Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp để hoàn thiện và phát triển thị trường bất động sản nhà ở cho người có thu n

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp để hoàn thiện và phát triển thị trường bất động sản nhà ở cho người có thu n

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG IV
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ . V
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VI
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT
  ĐỘNG SẢN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP 7
  1.1. Tổng quan về nhà ở cho người có thu nhập thấp 7
  1.1.1. Các khái niệm liên quan đến nhà ở thu nhập thấp 7
  1.1.2. Đặc điểm nhà ở cho người có thu nhập thấp 9
  1.1.3. Cơ chế quản lý các dự án nhà thu nhập thấp . 1 2
  1.2. Tổng quan về thị trường bất động sản nhà ở thu nhập thấp 14
  1.2.1. Thị trường bất động sản nhà ở thu nhập thấp mang đặc điểm
  chung của thị trường bất động sản . 1 4
  1.2.2. Đặc điểm của cung về nhà ở cho người có thu nhập thấp .1 6
  1.2.3. Đặc điểm của cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp . 1 9
  1.3. Bài học kinh nghiệm một số quốc gia và địa phương trong
  việc hoàn thiện nhà ở cho người thu nhập thấp 2 2
  1.3.1. Trung Quốc . 2 2
  1.3.2. Singapore . 2 5
  1.3.3. Thành phố Hồ Chí Minh 2 8
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CHO
  NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP 32
  2.1. Khái quát tình hình phát triển nhà ở đô thị ở Hà Nội . 3 2
  2.1.1. Khái quát tình hình phát triển nhà ở đô thị ở Việt Nam qua các
  giai đoạn 3 2
  2.1.2. Khái quát tình hình phát triển nhà ở Hà Nội qua các giai đoạn .
  .35
  2.2. Thực trạng về cung cầu của thị trường nhà ở cho người có
  thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 3 6
  ii
  2.2.1. Thực trạng của nhà cho người có thu nhập thấp trên địa bàn
  Hà Nội 3 6
  2.2.2. Thực trạng của cung nhà cho người có thu nhập thấp trên địa
  bàn Hà Nội . 3 8
  2.2.3. Thực trạng của cầu về nhà cho người có thu nhập thấp trên địa
  bàn Hà Nội . 4 4
  2.2.4. Các chính sách của Nhà Nước nhằm hoàn thiện thị trường nhà
  ở thu nhập thấp . 4 8
  2.3. Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản cho người thu
  nhập thấp 5 2
  2.3.1. Đánh giá thực trạng cung cầu của thị trường bất động sản cho
  người thu nhập thấp 5 2
  2.3.2. Đánh giá các chính sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ sự
  phát triển của thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp .5 4
  CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ KÍCH THÍCH VÀ
  HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở CHO
  NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 5 7
  3.1. Quan điểm, chủ trương định hướng của đảng nhà nước 57
  3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước 5 7
  3.1.2. Mục tiêu . 5 9
  3.1.3. Nguyên tắc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà
  Nội .60
  3.1.4. Định hướng xây dựng và phát triển . 6 1
  3.2. Một số giải nhằm pháp kích thích và hoàn thiện thị trường bất
  động sản cho người thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 63
  3.2.1. Về phía Chính phủ 63
  3.2.2. Về phía doanh nghiệp đầu tư xây dựng . 6 6
  3.2.3. Về phía người thuê, thuê mua nhà 70
  KẾT LUẬN . 7 3
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 7 5
  iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1: Số dự án nhà cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 2003
  Bảng 2: Số dự án nhà cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 2009
  iv
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 1: Cung về nhà ở cho người có thu nhập thấp
  Biểu đồ 2: Các loại hình sở hữu nhà ở ở đô thị của Trung Quốc năm
  v
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  Tên thông thường Tên viết tắt
  Nhà ở xã hội NOXH
  Thu nhập thấp TNT
  Hộ gia đình HGD
  Nguyên vật liệu NVL
  Cơ sở hạ tầng CSHT
  Bất động sản BĐS
  Giải phóng mặt bằng GPMB
  Chương trình nhà ở CTNO
  Ngân sách nhà nước NSNN
  Cục phát triển nhà ở Singapore HDB
  Thị trường tài chính TTTC
  Hạ tầng xã hội HTXH
  Nhà ở kinh tế ở Trung Quốc EHB
  vi
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ tại các đô thị của Việt Nam
  là kết quả tất yếu của quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thủ đô
  Hà Nội là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa cao nhất trong cả
  nước, bởi vậy sự gia tăng dân số cơ giới bên cạnh gia tăng tự nhiên và nhu cầu
  tách hộ do kết hôn ngày càng tạp áp lực lớn cho việc đáp ứng cầu nhà ở trong xã
  hội.
