Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hà

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ngành vận
  tải cũng đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải
  hàng dự án, vận tải hàng siêu trường siêu trọng. Để ngành vận tải đáp ứng yêu cầu của
  phát triển kinh tế và hội nhập, ngoài yếu tố cơ sở hạ tầng thì năng lực cạnh tranh của các
  doanh nghiệp vận tải có ý nghĩa quan trọng. Là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển
  của doanh nghiệp trong thị trường vận tải nội địa và Quốc tế. Thời gian qua các doanh
  nghiệp vận tải Việt Nam đã chú ý bước đầu đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của
  mình. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp vận tải thế giới thì doanh nghiệp vận tải Việt
  Nam vẫn còn non yếu về năng lực và kinh nghiệm cạnh tranh. Việc nghiên cứu các yếu tố
  ảnh hưởng đến doanh nghiệp để đề ra các biện pháp nhằm nâng cao vị thế của doanh
  nghiệp trên thương trường là đòi hỏi có tính cấp thiết hiện nay.
  Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập thì cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày
  càng quyết liệt, không chỉ có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn có
  sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài ngay
  tại thị trường trong nước, đặc biệt là đối với ngành Vận tải hàng dự án, một ngành mà
  hiện nay được xem như chưa có được năng lực cạnh tranh cao với các doanh nghiệp
  nước ngoài trong lĩnh vực vận tải nội địa. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải
  không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để đáp ứng yêu cầu của
  thị trường.
  Công ty Vận tải Đa phương thức là doanh nghiệp vận tải hoạt động trong nhiều lĩnh
  vực, trong đó vận tải hàng dự án là ngành chủ lực, đặc biệt là vận tải hàng siêu trường siêu
  trọng. Trong những năm qua, là một trong những đơn vị dẫn đầu của Bộ Giao thông vận
  tải, đã có những đóng góp lớn trong lĩnh vực vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, thiết
  bị toàn bộ các dự án lớn, trọng điểm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
  nước. Tuy nhiên, trước xu thế cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong thị trường vận tải,
  Công ty Vận tải Đa phương thức vẫn còn một số bất cập mà nếu không nhanh chóng khắc
  phục thì thị trường có thể bị thu hẹp khi Việt Nam mở cửa trong lĩnh vực này. Là người
  trực tiếp tham gia quản lý trong lĩnh vực này, tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng


  lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hàng dự án”
  được chọn làm luận văn thạc sỹ - chuyên ngành: Quản lý kinh tế.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Nâng cao năng lực cạnh tranh là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp vì nó
  quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Liên quan đến đề tài nghiên cứu đã có
  nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu đã được công bố như:
  - Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Bưu chính viễn
  thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp - Luận văn Thạc sỹ
  của Trương Hoài Trang, Hà Nội, 2005.
  - Một số giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng
  Công thương Việt Nam - luận văn thạc sỹ của Phan Lê Mai Linh, Đà Nẵng, 2003.
  - Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng Nhà nước ở Việt
  Nam - luận án Tiến sỹ khoa học kinh tế của Nguyễn Tiến Triển
  - Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội
  nhập kinh tế quốc tế - Tiến sỹ Nguyễn Vĩnh Thanh, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội.
  - Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung
  ương (CIEM) và cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) - Nxb Giao thông vận tải, Hà
  Nội.
  - Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E. Porter - TS Dương Ngọc Dũng -
  Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế
  quốc tế - TS Vũ Trọng Lâm- Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  - Cạnh tranh kinh tế - PGS TS Trần văn Tùng - Nxb Thế giới.
  Với cùng một mục tiêu là nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng mỗi doanh nghiệp
  sẽ có một chiến lược riêng của đơn vị mình. Và trong các nghiên cứu trên, vấn đề cạnh
  tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh đã được đề cập cho một số ngành nghề và quốc gia
  nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm
  nâng cao năng lực canh tranh của các đơn vị vận tải đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải hàng
  dự án. Tôi đã chú trọng kế thừa và chọn lọc những ý tưởng liên quan đến đề tài để phân
  tích tình hình thực tiễn và tìm một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty


  vận tải đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hàng dự án.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  Mục đích của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp
  khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh
  vực vận tải hàng dự án trên thị trường vận tải Việt Nam và thị trường nước ngoài như Lào
  và Campuchia.
  Để thực hiện mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề sau:
  - Những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
  - Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức
  trong lĩnh vực vận tải hàng dự án.
  - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Vận tải Đa phương thức
  trong lĩnh vực vận tải hàng dự án.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Đối tượng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải trong nền kinh
  tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
  Phạm vi nghiên cứu: Vận tải là đa dạng, đa mặt hàng, nhưng luận văn chỉ tập trung
  vào lĩnh vực vận tải vật tư thiết bị hàng dự án tại Công ty Vận tải Đa phương thức.
  Thời gian nghiên cứu khảo sát thực trạng từ năm 2000 - 2006 và đề xuất giải pháp
  đến 2010
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trên cơ sở tổng hợp, phân tích thị trường vận tải nội địa và một số nước láng giềng,
  nghiên cứu các tài liệu về chiến lược cạnh tranh, vận tải Đa phương thức, quản trị doanh
  nghiệp, marketing để ứng dụng xây dựng chiến lược phù hợp nhằm nâng cao năng lực
  cạnh tranh của Công ty.
  6. Dự kiến đóng góp của luận văn
  - Hệ thống hoá có bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của
  doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vận tải nói riêng.
  - Phân tích các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty
  Vận tải Đa phương thức.
  - Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty Vận tải Đa phương thức trên thị trường


  vận tải hàng dự án tại Việt Nam.
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công
  ty Vận tải Đa phương thức trên lĩnh vực vận tải hàng dự án.
  - Một số kiến nghị với Nhà Nước và Bộ Giao Thông Vận Tải
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn gồm 3
  chương, 9 tiết.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status