Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp

  Định dạng file word

  Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn
  giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần
  1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh
  thần của một bộ phận nhân dân. Trong tình hình đó, Đảng và Nhà nước xác định phải
  tăng cường công tác tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa
  kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để đi ngược lại lợi ích căn bản của nhân
  dân. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo là vấn đề hết sức
  quan trọng, nó phải được sự quan tâm của các ngành, các cấp và cần được tiến hành trên
  cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta từng bước hoàn thiện chính sách tôn
  giáo, tăng cường quản lý nhà nước đối với tôn giáo bằng pháp luật; hướng cho cán bộ,
  đảng viên nhận thức đúng vai trò của các tôn giáo trong đời sống nhân dân; kiên quyết
  uốn nắn nhận thức lệch lạc, những khuyết điểm nhằm thực hiện triệt để tinh thần đại
  đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội
  công bằng, dân chủ, văn minh.

  Lâm Đồng là một tỉnh miền núi với dân số khoảng một triệu người, nhưng có
  tới 60% dân số theo Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài. Ngoài ra, một bộ phận
  nhân dân còn theo tín ngưỡng truyền thống. Phần đông tín đồ các tôn giáo có trình độ
  dân trí thấp, còn mê tín, thậm chí cuồng tín, nên dễ bị các thế lực tiêu cực kích động, lợi
  dụng vào các mục đích chính trị xấu.

  Hiện nay, tuy hoạt động của các tôn giáo có xu hướng đồng hành với dân tộc,
  mang tính thuần túy tôn giáo, nhưng bên cạnh đó vẫn có tình trạng lúc này hay lúc khác
  hoạt động của một số tôn giáo diễn ra không bình thường, có phần lấn lướt chính quyền,
  vi phạm một số quy định của Nhà nước về xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, in ấn, phát
  tán kinh sách; lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo để khuếch trương thanh thế. Hiện
  tượng bói toán, mê tín còn diễn ra tràn lan. Một số chức sắc các tôn giáo ngấm ngầm
  chống đối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các dòng tu, hội đoàn và Gia
  đình phật tử thông qua các hình thức sinh hoạt phong phú đã thu hút khá đông thanh,
  thiếu niên tham gia sinh hoạt tôn giáo. Hoạt động truyền đạo trái phép của một số tôn
  giáo vào vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa ngày càng gia tăng. Việc các thế lực
  phản động lợi dụng tôn giáo để kích động quần chúng chống đối chính quyền vẫn lẻ tẻ
  diễn ra ở một số nơi.

  Trước tình hình đó, Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo quản lý nhà nước đối với tôn
  giáo, nên đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đối
  với tôn giáo còn có nhiều hạn chế: sự phối hợp giữa các ngành, các cấp thiếu tập trung và
  đồng bộ; việc phân định chức năng quản lý của các cấp chính quyền không rõ ràng, còn
  đùn đẩy cho nhau. Điều đó vô tình đã tạo ra những sơ hở, thiếu chặt chẽ; giải quyết
  không đúng thẩm quyền. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về chủ trương,
  chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo còn hạn chế. Do đó, một số cơ quan quản
  lý nhà nước cũng vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

  Trước tình hình đó, việc tìm ra những phương hướng và giải pháp để nâng cao
  hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước trên địa bàn nhằm vừa đảm bảo nhu cầu tín
  ngưỡng, tôn giáo lành mạnh của quần chúng, vừa đảm bảo cho chính sách tôn giáo
  không bị vi phạm, vừa đấu tranh có hiệu quả chống địch lợi dụng tôn giáo là việc làm
  cần thiết.

  Do vậy, việc nghiên cứu đề tài: "Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm
  Đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp" trở thành vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực
  tiễn ở Lâm Đồng hiện nay.
  2. Tình hình nghiên cứu

  Quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước đối với tôn giáo nói riêng là một
  trong những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Cho nên, từ khi có Nghị quyết 24 của Bộ
  Chính trị, việc đi vào nghiên cứu tôn giáo, đề ra chủ trương, chính sách tôn giáo ngày
  càng được nhiều nhà lý luận - chính trị quan tâm hơn. Từ đó, nhiều công trình nghiên
  cứu về vấn đề này đã được công bố. Chẳng hạn, "Mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo
  trong thời kỳ mở rộng giao lưu quốc tế và phát triển nền kinh tế thị trường theo định
  hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay" của Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và
  Tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1998; "Tôn giáo tín
  ngưỡng hiện nay - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết" của Trung tâm Thông tin -
  Tư liệu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1995; "Đổi mới quản lý nhà
  nước bằng pháp luật đối với hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam" của Trần Minh
  Thư, năm 1999 . Song, các công trình nghiên cứu này mới chỉ đề cập công tác tôn giáo nói
  chung, chưa đi sâu vào nghiên cứu quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

  ở Lâm Đồng cũng đã có một số công trình nghiên cứu về tôn giáo và quản lý
  nhà nước về tôn giáo. Thí dụ, "Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo tỉnh Lâm Đồng và
  công tác tôn giáo trong tình hình mới từ năm 1995 đến năm 2000", năm 1995; "Lịch sử
  hình thành phát triển của các tôn giáo ở Lâm Đồng", năm 1997; "Đạo Tin lành trong
  vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng" năm 1997 của Ban tôn giáo tỉnh Lâm
  Đồng; "Đổi mới những vấn đề cơ bản về công tác tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay", năm
  2000 của Trần Mai .

