Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Những giải pháp tổ chức lại hệ thống thông tin quản lý ở Công ty Điện lực 3 trong giai đoạn hiện nay

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp tổ chức lại hệ thống thông tin quản lý ở Công ty Điện lực 3 trong giai đoạn hiện nay

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quản lý các tổ chức xét về mặt quá trình là điều hành các hoạt động để đạt được
  những mục đích xác định. Sự điều hành này chỉ có thể thành công khi có hệ thống bảo đảm
  thông tin, theo đó, việc thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin được tổ chức một cách khoa
  học, hiệu quả. Do vậy, mọi tổ chức đều có một mạng lưới thông tin tối thiểu mà nếu không
  có nó thì tổ chức không thể tồn tại được. Mạng lưới thông tin này nếu có thiếu sót và yếu
  kém sẽ làm suy yếu sự hoạt động của tổ chức. Vì vậy buộc người lãnh đạo tổ chức phải
  thay thế nó bằng một hệ thống hợp lý và hiệu quả hơn. Rõ ràng là phải xây dựng một hệ
  thống thông tin quản lý, một phương tiện trợ giúp có hiệu quả để đảm bảo sự vận hành
  thông suốt cho tổ chức và làm dễ dàng cho việc hướng hoạt động của các tổ chức theo các
  mục tiêu đã lựa chọn.
  Trong nền kinh tế thị trường và với sự phát triển của khoa học - công nghệ, vai trò
  của thông tin lại càng đặc biệt quan trọng, có những trường hợp nó quyết định sự tồn tại và
  phát triển của các doanh nghiệp. Để quản lý các doanh nghiệp, việc kiểm soát các hoạt
  động bên trong của nó là chưa đủ mà còn phải thường xuyên theo dõi tác động nó với môi
  trường, theo dõi sự thích nghi của nó đối với môi trường và theo dõi những ảnh hưởng của
  môi trường đối với doanh nghiệp. Chính hệ thống thông tin quản lý giúp lãnh đạo doanh
  nghiệp đảm bảo việc kiểm soát này.
  Việc nghiên cứu tổ chức có khoa học hệ thống thông tin quản lý và áp dụng cách
  tiếp cận hệ thống vào tổ chức quản lý của các doanh nghiệp cho phép lãnh đạo doanh
  nghiệp phân tích và có biện pháp tốt hơn trong việc thực hiện các chức năng quản lý cơ
  bản của mình. Hệ thông tin quản lý là một công cụ có hiệu quả để lãnh đạo và quản lý các
  doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
  Công ty Điện lực 3 là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện
  lực Việt nam (EVN). Công ty có 25 đơn vị trực thuộc hoạt động chuyên ngành sản xuất và
  kinh doanh điện năng trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố ở miền Trung và Tây nguyên.
  Nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin và thông tin quản lý trong hoạt động
  sản xuất kinh doanh điện lực trên một địa bàn rộng lớn, từ đầu thập kỷ 90, Công ty Điện
  lực 3 đã đầu tư một lượng vốn khá lớn cho việc xây dựng một hệ thống kỹ thuật đảm bảo
  thông tin quản lý, trong đó chủ yếu xây dựng hệ thống thông tin liên lạc ( communication)
  và hệ thống công nghệ thông tin (IT) phục vụ quản lý. Hệ thống này trong 15 năm qua đã
  hoạt động có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho hệ thống quản lý tập trung của công ty và hệ
  thống quản lý tác nghiệp ở các đơn vị trực thuộc.
  Tuy nhiên, trong những năm tới, hệ thống thông tin quản lý ở Công ty Điện lực 3
  cần thiết phải được tổ chức và xây dựng lại do những lý do chính sau đây:
  Lộ trình cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 3 đang được thực
  hiện. Các Điện lực tỉnh sẽ chuyển đổi thành công ty cổ phần, trong đó công ty Điện lực 3
  chiếm cổ phần chi phối (51%). Hiện nay, Điện lực Khánh hòa đã chuyển thành công ty cổ
  phần hoạt động từ 2005. Theo chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công nghiệp và Tổng công ty
  Điện lực Việt nam (EVN) phải tiến hành xong việc cổ phần hóa các tổ chức Điện lực các
  tỉnh trước năm 2010. Đây là một thách thức rất lớn đối với Công ty Điện lực 3. Theo
  hướng này, Tổng công ty Điện lực Việt nam đang tái cấu trúc cơ cấu tổ chức bộ máy theo
  hướng thành lập Tập đoàn Điện lực Việt nam và chuyển các công ty thành viên, trong đó
  có Công ty Điện lực 3 sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Việc chuyển
  đổi tổ chức này đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý trong Công ty.
  Ngoài ra, ngành điện đang đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh viễn thông công cộng
  và bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông đến khách hàng trong đó Công ty Điện
  lực 3 chịu trách nhiệm đầu tư và kinh doanh viễn thông trên địa bàn miền Trung. Vấn đề
  mới đặt ra là phải tổ chức lại hệ thống thông tin quản lý đáp ứng được những yêu cầu nói
  trên, đồng thời phải tận dụng được cơ sở hạ tầng mạng viễn thông đã có cho chính hệ
  thống quản lý của Công ty và hệ thống quản lý của ngành.
  Trong điều kiện hiện nay, việc hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đòi hỏi bắt
  buộc phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trong khi đó, công nghệ thông tin là
