Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh.

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh.

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC
  NĂM 201
  2

  i
  Lời cảm ơn .ii
  Mục lục .iii
  Danh mục chữ viết tắt . xi
  Danh mục các bảng xii
  Danh mục đồ thị, sơ đồ . xv
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích của đề tài .3
  3. Ý nghĩa của đề tài . 3
  3.1. Ý nghĩa khoa học . 3
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 3
  4. Những đóng góp mới của đề tài 3

  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 4
  1.1.1. Lí luận về trồng cây trong dung dịch dinh dưỡng 4
  1.1.2. Vai trò của rau xanh 5
  1.1.3. Giá trị của rau xanh . 5
  1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU XANH 7
  1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau xanh trên thế giới . 7
  1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau xanh ở Việt Nam 8
  1.2.3. Tình hình sản xuất rau an toàn trái vụ ở Việt Nam 10
  1.3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KĨ THUẬT THỦY CANH . 13
  1.3.1. Khái niệm về thủy canh 13
  1.3.2. Lịch sử phát triển của kĩ thuật thủy canh . 13
  1.3.3. Phân loại các hệ thống thủy canh . 15
  1.3.4. Ưu điểm, nhược điểm và triển vọng của kĩ thuật thủy canh
  trong sản xuất rau 16
  1.3.4.1. Ưu điểm của ứng dụng kĩ thuật thủy canh
  vào sản xuất rau .16
  1.3.4.2. Nhược điểm của ứng dụng kĩ thuật thủy canh
  vào sản xuất rau .16
  1.3.4.3. Triển vọng của ứng dụng kĩ thuật thủy canh
  vào sản xuất rau . 18
  1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT
  THỦY CANH . 19
  1.4.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật thủy canh
  trên thế giới . 19
  1.4.1.1. Kết quả nghiên cứu về dung dịch dinh dưỡng
  để trồng cây bằng kĩ thuật thủy canh trên thế giới . 19
  1.4.1.2. Kết quả nghiên cứu về dụng cụ và giá thể để trồng cây
  bằng kĩ thuật thủy canh trên thế giới . 23
  1.4.1.3. Kết quả nghiên cứu về sâu bệnh hại trong kĩ thuật
  thủy canh trên thế giới 26
  1.4.1.4. Tình hình phát triển kĩ thuật thủy canh trên thế giới . 28
  1.4.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật thủy canh
  ở Việt Nam . 31
  1.4.2.1. Kết quả nghiên cứu về dung dịch dưỡng để trồng cây
  bằng kĩ thuật thủy canh ở Việt Nam 31
  1.4.2.2. Kết quả nghiên cứu về dụng cụ và giá thể để trồng cây
  bằng kĩ thuật thủy anh ở Việt Nam 33
  1.4.2.3. Kết quả nghiên cứu về sâu bệnh hại trong trồng cây
  bằng kĩ thuật thủy canh ở Việt Nam 38
  1.4.2.4. Kết quả nghiên cứu sản xuất rau ăn lá trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh ở Việt Nam . 39