  Theo ước tính của Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội năm 2007, quỹ nhà
  thành phố chỉ đáp ứng chưa được một nửa số nhà cần thiết. Thêm vào đó, ít nhất
  gần 70% số hộ ở địa bàn Hà Nội có thu nhập thấp dưới mức trung bình 830.000
  đồng/người/tháng (Cục Thống kê Hà Nội, 2008). Từ các con số trên, có thể thấy
  nhu cầu về nhà giá rẻ tại Hà Nội đang rất lớn. Dù bất động sản đóng băng và có
  xu hướng giảm mạnh trong những năm gần đây, giá của căn hộ thu nhập thấp
  vào khoảng 600 - 850 triệu/căn, giá căn hộ 70m2 trung bình tại Hà Nội là trên 2
  tỷ đồng (Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 2011), người thu nhập
  thấp vẫn gặp khó khăn trong việc mua được nhà. Thực tế cho thấy, nguồn cầu ở
  phân khúc nhà ở giá rẻ đang rất dồi dào, nhưng các nhà đầu tư vẫn không hứng
  thú với phân khúc nhà này bởi lợi nhuận không cao như phân khúc căn hộ cao
  cấp.
  Mặt khác, nhà ở nói chung và nhà ở cho người thu nhập thấp nói riêng có
  hai thuộc tính cơ bản là thuộc tính hàng hóa và thuộc tính xã hội. Do có thuộc
  tính hàng hóa nên việc sản xuất và lưu thông nhà ở tuân theo cơ chế thị trường.
  Không chỉ là một loại hàng hóa thông thường, do thuộc tính xã hội, nhà ở còn là
  một loại hàng hóa cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống con người, vì vậy,
  1
  Nhà nước cần có chính sách khắc phục thất bại thị trường, giúp đỡ những người
  không đủ khả năng tiếp cận thị trường nhà ở thu nhập thấp.
  Theo Luật Nhà ở 2005, Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ban hành ngày
  29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
  Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, và mới
  đây nhất là nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 về quy định
  chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
  xã hội xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước được hưởng
  các ưu đãi cơ bản như: được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích
  đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt; được áp dụng
  thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng, được miễn, giảm và hưởng các ưu đãi về
  thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ
  tín dụng đầu tư từ các nguồn: vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy
  định; vay từ Quỹ phát triển nhà ở hoặc Quỹ tiết kiệm nhà ở (nếu có). Tuy nhiên,
  nghị định số 71/2010 chỉ hướng dẫn biện pháp giúp đỡ bên cung, không đề cập
  gì đến quy định về Nhà nước trợ giúp lãi suất tiền vay của bên cầu để mua nhà
  như quy định trong Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ra trước đó một năm, nhưng
  không nói rõ tiền trợ giúp lấy từ nguồn nào.
  Ngày 6 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 2196/CT-
  TTg về một số giải pháp tăng cường thị trường bất động sản vừa đã mở ra rất
  nhiều cơ hội và đặc biệt Công văn 8844/NHNN-CSTT ngày 14 tháng 11 năm
  2011 về hoạt động tín dụng trong các tháng cuối năm 2011 do Ngân hàng Nhà
  nước ban hành, đưa 4 nhóm bất động sản ra khỏi nhóm phi sản xuất, được coi là
  nhiều cơ hội và đặc biệt Công văn 8844/NHNN-CSTT ngày 14 háng 11 năm một
  động thái giúp thị trường có thêm vốn cho những trường hợp mua nhà thu nhập
  2
  thấp và các cá nhân có nhu cầu thực đã khích lệ và lấy lại niềm tin cho khách
  hàng cũng như nhà đầu tư tại phân khúc thị trường này. Nhưng thị trường còn
  cần thời gian để đánh giá hiệu quả của các chỉ thị này.
  Nhận thấy vai trò của thị trường nhà ở cho người có thu nhập thấp, xét
  thấy cần có những nghiên cứu sâu hơn về thực trạng thị trường nhà ở cho người
  có thu nhập thấp, để từ đó có các giải pháp để hoàn thiện và phát triển thị trường,
  nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp để hoàn
  thiện và phát triển thị trường bất động sản nhà ở cho người có thu nhập
  thấp trên địa bàn Hà Nội ”.
  2. Tổng quan nghiên cứu
  Vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp hiện được xác định là một trong
  những nhiệm vụ kinh tế chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước trong chiến
  lược nhà ở đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đối với người thu nhập thấp
  chiếm số lượng lớn trên địa bàn thành phố thì việc sở hữu một ngôi nhà được
  xem như một “giấc mơ”. Tuy đã được nhà nước hỗ trợ và chỉ đạo triển khai các
  dự án nhưng công tác thực hiện xây dựng nhà ở thu nhập thấp vẫn được mọi
  người biết đến với các “dự án treo”, “nhà thu nhập thấp, chất lượng thấp”. Điều
  đó cho thấy sự không tương xứng và đầy bất cập giữa nguồn cung và nhu cầu
  của người dân, nhưng nhìn nhận vấn đề một cách tích cực thì chúng ta có thể cho
  rằng thị trường nhà cho người thu nhập thấp là một thị trường đầy tiềm năng và
  hứa hẹn phát triển trong những giai đoạn tới khi được sự quan tâm đúng mực của
  thành phố.
