Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cầu 75

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cầu 75

  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Chương I: 3
  Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn 3
  I Vốn và tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh: 3
  I.1./ Khái niệm về vốn: 3
  I.2./ Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh : 5
  I.2.1./Về mặt pháp lý: 5
  I.2.2./Về kinh tế: 5
  I.3./ Đặc trưng của vốn: 6
  I.4./Phân loại vốn: 7
  I.4.1./Căn cứ theo nguồn hình thành vốn: 7
  I.4.2./ Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn: 8
  I.4.3./ Căn cứ vào phạm vi nguồn hình thành: 8
  I.4.4.Căn cứ vào công dụng kinh tế của vốn : 9
  I.5./ Cơ cấu vốn : 9
  I.5.1./ Cơ cấu vốn cố định: 10
  I.5.2./Cơ cấu vốn lưu động: 10
  II./ Các nguồn huy động vốn: 10
  II.1./Tự cung ứng: 10
  II.1.1.Khấu hao tài sản cố định: 10
  II.1.2./ Tích luỹ tái đầu tư: 11
  II.2./ Các phương thức cung ứng từ bên ngoài: 11
  II.2.1./Cung ứng vốn từ ngân sách Nhà Nước: 11
  II.2.2./ Gọi hùn vốn qua phát hành cổ phiếu: 12
  II.2.3.Vay vốn bằng phát hành trái phiếu trên thị trường vốn : 12
  II.2.4./ Vay vốn từ ngân hàng thương mại: 13
  II.2.5./Tín dụng thương mại từ các nhà cung cấp: 13
  II.2.6.Tín dụng thuê mua (leasing): 15
  II.2.7./ Vốn liên doanh, liên kết: 15
  II.2.8./Cung ứng từ sự kết hợp cung và tư trong XD cơ sở hạ tầng (phương thức BOT): 16
  II.2.9./Nguồn vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI): 16
  II.2.10./ Nguồn vốn ODA: 16
  III.Hiệu quả sử dụng vốn và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp: 17
  III.1.Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn: 17
  III.2./ Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty : 18
  III.2.1./Phương pháp so sánh: 18
  III.2.2./Phương pháp phân tích tỷ lệ: 18
  III.3./ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 19
  IV. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn : 21
  IV.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung: 21
  IV.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 21
  IV.2.1.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động : 21
  IV.2.2./ Sức sinh lời của vốn lưu động : 22
  IV.2.3./ Số vòng quay của vốn lưu động : 22
  IV.2.4./ Độ dài bình quân một lần luân chuyển: 22
  IV.2.5./Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động (K): 22
  IV.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định: 23
  IV.3.1./Hiệu quả sử dụng vốn cố định : 23
  IV.3.2./ Tỷ suất lợi nhuận cố định : 23
  V./ Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 23
  IV.1.Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm : 23
  IV.2.Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn : 24
  IV.3.Tổ chức và quản lý tốt quá trình kinh doanh : 24
  IV.4. Mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh : 25
  IV.5.Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh : 26
  V.Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 26
  V.1. Nhân tố bên ngoài : 26
  V.2.Nhân tố bên trong : 27
  Chương II: 29
  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 29
  I./tổng quan về công ty: 29
  I.1./ Quá trình hình thành và phát triển: 29
  I.2./ Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh : 31
  I.3./ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty : 32
  I.3.1./ Cơ cấu tổ chức : 32
  I.3.2./ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban : 33
  I.4./ Đặc điểm về lao động: 37
  I.5./ Đặc điểm về nguyên vật liệu: 38
  I.5.1./ Cung cấp các loại nguyên vật liệu chủ yếu: 38
  I.5.2./ Công ty đảm bảo nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất: 38
  I.5.3./ Công ty xây dựng cầu 75 đảm bảo việc mua sắm nguyên vật liệu. 39
  I.6./ Đặc điểm về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị: 42
  I.7./ Đặc điểm về thị trường, cạnh tranh: 43
  I.7.1./ Đặc điểm về thị trường : 43
  I.7.2./ Đặc điểm về tình hình cạnh tranh : 43
  I.7.3./ Đặc điểm về kỹ thuật công nghệ của công ty : 43
  II./ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xây dựng cầu 75: 45
  II.1./ Tình hình sử dụng vốn của Công ty: 45
  II.1.1./ Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh và sự biến động: 45
  II.1.2./ Cơ cấu vốn cố định : 47
  II.1.3. /Cơ cấu vốn lưu động : 48
  II.1.4./Cơ cấu vốn theo nguồn: 48
  II.2./ Kết quả sản xuất kinh doanh: 50
  II.3./ Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty xây dựng Cầu 75 : 51
  II.3.1./ Hiệu quả sử dụng vốn cố định : 51
  II.3.2./ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 53
  III./ Đánh giá những kết quả đã đạt được : 55
  III.1./ Những kết quả đạt được: 55
  III.1.2. Khấu hao tài sản cố định: 56
  III.1.3./ Đáp ứng nhu cầu về vốn: 56
  III.1.4./ Kết quả kinh doanh : 56
  III.2./ Hạn chế và nguyên nhân : 57
  III.2.1./ Trong quá trình sử dụng tài sản cố định : 57
  III.2.2./ Trong quá trình sử dụng vốn lưu động : 57
  Chương III. 59
  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Cầu 75 59
  I. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới 59
  I.1./ Nhiệm vụ chính năm 2004 : 59
  I.2./ Kế hoạch thực hiện năm 2004: 60
  II./ giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng Cầu 75: 62
  II.1./ Về vốn cố định: 62
  II.1.1./ áp dụng hình thức thuê tài chính: 62
  II.1.2./ Hoàn thiện công tác khấu hao và sử dụng hiệu quả quỹ khấu hao tài sản cố định : 63
  II.1.3./ Nâng cao hoạt động đầu tư đổi mới tài sản cố định : 63
  II.2./ Về vốn lưu động: 64
  II.2.1./ Xác định lượng vốn lưu động hợp lý cho năm kê hoạch : 64
  II.2.2./ Nâng cao năng lực thu hồi nợ : 65
  II.2.3./ Giảm thiểu giá trị sản xuất kinh dở dang, hàng tồn kho: 66
  II.2.4.2./ Kéo dài thời gian chậm trả các khoản phải trả và tăng thời gian các khoản phải thu: 67
  III. Một số giải pháp khác: 67
  III.1./Đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề : 67
  III.2./Mở rộng thị trường, tăng cường tìm kiếm các công trình: 68
  III.3./Bảo toàn và phát triển vốn: 68
  Kết luận 70
  Tài liệu tham khảo 71

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cầu 75
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cầu 75 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status