  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 42
  2.1. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 42
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 42
  2.1.2. Vật liệu nghiên cứu 44
  2.1.2.1. Hệ thống thuỷ canh tuần hoàn 44
  2.1.2.2. Giá thể và rọ nhựa 45
  2.1.2.3. Dung dịch dinh dưỡng . 45
  2.1.3. Phạm vi nghiên cứu 46
  2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 46
  2.2.1. Thời gian nghiên cứu . 46
  2.2.2. Địa điểm nghiên cứu . 46
  2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 47
  2.3.1. Nội dung 1: Nghiên cứu xác định loại rau ăn lá thích hợp
  trồng trái vụ bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn 47
  2.3.2. Nội dung 2: Xác định loại dung dịch dinh dưỡng thích hợp
  để trồng thủy canh đối với một số loại rau ăn lá . 47
  2.3.3. Nội dung 3: Xác định loại giá thể giữ cây thích hợp
  để trồng thủy canh đối với một số loại rau ăn lá . 47
  2.3.4. Nội dung 4: Nghiên cứu chọn loại ống dẫn dung dịch
  trong hệ thống thủy canh tuần hoàn . 47
  2.3.5. Nội dung 5: Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất
  một số loại rau ăn lá trái vụ bằng công nghệ thủy canh 47
  2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47
  2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm . 47
  vi
  Thí nghiệm 1: So sánh giống xà lách trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn. 47
  Thí nghiệm 2: So sánh giống cải ngọt trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn. . 48
  Thí nghiệm 3: So sánh giống cần tây trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn. . 48
  Thí nghiệm 4: So sánh giống rau muống trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn. . 49
  Thí nghiệm 5: Xác định dung dịch thủy canh tuần hoàn thích hợp
  đối với một số loại rau ăn lá . 49
  Thí nghiệm 6: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau cải xanh 50
  Thí nghiệm 7: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau xà lách 50
  Thí nghiệm 8: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau cần tây . 50
  Thí nghiệm 9: Xác định loại ống dẫn dung dịch thích hợp với rau xà lách . 50
  Thí nghiệm 10: Xác định loại ống dẫn dung dịch thích hợp với rau cải xanh .51
  Mô hình 1: sản xuất thăm dò tại Hợp tác xã Ba Chữ, Vân Nội,
  Đông Anh, Hà Nội 51
  Mô hình 2: sản xuất tại Viện Nghiên cứu Rau Quả Gia Lâm, Hà Nội. . 51
  2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi . 51
  2.4.2.1. Nhóm các chỉ tiêu về sinh trưởng 51
  2.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng rau . 52
  2.4.2.3. Nhóm các chỉ tiêu về sâu bệnh 53
  2.4.2.4. Phương pháp hạch toán kinh tế . 53
  2.4.3. Phương pháp xử lí số liệu . 54

  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55
  3.1. XÁC ĐỊNH LOẠI RAU ĂN LÁ THÍCH HỢP TRỒNG
  TRÁI VỤ BẰNG CÔNG NGHỆ THỦY CANH TUẦN HOÀN
  55

