Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  MỞ ĐẦU
  1- Sự cần thiết của đề tài
  Từ khi thành lập đến nay, các khu công nghiệp và khu chế xuất (sau đây gọi chung
  là khu công nghiệp [18] – KCN) thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) đã đạt được những
  thành tựu nhất định, biến những vùng đất nông nghiệp nghèo, lạc hậu thành những khu
  sản xuất công nghiệp tập trung năng động, những khu đô thị mới sầm uất, đời sống cư dân
  ngày càng được cải thiện, giải quyết việc làm cho hàng chục vạn lao động, tạo ra hàng tỉ
  USD kim ngạch xuất khẩu, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ
  đồng, đã góp phần đáng kể vào công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa (CNH-HĐH) và
  sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
  Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào các KCN Tp. HCM đã bộc lộ nhiều hạn chế.
  Tính đến nay, Ban quản lý các KCN và KCX Tp. HCM (HEPZA) đang quản lý 3 KCX và
  13 KCN với tổng diện tích là 2.354 ha, hầu hết các khu này đều có tỷ lệ đất cho thuê từ
  75-100% trên tổng diện tích đất cho thuê. Cho nên, quỹ đất sẵn sàng dành cho phát triển
  công nghiệp không còn nhiều. Đa số các dự án đầu tư có quy mô nhỏ; thâm dụng lao
  động; trình độ công nghệ thấp; hiệu quả sử dụng đất công nghiệp chưa cao; nguồn lao
  động giản đơn thiếu nghiêm trọng, phải tuyển lao động từ các tỉnh khác, tạo nhiều áp lực
  cho thành phố. Nhưng hiện nay, hầu hết ở các tỉnh đều thành lập các KCN và thu hút lao
  động tại địa phương đó, nên các doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM không còn tuyển
  được nhiều lao động từ các tỉnh. Hơn nữa, các doanh nghiệp đầu tư vào KCN không còn
  được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp đầu tư vào các
  dự án công nghệ cao). Từ đó cho thấy, các doanh nghiệp trong KCN đang phải đối mặt
  với rất nhiều khó khăn.
  Trước bối cảnh thế giới đang lâm vào tình trạng bất ổn về kinh tế và chính trị ở
  một số quốc gia và khu vực, sự biến đổi khí hậu của trái đất ngày càng nghiêm trọng do
  tác động của ô nhiễm môi trường đã làm cho nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng
  không nhỏ. Lãi suất cho vay cao (có lúc hơn 25%/năm trong năm 2011) khiến cho doanh
  nghiệp không thể tiếp cận được nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh
  - 2 -
  doanh; lạm phát tăng cao (năm 2011 là 18,13%); giá vàng trong nước biến động mạnh và
  cao hơn cả thế giới; tiền đồng mất giá từ đó đã đẩy giá các yếu tố đầu vào tăng lên rất
  cao, làm cho các doanh nghiệp trong KCN gặp nhiều khó khăn, thậm chí có rất nhiều
  doanh nghiệp đã ngưng hoạt động và giải thể.
  Từ những đặc điểm tình hình nêu trên, cùng với thành phố đóng vai trò đầu tàu “đi
  trước một bước” hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công
  nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020, việc nhà nước cần phải có chính sách hỗ
  trợ nhằm tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, đủ sức hấp dẫn về lợi ích kinh tế để kích
  thích các doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM phát triển là một nhu cầu cấp bách, mang
  tính thực tiễn to lớn. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp
  trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển đến năm 2020” nghiên cứu cho
  Luận án Tiến sĩ.
  2- Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án
  2.1- Một số công trình, đề tài nghiên cứu tiếp cận trên phương diện khu công
  nghiệp tại Việt Nam có liên quan đến đề tài
  Tại Việt Nam, đã có một số công trình, đề tài nghiên cứu về khu chế xuất, khu
  công nghiệp nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về giải pháp hỗ trợ cho các doanh
  nghiệp trong các KCN Tp. HCM phát triển, cụ thể:
  - Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất trong quá trình công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa của VS.TS. Nguyễn Chơn Trung và PGS.TS. Trương Giang Long (Đồng chủ
  biên) (2004), nghiên cứu đã trình bày một số vấn đề về sự hình thành và phát triển các
  KCN, KCX; phân tích thực trạng phát triển KCN, KCX ở các tỉnh phía Nam; từ đó đưa ra
  những giải pháp phát triển các KCN, KCX.
