Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn

  LUẬN ÁN THẠC SĨ
  NĂM 2012


  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍNH GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP
  4
  1.1. ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN 4
  1.1.1. Một số khái niệm liên quan trong đấu thầu xây lắp 4
  1.1.2. Vai trò của đấu thầu xây lắp 5
  1.1.3. Quy trình và thủ tục dự thầu xây lắp 6
  1.2. GIÁ DỰ THẦU VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁ DỰ THẦU 8
  1.2.1. Giá dự thầu và phân loại giá dự thầu xây lắp 8
  1.2.2. Vai trò của giá dự thầu xây lắp 10
  1.2.3. Các căn cứ và phương pháp tính giá dự thầu xây lắp 11
  1.2.4. Tổ chức tính giá dự thầu xây lắp 14
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ THẦU 15
  1.3.1. Nhân tố bên trong Doanh nghiệp 16
  1.3.2. Nhân tố bên ngoài Doanh nghiệp 19

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 23
  2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 23
  2.1.1. Thông tin khái quát về Công ty. 23
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 25
  2.1.3. Tình hình nhân sự 27
  2.1.4. Tình hình trang thiết bị, máy móc thi công 29
  2.1.5. Tình hình tài chính trong 05 năm gần đây nhất. 32
  2.1.6. Chức năng marketing và khả năng liên danh – liên kết 33
  2.1.7. Kết quả hoạt động đấu thầu xây lắp công trình 34
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU TẠI CÔNG TY 37
  2.2.1. Các căn cứ tính toán giá dự thầu. 37
  2.2.2. Phương pháp tính giá dự thầu 39
  2.2.3. Tổ chức tính giá dự thầu. 49
  2.2.4. Ví dụ tính toán minh họa. 54
  2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP. 58
  2.3.1. Những kết quả tích cực trong công tác lập giá dự thầu 58
  2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác lập giá dự thầu 59
  2.3.3. Một số nguyên nhân 61

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 63
  3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 63
  3.1.1. Một số quan điểm của Công ty về công tác tính giá dự thầu xây lắp 63
  3.1.2. Một số chiến lược phát triển của Công ty. 64
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 66
  3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và quản lý thông tin. 67
  3.2.2. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ định mức, bộ đơn giá xây dựng công trình riêng của Công ty 69
  3.2.3. Cải thiện nguồn nhân lực cho công tác tính giá dự thầu 70
  3.2.4. Hợp lý hóa tính toán chi phí vật liệu trong giá dự thầu 71
  3.2.5. Xây dựng chiến lược đấu thầu hợp lý 76
  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 78

  KẾT LUẬN 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  ĐẶT VẤN ĐỀ


  Với sự ra đời của Luật Xây Dựng (2004), Luật Cạnh tranh (2005) và Luật Đấu thầu (2006), hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và xây lắp công trình nói riêng đã có một hành lang pháp lý đầy đủ và cụ thể. Ngoại trừ một số trường hợp riêng có áp dụng hình thức chỉ định thầu, hình thức đấu thầu đã trở nên phổ biến và gần như bắt buộc đối với hoạt động xây lắp công trình, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước. Do đó, hiện nay tại các công ty xây lắp nhu cầu nghiên cứu về hoạt động đấu thầu nói chung và các công tác bổ trợ nói riêng (xác định giá dự thầu, hoàn thiện hồ sơ, biện pháp kỹ thuật, bảo đảm tài chính, ) nhằm tăng khả năng thắng thầu là rất lớn.
  Trong bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế, khi ngân sách đầu tư của nhiều nhà đầu tư trở nên eo hẹp, yếu tố giá dự thầu lại càng trở nên quan trọng và được cân nhắc đánh giá cho khả năng thắng thầu cuối cùng. Trong khi hồ sơ vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá dự thầu thấp hơn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến khả năng thắng thầu. Hơn nữa, việc xác định giá dự thầu có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc xác định giá dự thầu làm sao hợp lý đủ để trúng thầu lại có khả năng sinh lãi cho doanh nghiệp là bài toán cần được xem xét, nghiên cứu
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn có quy mô nhỏ, thành lập chưa lâu, thương hiệu trên thị trường còn khiêm tốn, đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm. Qua kết quả thực tiễn tham gia đấu thầu của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn cho thấy, khá nhiều dự án công ty trượt thầu là do giá dự thầu của công ty cao, giá dự thầu được tính chưa phản ảnh đúng các chi phí và trình độ quản lý thi công công trình; công ty chưa cập nhật được giá vật liệu tại địa phương nơi đặt công trình xây dựng; công tác tính giá còn xuất hiện một số lỗi cơ học do trình độ của nhân viên lập giá còn hạn chế; .
  Từ những thực trạng trên, vấn đề đặt ra với công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn là hoàn thiện công tác tính giá dự thầu xây lắp, củng cố công tác lập hồ sơ dự thầu, từ đó sẽ làm tăng khả năng thắng thầu của Công ty. Với mong muốn góp phần giải quyết các vấn đề nêu trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn” để làm đề tài luận văn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý thuyết chung và những quy định hiện hành về tính giá dự thầu xây lắp để phân tích đánh giá thực trạng công tác tính giá dự thầu xây lắp của Công ty CP ĐTXD&PTNT, xác định những mặt bất hợp lý và ảnh hưởng của nó tới xác xuất trúng thầu từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác tính giá dự thầu của Công ty CP ĐTXD&PTNT.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề tính giá dự thầu trong hoạt động đấu thầu xây lắp, bao gồm từ căn cứ, phương pháp đến tổ chức tính giá dự thầu xây lắp. Phạm vi nghiên cứu của đề là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn. Thời gian nghiên cứu là từ năm 2006 đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015.
  Trong đề tài tác giả sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, tổng hợp để nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả cũng vận dụng thực tế công tác phân tích, tính toán, đánh giá kết quả vào một dự án cụ thể trong quá trình nghiên cứu đề tài.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status