Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đa dạng địa - sinh học vùng hà tiên - kiên lương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đa dạng địa - sinh học vùng hà tiên - kiên lương

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa 1
  MỤC LỤC 3
  Danh mục các bảng biểu . 5
  Danh mục các hình ảnh . 5
  CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 8
  1.1. Đặt vấn đề . 8
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 9
  1.3. Nội dung nghiên cứu . 9
  1.4. Phạm vi nghiên cứu . 9
  1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 10
  CHƯƠNG II: TỔNG QUAN . 11
  2.1. Khái niệm về đa dạng sinh học và đa dạng địa học 11
  2.1.1. Khái niệm về đa dạng sinh học 11
  2.1.2. Khái niệm về đa dạng địa học và tích hợp đa dạng sinh-địa học . 11
  2.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 15
  2.2.1. Giới thiệu vùng Hà Tiên- Kiên Lương . 15
  2.2.2. Lịch sử nghiên cứu về đa dạng sinh học và đa dạng địa học . 19
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 22
  2.3.1. Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu 23
  2.3.2. Phương pháp chọn điểm thu mẫu thực vật . 23
  2.3.3. Phương pháp khảo sát thực địa 24
  2.3.4. Phương pháp phân tích mẫu tại phòng phân tích . 26
  2.3.5. Phương pháp phân tích và xử l ý số liệu . 26
  2.3.6. Phương pháp viễn thám và GIS . 26
  CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM ĐA DẠNG ĐỊA HỌC VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
  KHU VỰC HÀ TIÊN – KIÊN LƯƠNG 27
  3.1. Đặc điểm đa dạng địa học . 27
  - Trang 4 -
  3.1.1. Đa dạng về tuổi địa tầng – thạch học 27
  3.1.2. Đa dạng về địa mạo 32
  3.2. Đặc điểm đa dạng sinh học . 39
  3.2.1. Đa dạng sinh học khu vực đất ngập nước 40
  3.2.2. Đa dạng sinh học vùng núi đá vôi 40
  CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM THẢM THỰC VẬT TRÊN CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA
  HỌC 45
  4.1. Thảm thực vật trên đồng bằng thấp cấu tạo bởi trầm tích Holocen 45
  4.2. Thảm thực vật trên núi thấp phun trào Mesoizoi 50
  4.2.1. Thảm thực vật trên đá phun trào trung tính – felsic hệ tầng Nha
  Trang(K2nt) . 50
  4.2.2. Thảm thực vật trên đá phun trào acid hệ tầng Núi Cọp (T2anc) 51
  4.3. Thảm thực vật trên núi đá vôi hệ tầng Hà Tiên (Pht) . 53
  4.4. Thảm thực vật trên núi cát kết hệ tầng Hòn Heo (D2-3hh) 69
  CHƯƠNG V: MỐI QUAN HỆ ĐỊA SINH HỌC 75
  5.1. Cơ sở lý luận của mối quan hệ địa-sinh học . 75
  5.2. Những biểu hiện thực tế về mối quan hệ địa-sinh học tại Hà Tiên-Kiên
  Lương 77
  5.3. Vai trò của các yếu tố địa học đối với đa dạng sinh học . 83
  CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  Phụ lục 1. Danh sách thực vật bậc cao ghi nhận được trên đất ngập nước của
  vùng Hà Tiên Kiên Lương. 93
  Phụ lục 2. Danh sách thực vật được ghi nhận trên núi cát kết Sơn Trà 101
  CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
  1.1. Đặt vấn đề
  Đa dạng sinh học khu vực Hà Tiên - Kiên Lương đã được chứng minh
  qua nhiều tài liệu. Đây là khu vực rất đa dạng về sinh cảnh, vừa có thảm thực
  vật ven sông rạch, rừng ngập mặn ven biển, đầm lầy dừa nước, đồng cỏ ngập
  theo mùa vừa có các sinh cảnh trên núi, đồi đất và hang động đá vôi [15]. Tuy
  nhiên, những yếu tố dẫn đến sự đa dạng sinh học ở đây chưa được luận giải, tại
  sao trên một diện tích hẹp như vậy lại có sự đa dạng sinh cảnh đến thế. Một câu
  hỏi lý thú đặt ra là phải chăng đa dạng sinh học xuất phát từ đa dạng địa học?
  Khái niệm đa dạng địa học mới được đề cập và phát triển trong những
  năm gần đây. Các cuộc khảo sát đã cho thấy vùng Hà Tiên - Kiên Lương có
  mức độ đa dạng địa học rất cao. Tại đây hiện diện nhiều loại địa tầng hình
  thành vào các thời kỳ khác nhau, từ Paleozoi đến Kainozoi; cũng như có đầy đủ
