Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự
  quản lí của nhà nước, lĩnh vực tài chính - ngân sách nói chung và quản lý quỹ ngân sách
  của Kho bạc nhà nước (KBNN) nói riêng đã có sự đổi mới căn bản, nhờ đó đã mang lại
  những kết quả đáng khích lệ. Chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã trở thành công cụ đắc
  lực trong điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Chi tiêu NSNN những năm qua,
  ngoài việc đảm bảo hoạt động có hiệu quả của bộ máy nhà nước, ổn định đời sống kinh tế -
  xã hội, còn tạo tiền đề, những cơ sở vật chất quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát
  triển, tác động tích cực vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.
  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong từng khâu hoặc từng bộ phận của quy trình
  quản lý chi NSNN nói chung và kiểm soát chi qua KBNN nói riêng còn bộc lộ những
  khiếm khuyết, kém hiệu quả. Năm 2006, kiểm toán nhà nước đối với ngân sách 2005 cho
  thấy có 7.622,5 tỉ đồng thu, chi sai nguyên tắc phải xử lý, trong đó có 1.339,5 tỉ đồng là
  tiền từ NSNN. Trong lĩnh vực chi thường xuyên, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều
  hình thức làm thất thoát, gây sai phạm như: lấy ngân sách cho vay, tạm ứng; tự chi các khoản
  vượt thu, tăng thu; sử dụng ngân sách dự phòng sai qui định; hỗ trợ không đúng chế độ, chi
  vượt tiêu chuẩn, định mức về mua sắm, . Riêng trong lĩnh vực chi tiêu hành chính, thất thoát
  lên đến 661,8 tỉ đồng. Hầu hết các tỉnh được kiểm toán đều chi ngân sách thường xuyên vượt
  dự toán. Cá biệt, có những tỉnh chi vượt dự toán rất cao, trên 100%.
  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về
  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tháng 12 năm 2005, Luật Thực hành tiết kiệm, chống
  lãng phí được ban hành. Tất cả các bộ, ngành, địa phương và tổ chức đã tích cực triển khai
  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm các
  nguyên tắc quản lý tài chính, ngân sách, làm thất thoát tài sản của Nhà nước còn rất lớn.
  KBNN với chức năng kiểm soát chi NSNN như “người gác cổng” giữ cho các chế độ về
  chi tiêu ngân sách không bị phá vỡ, góp phần quan trọng trong việc thực hành tiết kiệm,
  chống lãng phí.
  Bến Tre là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, thu không đủ bù chi. Với nguồn
  ngân sách hạn hẹp, lại phải dành một phần không nhỏ để chi cho đầu tư phát triển. Vì vậy,
  để đảm bảo kinh phí đáp ứng cho các nhu cầu thường xuyên của bộ máy quản lý nhà nước
  (QLNN) trên địa bàn tỉnh Bến Tre thì việc hoàn thiện kiểm soát chi nhằm tiết kiệm, chống
  lãng phí trong chi thường xuyên là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra. Đây cũng là lý do
  của việc chọn đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua
  kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre”.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Do chi ngân sách là vấn đề hệ trọng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực nên đến
  nay đã có không ít công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này, chẳn hạn như:
  - Đổi mới quản lý chi NSNN qua KBNN Đà Nẵng, của tác giả Phan Quản Thống,
  Luận văn thạc sĩ, 1999.
  - Quản lý chi NSNN qua Kho bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, của tác giả Lương
  Quang Tịnh, Luận văn thạc sĩ, 2000.
  - Đổi mới quản lý chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, của tác giả Đinh Cẩm
  Vân, Luận văn thạc sĩ, 2000.
  - Hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
  của tác giả Dương Ngọc Ánh, Luận văn thạc sĩ, 2002.
  - Kiểm soát chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN Hà Nội - thực trạng và giải
  pháp, của tác giả Phùng Quang Anh, Luận văn thạc sĩ, 2006.
  -Quản lý ngân sách nhà nước, của tác giả Nguyễn Ngọc Hùng, Nxb Thống kê, Hà
  Nội, 2006.
  - Kiểm soát chi có chuyển về chất nhưng chưa mạnh, của tác giả Nguyễn Công Điều,
  Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 41/2005, tr.24-26.
  - Kiểm soát chi ngân sách - giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN,
  của tác giả Nguyễn Thị Chắt, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 38/ 2005.
  - Một số ý kiến về công tác kiểm soát chi ngân sách qua KBNN, của tác giả Nguyễn
  Văn Biểu, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 42/2005.
  - Hiệu quả công tác kiểm soát chi thường xuyên qua một năm thực hiện Luật NSNN
  sửa đổi, của tác giả Trần Thị Thảo, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 37/2005.
  - Kiểm soát một cửa hay giao dịch một cửa, của tác giả Vĩnh Sang, Tạp chí Quản lý
  ngân quỹ quốc gia, số 62/2007.
  Nhìn chung, các công trình trên đã đề cập đến một số vấn đề lí luận và thực tiễn về
  chi thường xuyên NSNN và kiểm soát chi thường xuyên NSNN dưới những giác độ nhất
  định. Hiện chưa có công trình nào nghiên cứu về kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua
  Kho bạc nhà nước một cách toàn diện, tổng thể trong cả nước và đặc biệt là ở tỉnh Bến
  Tre.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn
  có liên quan tới đề tài để đề xuất những giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên
  NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Bến Tre, bảo đảm cho việc quản lí, sử dụng NSNN
  đúng quy định, đúng chế độ và có hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham ô,
  lãng phí tài sản công.
  Để hiện thực hoá mục đích nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn đặt
  ra là:
  - Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý và kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN
  trong điều kiện hiện nay.
  - Phân tích thực trạng kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN tỉnh Bến Tre trong
  thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu.
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN
  tỉnh Bến Tre phù hợp với bối cảnh mới hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Đối tượng nghiên cứu là hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN.
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn là chi thường xuyên của NSNN tại KBNN trên
  địa bàn tỉnh Bến Tre. Việc đánh giá thực trạng chi NSNN và kiểm soát chi thường xuyên
  NSNN chủ yếu từ khi Luật NSNN năm 2002 có hiệu lực thi hành (2004) đến nay. Các giải
  pháp và kiến nghị hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN định hướng cho đến năm
  2015.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin; các quan điểm,
  đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu
  của các công trình khoa học đã công bố.
  Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong luận văn bao gồm các
  phương pháp toán học, các phương pháp thống kê, các phương pháp xã hội học và phương
  pháp tiếp cận hệ thống. Trong đó, một số phương pháp cụ thể được chú trọng sử dụng
  gồm: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chứng, mô hình hoá .
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua
  KBNN; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN của
  KBNN tỉnh Bến Tre. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát các
  khoản chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng NSNN qua KBNN Bến Tre, góp phần
  thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong chi tiêu NSNN.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của
  luận văn được trình bày thành 3 chương, 7 tiết.

  Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status