Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với đồng bào dân tộc Bana tỉnh Kon Tum

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với đồng bào dân tộc Bana tỉnh Kon Tum

  Định dạng file word

  Mở đầu


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tôn giáo là một vấn đề xã hội khách quan, luôn gắn liền với đời sống chính trị,
  văn hóa, là nhu cầu của một bộ phận nhân dân. Từ khi tôn giáo ra đời cho đến nay, nó đã
  tác động, chi phối đời sống con người trên nhiều lĩnh vực. Có lúc, có nơi tôn giáo đã
  đóng vai trò chính trong một nước, một khu vực nhất định.
  Ngày nay, vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo thu hẹp dần trong đời sống là xu
  hướng tất yếu của sự phát triển xã hội. Nhưng cũng có tình hình ngược lại ở một số nơi
  trên thế giới tôn giáo có xu hướng phục hồi và phát triển mạnh hơn, trong đó có Việt
  Nam.
  Các cuộc xung đột sắc tộc, âm mưu lật đổ, các nhóm khủng bố quốc tế . trong
  đời sống hiện tại ít nhiều đều có liên quan đến tôn giáo. Vấn đề dân tộc và tôn giáo ngày
  nay ở nhiều nơi là ngòi nổ của các mâu thuẫn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đã gây
  nên những xáo trộn lớn cho các quốc gia dân tộc, nhất là các quốc gia ở thế giới thế ba.
  Kon Tum là một tỉnh miền núi, biên giới thuộc Tây Nguyên, là địa bàn chiến
  lược của cả nước. Trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống và nhiều tôn giáo đang tồn
  tại. Trong những năm trở lại gây, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trở nên sôi
  động hơn bao giờ hết. Sự phát triển không bình thường của đạo Tin Lành ở một số vùng
  đồng bào dân tộc thiểu số, sự phục hồi của đạo Công giáo với sự trở lại của các tín đồ
  trước đây đã khô đạo đang thu hút thêm nhiều tín đồ mới. Ngay cả những vùng trước đây
  là căn cứ cách mạng, đồng bào một lòng một dạ theo Đảng, theo kháng chiến đến ngày
  thắng lợi cuối cùng, thì nay tôn giáo cũng đã xâm nhập, cắm rễ vào.
  Riêng đạo Công giáo đã có mặt ở Kon Tum trên 150 năm nay. Chừng ấy thời
  gian tồn tại, chung sống với các dân tộc ở đây, đạo Công giáo hẳn nhiên đã in dấu ấn vào
  đời sống của họ không ít. ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với các dân tộc được nhìn
  nhận như một tác động kép vừa tích cực vừa tiêu cực. Khai thác, phát huy những mặt tích
  cực và hạn chế những mặt tiêu cực của tôn giáo là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta,

  như tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu: "phát huy những
  giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống
  văn hóa dân tộc và đời sống xã hội, thực hiện tôn giáo gắn bó với dân tộc, đoàn kết hòa
  hợp các tôn giáo cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
  Dân tộc Bana có dân số đông và số lượng tín đồ theo đạo Công giáo tính theo tỷ
  lệ là nhiều nhất ở Kon Tum. Khi đạo Công giáo xâm nhập vào Kon Tum cũng là vào dân
  tộc này trước tiên.
  Với các lý do trên, tác giả chọn vấn đề "ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với
  đồng bào dân tộc Bana tỉnh Kon Tum" làm đề tài luận văn, hy vọng góp phần nhỏ bé
  vào việc hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của đạo Công giáo đối với đồng
  bào Bana tỉnh Kon Tum hiện nay.