  - Nghiên cứu những giải pháp phát triển các KCN ở Việt Nam trong những điều
  kiện hiện nay của GS.TS. Võ Thanh Thu (Chủ nhiệm đề tài) (2005), đã tổng kết được
  thực tiễn phát triển và quản lý KCN giai đoạn 1991 – 2003; đánh giá các tác động của các
  KCN đối với công cuộc CNH-HĐH đất nước; đánh giá mô hình hoạt động và tính hiệu
  quả hoạt động của các KCN. Từ đó nghiên cứu đã đề xuất giải pháp phát triển bền vững
  KCN trong quá trình CNH-HĐH và tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam.
  - 3 -
  - Những giải pháp nhằm phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp Tp. HCM
  đến năm 2010 – Luận án tiến sĩ của Nguyễn Quyết Chiến (2003); Phát triển các khu công
  nghiệp của tỉnh Long An đến năm 2010 – Luận án tiến sĩ của Huỳnh Thanh Tú (2005), và
  Phát triển khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 – Luận án tiến sĩ của
  Huỳnh Thanh Nhã (2008), nội dung chủ yếu của các nghiên cứu này là tìm hiểu kinh
  nghiệm phát triển khu công nghiệp; thực trạng phát triển các KCN của tỉnh, thành phố,
  cũng như định hướng phát triển trong tương lai; từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển
  KCN của tỉnh, thành phố.
  - Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tình hình tuyển dụng lao
  động giai đoạn 2010-2015 – Bài báo của Thanh Huyền đăng tại website Ban quản lý các
  Khu công nghiệp Vĩnh Phúc vào Thứ ba, 20-12-2011, nội dung chủ yếu của nghiên cứu này
  là phân tích thực trạng và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong KCN của tỉnh
  Vĩnh Phúc, từ đó đưa ra giải pháp nhằm đáp ứng nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp
  tuyển dụng được lao động đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng.
  - Chính sách cụm công nghiệp và phát triển khu vực trong giai đoạn toàn cầu hóacách
  tiếp cận phương Đông và phương Tây và sự khác biệt của chúng (Industrial cluster
  policies and regional development in the age of globalisation - Eastern and Western
  approaches and their differences) – Bài báo của MITSUI Itsutomo (Đại học Quốc gia
  Yokohama) (2003) đăng trên 30th ISBC in Singapore [http://www.asahi-net.or.jp/~MQ7IMTI/
  Regional03.pdf]. Bài viết đã nghiên cứu, so sánh sự phát triển của chính sách dựa trên
  ý tưởng của mô hình cụm công nghiệp với những ảnh hưởng của chúng đến nền kinh tế khu
  vực và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số khu vực ở Nhật, Châu Âu.
  2.2- Một số công trình, đề tài nghiên cứu tiếp cận trên phương diện phát triển
  doanh nghiệp có liên quan đến đề tài
  - Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc
  doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long – Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thiện Phong (2007),
  nội dung nghiên cứu chủ yếu là phân tích thực trạng các loại hình doanh nghiệp nhỏ và
  vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thiện các chính sách tài
  chính, các chính sách có liên quan và kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
  - 4 -
  vừa ngoài quốc doanh trong vùng khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
  doanh, phát triển một cách bền vững.
  - Giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da-giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  đến năm 2015 – Luận án tiến sĩ của Nguyễn Văn Tân (2009), nội dung chủ yếu là tìm
  hiểu kinh nghiệm phát triển lĩnh vực da – giày của một số nước và địa phương có lĩnh vực
  da – giày nổi tiếng; đánh giá rõ thực trạng của các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn
  tỉnh Đồng Nai; từ đó xây dựng các giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày
  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
  - Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông
  sản khu vực phía Nam – Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thế Phong (2010), nội dung chủ yếu
  làm rõ cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và kinh
  nghiệm các nước về phát triển nguồn nhân lực; đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong
  các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản; từ đó đề xuất các giải pháp phát triển
  nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản.
