Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành

  h=1]MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
  TÓM TẮT KHOÁ LUẬN . ix
  LỜI MỞ ĐẦU . x
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . 1
  1.1. Khái niệm về tuyển dụng nhân lực 1
  1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực . 1
  1.1.2. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển chọn 1
  1.2. Mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng nhân lực với hoạt động khác của quản trị nhân lực. 2
  1.2.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với phân tích công việc . 4
  1.2.2. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đào tạo và phát triển nhân lực 4
  1.2.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đánh giá tình hình thực hiện công việc 6
  1.2.4. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với các quan hệ lao động 6
  1.2.5. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác thù lao cho người lao động 7
  1.3. Phân tích các yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nhân lực . 8
  1.3.1. Nhóm các yếu tố bên trong doanh nghiệp . 8
  1.3.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 9
  1.4. Quá trình tuyển dụng nhân lực 11
  1.4.1. Quá trình tuyển mộ nhân lực 11
  1.4.2. Quá trình tuyển chọn nhân lực . 16
  1.5. Ý nghĩa của công tác tuyến dụng đối với doanh nghiệp 23
  1.6. Kết luận . 24
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH . 25
  2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Tiến Thành 25
  2.1.1. Tên, địa chỉ của công ty . 25
  2.1.2. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 25
  2.1.3. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 26
  2.1.4. Quy trình sản xuất 29
  2.1.5. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 31
  2.1.6. Đặc điểm về lao động của Công ty . 33
  2.1.7. Kết quả sản xuất kinh doanh 38
  2.1.8. Các hoạt động quản trị nhân lực liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành . 40
  2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành 45
  2.2.1. Quy trình tuyển dụng nhân lực của Công ty cổ phần Tiến Thành . 45
  2.2.2. Kết quả tuyển dụng của công ty . 57
  2.2.3. Chi phí tuyển dụng . 61
  2.3. Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty 62
  2.3.1. Những mặt đạt được . 62
  2.3.2. Những mặt hạn chế . 63
  2.3.3. Nguyên nhân . 64
  2.4. Kết luận . 65
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH . 66
  3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 66
  3.1.1. Mục tiêu . 66
  3.1.2. Nhiệm vụ trọng tâm 66
  3.1.3. Các giải pháp thực hiện . 67
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành. 69
  3.2.1. Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng 69
  3.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng . 71
  3.2.3. Thực hiện tốt các hoạt động quản trị nhân lực làm cơ sở cho công tác tuyển dụng 80
  3.2.4. Một số giải pháp khác 82
  3.3. Kết luận . 84
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  STT TÊN VIẾT TẮT Ý NGHĨA
  1 KCN Khu công nghiệp
  2 TNHH Trách nhiệm hữu hạng
  3 PGĐ SX - KD Phó giám đốc sản xuất – kinh doanh
  4 P.KH SX - KD Phòng kế hoạch sản xuất – kinh doanh
  5 PGD Phó giám đốc
  6 Quản đốc
  7 HCNS Hành chính – nhân sự
  8 TCKT Tài chính kế toán
  9 TC, CNKT Trung cấp, công nhân kỹ thuật
  10 LĐPT Lao động phổ thông
  11 BCTC Báo cáo tài chính
  12 VCSH Vốn chủ sở hữu
  13 NPT Nợ phải trả
  14 BH Bán hàng
  15 CCDV Cung cấp dịch vụ
  16 HĐTC Hoạt động tài chính
  17 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  18 HĐKD Hoạt động kinh doanh
  19 CMND Chứng minh nhân dân
  20 BP Bộ phận
  21 CL Chênh lệch
  22 TL Tỷ lệ

  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1. Tuyển dụng với các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực 3
  Sơ đồ 1.2. Quá trình tuyển mộ nhân lực . 11
  Sơ đồ 1.3. Quy trình tuyển chọn nhân lực . 17
  Sơ đồ 2.1. Quy trình sản xuất bao bì carton 29
  Sơ đồ 2.2. Sơ đồ bộ máy của Công ty cổ phần Tiến Thành . 31
  Sơ đồ 2.3. Quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành . 46
  Sơ đồ 2.4: Quy trình tuyển dụng nhân lực . 72

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 2.1. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn . 34
  Bảng 2.2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi lao động . 35
  Bảng 2.3. Cơ cấu lao động theo giới tính . 36
  Bảng 2.4. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 36
  Bảng 2.5. Tình hình biến động nhân sự của Công ty giai đoạn 2009 - 2011 37
  Bảng 2.6. Năng lực tài chính của Công ty trong giai đoạn 2009 – 2011 . 38
  Bảng 2.7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2009 -2011 39
  Bảng 2.8. Xác định nhu cầu tuyển dụng qua các năm . 48
  Bảng 2.9. Kết quả tuyển dụng nhân sự của Công ty giai đoạn 2009 - 2011 . 58
  Bảng 2.10. Kết quả tuyển dụng nhân sự của Công ty phân theo nguồn tuyển dụng . 60
  Bảng 2.11. Chi phí tuyển dụng của Công ty giai đoạn 2009 - 2011 61
  Bảng 3.1. Các chỉ tiêu trong giai đoạn 2013 - 2015 . 66
  TÓM TẮT KHOÁ LUẬN

  Đề tài khóa luận "Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành".
  Trong bài viết này, em đã đưa ra một cách tổng quát nhất các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp như: các yếu tố ảnh hưởng, các bước của tuyển dụng và nói lên được sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Mặt khác, qua việc nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành, em đã đưa ra nhận xét và đánh giá việc tuyển dụng nhân lực trong Công ty, từ đó tìm ra những mặt chưa được của Công tác tuyển dụng làm cơ sở cho việc đề ra các biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng cho Công ty.
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nguồn nhân lực là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ một tổ chức nào và nó giữ vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Trong xu thế cạnh trang ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, cả về thể lực và trí lực là một lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và phát triển trên thị trường.
  Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này hiệu quả, nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân lực, công tác tuyển dụng nhân lực – “đầu vào” để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm , phải được đặt lên hàng đầu.
  Là một công ty có uy tín trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng bao bì carton, công ty cổ phần Tiến Thành đã rất trọng đến hoạt động tuyển dụng nhân lực nhằm thu hút, lựa chọn được những người có trình độ cao, đáp ứng được những yêu cầu công việc và tăng khả năng cạnh tranh của công ty.
  Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Tiến Thành, em thấy công tác tuyển dụng nhân lực của công ty vẫn còn nhiều tồn tại. Xuất phát từ những lý do trên em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành”.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Hiểu rõ những lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong các doanh nghiệp.
  Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu để đánh giá các vấn đề về thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành.
  Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện hơn công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực của công ty.
  Phạm vi nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành trong thời gian tử năm 2009 – 2011.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  + Phương pháp tra cứu tài liệu.
  + Phương pháp thống kê.
  + Điều tra phân tích.
  + Phương pháp so sánh.
  + Phương pháp tổng hợp.
  5. Kết cấu của khoá luận
  Khóa luận gồm 3 chương:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành.

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status