Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Iđêan nguyên tố đối liên kết và đồng điều địa phương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Iđêan nguyên tố đối liên kết và đồng điều địa phương

  Đề tài: Iđêan nguyên tố đối liên kết và đồng điều địa phương
  MỤC LỤC
  Bảng các kí hiệu toán học thường dùng trong luận văn .ii
  MỞ ĐẦU . iii
  Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN .1
  1.1 Iđêan nguyên tố liên kết và đối ngẫu Matlis 1
  1.2 Môđun compăc tuyến tính và đồng điều địa phương .4
  Chương 2: IĐÊAN NGUYÊN TỐ ĐỐI LIÊN KẾT VÀ ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA
  PHƯƠNG 19
  2.1 Iđêan nguyên tố đối liên kết .19
  2.2 Iđêan nguyên tố đối liên kết và môđun đồng điều địa phương 39
  KẾT LUẬN .48
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .49 MỤC LỤC ii
  Bảng các ký hiệu toán học thường dùng trong luận văn
  ←ư
  lim
  t
  Mt
  : giới hạn ngược của hệ ngược các môđun
  Mt
  lim
  ư→
  t
  Mt
  : giới hạn thuận của hệ thuận các môđun
  Mt
  ΛI (M) : đầy đủ I ư adic của môđun M
  Mc : đầy đủ m ưadic của môđun M
  Rb : vành đầy đủ m ưadic của vành địa phương (R, m)
  ΛI : hàm tử làm đầy I ư adic
  L
  I
  i
  : hàm tử dẫn xuất trái thứ i của ΛI
  Hi
  I
  (M) : môđun đối đồng điều địa phương thứ i của môđun M
  theo iđêan I
  HI
  i
  (M) : môđun đồng điều địa phương thứ i của môđun M
  theo iđêan I
  E(R/ m) : bao nội xạ của R/ m
  D(M) : đối ngẫu Matlis của môđun M
  L(M) : tổng tất cả các môđun con Artin của môđun M
  Spec(R) : tập tất cả các iđêan nguyên tố của vành R
  CoassR(M) : tập tất cả các iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun M
  AssR(M) : tập tất cả các iđêan nguyên tố liên kết với môđun M
  M ax(R) : tập tất cả các iđêan tối đại của vành R
  V (p) : tập tất cả các iđêan nguyên tố chứa pMỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Lý thuyết đối đồng điều địa phương của A. Grothendieck đóng một vai
  trò quan trọng trong hình học đại số và đại số giao hoán. Sau đó lý
  thuyết đồng điều địa phương, được xem như đối ngẫu với đối đồng điều
  địa phương, được nhiều nhà toán học nghiên cứu như: Matlis (1974),
  Greenlees - May (1992), Alonso Tarrío, López, Tang (1994), Lipman
  (1999), Tuy nhiên kết quả rất hạn chế và chủ yếu nghiên cứu trên
  lớp môđun artin vì giới hạn ngược lim
  ←ư
  không khớp phải trên phạm trù
  các môđun.
  Năm 1999 - 2000, Nguyễn Tự Cường và Trần Tuấn Nam đã phát triển
  lý thuyết đồng điều địa phương trên các môđun compăc tuyến tính là
  lớp môđun rất rộng, chứa cả lớp môđun artin và chứa cả lớp môđun hữu
  hạn nếu vành R đầy đủ. Và bằng đối ngẫu Matlis, các tác giả đã thu
  được một số kết quả đối với môđun đối đồng điều địa phương.
  Khái niệm về iđêan nguyên tố đối liên kết đã được nhiều nhà toán
  học nghiên cứu đến như Chamless (1981), Zo¨schinger (1988), Yassemi
  (1995), ., đến năm 2000, Nguyễn Tự Cường và Trần Tuấn Nam đã nghiên
  iiiMỞ ĐẦU iv
  cứu các iđêan nghiên tố đối liên kết với các môđun compăc tuyến tính.
  Trong [27], Yassemi đã định nghĩa iđêan nguyên tố đối liên kết như sau:
  Một Rưmôđun L được gọi là cocyclic nếu L là một môđun con của
  E(R/ m) với m ∈ M ax(R). Cho M là một Rưmôđun. Một iđêan nguyên
  tố p của R được gọi là nguyên tố đối liên kết với M nếu có một ảnh đồng
  cấu cocyclic L của M sao cho p = AnnR(L). Tập các iđêan nguyên tố
  đối liên kết với M được kí hiệu là CoassR(M) hoặc Coass(M). M được
  gọi là p ưđối nguyên sơ nếu CoassR(M) = {p}.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Luận văn này tiếp tục nghiên cứu các iđêan nguyên tố đối liên kết, tìm
  điều kiện hữu hạn của tập các iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun
  đồng điều địa phương HI
  i
  (M) của môđun compăc tuyến tính nửa rời rạc
  M.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu các iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun, môđun
  compăc tuyến tính, môđun đồng điều địa phương.
  4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn
  Tìm đươc điều kiện hữu hạn của tập các iđêan nguyên tố đối liên kết
  với môđun đồng điều địa phương, và bằng đối ngẫu Matlis, ta thu đượcMỞ ĐẦU v
  một số kết quả quan trọng đối với tập các iđêan nguyên tố liên kết với
  môđun đối đồng điều địa phương.