  3.1.1. Xác định giống xà lách thích hợp trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn . 55
  3.1.1.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng
  của các giống xà lách trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn . 55
  3.1.1.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất
  của các giống xà lách trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn . 56
  3.1.2. Xác định giống cải xanh thích hợp trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn . 58
  3.1.2.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng
  của các giống cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn . 58
  3.1.2.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất
  của các giống cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn . 58
  3.1.3. Xác định giống cần tây thích hợp trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn 60
  3.1.3.1. Thời gian từng gian đoạn sinh trưởng
  của các giống cần tây trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn 60
  3.1.3.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất
  của các giống cần tây trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn 60
  3.1.4. Xác định giống rau muống thích hợp trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn 62
  3.1.4.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng
  của các giống rau muống trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn 62
  3.1.4.2. Chiều cao của các giống rau muống trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn 62
  3.1.4.3. Năng suất thực thu của các giống rau muống
  trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn 63
  3.1.5. Chất lượng và mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm
  của các giống xà lách, cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn 65
  3.1.5.1. Một số chỉ tiêu về chất lượng của xà lách và cải xanh
  trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn . 65
  3.1.5.2. Hàm lượng nitrate và một số kim loại nặng trong xà lách,
  cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn . 66
  3.2. XÁC ĐỊNH LOẠI DUNG DỊCH DINH DƯỠNG THÍCH HỢP
  ĐỂ TRỒNG THỦY CANH VỚI MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ 68
  3.2.1. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến tình hình
  sinh trưởng các loại rau trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn . 68
  3.2.2. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến năng suất
  các loại rau trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn 69
  3.2.3. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến hàm lượng nitrate
  và một số một số kim loại nặng trong xà lách, cải xanh
  trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn 71
  3.3. XÁC ĐỊNH LOẠI GIÁ THỂ GIỮ CÂY THÍCH HỢP
  ĐỂ TRỒNG THỦY CANH TRÁI VỤ ĐỐI
  VỚI MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ . 74
  3.3.1. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng,
  phát triển, năng suất và chất lượng rau cải xanh trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn . 74
  3.3.2. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng, phát triển,
  năng suất và chất lượng rau xà lách trồng trái vụ bằng công nghệ
  thủy canh tuần hoàn 77
  3.3.3. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng,
  phát triển, năng suất và chất lượng rau cần tây trồng trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn 80
  3.4. LỰA CHỌN LOẠI ỐNG DẪN DUNG DỊCH THÍCH HỢP
  ĐỂ TRỒNG RAU BẰNG CÔNG NGHỆ
  THỦY CANH TUẦN HOÀN 82
  3.4.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sự sinh trưởng,
  phát triển và năng suất của rau xà lách 83
  3.4.1.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến tình hình
  sinh trưởng của rau xà lách . 83
  3.4.1.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến năng suất
  rau xà lách 85
  3.4.1.3. Hiệu quả kinh tế của rau xà lách trồng trên các loại
  ống dẫn dung dịch 86
  3.4.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sự sinh trưởng,
  phát triển và năng suất rau cải xanh 87
  3.4.2.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sinh trưởng
  của rau cải xanh . 87
  3.4.2.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến năng suất
  rau cải xanh . 88
  3.4.2.3. Hiệu quả kinh tế của rau cải xanh trồng
  trên các loại ống dẫn dung dịch 89
  3.5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT
  MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TRÁI VỤ BẰNG CÔNG NGHỆ
  THỦY CANH TUẦN HOÀN 90
  3.5.1. Kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất
  rau ăn lá trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn
  tại hợp tác xã Ba Chữ, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 91
  3.5.2. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá trái vụ
  bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn
  tại Viện Nghiên cứu Rau Quả Gia Lâm, Hà Nội . 93
  3.5.3. Tình hình sâu bệnh hại trên các chủng loại rau ăn lá
  trồng trái vụ trên hệ thống thủy canh tuần hoàn 96