  2. Tình hình nghiên cứu
  Nói về ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống xã hội đã có nhiều công trình
  khoa học, nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau.
  Nhưng chưa có công trình nào đề cập một cách hệ thống và cụ thể về ảnh hưởng của đạo
  Công giáo đối với một dân tộc như là dân tộc Bana ở Tây Nguyên. Công trình "ảnh
  hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay" do PGS.
  Nguyễn Tài Thư chủ biên, có một phần nói về: Cơ sở tồn tại và ảnh hưởng của Thiên
  Chúa giáo ở Việt Nam hiện nay.
  Nghiên cứu về Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng được giới khoa
  học quan tâm từ lâu. Những tư liệu trong các sách sử biên niên của những thế kỷ XVI,
  XVII, XVIII được Lê Quý Đôn tổng kết lại trong cuốn sách nổi tiếng "Phủ Biên Tạp
  Lục". Các tác giả phương Tây nói đến Tây Nguyên và Kon Tum bắt đầu từ thế kỷ XVII
  của các Thừa sai và các quan lại cai trị. Những tác phẩm đó nhằm tìm hiểu khái quát tình
  hình các dân tộc bản địa, đặc biệt chú ý đến các mặt phong tục tập quán, tôn giáo và phản
  ánh đời sống cư dân đương thời.
  Từ năm 1975, các tác phẩm đề cập đến Tây Nguyên và Kon Tum mới có hệ
  thống, khối lượng các tác phẩm tăng nhanh được đăng tải trên các tạp chí và in ấn, trong
  đó có hai tác phẩm có tính khái quát và đi sâu vào từng dân tộc là "Các dân tộc tỉnh Gia
  Lai - Kon Tum" của Đặng Nghiêm Vạn chủ biên và cuốn "Các dân tộc ít người ở Việt
  Nam - các tỉnh phía Nam" của Viện Dân tộc học.
  Ngoài ra, còn một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, các luận văn cử nhân,
  thạc sĩ viết về tôn giáo cũng chỉ mới nêu lên tình hình tôn giáo nói chung và tập trung ở
  chính sách tôn giáo, quản lý tôn giáo của chính quyền. Đề tài này là một trong những
  hướng đi vào nghiên cứu một tôn giáo cụ thể với một dân tộc cụ thể, ở một địa bàn có
  nhiều vấn đề phức tạp và nhạy cảm hiện nay.

  3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Mục đích
  Đề tài đi sâu nghiên cứu những ảnh hưởng của đạo Công giáo trên một số lĩnh
  vực của đời sống xã hội đối với đồng bào dân tộc Bana tỉnh Kon Tum nhằm phát huy
  những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực, góp phần ổn định đời sống kinh tế,
  chính trị, văn hóa, xã hội đối với đồng bào dân tộc Bana trên địa bàn tỉnh.
  3.2. Nhiệm vụ của đề tài
  - Một là, nghiên cứu, khảo sát làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn những ảnh hưởng
  của đạo Công giáo đối với đồng bào Bana ở Kon Tum hiện nay.
  - Hai là, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy và khắc phục ảnh hưởng của
  đạo Công giáo với đồng bào Bana ở Kon Tum hiện nay.
  3.3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu những ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với
  đồng bào dân tộc Bana ở tỉnh Kon Tum hiện nay.

  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng những nguyên lý lý luận của của
  chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về tôn giáo và mối
  quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo.
  Kết hợp với phương pháp khảo sát thực tiễn, phỏng vấn nhằm làm rõ vấn đề
  nghiên cứu. Đề tài kết hợp phương pháp lôgic và lịch sử, phương pháp so sánh, phương
  pháp phân tích - tổng hợp trong quá trình nghiên cứu.

  5. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  Từ mục đích, nhiệm vụ trên, luận văn góp phần làm rõ thêm vấn đề tôn giáo đi
  vào đời sống đồng bào các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên có đời
  sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn thấp kém đã bị ảnh hưởng như thế nào, khắc phục
  những ảnh hưởng đó, vấn đề gì cần quan tâm. Đồng thời nêu ra một số phương hướng
  giải pháp để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của đạo Công giáo đối với
  đồng bào Bana tỉnh Kon Tum.

  6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn
  Đánh giá đúng thực chất quá trình xâm nhập và hoạt động của đạo Công giáo
  cùng với những ảnh hưởng của nó đối với đồng bào Bana ở Tây Nguyên. Thông qua việc
  khắc phục những ảnh hưởng đó nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hòa hợp các tôn
  giáo, các dân tộc vì mục tiêu chung của đất nước. Luận văn có thể là tài liệu tham khảo
  cho công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương; các nghiên cứu và giảng dạy ở trường của
  Đảng và Nhà nước.

  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 3
  chương, 9 tiết.

  Chương 1
  đạo Công giáo và dân tộc bana ở Kon Tum
  1.1. Khái quát về dân tộc Bana
  1.1.1. Những đặc điểm chủ yếu về dân tộc Bana
  Kon Tum là tỉnh nằm ở cực Bắc Tây Nguyên. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam,
  phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp với Lào và
  Đông Bắc Campuchia.
  Tỉnh Kon Tum có diện tích 9.661 km2, chia thành 7 đơn vị hành chính cấp huyện
  thị, trong đó Thị xã Kon Tum có 424,9 km2; Đăkglei có 1.532,5 km2; ĐăkTô có 1.377,4
  km2; Đăk Hà 843,6 km2; Konplong 2.248,2 km2; Ngọc Hồi có 823,9 km2; Sa Thầy có
  2.441,9 km2 [6, tr. 18].
  Với vị trí ngã ba đường của Đông Dương, nên từ lâu đã có nhiều dân tộc đến
  định cư sinh sống và quá trình này vẫn còn đang tiếp diễn. Hiện trong tỉnh có các thành
  phần dân tộc chính gồm Xê Đăng, Bana, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu và Rơ Mâm cùng
  nhóm các thành phần dân tộc phía Bắc di cư vào từ trước và sau năm 1975.
  Các dân tộc Xê Đăng, Bana, Giẻ Triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm là các dân tộc
  bản địa chiếm tỷ lệ trên 50% dân số toàn tỉnh (dân số toàn tỉnh là 285.782 người) [6, tr.
  35].