  5. Cấu trúc luận văn
  Luận văn gồm hai chương
  - Chương 1: Kiến thức cơ bản. Phần này ôn lại các kiến thức cơ bản
  về đối ngẫu Matlis, giới hạn thuận lim
  ư→
  , giới hạn ngược lim
  ←ư
  , môđun compăc tuyến tính, môđun đối đồng điều địa phương Hi
  I
  (M), môđun đồng
  điều địa phương HI
  i
  (M), cùng một số tính chất quan trọng cần thiết cho
  chương 2.
  - Chương 2: Iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun đồng điều địa
  phương. Chương này nghiên cứu các tính chất của iđêan nguyên tố đối
  liên kết và sự hữu hạn của tập các iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun
  đồng điều địa phương HI
  i
  (M). Phần đầu tiên của chương này dành cho
  việc nghiên cứu các tính chất của iđêan nguyên tố đối liên kết trên phạm
  trù các môđun, cụ thể như xây dựng mối liên hệ giữa các iđêan nguyên
  tố đối liên kết với các iđêan nguyên tố liên kết
  Bổ đề 2.1.5: Cho M là một Rưmôđun. Các khẳng định sau là tương
  đương
  (i) p ∈ CoassR(M).
  (ii) Tồn tại m ∈ M ax(R) ∩ V (p) sao cho p ∈ AssR(D(M)).
  Bổ đề 2.1.6: Cho M là một Rưmôđun. Nếu p ∈ Ass(M) thì p ∈MỞ ĐẦU vi
  Coass(D(M)) với mọi m ∈ M ax(R) ∩ V (p).
  Đối với các dãy khớp ngắn, tập các iđêan nguyên tố đối liên kết có
  một số tính chất sau
  Bổ đề 2.1.8: Cho một dãy khớp ngắn các Rưmôđun
  0 ư→ M0
  ư→ M ư→ M” ư→ 0.
  Khi đó
  CoassR(M”) ⊆ CoassR(M) ⊆ CoassR(M0
  ) ∪ CoassR(M”).
  Mệnh đề 2.1.27: Cho một dãy khớp các Rưmôđun
  0 ư→ N ư→ M ư→ K ư→ 0.
  Khi đó, nếu K là một Rưmôđun hữu hạn thì
  CoassR(M) = CoassR(N) ∪ CoassM(K)
  Phần thứ hai là nghiên cứu các iđêan nguyên tố đối liên kết với các
  môđun compăc tuyên tính, cho ta được một số kết quả quan trọng, cụ
  thể như sau:
  Mệnh đề 2.1.29: Cho M là một Rưmôđun compăc tuyến tính Iưtách.
  Nếu có một phần tử x ∈ I sao cho CoassR(M/xM) là hữu hạn thì
  CoassR(M) hữu hạn.
  Hệ quả 2.1.32: Nếu M là Rưmôđun compăc tuyến tính nửa rời rạc,
  thì tập hợp CoassR(M) hữu hạn.
  Phần thứ ba là nghiên cứu các điều kiện để tập các iđêan nguyên tố
  đối liên kết với môđun đồng điều địa phương của môđun compăc tuyến
  tính nữa rời rạc là hữu hạn.MỞ ĐẦU vii
  Định lý 2.2.3: Cho M là một Rưmôđun compăc tuyến tính nửa rời
  rạc và i là một số nguyên không âm. Tập các nguyên tố đối liên kết với
  Rưmôđun đồng điều địa phương HI
  i
  (M) hữu hạn khi Rưmôđun HI
  j
  (M)
  hữu hạn với mọi j < i
  Định lý 2.2.4: Cho M là một Rưmôđun compăc tuyến tính nửa rời
  rạc và i là một số nguyên không âm. Tập các nguyên tố đối liên kết với
  Rưmôđun đồng điều địa phương HI
  i
  (M) hữu hạn khi
  I ⊆ Rad(AnnR(H
  I
  j
  (M))), ∀j < i.
  Phần cuối, bằng đối ngẫu Matlis ta mở rộng được một số tính chất
  hữu hạn của tập các iđêan nguyên tố liên kết với môđun đối đồng điều
  địa phương.
  Hệ quả 2.2.6: Cho (R, m) là một vành địa phương đầy đủ với tôpô
  m ưadic và M là một Rưmôđun compăc tuyến tính nửa rời rạc. Cho i
  là một số nguyên không âm. Tập các nguyên tố liên kết với môđun đối
  đồng điều địa phương Hi
  I
  (M) là hữu hạn khi
  I ⊆ Rad(AnnR(H
  j
  I
  (M))), ∀j < i.
  Hệ quả 2.2.8: Cho M là một Rưmôđun hữu hạn trên một vành địa
  phương (R, m) và i là một số nguyên không âm. Tập các nguyên tố liên
  kết của môđun đối đồng điệu địa phương Hi
  I
  (M) là hữu hạn khi môđun
  H
  j
  I
  (M) là hữu hạn với mọi j<i.


  Xem Thêm: Iđêan nguyên tố đối liên kết và đồng điều địa phương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Iđêan nguyên tố đối liên kết và đồng điều địa phương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status