu vấn đề: “Tác động đầu tư trực tiếp
  nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng” dưới góc độ khoa học kinh
  tế - chính trị. Do đó, đề tài luận văn này là cần thiết và không trùng lặp với các công
  trình đã công bố.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục đích
  Tìm giải pháp nâng cao sự tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của FDI
  vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng
  3.2. Nhiệm vụ
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài;
  - Thực trạng sự tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển KT-XH
  ở thành phố Đà Nẵng;
  - Tìm ra nguyên nhân những sự tác động tích cực cũng như tiêu cực của đầu tư
  trực tiếp nước ngoài đối với phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng;
  - Đề ra các giải pháp để nâng cao tác động tích cực của FDI đối với đầu tư trực
  tiếp nước ngoài.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Sự tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài.
  Đối tượng khảo sát: các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng, tình hình
  KT-XH có liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.
  Phạm vi khảo sát: địa bàn thành phố Đà Nẵng, thời gian từ khi thành phố Đà
  Nẵng được tách ra từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, để trở thành đơn vị hành chính trực
  thuộc trung ương (năm 1997-nay).


  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
  và những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luận văn sử dụng
  các phương pháp khảo sát thực tế, phỏng vấn chuyên gia, phân tích, tổng hợp, so
  sánh , đồng thời kế thừa có chọn lọc kết quả của một số công trình nghiên cứu có liên
  quan.
  6. Những đóng góp mới của luận văn
  - Đánh giá sự tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với KT-XH ở thành
  phố Đà Nẵng kể từ khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương đến
  nay;
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao sự tác động tích cực của đầu tư trực tiếp
  nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố trong thời gian tới.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan liên
  quan.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của
  luận văn được kết cấu thành 3 chương, 9 tiết.

  Xem Thêm: Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status