  các loại đá magma (xâm nhập, phun trào), trầm tích thuộc nhiều nguồn gốc và
  các dạng địa hình hình thành trong các môi trường địa chất khác nhau (sông,
  biển, đầm lầy ) như xâm thực, bóc mòn, karst hóa.
  Như vậy, “ nếu chúng ta chấp nhận giá trị đa dạng địa học đối với các
  quá trình sinh thái thì chúng ta cần xác định nhân tố cụ thể nào của đa dạng địa
  học đóng vai trò chi phối quan trọng. Từ đó chứng minh được sự suy thoái hay
  phá hoại của một hiện tượng địa học có dẫn đến tai biến nặng nề với môi
  trường tự nhiên và quá trình sinh thái hay không. Nếu có thì việc bảo tồn địa
  học mang ý nghĩa quan trọng, cần được quản lý tốt nhằm tránh các hậu quả xảy
  ra ” (theo Gray M., 2004) [3].
  Nhằm làm sáng tỏ vấn đề, đề tài nghiên cứu đã được tiến hành theo
  hướng tiếp cận tổng hợp sinh-địa học, dùng cơ sở dữ liệu thực tế biện giải cho
  mối quan hệ giữa đa dạng sinh học và đa dạng địa học tại khu vực nghiên cứu.
  Từ đó mong muốn đem lại một cái nhìn khách quan hơn, thỏa đáng hơn về vai
  trò của môi trường phi sinh (môi trường địa học) đối với môi trường hữu sinh.
  Vì thời gian thực hiện có hạn, nên đề tài giới hạn điều tra về đa dạng thực vật
  (chủ yếu tập trung vào thực vật bậc cao).
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đa dạng địa học và đa dạng sinh học,
  bằng các tài liệu đã công bố và khảo sát thực tế về đa dạng địa học và đa dạng
  sinh học khu vực Hà Tiên- Kiên Lương.
  1.3. Nội dung nghiên cứu
  1) Tổng hợp các tài liệu nghiên cứu về đặc điểm địa chất, địa mạo và đa
  dạng sinh học của khu vực Hà Tiên – Kiên Lương.
  2) Khảo sát và chứng minh tính đa dạng địa học vùng Hà Tiên – Kiên
  Lương.
  3) Kế thừa các nghiên cứu về đặc điểm đa dạng sinh học đất ngập nước,
  núi đá vôi và núi Sơn Trà,
  4) Điều tra lại và bổ sung thành phần loài thực vật đặc trưng trên nhiều địa
  tầng khác nhau.
  5) Xây dựng đặc điểm đa dạng thảm thực vật theo các đơn vị địa học, thiết
  lập mặt cắt địa-sinh thái và bản đồ địa-sinh thái.
  6) Phân tích mối quan hệ của đa dạng địa học và đa dạng sinh học, từ đó
  xác nhận vai trò ảnh hưởng và rút ra một số quy luật chi phối của đa
  dạng địa học đối với đa dạng sinh học.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  Các vị trí khảo sát được lựa chọn trên năm hệ tầng có thành phần thuộc
  nhiều nguồn gốc khác nhau:
  · Trầm tích bở rời: Hệ Đệ tứ Holocen (QIV), trầm tích có nhiều nguồn gốc:
  sông, biển, đầm lầy; vị trí khảo sát: xã Phú Mỹ.
  · Trầm tích gắn kết: Hệ Devon thống trung - thượng: Hệ tầng Hòn Heo
  (D2-3 hh) ; vị trí khảo sát: núi Bình Trị.
  · Đá vôi Pecmi, hệ tầng Hà Tiên (P ht); vị trí khảo sát: Thạch Động, Hòn
  Phụ Tử, Chùa Hang, Hang Cá Sấu.
  · Phun trào núi lửa:
  - Hệ Trias thống trung, bậc anisi: Hệ tầng Núi Cọp (T2a nc); vị trí
  khảo sát: Mũi Nai, Thạch Động.
  - Hệ Creta, thống thượng: Hệ tầng Nha Trang (K2 nt); vị trí khảo
  sát: Núi Sơn Trà.
  1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Ý nghĩa khoa học: Xác minh đa dạng địa học có liên quan với đa dạng
  sinh học. Đây là vấn đề mang tính mới về mặt khoa học, góp phần đem lại một
  cách nhìn khách quan hơn, thỏa đáng hơn về vai trò của môi trường phi sinh
  (môi trường địa học) đối với môi trường hữu sinh.
  Ý nghĩa thực tiễn: Trong công tác bảo tồn tự nhiên, cần phải bảo tồn cả
  tài nguyên địa học vì thiếu sự đa dạng địa học sẽ không có sự đa dạng sinh học

  Xem Thêm: đa dạng địa - sinh học vùng hà tiên - kiên lương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đa dạng địa - sinh học vùng hà tiên - kiên lương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

đa dạng địa học vùng kiên lương

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status