  một lĩnh vực có tốc độ phát triển khá nhanh chóng. Những hệ thống quản lý sử dụng công
  nghệ thông tin như là một công cụ cơ bản đã được đầu tư trong những năm trước đây trở
  nên lạc hậu rất nhanh do đó chính các hệ thống này cũng cần thiết phải được đổi mới, mở
  rộng, nâng cao và sử dụng được những thành tựu kỹ thuật mà trước đây chưa thể có được.
  Muốn vậy, cần có sự đánh giá và nghiên cứu nghiêm túc mang tính khoa học để đảm bảo
  các chi phí đầu tư của doanh nghiệp bỏ ra đạt được hiệu quả cao nhất.
  Công ty Điện lực 3 là một doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn do đó việc nghiên
  cứu tổ chức hệ thống thông tin quản lý đạt được hiệu quả sẽ có ý nghĩa rất lớn về mặt tài
  chính và kinh tế.
  Chính vì vậy, tôi chọn đề tài luận văn thạc sĩ của mình với tiêu đề: "Những giải
  pháp tổ chức lại hệ thống thông tin quản lý ở Công ty Điện lực 3 trong giai đoạn hiện
  nay "
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Từ trước đến nay trong phạm vi ngành Điện lực Việt nam, chưa có một công trình
  nghiên cứu chuyên sâu nào về hệ thống thông tin quản lý một cách có hệ thống.
  Trước đây đã có rất nhiều dự án đã được xây dựng nhằm cải tiến và nâng cao hiệu
  quả quản lý có liên quan đến thông tin, tuy nhiên ở tất cả các dự án đó các vấn đề được đặt
  ra và giải quyết chỉ mang nặng tính kỹ thuật hoặc nhằm giải quyết một mảng công việc
  nhất định trong đó chú trọng đến việc tin học hóa công tác quản lý hơn là tổ chức một hệ
  thống thông tin quản lý. Tình hình cũng tương tự như vậy ở phạm vi Công ty Điện lực 3.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  - Xây dựng khung lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý trên cơ sở tổng hợp các
  học thuyết quản lý hiện đại.
  - Phân tích đặc điểm, vai trò và tầm quan trọng của hệ thống thông tin quản lý
  trong các doanh nghiệp.
  - Làm rõ các yêu cầu cơ bản của việc tổ chức và xây dựng một hệ thống thông tin
  quản lý trong điều kiện sử dụng công nghệ thông tin như là công cụ chủ yếu.
  - Phân tích mô hình quản lý và mô hình hệ thống thông tin hiện nay của Công ty
  Điện lực 3; làm rõ yêu cầu đổi mới mô hình quản lý trong tình hình mới. Đề xuất phương
  án và các giải pháp tổ chức lại hệ thống thông tin quản lý mới phù hợp hơn.
  4. Đối tượng và phạm vi luận văn
  Luận văn tập trung làm rõ khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin quản lý, các
  mối tương tác của nó trong công tác quản lý và yêu cầu cụ thể của việc tổ chức một hệ
  thống thông tin quản lý trong một doanh nghiệp, cụ thể là Công ty Điện lực 3. Đặc biệt,
  luận văn tập trung vào việc nghiên cứu nguyên tắc và các biện pháp sử dụng công nghệ
  thông tin như là một công cụ chủ yếu cho một hệ thống quản lý hiện đại.
  Khách thể nghiên cứu là Công ty Điện lực 3 và các đơn vị trực thuộc. Một số vấn
  đề có liên quan đến hoạt động chung của Tổng công ty Điện lực Việt nam phải khảo sát
  đối tượng là Tổng công ty Điện lực Việt nam. Phạm vi thờì gian được xác định từ năm
  2000 đến năm 2005 và các biện pháp định hướng cho tương lai từ 2006 đến 2010 có tính
  đến 2015.
  5. Các phương pháp nghiên cứu luận văn
  Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử,cách tiếp cận
  hệ thống kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh và mô hình hóa để xác
  lập các đánh giá tổng hợp của hệ thống thông tin quản lý, từ đó đưa ra những giải pháp phù
  hợp cho vấn đề nghiên cứu.
  6. Đóng góp và giá trị thực tiễn của đề tài
  Một trong những mục đích của đề tài đã được xác định một cách cụ thể là xác định
  phương án và có giải pháp tổ chức lại hệ thống thông tin quản lý ở Công ty Điện lực 3 dựa
  trên những dữ liệu được thu thập từ thực tế hiện có. Những phương án cho hệ thống thông
  tin quản lý mới đều dựa trên những luận cứ khoa học và định hướng phát triển cũng như
  mô hình cơ cấu bộ máy từ công ty đến các đơn vị trực thuộc đều đã được Tổng công ty
  Điện lực Việt nam dự kiến phương án theo định hướng của Chính phủ. Do vậy, kết quả
  nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng trên thực tế quản lý của Công ty Điện lực 3.
  Ngoài ra, do đặc điểm các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt
  nam ( hiện nay đang có 7 công ty điện lực) có qui mô và cơ cấu tổ chức tương tự Công ty
  Điện lực 3 nên đề tài có thể coi như là một mô hình mẫu về hệ thống thông tin quản lý để
  áp dụng chung cho các công ty khác trong ngành điện.
  7. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận
  văn được kết cấu thành 3 chương, 9 tiết.

  Xem Thêm: Những giải pháp tổ chức lại hệ thống thông tin quản lý ở Công ty Điện lực 3 trong giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp tổ chức lại hệ thống thông tin quản lý ở Công ty Điện lực 3 trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status