  Từ kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học kể trên, nhận thấy rằng cho đến
  nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về phát triển doanh nghiệp và giải pháp
  hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM phát triển. Tuy nhiên, các công trình
  khoa học kể trên là một nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cả về lý luận lẫn thực tiễn,
  giúp tác giả rất nhiều trong quá trình nghiên cứu.
  Luận án sẽ làm rõ cơ sở khoa học về một số tiêu chí đánh giá sự phát triển của các
  doanh nghiệp trong KCN, thông qua đó phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp KCN
  Tp. HCM và các chính sách, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp KCN từ đó xây dựng một số
  giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM phát triển đến năm 2020.
  3- Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và tiêu chí đánh giá sự phát triển của các doanh
  nghiệp trong KCN.
  - Phân tích thực trạng phát triển của các doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM và các
  chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
  - 5 -
  - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong KCN
  Tp. HCM.
  - Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM phát
  triển đến năm 2020 phù hợp với yêu cầu và tình hình hiện nay.
  4- Phương pháp nghiên cứu
  4.1- Dữ liệu nghiên cứu:
  Nguồn dữ liệu: đề tài sử dụng nguồn đa dữ liệu
  - Dữ liệu thứ cấp: các thông tin được thu thập từ báo cáo của Ban quản lý HEPZA
  qua các năm (từ năm 2002 đến năm 2011), Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ
  sách, báo, tạp chí chuyên ngành, internet và các thông tin từ các nghiên cứu có liên quan.
  - Dữ liệu sơ cấp: các thông tin được thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát các
  doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM.
  4.2- Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp phân tích định tính
  và định lượng.
  - Phương pháp định tính:
  + Luận án sử dụng phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn dựa trên những
  quy luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội, cùng với những quan điểm, chính sách
  của Nhà nước để hệ thống hoá và phát triển cơ sở lý luận, xác định một số chỉ tiêu đánh
  giá phát triển doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
  + Phương pháp nghiên cứu tại bàn để thu thập thông tin thứ cấp; thống kê, mô tả,
  tổng hợp, phân tích số liệu và so sánh nhằm rút ra những nét nổi bật, những đặc điểm qua
  các năm (từ năm 2002 đến năm 2011) để nhận định, đánh giá và rút ra nguyên nhân ảnh
  hưởng đến phát triển doanh nghiệp trong các KCN Tp. HCM.
  - Phương pháp định lượng: điều tra trực tiếp bằng bảng câu hỏi khảo sát 163 doanh
  nghiệp (bảng câu hỏi được phát đến 200 doanh nghiệp, có 163 doanh nghiệp trả lời hợp
  lệ) trong các KCN Tp. HCM, dùng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu (phân tích nhân tố,
  phân tích Cronbach alpha, và phân tích hồi quy) để tìm những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp
  đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM.
  - 6 -
  5- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án:
  - Đối tượng nghiên cứu đề tài là sự phát triển và chính sách hỗ trợ phát triển các
  doanh nghiệp trong KCN Tp. HCM.
  - Phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau:
  + Về không gian: nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi các doanh nghiệp trong
  KCN Tp. HCM.
  + Về thời gian: thời gian khảo sát và thu thập số liệu từ năm 2002 đến năm 2011.
  6- Điểm mới và đóng góp của luận án:
  - Xác định được các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các doanh
  nghiệp trong KCN Tp. HCM. Những yếu tố này có thể làm cơ sở nghiên cứu cho những
  đề tài có liên quan đến KCN, hay doanh nghiệp trong KCN nói chung.
  - Luận án đã đóng góp vào thực tiễn cho việc phát triển các doanh nghiệp trong
  KCN Tp. HCM thông qua đề xuất một số giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong
  KCN Tp. HCM phát triển đến năm 2020 phù hợp với yêu cầu và tình hình hiện nay.

  Xem Thêm: Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status