  3.6. QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU ĂN LÁ TRÁI VỤ
  BẰNG CÔNG NGHỆ THỦY CANH TUẦN HOÀN . 97
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 102
  1. Kết luận 102
  2. Đề nghị . 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Rau là nguồn thực phẩm thiết yếu trong đời sống hằng ngày của con
  người. Rau không chỉ cung cấp một lượng lớn vitamin mà còn cung cấp
  một phần các nguyên tố đa, vi lượng cần thiết trong cấu tạo tế bào. Ngoài ra,
  rau còn là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, là mặt hàng xuất khẩu
  quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Rau rất đa dạng về chủng loại như
  rau ăn quả, rau ăn củ, rau ăn lá
  Sản xuất rau ở nước ta hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rau xanh
  của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và từng bước nâng
  cao giá trị xuất khẩu rau của Việt Nam. Tuy nhiên, có hai yếu tố hạn chế
  chính và cản trở nhất của sản xuất rau hiện nay là giải quyết đủ rau trái vụ và
  đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vào chính vụ, giá rau thường rất rẻ, giá
  các loại rau sản xuất theo quy trình an toàn bị giảm hẳn, thu nhập của người
  sản xuất rau giảm sút, có doanh nghiệp thậm chí bị thua lỗ và phá sản, do đó
  chưa thúc đẩy được mạng lưới sản xuất rau an toàn và hình thành các vùng
  sản xuất rau tập trung. Vào lúc trái vụ, lượng rau thường không đủ, người
  trồng sử dụng nhiều nước phân, phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật và
  điều hòa sinh trưởng nên giá cao và thường chất lượng rau chưa đảm bảo tiêu
  chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, một lượng lớn rau được nhập
  khẩu từ nước ngoài, phổ biến là từ Trung Quốc, gây khó khăn cho công tác
  giám sát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
  Bên cạnh đó, việc sản xuất rau theo phương pháp truyền thống ở nước ta
  đã gây tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng (ô nhiễm nguồn
  nước, ô nhiễm đất), việc sử dụng ngày càng tăng các loại thuốc bảo vệ thực
  vật, thuốc kích thích sinh trưởng và sử dụng phân hoá học ngày càng nhiều đã
  làm cho sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm rau của nước ta không
  đảm bảo an toàn. Cùng với quá trình đó, nhu cầu sử dụng rau xanh của người
  dân ngày càng tăng. Theo dự báo của FAO (2008), nhu cầu sử dụng rau xanh
  hằng năm tăng khoảng 5% [70].
  Để giải quyết vấn đề này, đa dạng hóa loại hình sản xuất, áp dụng công
  nghệ cao, công nghệ có chi phí đầu tư thấp để duy trì sản xuất bình thường
  trong vụ rau trái vụ và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đặc biệt là dư lượng
  kim loại nặng, vi sinh vật và thuốc bảo vệ thực vật là một hướng đi cần thiết.
  Trong thực tế chúng ta đã có nhiều cải tiến và giải pháp được đưa ra như
  trồng rau trong nhà lưới đơn giản, nhà lưới kiên cố, bán kiên cố, sử dụng vòm
  che di động trên đồng ruộng hay sản xuất trên nền giá thể, sản xuất rau mầm,
  sản xuất trên hệ thống điều khiển tự động trong nhà lưới đã được áp dụng,
  song mỗi công nghệ đều có những ưu điểm và bộc lộ những hạn chế nhất
  định. Phần lớn các hạn chế đều có liên quan đến quản lý đất trồng, quản lý
  nhiệt độ, ẩm độ trên đồng ruộng và trong nhà lưới. Do đặc điểm nhiệt đới có 4
  mùa rõ rệt, nhiệt độ trong vụ rau hè rất cao, hiệu quả của các giải pháp trồng
  rau trong nhà lưới bị hạn chế, có thể có lúc thất bại. Từ những thực trạng trên
  cho thấy, việc lựa chọn giải pháp trồng rau thủy canh có thể góp phần giải
  quyết các tồn tại trên của ngành sản xuất rau nước ta hiện nay. Tuy có thể
  phạm vi mở rộng ứng dụng của công nghệ này không thể thay thế hoàn toàn
  các giải pháp khác, song nó sẽ là một trong các giải pháp phối hợp có hiệu
  quả để giải quyết vấn đề vệ sinh thực phẩm và sản xuất rau trái vụ ở nước ta.
  Việc áp dụng công nghệ này vào sản xuất cũng góp phần thúc đẩy sản xuất
  rau ở cả vùng núi cao, hải đảo không có tài nguyên đất phù hợp để trồng rau
  và những vùng đất bị ô nhiễm. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến
  hành đề tài:
  Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ
  bằng phương pháp thuỷ canh.

  2. Mục đích của đề tài
  Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật cơ bản đến sinh trưởng,
  năng suất, chất lượng của một số loại rau ăn lá trồng trái vụ và đề xuất quy
  trình sản xuất trái vụ các loại rau này bằng phương pháp thủy canh tuần hoàn.
  3. Ý nghĩa của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học

  Cung cấp các dữ liệu chuyên môn hoàn thiện quy trình sản xuất rau ăn lá
  trái vụ bằng phương pháp thủy canh để bổ sung vào hệ thống các phương
  pháp sản xuất rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong điều kiện khí hậu
  miền Bắc Việt Nam.
  Kết quả nghiên cứu còn góp phần bổ sung lý luận cho một số môn khoa
  học cơ sở, như: sinh lý thực vật, sinh hóa thực vật, dinh dưỡng khoáng

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status