Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đặc trưng cơ lý của đất loại sét trầm tích Holocen khu vực nam Tp.Hồ Chí Minh

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc trưng cơ lý của đất loại sét trầm tích Holocen khu vực nam Tp.Hồ Chí Minh

  LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA CHẤT
  NĂM 2010


  MỤC LỤC
  Trang
  M ĐÂU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN VĂN 1
  2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN 1
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN 2
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN 2

  Chương 1 KHÁI QUÁT KHU VỰC NGHIÊN CỨU
  1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 4
  1.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH – ĐỊA MẠO – TÂN KIẾN TẠO 4
  1.3. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU 11
  1.4. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ - KINH TẾ 17
  1.5. MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG 20

  Chương 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT – ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN
  ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

  2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT 22
  2.1.1. Đặc điểm Địa tầng 22
  2.1.2. Các Thành tạo Magma 25
  2.1.3. Cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển địa chất kỹ thứ tư 25
  2.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 30
  2.2.1. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Holocen (QIV) 30
  2.2.2. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen (QI-III) 30
  2.2.3. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen trên (N2
  2.2.4. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen dưới (N2
  2.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 33
  2.3.1. Trầm tích nguồn gốc sông biển hệ tầng Thủ Đức (amQII-III tđ) 34
  2.3.2. Trầm tích nguồn gốc sông biển hệ tầng Củ Chi (amQIII
  3 cc) 35
  2.3.3. Trầm tích hệ tầng Bình Chánh (QIV
  1-2 bc) 35
  2.3.4. Trầm tích hệ tầng Cần Giờ (QIV
  2-3 cg) 38

  Chương 3 ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
  CỦA ĐẤT LOẠI SÉT TRẦM TÍCH HOLOCEN
  KHU VỰC NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN 40
  3.2. ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT LOẠI SÉT TRẦM
  TÍCH HOLOCEN KHU VỰC NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  3.2.1 Loạt thạch học sông - biển - đầm lầy (amb) 43
  3.2.2 Loạt thạch học sông - biển (am) 49

  Chương 4 ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA
  ĐẤT LOẠI SÉT TRẦM TÍCH HOLOCEN
  KHU VỰC NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  4.1. ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ CỦA ĐẤT LOẠI SÉT TRẦM TÍCH
  HOLOCEN KHU VỰC NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  54
  4.1.1. Tính trương nở và co ngót 54
  4.1.2. Tính xúc biến 57
  4.1.3. Độ bền 58
  4.1.4. Tính biến dạng 67
  4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CƠ LÝ CỦA ĐẤT
  LOẠI SÉT TRẦM TÍCH HOLOCEN KHU VỰC NAM THÀNH
  PHỐ HỒ CHÍ MINH
  4.2.1. Ảnh hưởng của độ ẩm tự nhiên 74
  4.2.2. Ảnh hưởng của hàm lượng hữu cơ 75
  4.2.3. Ảnh hưởng của thành phần khoáng vật 76
  4.2.4. Ảnh hưởng bởi thành phần hạt 78
  4.2.5. Ảnh hưởng bởi thành phần cation trao đổi 78
  4.2.6. Ảnh hưởng bởi tải trọng nén 80
  4.2.7. Ảnh hưởng bởi độ chặt của đất 80
  4.2.8. Ảnh hưởng bởi tốc độ cắt 81

  Chương 5 KHẢ NĂNG CHỊU TẢI VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP
  XÂY DỰNG CHO ĐẤT LOẠI SÉT TRẦM TÍCH HOLOCEN
  KHU VỰC NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  5.1. KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA ĐẤT LOẠI SÉT TRẦM TÍCH
  HOLOCEN KHU VỰC NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  5.2. MỘT VÀI GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRÊN NỀN ĐẤT LOẠI SÉT
  TRẦM TÍCH HOLOCEN KHU VỰC NAM TP HỒ CHÍ MINH

  5.2.1. Các biện pháp xử lý về kết cấu công trình 83
  5.2.2. Các biện pháp xử lý về móng 84
  5.2.3. Các biện pháp xử lý nền đất yếu 85
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN VĂN

  Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) là nơi có tốc độ phát triển kinh tế cao
  nhất nước, nơi tập trung dân số với mật độ rất cao. Tuy nhiên sự phát triển bao
  giờ cũng có những mặt thuận lợi và bất lợi, nhất là trong những năm gần đây với
  chủ trương phát triển đô thị ra vùng ngoại thành, tạo nên thế cân bằng giữa nội
  thành và ngoại thành. Do vậy, nhu cầu xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng đáp
  ứng cho sự phát triển xã hội ngày càng tăng. Sự hình thành và mở rộng các khu
  công nghiệp, các khu dân cư, là qui luật tất yếu của Tp.HCM.
  Trầm tích Đệ Tứ hiện diện khắp khu vực Tp.HCM, đặc biệt tầng đất yếu
  tuổi Holocen chiếm hầu hết ở khu vực phía Nam Tp.HCM là một đối tượng Địa
  chất luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu Địa chất công
  trình. Việc nghiên cứu độ bền và tính biến dạng của đất loại sét thuộc trầm tích
  Holocen khu vực Tp.HCM sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác nghiên cứu Địa
  chất công trình trong khu vực. Ngoài ra, còn là cơ sở trong thiết kế xây dựng cơ
  sở hạ tầng các công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ cho sự phát triển của
  khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.

  2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN
  Thống kê các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất loại sét thuộc trầm tích
  Holocen khu vực Nam thành phố Hồ Chí Minh.
  Làm rõ các đặc trưng cơ lý và các yếu tố ảnh hưởng của đất loại sét thuộc
  trầm tích Holocen khu vực Nam thành phố Hồ Chí Minh.
  Đánh giá khả năng chịu tải và kiến nghị các giải pháp xây dựng cho đất
  loại sét thuộc trầm tích Holocen khu vực Nam thành phố Hồ Chí Minh.

  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN
  Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ đưa ra các bảng tổng hợp các chỉ tiêu
  cơ lý cũng như nêu ra các đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng của đất loại sét
  thuộc trầm tích Holocen khu vực Nam thành phố Hồ Chí Minh.
  Kết quả của luận văn góp phần làm cơ sở luận chứng cho việc lựa chọn
  các phương pháp thí nghiệm Địa chất công trình khu vực Nam thành phố Hồ Chí
  Minh.
  Kết quả của luận văn góp phần làm cơ sở phục vụ trong thiết kế xây dựng
  cơ sở hạ tầng các công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ cho sự phát triển
  của khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.

  Xem Thêm: Đặc trưng cơ lý của đất loại sét trầm tích Holocen khu vực nam Tp.Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc trưng cơ lý của đất loại sét trầm tích Holocen khu vực nam Tp.Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status