Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực tập tại Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng - Nam Định

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực tập tại Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng - Nam Định

  Lêi nãi ®Çu
  ¤ng cha ta tõ xa x­a x­a ®ã cã c©u:”nhÊt nghÖ tinh, nhÊt ph©n vinh” ý muèn coi träng sù chÞu khã chuyªn s©u thµnh th¹o mét nghÒ nghiÖp nhÊt ®Þnh. V× nÕu cã sù chuyªn m«n ho¸ cao mét c«ng viÖc th× míi cã thÓ lµm thËt tèt c«ng viÖc ®ã, cßn chØ biÕt s¬ sµi chung chung nhiÒu c«ng viÖc th× sÏ ch¼ng thÓ nµo lµm tèt.
  Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®ang chuyÓn m×nh theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× sù ®ßi hái nhưng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cµng trë nªn bøc thiÕt.
  ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi ®ã cã quan ®iÓm ®óng ®¾n trong c«ng t¸c ®µo t¹o sinh viªn, nguån lao ®éng kÕ cËn cho xã héi, ng­êi chñ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, yªu cÇu sinh viªn ph¶i biÕt häc tËp ®i ®«i víi thùc hµnh, ph¶i n¾m b¾t nhưng kiÕn thøc trong bµi gi¶ng trªn líp ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ tõng doanh nghiÖp.
  Trªn quan ®iÓm ®ã, khoa Qu¶n trÞ kinh doanh tæ chøc kÕ ho¹ch thùc tËp cho sinh viªn ®ùoc ®i thùc tËp t¹i doanh nghiÖp, võa ®Ó cñng cè thªm kiÕn thøc, võa t¹o thªm sù hiÓu biÕt chuyªn s©u vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n.
  V× v©y, em ®ã chän C«ng Ty cæ phÇn x©y l¾p Toµn Th¾ng Nam §Þnh ®Ó thùc tËp. §­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ vµ ban lãnh ®¹o C«ng ty em ®ã hiÓu viÖc qu¶n lý mét c«ng ty x©y dùng nh­ thÕ nµo. Víi thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ vµ cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn b¸o c¸o thùc tËp kh«ng khái nhưng sai sãt, rÊt mong ®ùoc sù nhËn xÐt chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o.
  LỜI NÓI ĐẦU
  Ông cha ta từ xa xưa xưa đã có câu:”nhất nghệ tinh, nhất phân vinh” ý muốn coi trọng sự chịu khó chuyên sâu thành thạo một nghề nghiệp nhất định. Vì nếu có sự chuyên môn hoá cao một công việc thì mới có thể làm thật tốt công việc đó, còn chỉ biết sơ sài chung chung nhiều công việc thì sẽ chẳng thể nào làm tốt.
  Trong thời đại ngày nay, khi nền kinh tế đất nước đang chuyển mình theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì sự đòi hỏi những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ càng trở nên bức thiết.
  Viện Đại Học Mở Hà Nội đã có quan điểm đúng đắn trong công tác đào tạo sinh viên, nguồn lao động kế cận cho xã hội, người chủ tương lai của đất nước, yêu cầu sinh viên phải biết học tập đi đôi với thực hành, phải nắm bắt những kiến thức trong bài giảng trên lớp để áp dụng vào thực tế từng doanh nghiệp.
  Trên quan điểm đó, khoa Quản trị kinh doanh tổ chức kế hoạch thực tập cho sinh viên đựoc đi thực tập tại doanh nghiệp, vừa để củng cố thêm kiến thức, vừa tạo thêm sự hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn.
  Vì vây, em đã chọn Công Ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng Nam Định để thực tập. Được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị và ban lãnh đạo Công ty em đã hiểu việc quản lý một công ty xây dựng như thế nào. Với thời gian thực tập còn hạn chế và còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên báo cáo thực tập không khỏi những sai sót, rất mong đựoc sự nhận xét chỉ bảo của các thầy cô giáo.

  Xem Thêm: Thực tập tại Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng - Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tập tại Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng - Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status