  Khi nghiên cứu đề tài về vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhóm
  đề tài đã sưu tầm được một số tài liệu tham khảo như bài viết của Phí Thị Thu
  Hương, Nguyễn Minh Phong về “Nhà ở cho người có thu nhập thấp - một thị
  3
  trường cần thiết và tiềm năng”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (20), 9/2008; cuốn
  sách của TS. Hoàng Xuân Nghĩa và PGS, TS. Nguyễn Khắc Thanh đồng chủ
  biên - Nhà ở cho người có thu nhập thấp ở các đô thị lớn hiện nay - kinh
  nghiệm Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tháng 12/2009 và các bài viết
  phân tích trên tạp chí Kiến Trúc.
  Trong quá trình tìm kiếm giải pháp để hoàn thiện và phát triển thị trường
  nhà ở cho người thu nhập thấp, nhóm đề tài đã thu thập được tài liệu về các mô
  hình thành công trên thế giới của Singapore, Trung Quốc .và tài liệu của nhóm
  nghiên cứu: Viện nghiên cứu kiến trúc (Bộ Xây Dựng) - Các giải pháp đồng bộ
  phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị, tài liệu của Trung
  tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị (PADDY) - Khóa tập huấn về phát triển nhà ở
  xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 09 - 13 /02/2009.
  Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nhóm đề tài chưa nhận thấy có đề tài
  nào nghiên cứu về thị trường bất động sản nhà ở cho người thu nhập thấp trên
  địa bàn Hà Nội.
  3. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thị trường bất động sản nhà ở cho
  người thu nhập thấp tại thành phố Hà Nội.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về kinh nghiệm và bài học giải
  quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp của các nước phát triển và thị trường
  nhà ở lân cận, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường nhà cho người thu
  nhập thấp tại địa bàn Hà Nội. Từ đó phân tích nguyên nhân những khó khăn và
  đề xuất phương án kích thích sự phát triển thị trường nhà cho người thu nhập
  thấp trên địa bàn Hà Nội.
  4
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thống kê: nhóm đề tài áp dụng thống kê số liệu theo lĩnh vực,
  trình tự , thời gian kết hợp giữa tài liệu và thực tế.
  Phương pháp duy vật biện chứng : đặt đối tượng trong trạng thái động và
  mối quan hệ với các yếu tố khác.
  Phương pháp phân tích so sánh : dựa tên những thông tin số liệu để tiến
  hành đánh giá trên cơ sở so sánh đối chiếu giữa các giai đoạn, sự khác biệt về
  chính sách giữa các quốc gia.
  Phương pháp tổng hợp : đưa ra đánh giá tổng thể và đề xuất các giải pháp
  phương hướng thực hiện.
  5. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu về thực trạng thị trường bất động sản nhà ở thu nhập
  thấp trong phạm vi lý thuyết về cung cầu thị trường và đặc điểm cơ bản của thị
  trường bất động sản. Về thực tiễn đề tài cũng đánh giá lại tình hình phát triển nhà
  ở của Hà Nội trong dòng chảy phát triển nhà ở của quốc gia từ giai đoạn trước
  đổi mới đến nay, nhằm mục đích khái quát cho người đọc một cái nhìn tổng quan
  về sự thay đổi các chính sách về nhà ở của nhà nước trong các giai đoạn tác động
  đến thực trạng thị trường nhà ở như thế nào. Tuy nhiên, đề tài tập trung chính
  vào đánh giá phân tích thực trạng thị trường nhà ở trên địa bàn Hà Nội trong giai
  đoạn từ những năm 2000 trở về đây, từ đó đánh giá và tìm những vướng mắc còn
  tồn đọng cản trở sự phát triển của một thị trường lành mạnh và đề xuất ra các
  giải pháp khắc phục từ các phía cung cầu và nhà nước, nhất là khi năm 2012 là
  một năm nhà nhà nước cần phải đưa ra những cải cách để khôi phục lại thị
  trường bất động sản sau những thất bại của thị trường bất động sản 2011.
  5
  6. Kết quả nghiên cứu dự kiến
  Dựa trên việc nghiên cứu và tìm hiểu nhóm đề tài mong muốn đạt được
  một số kết quả sau:
   Đánh giá được tính cấp thiết của thị trường nhà ở cho người có thu nhập
  thấp cần được ưu tiên quan tâm phát triển so với các thị trường nhà ở thương
  mại.
   Nhìn nhận được những bất cập trong thị trường từ phía bên cung nhà ở và
  chính sách nhà nước.
   So sánh mô hình nhà ở cho người thu nhập thấp đang tồn tại ở Hà Nội với
  các quốc gia, đô thị khác để học hỏi kinh nghiệm và rút ra bài học.
   Đề xuất được những giải pháp từ những khó khăn tìm ra để góp phần hoàn
  thiện và phát triển một thị trường nhà ở lành mạnh.
  7. Kết cấu của đề tài
  Chương I: Tổng quan chung về thị trường bất động sản nhà ở cho người có thu
  nhập thấp
  Chương II: Thực trạng về thị trường nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa
  bàn Hà Nội
  Chương III: Đề xuất giải pháp để kích thích và hoàn thiện thị trường bất động
  sản nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp để hoàn thiện và phát triển thị trường bất động sản nhà ở cho người có thu n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp để hoàn thiện và phát triển thị trường bất động sản nhà ở cho người có thu n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status