  Tài Liệu THAM Khảo

  Ban Tôn giáo Chính phủ (1999), Một số tôn giáo ở Việt Nam (tài liệu tham khảo lưu
  hành nội bộ), Hà Nội.
  Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum (1997), Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định
  69/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), (21), Kon Tum.
  Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum (1998), Tôn giáo ở Kon Tum, thực trạng, nguyên nhân
  và giải pháp (đề tài khoa học cấp tính), Kon Tum.
  Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum (1999), Báo cáo công tác tôn giáo năm 1999, (12),
  Kon Tum.
  Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum (2000), Tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà
  nước về tôn giáo năm 1999, (11), Kon Tum.
  Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum (1997), Kon Tum đất nước con người, Nxb Đà
  Nẵng.
  Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum (1996), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập 1, Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Chi cục Dân tộc, định canh định cư tỉnh Kon Tum (1999), Báo cáo về tình hình thực
  hiện công tác dân tộc, định canh định cư di dân xây dựng kinh tế mới từ 1992
  - 1999, (111), Kon Tum.
  Võ Chuẩn (1933), Kon Tum tỉnh chí, Kon Tum.

  10. Cục Thống kê Kon Tum (2000), Niên giám thống kê năm 1999, Kon Tum.
  11. P.Dourisboure (1972), Dân làng Hồ, Sài Gòn.
  12. Phan Hữu Dật (1988), Sắc thái văn hóa địa phương và tộc người trong chiến lược
  phát triển đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  13. Ngô Văn Doanh (1995), Lễ bỏ mả Bắc Tây Nguyên, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
  14. Ariel Durant (1968), Nguồn gốc văn minh, Nxb Lá Bối, Sài Gòn.
  15. Ariel Durant (1972), Bài học lịch sử, Nxb Lá Bối, Sài Gòn.

  16. Nguyễn Hồng Dương (1968), Hoạt động tôn giáo và chính trị của Thiên Chúa giáo
  miền Nam thời Mỹ - Ngụy (1954 - 1975), Trường Cao đẳng An ninh nhân dân
  II, thành phố Hồ Chí Minh.
  17. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung
  ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  18. Lê Duy Đại (1990), "Những đặc điểm về cư dân Tây Nguyên", Dân tộc học, (4), tr.
  61-70.
  19. Bế Viết Đẳng (1984), "Về một số đặc điểm xây dựng của các dân tộc Trường Sơn -
  Tây Nguyên", Dân tộc học, (1), tr.11-22.
  20. Nguyễn Văn Đông (1998), Tìm hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đạo
  Thiên Chúa giáo, Nxb thành phố Hồ Chí Minh.
  21. Trần Văn Giàu (1973), Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến
  Cách mạng tháng Tám, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  22. Trần Văn Giàu (1975), Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến
  Cách mạng tháng Tám, tập 2, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  23. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội (1995), Vấn đề dân
  tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, Nxb Chính trị quốc gia,
  Hà Nội.
  24. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng (1996), Giữ gìn và
  phát huy bản sắc văn hóa Tây Nguyên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  25. Phạm Quang Hoan, Vũ Đình Lợi (1998), "Gia đình ở các dân tộc Tây Nguyên trong
  thời kỳ quá độ", Dân tộc học, (4), tr.19-26.
  26. Nguyễn Hồng (1959), Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam, quyển 1, Nxb Hiền Tài, Sài
  Gòn.
  27. Lưu Hùng (1981), Văn hóa cổ truyền Tây Nguyên, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
  28. Lưu Hùng (1994), Buôn làng cổ truyền xứ Thượng, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
  29. Lưu Hùng (1992), "Tìm hiểu thêm về một số khía cạnh của xã hội cổ truyền
  vùng Trường Sơn - Tây Nguyên", Dân tộc học, (3), tr.60-71.
  30. Đỗ Quang Hưng (1989), Một số vấn đề lịch sử Thiên Chúa giáo ở Việt Nam, Tủ
  sách Đại học Tổng hợp, Hà Nội.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với đồng bào dân tộc Bana tỉnh Kon Tum
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với đồng bào dân tộc Bana tỉnh Kon Tum sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status