Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lợi nhuận và giải pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần Hóa An

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lợi nhuận và giải pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần Hóa An

  Định dạng file word, thuận tiện cho việc chỉnh sửa

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu 5
  CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN 6
  1.1 LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG .6
  1.1.1- Khái niệm về lợi nhuận 6
  1.2.1- Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận trong doanh nghiệp .8
  1.2.1.1 Đối với bản thân doanh nghiệp 8
  1.2.2.2 Đối với xã hội 8
  1.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP .9
  1.2.1- Phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp .9
  1.2.1.1- Phương pháp trực tiếp .9
  1.2.1.1.1-Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 9
  1.2.1.1.2-Lợi nhuận từ hoạt động tài chính .11
  1.2.1.1.3-Lợi nhuận từ hoạt động khác 12
  1.2.1.2- Phương pháp gián tiếp 13
  1.2.2- Phân tích điểm hoà vốn 14
  1.2.2.1-Khái niệm điểm hoà vốn 14
  1.2.2.2-Phương pháp xác định 14
  1. 2.2.2.1- Xác định sản lượng hoà vốn .14
  1. 2.2.2.2-Xác định doanh thu hoà vốn .15
  1. 2.2.2.3-Xác định công suất hoà vốn .15
  1.2.2.2.4-Xác định thời gian đạt điểm hoà vốn .15
  1.2.3- Vai trò của lợi nhuận 16
  1.2.3.1- Vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp 16
  1.2.3.2 - Vai trò của lợi nhuận đối với xã hội .17
  1.2.4 Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp .17
  1.2.4.1. Tỷ suất doanh thu thuần 17
  1.2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh bình quân .18
  1.2.4.3.Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu .18
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN CHO DOANH NGHIỆP 19
  1.3.1. Các nhân tố ảnh hương tới lợi nhuận 19
  1.3.1.1_ Quy mô sản xuất .19
  1.3.1.2_ Điều kiện sản xuất kinh doanh 20
  1.3.1.3_ Những nhân tố khách quan và chủ quan .21
  1.3.2. Một số biện pháp làm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp 23
  1.3.2.1. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm .23
  1.3.2.2. Tăng thêm sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm .24
  1.3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh .24
  CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN .26
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN .26
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 26
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 27
  2.1.2.1 – Chức năng .27
  2.1.2.2 – Nhiệm vụ 27
  2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .28
  2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .28
  2.1.4.1. Bộ máy quản lý .29
  2.1.5. TÍNH CHẤT – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY .34
  2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN .35
  2.2.1. Tài sản - nguồn vốn của Công ty thể hiện qua bảng sau 35
  2.2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lợi nhuận của Công ty Cổ phần Hóa An 36
  2.2.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh .37
  2.2.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 39
  Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN .46
  3.1_ Nhiệm vụ, phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 46
  3.2_ Những khó khăn và trở ngại của Hóa An trong lĩnh vực khai thác , sản xuất kinh doanh .47
  3.3_ Giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Hóa An 48
  3.3.1_ Giải pháp nhằm tăng doanh thu tiêu thụ .48
  3.3.1.1_ Nâng cao chất lượng sản phẩm xây khai thác .48
  3.3.1.2_ Hoàn thành đúng tiến độ khai thác .49
  3.3.2_ Giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm khai khoáng 51
  3.3.2.1_ Nâng cao năng suất lao động 51
  3.3.2.2_ Quản lý chi phí có hiệu quả 52
  3.3.2.3_ Tổ chức quản lý tốt tài chính Công ty .54
  KẾT LUẬN

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập và phát triển hiện nay có thể thấy ở bất cứ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng quan tâm đến năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đây là ba chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, là thước đo trình độ phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. Song tất cả đều thể hiện một mục tiêu cao hơn của doanh nghiệp đó là lợi nhuận và tối đa hoá lợi nhuận.
  Phấn đấu để có lợi nhuận và tối đa hoá lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nó có tính chất quyết định tới sự sống còn và phát triển của mọi doanh nghiệp. Vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc, các nhân tố ảnh hưởng và các giải pháp nhằm làm tăng lợi nhuận đối với doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề này trong quá trình thực tập em xin chọn đi sâu vào vấn đề lợi nhuận với đề tài “Lợi nhuận và giải pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần Hóa An ”.
  Nội dung của đề tài gồm ba chương:
  Chương 1: Lý luận chung về lợi nhuận
  Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Hóa An
  Chương 3: Một số biện pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần Hóa An .
  Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian thực tập có hạn nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được nhiều sự góp ý của các thầy để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo và các phòng ban của Công ty , đặc biệt em xin bầy tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới thầy đã hướng dẫn chỉ bảo em nghiên cứu hoàn thành luận văn này.
  CHƯƠNG 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN

  1.1- LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

  1.1.1- Khái niệm về lợi nhuận
  Mục tiêu truyền thống và quan trọng của một chủ công ty theo lý thuyết là đạt tối đa lợi nhuận và giả thuyết này rất vững chắc. Nó vẫn tạo nên cơ sở của rất nhiều lý thuyết của kinh tế vi mô.Về lịch sử mà nói những nhà kinh tế trong các phân tích của họ về công ty đều lấy lợi nhuận tối đa làm mục đích cuối cùng, tuy nhiên có rất nhiều quan điểm khác nhau về lợi nhuận:
  · Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển trước Marx “cái phần trội lên nằm trong giá bán so với chi phí sản xuất là lợi nhuận”
  · Karl Marx cho rằng: “giá trị thặng dư hay cái phần trội lên trong toàn bộ giá trị của hàng hoá trong đó lao động thặng dư chính là lao động không được trả công của công nhân đã được vật hoá thì tôi gọi là lợi nhuận”.
  · Nhà kinh tế học hiện đại P.A.Samuelson và W.D.Nordhaus thì định nghĩa rằng: “Lợi nhuận là một khoản thu nhập dôi ra bằng tổng số thu về trừ đi tổng số đã chi” hoặc cụ thể hơn là “ lợi nhuận được định nghĩa như là khoản chênh lệch giữa tổng thu nhập của một công ty và tổng chi phí”.
  Từ các quan điểm trên chúng ta thấy rằng nhờ có lý luận vô giá về giá trị hàng hoá sức lao động, Marx là người đầu tiên đã phân tích nguồn gốc lợi nhuận một cách khoa học, sâu sắc và có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị. Theo ông, lợi nhuận là hình thái chuyển hoá của giá trị thặng dư, lợi nhuận và giá trị thặng dư có sự gống nhau về lượng và khác nhau về chất.
  -Về lượng, nếu giá cả hàng hoá bằng giá trị của nó thì lượng lợi nhuận bằng lượng giá trị thặng dư, nếu giá cả hàng hoá không nhất trí với giá trị của nó

  Xem Thêm: Lợi nhuận và giải pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần Hóa An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lợi nhuận và giải pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần Hóa An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status