Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Khu công nghiệp giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  đất nước. Xây dựng khu công nghiệp chính là thực hiện ý tưởng "đi tắt, đón đầu" trong
  quá trình phát triển kinh tế xã hội. Điểm mạnh của khu công nghiệp là thu hút mạnh mẽ
  đầu tư trong và ngoài nước.
  Nhận thức được điều đó, hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khoá
  VII (1994) đã đặt ra vấn đề "quy hoạch các vùng, trước hết là các địa bàn trọng điểm, các
  khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp tập trung". Nghị quyết đại hội đại
  biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VIII nêu rõ "cải tạo các khu công nghiệp hiện có về kết
  cấu hạ tầng và công nghệ sản xuất, xây dựng mới một số khu công nghiệp phân bố rộng
  trên các vùng". Ngày 24/4/1997 chính phủ đã ban hành nghị định 36/CP tạo cơ sở pháp lý
  cho việc xây dựng và vận hành khu công nghiệp tập trung trên phạm vi cả nước.
  Nghệ An là một tỉnh lớn cả về diện tích và dân số, điều kiện tự nhiên tương đối
  thuận lợi để phát triển công nghiệp, nhưng hiện nay vẫn là một tỉnh nghèo. Để đưa Nghệ
  An thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo và kém phát triển vào năm 2010, cơ bản trở thành tỉnh
  công nghiệp vào năm 2020 đòi hỏi phải đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và dịch
  vụ. Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Nghệ An (12/2005) đã khẳng định "từ nay
  đến 2010 khuyến khích các nhà đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm,
  Cửa Lò theo quy hoạch đã được duyệt ."
  Cùng với sự phát triển các khu công nghiệp cả nước, các khu công nghiệp ở Nghệ
  An ra đời đã trở thành một trong những địa điểm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước,
  tạo động lực lớn cho quá trình tiếp thu khoa học công nghệ, phân công lại lao động phù hợp
  với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
  Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở
  Nghệ An vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp triển khai
  chậm, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp rất thấp. Hầu hết các dự án đầu tư có quy mô
  nhỏ, nguồn vốn đầu tư chủ yếu là nguồn vốn trong nước, vốn FDI rất hạn chế. Nhu cầu


  đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ, các ngành phụ trợ ở các khu công
  nghiệp rất lớn nhưng vốn huy động được quá ít .
  Làm thế nào để thu hút được nhiều vốn đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An
  trong thời gian tới vẫn là một nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Xuất phát từ yêu cầu đó tác
  giả chọn vấn đề " Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay " làm
  đề tài luận văn thạc sỹ.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Thu hút đầu tư nói chung và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp nói riêng là một
  vấn đề mang tính chiến lược đã được Đảng và nhà nước ta quan tâm thể hiện qua đường
  lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề
  cập vấn đề này, trong đó đáng chú ý một số công trình như:
  Trần Xuân Kiên,"Chiến lược huy động và sử dụng vốn trong nước cho phát triển
  nền công nghiệp Việt Nam", Nxb lao động 1998.
  PGS .TS Vũ Văn Phúc- TS Trần Thị Minh Châu, "Các khu công nghiệp tập trung và
  vai trò của nó trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam", Tạp chí Kinh tế Châu
  á- Thái Bình Dương số 12,13 và 14 năm 2004.
  Bộ kế hoạch và đầu tư, Tạp chí cộng sản, Ban kinh tế trung ương, UBND tỉnh Đồng
  Nai, Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh
  tế quốc tế, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đồng Nai tháng 11/ 2004.
  Trần Xuân Tùng, "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam, thực trạng và giải
  pháp", Nxb Chính trị Quốc gia 2005.
  Nguyễn Bá, "Các khu công nghiệp ở Nghệ An sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư",
  Tạp chí Kinh tế và dự báo số 8 năm 2005.
  Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về thu hút đầu tư vào các
  khu công nghiệp ở Nghệ An một cách có hệ thống và dưới góc độ khoa học kinh tế chính
  trị. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và đưa ra những giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh
  thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay là vấn đề rất cần thiết.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  3.1. Mục đích của đề tài


  Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của việc thu hút đầu tư vào các
  khu công nghiệp, phân tích thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp đẩy mạnh thu
  hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An.
  3.2. Nhiệm vụ của đề tài
  Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:
  - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư, khu công nghiệp, thu hút đầu tư
  vào khu công nghiệp.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An
  trong những năm qua.
  - Xây dựng phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu
  hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An trong những năm tới.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Môi trường đầu tư và các hình thức thu hút đầu tư vào khu
  công nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề thu hút vốn bằng tiền
  trong và ngoài nước đầu tư trực tiếp vào các khu công nghiệp ở Nghệ An từ năm 1998
  đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Cơ sở lý luận: Dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
  và những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển các khu
  công nghiệp.
  - Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch
  sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, kết hợp các phương pháp hệ thống, thống kê, phân tích- tổng
  hợp, kết hợp lôgic- lịch sử, khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn. Đồng thời đề tài có kế thừa
  và sử dụng có chọn lọc những đề xuất và các số liệu trong một số công trình nghiên cứu
  của các tác giả khác.
  6. Những đóng góp của luận văn
  Trình bày có hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về khu công nghiệp và thu hút đầu tư
  vào khu công nghiệp.


  Đề xuất những giải pháp cơ bản có tính khả thi nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào
  các khu công nghiệp ở Nghệ An thời gian tới.
  Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc
  hoạch định những chính sách phát triển các khu công nghiệp ở Nghệ An và cho sinh
  viên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm
  3 chương, 8 tiết.

  Xem Thêm: Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status