  Các công trình nghiên cứu trên mới chỉ đi sâu vào nghiên cứu các tôn giáo trên
  địa bàn của tỉnh, từ đó, bước đầu đưa ra một số giải pháp chủ yếu để quản lý các tôn
  giáo đó. Các công trình này chưa đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước đối với tôn
  giáo và làm rõ vấn đề đặt ra hiện nay trên lĩnh vực quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở
  Lâm Đồng. Do vậy, một số giải pháp được đưa ra còn thiếu sát hợp và đồng bộ. Đề tài
  này góp phần hoàn thiện thêm công tác nghiên cứu đó.
  3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

  3.1. Mục đích:

  Trên cơ sở làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng với
  tất cả các mặt mạnh và yếu của nó, luận văn góp phần đề xuất một số phương hướng và
  giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong
  thời gian trước mắt.

  3.2. Nhiệm vụ: Để đạt mục đích đó, luận văn có nhiệm vụ:

  - Làm rõ những đặc điểm của tôn giáo ở Lâm Đồng.

  - Làm rõ những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở
  Lâm Đồng trong những năm gần đây, nguyên nhân của chúng.

  - Nêu lên một số vấn đề cấp bách đang đặt ra hiện nay có liên quan tới quản lý
  nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng.

  - Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
  nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng trong tình hình mới.

  3.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

  Công tác tôn giáo bao gồm nhiều mặt, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời
  sống xã hội. Đề tài này chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu quản lý nhà nước đối với tôn
  giáo ở Lâm Đồng hiện nay trên một số phương diện đang trong tình huống có vấn đề
  phức tạp nhất.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

  - Luận văn được thực hiện dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
  tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quản lý nhà nước đối với
  tôn giáo. Luận văn cũng xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm
  Đồng thời gian qua.

  - Để thực hiện luận văn này, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp lôgic và
  lịch sử, phân tích và tổng hợp, so sánh, đối chiếu cùng phương pháp của xã hội học
  nhằm đạt mục đích và hoàn thành những nhiệm vụ mà luận văn đặt ra.

  5. Đóng góp mới của luận văn

  - Bước đầu phát hiện ra được một số vấn đề cấp bách đang đặt ra trong quản lý
  nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng.

  - Đưa ra được một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu
  quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay.

  6. ý nghĩa thực tiễn của đề tài

  - Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để xây dựng chủ trương,
  nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo và vận dụng vào thực tiễn của Lâm
  Đồng.

  - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa
  học, Tôn giáo học .
  7. Kết cấu của luận văn

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn
  gồm 3 chương, 6 tiết.

  Chương 1

  điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội của

  Lâm Đồng và đặc điểm của tôn giáo trên địa bàn tỉnh

  1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội

  1.1.1. Điều kiện tự nhiên

  Lâm Đồng là một tỉnh miền núi ở Nam Tây Nguyên, nằm giữa tọa độ 11 - 130 vĩ
  Bắc và 107 - 1090 kinh Đông, cách bờ biển phía Đông 110 km; phía Đông và Nam giáp
  các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; phía Tây và Bắc giáp các tỉnh Đồng Nai,
  Bình Phước, Đắc Lắc. Trong số các đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện nay, từ đồng bằng
  Thanh - Nghệ trở vào đồng bằng sông Cửu Long, Lâm Đồng là tỉnh duy nhất có lãnh
  thổ nằm trọn trong miền nội địa của đất nước, không có đường biên giới quốc gia,
  không có bờ biển [46, tr. 5].

  Vị trí địa lý như vậy đã tạo cho Lâm Đồng có vị trí chiến lược quan trọng: là
  điểm nối tiếp giữa Nam Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ và Sài Gòn bằng đường
  quốc lộ 20, đường số 8 và đường xe lửa Đà Lạt - Tháp Chàm. Vì thế, trước đây thực dân
  Pháp và đế quốc Mỹ đã xây dựng Lâm Đồng trong thế chiến lược liên hoàn nhằm bảo
  vệ từ xa cơ quan đầu não của chúng ở Sài Gòn, đồng thời, làm bàn đạp để đánh phá
  phong trào cách mạng các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên [1, tr. 6].

  Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên là 976.274 ha, chiếm trên 3% diện tích cả
  nước, trong đó, đất rừng chiếm 70%. Trữ lượng gỗ các loại trên 30 triệu m3, có trên
  130.000 ha rừng thông thuần chủng, trên 150.000 ha rừng tre nứa. Đây là vùng nguyên
  liệu quan trọng cho ngành công nghiệp địa phương và khu vực. Đất có khả năng làm
  nông nghiệp trên 200.000 ha, chủ yếu là đất đỏ bazan và hơn 50.000 ha đất phù sa bồi
  tụ, thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, sản xuất lương
  thực, thực phẩm và chăn nuôi gia súc [54, tr. 14].

  Ngoài tiềm năng để phát triển thủy điện rất đáng kể, Lâm Đồng còn là vùng
  giàu tài nguyên khoáng sản (như bô xít, thiếc, cao lanh, than, đá quý, vàng .).

  Sự tác động cộng hưởng của bức xạ mặt trời, hoàn lưu khí quyển và vị trí địa lý
  cùng địa hình đã hình thành ở Lâm Đồng một kiểu khí hậu đặc biệt: nhiệt đới gió mùa
  vùng sơn cao nguyên. Khí hậu ở Lâm Đồng có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến
  tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình từ 160C đến
  230C; lượng mưa từ 1.600 mm đến 3.000 mm/năm [53, tr. 21-22].

  Lâm Đồng có hệ thống giao thông tương đối thuận tiện, các quốc lộ 8, 20, 21,
  27 nối liền với các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và
  Thành phố Hồ Chí Minh. Đường ô tô đã đến trung tâm các huyện và nhiều xã trong
  tỉnh. Tuy nhiên, ở một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, việc đi lại của
  đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa.

  Nhờ vị trí địa lý, địa hình, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và khí hậu ôn hòa, dịu
  mát quanh năm mà Lâm Đồng - Đà Lạt đã sớm trở thành một trung tâm du lịch, nghỉ
  dưỡng của cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn có tầm quan trọng cả về
  chính trị, kinh tế và an ninh - quốc phòng.

  Để hình thành địa giới hành chính của một tỉnh như hiện nay, Lâm Đồng đã trải
  qua một quá trình lịch sử đầy biến động, nhiều thay đổi, tách, nhập ở từng thời kỳ khác
  nhau.Trước năm 1899, vùng đất Lâm Đồng ngày nay thuộc hai tỉnh Ninh Thuận, Bình
  Thuận. Ngày 1-1-1899, Toàn quyền Paul Doumer ký quyết định thành lập tỉnh Đồng

  Danh mục Tài liệu tham khảo

  Ban chấp hành Đảng bộ Lâm Đồng (1990), Sơ thảo lịch sử Đảng bộ Lâm Đồng
  (1954 - 1975).

  Ban chấp hành Trung ương (15/6/1998), Thông báo 145 TB/TW kết luận của Bộ
  Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới.

  Ban chỉ đạo tổng kết NQ 24/TW (30/2/1998), Báo cáo tổng kết việc thực hiện
  Nghị quyết số 24 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) về tăng cường công tác
  tôn giáo trong tình hình mới. Phương hướng công tác tôn giáo thời kỳ mới.

  Ban dân vận tỉnh Lâm Đồng (13/2/1998), Báo cáo sơ kết việc thực hiện công văn
  số 166/CV - TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về quản lý sinh hoạt gia đình phật
  tử thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam.

  Ban dân vận tỉnh Lâm Đồng (12/5/1999), Báo cáo tình hình và công tác tôn giáo
  tỉnh Lâm Đồng thời gian qua.

  Ban tôn giáo của Chính phủ (1993), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Tài liệu lưu hành
  nội bộ, Hà Nội.

  Ban tôn giáo của Chính phủ (1995), Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong
  lĩnh vực tôn giáo, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội.

  Ban tôn giáo của Chính phủ (7/10/1997), Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị
  định số 69/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

  Ban tôn giáo của Chính phủ (2000), Các văn bản pháp luật quan hệ đến tín

  ngưỡng, tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.

  10. Ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng (1995), Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo tỉnh Lâm
  Đồng và công tác tôn giáo trong tình hình mới từ năm 1995 đến năm 2000,
  Đề tài khoa học cấp tỉnh.

  11. Ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng (28/12/1996), Báo cáo tổng kết công tác tôn giáo
  năm 1996.

  12. Ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng (1997), Đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc
  thiểu số ở Lâm Đồng, Đề tài khoa học cấp tỉnh.

  13. Ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng (1997), Lịch sử hình thành và phát triển các tôn giáo
  ở Lâm Đồng, Đề tài khoa học cấp tỉnh.

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status